Tải bản đầy đủ

Chuyên đề ôn tập KHẢO sát hàm số 2020

Gv: Thầy tý

Cảm ơn Thầy tý. TT 44 ngõ 204 phố
Lê Thanh Nghị - Hà Nội

Toán 12 ôn tập chương I

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
þ Dạng 02: Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức
Câu 1. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  ;   ?
A. y  x 3  x
Câu 2. Hàm số y 
A. (1;1) .

B. y   x 3  3 x

C. y 

x1
x3


2
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
x 1
B. (; ) .
C. (0; ) .

D. y 

x 1
x2

2

D. (;0)

Câu 3. (Đề tham khảo lần 2 2017) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  ;   ?
A. y  3x3  3x  2 .

B. y  2x3  5x  1.

C. y  x4  3x2 .

D. y 

x2
.
x 1

Câu 4. (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y  2 x 2  1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  0;   

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;0 

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;   

Câu 5. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  x 3  3 x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;  

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  0; 2 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2 

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 0 

3
Câu 6. Cho hàm số y  x  3x  2 . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;  
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;  
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 0  và đồng biến trên khoảng  0;  
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 0  và đồng biến trên khoảng  0;  
Câu 7. (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  x3  2 x2  x  1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

1 
3 
1 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1
3 
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;1
1
3

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;  

Câu 8. (Đề minh họa lần 1 2017) Hỏi hàm số y  2 x4  1 đồng biến trên khoảng nào?
1

A.  ;   .
2


B.  0;   .

Câu 9. (Đề tham khảo lần 2 2017) Cho hàm số y 

 1

C.   ;   .
 2


D.  ; 0  .

x2
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
x 1

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1 .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1 .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;   .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;  

þ Dạng 03: Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị của f(x)
Trang 1/34 - Mã đề thi 100


Câu 10. (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  0;1 .

B.  ;1 .

C.  1;1 .

D.  1; 0  .

Câu 11. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  0;1
B.  ; 0 
C. 1;  

D.  1; 0 

Câu 12. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau :

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  1; 0 

B. 1;  

C.  ;1

D.  0;1

Câu 13. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2;   
B.  2;3 
C.  3;   

D.  ;  2 

Câu 14. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Trang 2/34


Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  1;   .
B. 1;   .
C.  1;1 .

D.  ;1 .

Câu 15. (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;0 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 0 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2 

Câu 16. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  x4  2 x2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;  2  .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;  2  .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;1

Câu 17. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2;0  .
B.  2;    .
C.  0; 2  .

D.  0;    .

Câu 18. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau:.

.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A. 0;
.
B. 0; 2 .
C.

2;0 .

D.

; 2 .

Câu 19. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây ?
Trang 3/34


A.  1; 0  .

B.  1;   .

C.  ; 1 .

D.  0;1 .

Câu 20. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên như sau:

Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. (0;1) .
B. (1; ) .

C. (1;0) .

D. (0; )

Câu 21. (Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  2;0  .

B.  ; 2  .

C.  0; 2  .

D.  0;  

þ Dạng 04: Khoảng đơn điệu của hàm số f(x), f(u) liên quan f'(x),f’’(x)
Câu 22. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   x 2  1 , x 
nào dưới đây đúng?

. Mệnh đề

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 0 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;  

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;  

Câu 23. (Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f ( x) . Hàm số y  f '( x) có đồ thị như hình bên. Hàm số
y  f (2  x) đồng biến trên khoảng

A. 1;3 

B.  2;  

C.  2;1

D.  ; 2 

Câu 24. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  , bảng xét dấu của f   x  như sau:
Hàm số y  f  3  2 x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  4;    .

B.  2;1 .

C.  2; 4  .

D. 1; 2  .

Câu 25. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f ( x) có bảng dấu f ( x) như sau:.

.
Hàm số y
A. 2;3 .
Trang 4/34

f (5 2 x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

B. 0;2 .

C. 3;5 .

D. 5;

.


Câu 26. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f ( x) , bảng xét dấu của f ( x) như sau:

Hàm số y  f  3  2 x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  3; 4  .

B.  2;3  .

C.   ;  3 .

D.  0; 2  .

Câu 27. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  , bảng xét dấu của f   x  như sau:

Hàm số y  f  5  2 x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A.   ;  3 .

