Tải bản đầy đủ

Bài tập Tiếng anh 3 theo từng đợn vị bài học


BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 THEO TỪNG BÀI
UNIT 1: HELLO
I/ Choose the odd one out.
1. a. Mai

b. Nga

c. Hi

2. a. Hi

b. Bye

c. Hello

3. a. I’m

b. I

c. I am


4. a. Helol

b. Hello

c. Holle

5. a. Hello, I’m Mai

b. Hi, Mai

c. Hi, I’m Mai

II/ Read and match:
1)
2)
3)
4)
5)

Hello
Hi,
How
I’m fine,
Nice

III/ Reorder the dialogue:
I,
___Nice to meet you too.
___Nice to meet you.
_1_What is your name?
___I'm fine, thank you.
___My name is Peter.
___How are you?
II,
___How are you?
___Hello. I'm Tuan.
___I'm fine, thank you.
___Oh, She is Lien. She's my
friend.
___Hi, Tuan. I'm Trung.
___Who's she?

A.
B.
C.
D.
E.

are you?
thanks.
I’m Nam.
to meet you.
Mai. I’m Quan.

III,
___ Linda, this is Peter. He's my
friend.
___ Nice to meet you too.
___ Hello, Linda.
___ Nice to meet you, Peter.
___ Hi, Tonny.
IV,
___Oh, He is my brother, Hung.
___ Hello, Phu. How are you?
___Who is he?
___I'm fine, thanks. And you?
___Fine, thanks.

IV/ Put the words in order. Then read aloud:
1) You/ meet/ nice/ to...................................................................
2) Nam/ you/ hi/ are/ how ............................................................
1


3) Thanks/ fine/ I’m .....................................................................
4) Nam/ bye ..................................................................................
V/ Read and complete:
Fine, how, hello, fine
Quan:
(1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are
you?
Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?
Quan:
I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss
Hien.
Miss Hien: Goodbye, Quan.
VI/ Write about you:
Name:
.................................................................................
School:
.................................................................................
Class:
.................................................................................
Teacher:
.................................................................................
VII/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.
1. Heello

a. l

b. e

c. o

2. Hai

a. a

b. H

c. i

3. I’am

a. a

b. m

c. I

VIII/ Đánh số để tạo thành hội thoại.
NGA

Bye, Phong.
Hello, I’m Nga.

PHONG

Hi, Nga. I’m Phong.
Goodbye, Nga,
IX/ Translate into English:
a. Ch o b n. M nh l Minh
………………………………………………………….
b. Xin ch o. T l Lili
……………………….......................................................
c. B n có khoẻ không
…………………………………………………………....
2


d. M nh kh e. C m n b n
…………………………………………………………….
THE END
UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?
1/ Complete the sentence
1. This _ _ my school.
2. What’s _ _ _ _ name ?
3. How _ _ _ you ?
4. Hi, Tony. I _ _ Laura.
5. Nice to m _ et you.
6. Hi, _ _ _ is Peter.
7. Hi, _ _ name is Phong.
8. I am _ _ _ _, thank you.
9. My _ _ _ _ is Mary.
10.Nice _ _ meet you.
2/ Read and complete:
How, what’s, my
1) ..................................... your name?
2) ..................................... Name’s Peter.
3) ..................................... Do you spell your name?
3/ Read and match:
1. Who is she?
2. How are you today?
3. What is your name?
4. Goodbye. See you again.

a. I’m fine. Thank you
b. She is Lan. She is
my sister
c. That is B-E-T-T-Y.
d. I am Tung. And you?
e. Bye. See you later

1–
2–
3–
4–
5–

5. How do you spell your name?
4/ Choose correct answer
1. How _________ you?
D. it
2. Good bye. ______ you later.
How D. Are
3. __________. I am Linda
C. It
D. You