B.  4;5  .

C.  3; 4  .

D. 1;3  .

Câu 28. (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số y  3 f  x  2   x 3  3x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. 1;   .

B.  ; 1 .

C.  1; 0  .

D.  0; 2  .

þ Dạng 05: Khoảng đơn điệu của hàm số h(x) = f(x)+g(x) liên quan f(x) f’(x),f’’(x)
Câu 29. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hai hàm số y  f  x  , y  g  x  . Hai hàm số y  f   x 
và y  g   x  có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số y  g   x  .

3

Hàm số h  x   f  x  4   g  2 x   đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
2

 31 
9 
 31

A.  5;  .
B.  ;3  .
C.  ;   .
 5
4 
 5


 25 
D.  6;  .
 4 

Câu 30. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hai hàm số y  f  x  , y  g  x  . Hai hàm số y  f   x 
và y  g   x  có đồ thị như hình vẽ bên

Trang 5/34


7

trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số y  g ( x) . Hàm số h  x   f  x  3  g  2 x  
2

đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
 29 
 13 
 36 
 36

A.  ; 4  .
B.  7;  .
C.  6;  .
D.  ;   .
 4 
4 
 5 
 5

Câu 31. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hai hàm số y  f ( x) và y  g ( x) . Hai hàm số y  f ( x)
và y  g ( x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số y  g ( x) . Hàm

5

số h( x)  f ( x  6)  g  2 x   đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
2


 21

A.  ;   .
 5


1 
B.  ;1  .
4 

 21 
C.  3;  .
 5 

 17 
D.  4;  .
 4

Câu 32. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hai hàm số y  f  x  và y  g  x  . Hai hàm số

y  f   x  và y  g   x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số
9

y  g   x  . Hàm số h  x   f  x  7   g  2 x   đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
2


Trang 6/34


 16 
 16

 13 
 3 
A.  2;  .
B.   ; 0  .
C.  ;   .
D.  3;  .
 5
 5

 4
 4 
þ Dạng 06: Tìm tham số để hàm số đơn điệu trên R, trên từng khoảng xác định

mx  4m
với m là tham số. Gọi S là tập hợp
xm
tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .
A. 5 .
B. 4 .
C. Vô số.
D. 3 .

Câu 33. (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y 

mx  2 m  3
với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất
xm
cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .
B. Vô số.
A. 4 .
C. 3 .
D. 5 .

Câu 34. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y 

Câu 35. Cho hàm số y   x 3  mx 2   4m  9  x  5 , với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của

m để hàm số nghịch biến trên khoảng  ;   ?
A. 4 .

B. 6 .

C. 7 .

D. 5 .

Câu 36. (Đề tham khảo lần 2 2017) Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số
y   m 2  1 x3   m  1 x 2  x  4 nghịch biến trên khoảng  ;   .

A. 2 .
B. 1 .
C. 0 .
þ Dạng 07: Tìm tham số để hàm số đơn điệu trên khoảng cho trước

D. 3 .

Câu 37. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
x2
đồng biến trên khoảng  ; 10  ?
y
x  5m
A. 2 .
B. Vô số.
C. 1 .
D. 3 .
Câu 38. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
x2
đồng biến trên khoảng  ; 6  .
y
x  3m
A. 2 .
B. 6 .
C. Vô số.
D. 1
Câu 39. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
x6
nghịch biến trên khoảng 10;   ?
y
x  5m
A. 3 .
B. Vô số.
C. 4 .
D. 5 .

Trang 7/34


Câu 40. Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018.) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
x 1
nghịch biến trên khoảng  6;   ?.
y
x  3m
A. 3 .
B. Vô số.
C. 0 .
D. 6
Câu 41. Tham khảo THPTQG 2019) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
y   x3  6 x 2   4m  9  x  4 nghịch biến trên khoảng  ; 1 là
A.  ; 0 .

 3

B.   ;    .
 4


3

C.  ;   .
4


D.  0;   

Câu 42. (Tham khảo 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y  x3  mx 

1
5 x5

đồng biến trên khoảng  0;   .
A. 5 .

B. 3 .

C. 0 .

D. 4 .

Câu 43. (Đề minh họa lần 1 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y 

tan x  2
tan x  m

 
đồng biến trên khoảng  0;  .
 4
A. m  0 hoặc 1  m  2 . B. m  0 .
C. 1  m  2 .
D. m  2 .
CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
þ Dạng 02: Cực trị của hàm số cho bởi một công thức

2x  3
có bao nhiêu điểm cực trị?
x 1
C. 2
D. 1

Câu 44. (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Hàm số y 
A. 3

B. 0

Câu 45. (Đề minh họa lần 1 2017) Tìm giá trị cực đại yC§ của hàm số y  x3  3x  2 .
A. yCD  4 .

B. yCD  1 .

C. yCD  0 .

D. yCD  1

2
Câu 46. (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  x  3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x 1

A. Cực tiểu của hàm số bằng 3 .
C. Cực tiểu của hàm số bằng 6 .

B. Cực tiểu của hàm số bằng 1 .
D. Cực tiểu của hàm số bằng 2

Câu 47. Đồ thị hàm số y  x 3  3x 2  9 x  1 có hai cực trị A và B . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng

AB ?

A. Q  1;10  .

B. M  0; 1 .

C. N  1; 10  .

D. P  1; 0  .

Câu 48. (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Biết M  0; 2  , N  2; 2  là các điểm cực trị của đồ thị hàm số

y  ax3  bx2  cx  d . Tính giá trị của hàm số tại x  2 .
A. y  2   2 .

B. y  2   22 .

C. y  2   6 .

D. y  2   18 .

Câu 49. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Đồ thị của hàm số y   x 3  3x 2  5 có hai điểm cực trị A và B .
Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.
10
A. S  9 .
B. S  .
C. S  10 .
3
þ Dạng 03: Cực trị f(x), f(u) dựa vào BBT, đồ thị của f(x)
Trang 8/34

D. S  5 .


Câu 50. (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 1 .
B. 2 .

C. 0 .

D. 5 .

Câu 51. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  ax3  bx 2  cx  d  a, b, c, d 

 có đồ thị như

hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1

Câu 52. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  ax4  bx2  c ( a , b , c 
hình vẽ bên.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2
B. 3

C. 0

) có đồ thị như

D. 1

Câu 53. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 54. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d  a, b, c, d 

 có đồ

thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là

Trang 9/34


A. 0 .

B. 1 .

C. 3 .

D. 2 .

Câu 55. (Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đạt cực đại tại điểm
A. x  1
B. x  0

C. x  5

D. x  2

Câu 56. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x  5
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x  2

B. Hàm số có bốn điểm cực trị
D. Hàm số không có cực đại

Câu 57. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Tìm giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu yCT của hàm số đã cho.
A. yCĐ  3 và yCT  0

B. yCĐ  3 và yCT  2

C. yCĐ  2 và yCT  2

D. yCĐ  2 và yCT  0

Câu 58. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:

Trang 10/34


Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A. x  2 .
B. x  1 .

C. x  1 .

D. x  3 .

Câu 59. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau:

.
Hàm số đạt cực đại tại
A. x 2 .

B. x

2.

C. x

3.

D. x

1.

Câu 60. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đạt cực đại tại:
A. x  2 .

B. x  2 .

C. x  3 .

D. x  1 .

Câu 61. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A. x  2 .
B. x  1 .

C. x  3 .

D. x  2 .

Câu 62. Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây sai
Trang 11/34


A. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
C. Hàm số có ba điểm cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0 .
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3

Câu 63. (Đề minh họa lần 1 2017) Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên

và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1 .
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 1 .
D. Hàm số đạt cực đại tại x  0 và đạt cực tiểu tại x  1 .
Câu 64. (Đề tham khảo lần 2 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề
nào dưới đây đúng?

A. yCĐ  5 .

B. yCT  0 .

C. min y  4 .

D. max y  5

Câu 65. (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên đoạn  2; 2 và
có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f  x  đạt cực đại tại điểm nào dưới đây

?
A. x  2 .
B. x  1 .
C. x  1 .
þ Dạng 04: Cực trị của hs chứa dấu GTTĐ, hs cho bởi nhiều công thức

D. x  2

Câu 66. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

Trang 12/34


Đồ thị của hàm số y  f  x  có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 5 .

B. 3 .

C. 4 .

D. 2 .

Câu 67. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 , x  R.
2

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2 .
B. 0 .
C. 1 .
þ Dạng 05: Cực trị của hàm số f(x), f(u) liên quan f’(x),f’’(x)

D. 3 .

Câu 68. (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 x  2  , x 
3

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 3 .
B. 2 .