A. am

B. is

A. What

B. See

A. Hello

C. are
C.

B. Good-bye
3


4. Good bye. See you __________. A. later
B. late
C.
How D. Are
5. ___________ your name?
A. Hello
B. Good-bye
C.
What D. What’s
6. What’s _____? It’s a notebook. A. he
B. she
C. that
D. dog
7. What’s your name?
A. I’m fine, thanks
B. My name’s Mali
C. Thank
you
8. How are you?
A. I’m fine, thanks
B. yes, please.
C. I’m
nine years old
5/ Translate into English:
1/ B n đánh vần tên b n như thế n o?
2/ Hôm nay b n thế n o?
3/ Tên của b n l g ?
4/ Tên tó là Peter.
6/ Put the words in order. Then read aloud.
1) Name/ my/ Phong/ is ..............................................................
2) Your/ what/ is/ name ...............................................................
3) Do/ spell/ name/ you/ your/ how ............................................
4) N-/ A/ L-/ D- / I- ......................................................................
7/ Read and complete:
Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how
Phong:
Hi. (1) ..................................... name's Phong.
Linda:
Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda.
(3) ..................................... do you spell your name?
Phong:
(4) ................................ . How do you (5)
................................ your name?
Linda:
L-I-N-D-A.
8/ Write about you:
 What’s your name? ..................................................................
 How do you spell your name? .................................................
THE END
UNIT 3: THIS IS TONY
1/ Complete and say aloud: T Y
 ……es
b. …… ony
2/ Read and match:
 This is
 That Quan?
4


 No,
 Phong.
 Is
 It isn’t. It’s Peter.
3/ Put the words in order. Then read aloud:
1. Are/ you/ hello/ how?
….. .
………………………………………………….
2. Fine/ thanks/ I/ am
………………………...................................................
3. See/ later/ good-bye/ you
………………………………………………………..
4. Tung/ is/ this
…….
……..…………………………………………...
5. Trang/ she/ is
........................................................................................
6. name/ your/ what's?
.......................................................................................
7. my/ this/ sister/ is
........................................................................................
8. brother/ this/my/ is
........................................................................................
9. too/ meet/ nice/ you/ to
…………………………………………………………
10. am/ I/ fine.
………………………………………………………....
4/ Read and complete:
Meet, that, name's, is, and, his
1) Hi. My ..................................... Nam.
2) ..................................... is Phong.
3) ..................................... this is Quan.
4) Look at that boy. ..................................... name is Tony.
5) And that girl ..................................... Linda.
6) Nice to ..................................... you, Peter and Linda.
5/ Write about your friend:
 What is his/ her name? .............................................................
 How do you spell his/ her name?.............................................
6/ Translate into English:
1/ Đây l Mary
5


2/ Kia là Peter.
3/ Kia có ph i l Quan không?
4/ Không, không ph i. Đó l Phong
5/ Đúng, đúng vậy
UNIT 4: HOW OLD ARE YOU?
1/ Match:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Four
Seven
Two
Five
Eight
One
Ten
Three
Six
Nine

2/ Read and match:
 Who’s
 Are you?
 It’s
 Years old.
 How old
 That?
 I’m six
 Miss Hien.
3/ Match the sentences:
1) Who’s that?
a) Yes, it is.
2) How old are you?
b) It’s Mr. Loc.
3) Is that Mai?
c) She’s eight years old.
4) How old is Mai?
d) I’m eight years old.
4/ Put the words in order. Then read aloud:
1. You/ old/ how/ are ..............................................................
2. Nine/ old/ I’m/ years ...........................................................
3. That/ Mai/ is........................................................................
4. Mai/ how/ is/ old .................................................................
5/ Read and complete:
Old, that, no, are
 A: Is that Linda?
B: (1) ..................................... , it isn’t.
A: Who’s (2) ..................................... ?
B: It’s Mary.
 A: How old (3) ..................................... you?
B: I’m ten years (4) ..................................... .
6/ Write about you:
6


 What’s your name? ..................................................................
 How old are you? .....................................................................
7/ Translate into Vietnamese
1. I'm six years old.
………………………………………………………...
2. I'm seven years old.
………………………………………………………….
3. I'm eight years old.
………………………………………………………...
4. I'm ten years old.
…………………………………………………………….
UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?
1. Read and complete.

a. He's my _____________.
b. She's my ________.
c. They're my __________.
d. Peter and Linda are my ________.
2. Look, read and complete.

7


a. __________ is Linda.
b. She's my __________.
c. And ________ is Tony.
d. _________ is my friend too.
e. They are my _______.

SENTENCE PATTERNS
Read and match.
1. This is
2. She is my
3. Tony and Linda are my
4. They

a. are my friends too?
b. friends.
c. Linda.
d. friend.

Put the words in order. Then read aloud.
1. is/ Peter/ this/ .
2. that/ Linda/ is/ .
3. Linda/ Tony/ your/ are/ and/ friends/ .

8


4. aren't/ they/ no,/ .
READING
Read and complete.

Hello. My (a)__________ Nam.
I'm eight (b)____________ old. I'm in class 3A.
This is my best (c) __________ Mai. She is eight years old too.
Here are Peter and Linda. Peter is (d)___________ and Linda is nine.
They're my (e)_______ too.
Hoàn thành đoạn sau:
My ……….is Trung. This ……. I am 9 years old. I learn in Luong Bang
………….. It……….. a ………… school. There ………… 10 classes
in………..school. There…….. 30 students in ………..class. There………
20 boys and……….girls. They …….. intelligent. My teacher …… tall
and beautiful. She ……… 35 years…………
UNIT 6: STAND UP
PHONICS AND VOCABULARY
1. Complete and say aloud.

a. _own
9


b. _ome
2. Put the letters in order to make the word.
a. pnoe

b. ecsol

c. cemo in

d. tdnas up

_____________
e. tis down

_________
f. Don't ltak

10


__________
SENTENCE PATTERNS
1. Read and match.
1. Sit
a. up, please.
2. Stand
b. your book, please.
3. Come
c. down, please.
4. Open
d. here, please.
2. Put the words in order. Then read aloud.
a. may/ Sir,/ come/ in/ I/ ?

b. please/ quiet,/ be/ .

c. Miss/ I/ a/ ask/ question/ may/ Hien,/ ?

d. out/ may/ go/ I/ ?

11


Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách điền 1 từ cũn thiếu.
1. ………….. her name?
11.………., it isn’t. It …….. small.
2. …………… this?
12.………. Tung. He is my ……… frien
3. What is ………….. name?
13. That is ………….grandmother.
4. Is your house ………….?
14. …………. Dong Da school.
5. How …………… you today?
15. No, she ……... She …….. short.
6. ……… your father young?
16. This ……… my teacher.
7. …….. old are you?
17. Sit ………, please
8. Is …………. sister tall?
18. That ………… my book, ……...
9. What is its ……….. ?
19. …………. up, please.
10. That ……… my ………... library.
20. ………….. your book, please.
Ci cle the answe .

hoanh t n câu đ ng

1/ How are you?
a. I’m fine .Thank you.
b. I’m John.
3/ What’s this?
a. Yes, it is.
b. It’s a pen.

2/ What color is this?
a. It’s black.
b. It’s a bag.
4/ Is this a book?
a. It’s a pen.
b. No, it is not.

5/ a. Sit down.
b. Look at the board.

6/ a. Put your book away.
b. Raise your hand.

7/ a. Open your book.
b. Close your book.

8/ a. Stand up.
b. Sit down.

9/ a. Is this a book? Yes, it is.
b. Is this a pencil? Yes, it is.

10/ a. It’s a chair.
b. It’s a ruler.

12


UNIT 7: THAT’S MY SCHOOL


I. Chọn từ khác loại với các tử c n lại.
1.
A. name
B. class
C. library
D. school
2.
A. big
B. it’s
C. smallD. new
3.

A. that
B. pen
C. bookD. ruler4.


A. my
B. your
C. her
D. classroom5.

A. she
B. friend
C. I
D. he
II. Sắp xếp thành 1 bài hội thoại hợp lý.
1. It’s Thang Long School.
2. This is my school.
3. Oh, it’s big.
4. What’s its name?
5. Nice to meet you too.
6. Miss Chi, this is Li Li. She’s my friend.
7. Good morning, Miss Chi.
13


8. Nice to meet you. LiLi.
9. Good morning, Nam.
III. Hãy xếp các chữ cái thành từ.
Ví dụ làm mẫu:

2. esaerr
3. olohsc
4. ttah
5. htaw
6. mnae
7. ruoy
8. lbriayr
IV. Hãy xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
Ví dụ làm mẫu:

2. It’s/ school/ Dong Da/ Primary/ .
3. is/ your/ What/ name/ ?
4. school/ is/ My/ big/ .
5. go/ I/ every/ to/ school/ morning/ .
V. Hãy viết bằng tiếng Anh.
1. Anh ấy là ai?
2. Anh ấy là Nam.
3. Anh ấy là bạn của tôi.
14


UNIT 8: THIS IS MY PEN
A. PHONICS AND VOCABULARY
1. Complete and say aloud.

a. _ulers
b. _ese are rubbers
2. Look and write.
a. This is my _________.

2. That is my _______.

c. These are my ________.

d. Those are my _________.

B. SENTENCE PATTERNS
Read and match.
1. This is my pencil
a. new too.
2. It's
b. notebooks.
3. These are my
c. new.
4. They're
d. case.
Put the words in order. Then read aloud.
1. is/ ruler/ my/ this/ .
15


2. that/ your/ pencil case/ is/ .
3. are/ these/ notebooks/ my/ .
4. your/ are/ those/ pens/ .
C. READING

This is my classroom. It is big. This is my (1)________. It is new.
(2)_______ is my pencil sharpener. These are my pencils. (3)_________
are short. Those are my (4)________. They are (5)_________.
UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT?
A. PHONICS AND VOCABULARY.
Complete and say aloud.

a. _t
b. _range
Look and write.
1. Your school bag is _____

2. My pen is __________.

16


3. My rulers are _______.

4. Your rubbers are ________.

5. My pencil is _________.

B. SENTENCE PATTERNS
Read and match.
1. Is that your pen?
2. What colour is this?
3. Are these your pencils?
4. What colours are they?
Read and complete.

a. Yes, they are.
b. They are brown.
c. It's orange.
d. Yes, it is.

Put the words in order. Then read aloud.
1. notebook/ is/ your/ this/ .
2. colour/ what/ pen/ is/ your/ ?
3. are/ these/ rulers/ your/ .
4. what/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ .
hoanh t n vào đáp án đ ng A, B, C ho c D
1. How _________ you?
A. am
D. it

B. is

C. are
17


2. Good bye. ______ you later.
A. What
B. See
C.
How D. Are
3. It ________ a dog?
A. is
B. See
C.
am
D. bye
4. It is ___________ table
A. is
B. a
C.
an
D. you
5. __________. I am Linda
A. Hello
B. Good-bye
C. It
D. You
6. Good bye. See you __________. A. later
B. late
C.
How D. Are
7. It ________ a pencil case.
A. is
B. are
C. am
D. bye
8. _______ is a table.
A. He
B. It
C. An
D. You
9. ___________ your name?
A. Hello
B. Good-bye
C.
What D. What’s
10. What’s _____? It’s a notebook. A. he
B. she
C. that
D. dog
11. What’s your name?
B. I’m fine, thanks
B. My name’s Mali
C. Thank
you
12. How are you?
B. I’m fine, thanks
B. yes, please.
C. I’m
nine years old
13. What color is it?
A. It’s green
B. My name’s Hoa
C. It’s
ruler
14. What is this?
A. It’s a pen
B. It’s yellow
C. This is
my friend
15. What is this?
A. It’s my computer
B. I’m fine
C. No, it
is not
16. What color is it?
A. Thank you
B. It’s pink
C. It’s a
table.

18


UNIT 10: WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?
A. PHONICS AND VOCABULARY
1. Complete and say aloud.
a. _ind
b. _ating
2. Look and write
a. We play __________.

b. My friend and I play __________.

c. I like __________.

d. My friend and I like _______.

B. SENTENCE PATTERNS
Read and match.
1. Let's
a. like?
2. What do you do
b. play chess.
3. Do you like
c. at break time?
4. What do you
d. hide-and-seek?
Put the words in order. Then read aloud.
1. skating/ he/ likes/ .

19


2. at/ play/ break time/ hide-and-seek/ they/ .
3. do/ table tennis/ like/ you/ ?
4. break time/ do/ play/ at/ you/ what/ ?
C. READING
Read and complete.