C. 5 .

.

D. 1 .

Câu 69. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  2  ,
2

x  . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 0 .
B. 3 .

C. 2 .

Câu 70. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y
. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
x
A. 2 .
B. 1 .
C. 0 .

D. 1 .
f ( x) có đạo hàm f ( x)

x( x 2)2 ,

D. 3 .

Câu 71. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 , x 
2

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 0 .
B. 1 .

C. 2 .

.

D. 3 .

Câu 72. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  , bảng biến thiên của hàm số f   x 
như sau

/
Số điểm cực trị của hàm số y  f  x 2  2 x  là
A. 9 .

B. 3 .

C. 7 .

D. 5 .

Câu 73. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x , bảng biến thiên của hàm số f ' x như
sau.

Trang 13/34


x

0

-1

-∞
+∞

1

+∞
+∞

2

f'(x)
-1

-3

Số điểm cực trị của hàm số y
A. 3 .

f x

2

.

2 x là

B. 9 .

C. 5 .

D. 7 .

Câu 74. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  , bảng biến thiên của hàm số f   x  như
sau:

Số điểm cực trị của hàm số y  f  4 x 2  4 x  là
A. 5 .
B. 9 .
C. 7 .
þ Dạng 07: Tìm tham số để hàm số đạt cực trị tại 1 điểm x0 cho trước

D. 3 .

Câu 75. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số
1
y  x3  mx 2   m2  4  x  3 đạt cực đại tại x  3 .
3
A. m  1 .
B. m  7 .
C. m  5 .
D. m  1
Câu 76. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
y  x8   m  2  x5   m 2  4  x 4  1 đạt cực tiểu tại x  0 ?

A. 3 .

B. 5 .

C. 4 .

D. Vô số.

Câu 77. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
y  x8   m  4  x5   m 2  16  x 4  1 đạt cực tiểu tại x  0 ?

A. 8 .

B. Vô số.

C. 7 .

D. 9 .

Câu 78. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
y  x8   m  3 x5   m2  9  x 4  1 đạt cực tiểu tại x  0 ?

A. 4 .

B. 7 .

C. 6 .

D. Vô số.

Câu 79. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
y  x8  (m 1) x5  (m2 1) x4  1 đạt cực tiểu tại x  0?
A. 3 .
B. 2 .
C. Vô số.
D. 1 .
þ Dạng 09: Tìm tham số để hàm bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện
Câu 80. THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng
d : y   2m  1 x  3  m vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

y  x3  3x2  1.
Trang 14/34


3
A. m  . .
2

3
B. m  . .
4

1
C. m   . .
2

1
D. m  .
4

Câu 81. (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số
y  x3  3mx2  4m3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc
tọa độ.
A. m  

1
1
;
.
m

4
4
2
2

C. m  1.

B. m  1 ; m  1 .
D. m  0 .

Câu 82. (Đề tham khảo lần 2 2017) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của
1 3
2
2
hàm số y  x  mx  m  1 x có hai điểm cực trị A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều
3
đường thẳng d : y  5x  9 . Tính tổng tất cả các phần tử của S .

A. 0 .
B. 6 .
C. 6 .
þ Dạng 10: Tìm tham số để hs trùng phương có 1 hoặc 3 cực trị

D. 3 .

Câu 83. (Đề tham khảo lần 2 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

y   m  1 x 4  2  m  3 x 2  1 không có cực đại?
A. 1  m  3 .
B. m  1 .
C. m  1 .
þ Dạng 11: Tìm tham số để hàm trùng phương có cực trị thỏa mãn ĐK

D. 1  m  3

Câu 84. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số

y  x 4  2 mx 2 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1 .
3
A. 0  m  4 .

B. m  1 .

C. 0  m  1 .

D. m  0 .

Câu 85. (Đề minh họa lần 1 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
y  x4  2mx2  1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

1
1
.
B. m  1 .
C. m  3 .
D. m  1 .
9
9
þ Dạng 14: Tìm tham số để hs chứa dấu GTTĐ có cực trị thỏa mãn đk cho trước
A. m  

3

Câu 86. (Tham khảo 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
y  3x 4  4 x3  12 x 2  m có 7 điểm cực trị?