Đọc và đánh dấu vào h nh nh tư ng ng đ ng là 
1. This is a pen.

A.

B. 

2. This is my book.

A.

B. 

3. That is a pencil case.

A.

B. 

4. I like chatting with my
friends.

A.

B. 

5. I don’t like playing
chess.

A.

B. 

Nh n t anh và hoàn thành các từ c n thiếu
1. That is a p e n.
2. This is my ru_ _ _ _
3. What’s that? –It’s a pe_ _ _ _

20


4. These are my ru_ _ _ _.
5. My cla_ _ _ _ _ _ is big.
Nối các câu

cột A với các câu

cột B

A

B

1. How do you spell your name?

1-

a. No, you can’t.

2. May I come in, Sir?

2-

b. Bye.

3. What’s that?

3-

c. I play hide-and-seek.

4. Goodbye

4-

d. T-O-N-Y.

5. What do you do at break time?

5-

e. It’s a book.

UNIT 11: THIS IS MY FAMILY
A. PHONICS AND VOCABULARY
1. Complete and say aloud.
a. _andmother
b. _other
2. Look and write.
a. My __________ is sixty-six years old.

b. My ________ is sixty-two years old.

21


c. My ___________ is forty-four years old.

d. My ________ is forty years old.

B. SENTENCE PATTERNS
Read and match.
1. This is
a. is your mother?
2. How old
b. young.
3. My father is
c. years old.
4. My sister is seven
d. my grandmother.
Put the words in order. Then read aloud.
1. sister/ old/ my/ thirteen/ is/ years/ .
2. old/ your/ how/ is/ father/ ?
3. is/ that/ grandfather/ my/ .
4. my/ is/ young/ mother/ .
C. READING

This …………..my family. It ………big. There……….. 5 people
in…………family. My parents, …………sister, ……….brother and I.
22


My parents ………..teachers. They………40 years ……... My ………….
is 18. She is ………student. She …….. in Hanoi now. My brother
………15. …………is a pupil in Quang Trung school. They……… very
intelligent. I …….. 9 years old. I am a …………..in Minh Khai school.
Sắp xếp các từ sau thành các câu đ ng.
1. her/ what/ is/ name?
……………………………………………………………
2. your/ family/ is/ big?
……………………………………………………………
3. No/ isn’t/ it. Is/ small/ it
…………………………………………………………
4. is/ my/ father/ that.
………………………………………………………………
…….
5. name/ is/ what/ his?
………………………………………………………………
6. old/ are/ how/ you?
………………………………………………………………
……..
7. brother/ tall/ my/ is.
……………………………………………………………
8. is/ beautiful/ sister/ your?
……………………………………………………………
9. is/ teacher/ my/ this.
……………………………………………………………
10. your/ friend/ slim/ is/ close?
………………………………………………………
Nối các câu từ 1 đến 10 với các câu từ a đến j cho ph hợp.
1. Who is that?

a. No, it isn’t. It is small.

1. –

2. What is her name?

b. He is Tung, my close friend.

2. –

3. Who is this?

c. That is my grandmother.

3. –
23


4. What is his name?

d. It is Dong Da school.

4. –

5. Is your house big?

e. No, she isn’t. She is short.

5. –

6. How are you today?

f. This is my teacher.

6. –

7. Is your father young?

g. I am fine. Thank you.

7. –

8. Who’s he?

h. Her name is Minh.

8. –

9. Is your sister tall?

i. Yes, he is.

9. –

10. What is its name?

j. His name is Quan.

10. –

UNIT 12: THIS IS MY HOUSE
A. PHONICS AND VOCABULARY
Complete and say aloud.
a. ba_room
b. kit_en
B. SENTENCE PATTERNS
Read and match.
1. This is my
a. over there.
2. There's garden
b. garage?
3. The living room
c. house.
4. Is there a
d. is large.
Put the words in order. Then read aloud.
1. over/ there/ garden/ a/ is/ there/ .
2. nice/ house/ is/ the/ very/ .
3. there/ is/ garage/ a/ near/ house/ the/ .
4. house/ is/ colour/ your/ what/ .
C. READING
Read and complete.

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×