A. 3 .
B. 5 .
C. 6 .
þ Dạng 15: Tìm tham số để hs khác có cực trị thỏa mãn đk cho trước

D. 4 .

Câu 87. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f  x  , bảng biến thiên của hàm số f   x  như
sau:

Số cực trị của hàm số y  f 4 x 2  4 x là
A. 9 .
B. 5 .
C. 7 .
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
þ Dạng 02: GTLN, GTNN trên đoạn [a;b]

D. 3 .

Trang 15/34


Câu 88. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x 3  3 x trên đoạn

[  3;3] bằng
A. 18 .

C. 18 .

B. 2 .

D.  2 .

Câu 89. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  2 x2  7 x trên đoạn

 0; 4 bằng
A. 259 .

B. 68 .

D.  4 .

C. 0 .

Câu 90. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y  x 4  x 2  13 trên đoạn

 2;3  .

A. m 

51
4

B. m 

51
2

C. m 

49
4

D. m  13

Câu 91. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y  x 4  2 x 2  3 trên đoạn

0; 3  .


A. M  9

B. M  8 3

C. M  6

D. M  1

Câu 92. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y  x4  4 x2  9 trên đoạn  2;3
bằng
A. 201

B. 2

C. 9

D. 54

Câu 93. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x2 trên đoạn  4;  1
bằng
A.  4 .

B. 16 .

C. 0 .

D. 4 .

Câu 94. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số y  x4  x2  13 trên đoạn [1; 2]
bằng
51
A. 25 .
B.
.
C. 13 .
D. 85
4
Câu 95. (Tham khảo 2018) Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x 4  4 x 2  5 trêm đoạn  2;3 bằng
A. 50 .

B. 5 .

C. 1 .

D. 122

Câu 96. THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y  x 2 
A. m 

17
.
4

B. m  10 .

C. m  5 .

2
1 
trên đoạn  ; 2  .
x
2 

D. m  3

Câu 97. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y  x3  7 x2  11x  2 trên đoạn [0 ;2] .
A. m  11 .
B. m  3 .
C. m  0 .
D. m  2

x2  3
trên đoạn  2; 4  .
x 1
19
C. min y  3 .
D. min y 
 2;4
 2;4
3

Câu 98. (Đề minh họa lần 1 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
A. min y  6 .
 2;4

B. min y  2 .
 2;4

Câu 99. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x)  x3  3x  2 trên đoạn
[  3;3] bằng
A. 16 .
Trang 16/34

B. 20 .

C. 0 .

D. 4 .


Câu 100. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Giá trị nhỏ nhất của hàm số f x
đoạn

x3

3x

2 trên

3;3 bằng

A. 20 .

B. 4 .

C. 0 .

D.

16 .

3
Câu 101. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  3x trên đoạn

 3;3 bằng
A. 18.
B. 18.
þ Dạng 03: GTLN, GTNN trên khoảng

C. 2.

Câu 102. Đề tham khảo lần 2 2017) Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3x 

33
.
5
þ Dạng 04: GTLN, GTNN của hàm số biết BBT, đồ thị của f(x)
A. min y  3 3 9 .
 0; 

B. min y  7 .
 0; 

C. min y 
 0; 

D. 2.

4
trên khoảng  0;   .
x2
D. min y  2 3 9
 0; 

Câu 103. (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  1;3 và có đồ thị như
hình bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  1;3 . Giá trị
của M  m bằng

A. 0 .
B. 1 .
C. 4 .
þ Dạng 09: Tìm m để hs có GTLN, GTNN thỏa mãn đk cho trước
Câu 104. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y 

16
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
3
1;2 
1;2 
A. 0  m  2 .
B. 2  m  4 .

D. 5 .

xm
( m là tham số thực) thoả mãn
x1

min y  max y 

C. m  0 .

D. m  4 .

xm
( m là tham số thực) thỏa mãn min y  3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[2;4]
x 1
A. m  4 .
B. 3  m  4 .
C. m  1 .
D. 1  m  3 .
þ Dạng 11: Tìm m để hs chứa dấu GTTĐ có GTLN, GTNN thỏa mãn đk cho trước

Câu 105. Cho hàm số y 

Câu 106. (Tham khảo 2018) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất
của hàm số y  x3  3x  m trên đoạn  0; 2  bằng 3. Số phần tử của S là
A. 1.
B. 2.
þ Dạng 14: Bài toán ứng dụng, tối ưu, thực tế

C. 0.

D. 6.

Câu 107. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Ông A dự định sử dụng hết 5 m2 kính để làm một bể cá
bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước
không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
A. 1,01 m3 .

B. 0,96 m3 .

C. 1,33 m3 .

D. 1,51 m3 .
Trang 17/34


Câu 108. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Ông A dự định dùng hết 6,5m2 kính để làm một bể cá có
dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có không đáng kể). Bể cá có
dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
A. 2, 26 m3
B. 1,61 m3
C. 1,33 m3
D. 1,50 m3
Câu 109. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Ông A dự định sử dụng hết 5,5 m2 kính để làm một bể cá
có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng
kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?:
A. 1,17 m3 .

B. 1,01 m3 .

C. 1,51 m3 .

D. 1, 40 m3

Câu 110. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Ông A dự định sử dụng hết 6,7m2 kính để làm một
bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích
thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
A. 1,57m3 .
B. 1,11m3 .
C. 1, 23m3 .
D. 2, 48m3 .
TIỆM CẬN
þ Dạng 01: Câu hỏi lý thuyết về tiệm cận, không chứa tham số
Câu 111. (Đề minh họa lần 1 2017) Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  1 và lim f ( x)  1 . Khẳng định
x 

x 

nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y  1 và y  1 .
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x  1 và x  1 .
þ Dạng 02: Tiệm cận đồ thị hàm số b1/b1,không chứa tham số
Câu 112. (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm
số y 

2x 1
?
x 1

A. x  1

B. y  1

D. x  1

C. y  2

Câu 113. (Tham khảo 2018) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

x 2  3x  2
x2
x
A. y 
B. y  2
C. y  x 2  1
D. y 
x 1
x 1
x 1
þ Dạng 03: Tiệm cận đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ,không chứa tham số
Câu 114. (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Đồ thị hàm số y 
A. 0 .

B. 3 .

C. 1 .

x2
có mấy tiệm cận.
x2  4
D. 2 .

x 2  3x  4
x 2  16
C. 1 .

Câu 115. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số: y 
A. 2 .

B. 3 .

D. 0

x 2  5x  4
Câu 116. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y 
.
x2  1
A. 2
B. 3
C. 0
D. 1
Câu 117. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số y  f  x  có báng biến thiên như sau:

Trang 18/34


Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
þ Dạng 04: Tiệm cận đồ thị hàm số chứa căn,không chứa tham số

D. 4.

Câu 118. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số nào dưới đây có tiệm cận
đứng ?
1
1
1
1
A. y 
.
B. y  4
.
C. y  2
.
D. y  2
x 1
x 1
x  x 1
x
Câu 119. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y 
B. 2

A. 3

x 9 3

x2  x

D. 1

C. 0

Câu 120. (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

2x 1  x2  x  3
.
x2  5x  6
A. x  3 và x  2 .
B. x  3 .
C. x  3 và x  2 .
D. x  3 .
þ Dạng 05: Tiệm cận đồ thị hàm số g(x) biết BBT, đồ thị f(x) không chứa tham số

y

Câu 121. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau.

.
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A. 3 .
B. 1 .
C. 2 .

D. 4 .

Câu 122. (Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

x





1


5

y

2
3

Tổng số2 tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A. 4 .
B. 1 .
C. 3 .

D. 2 .

Câu 123. (Đề tham khảo lần 2 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi
đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

Trang 19/34


A. 1 .

C. 2 .

B. 3 .

D. 4

Câu 124. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A. 4.
B. 1.
C. 3.

D. 2.

Câu 125. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

x0

y'

0
+∞

y

+∞

3
+

3

0
3
4

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
þ Dạng 06: Bài toán liên quan đến đường tiệm cận không chứa tham số của hàm xác định
Câu 126. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y 
A. 2 .

B. 0 .

C. 1 .

D. 3 .

Câu 127. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y 
A. 0 .

B. 3 .

C. 2 .

x  25  5

x2  x
x  16  4

x2  x

D. 1

Câu 128. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y 
A. 3 .
B. 0 .
C. 2 .
þ Dạng 08: Tiệm cận của đồ thị hàm số có chứa tham số

x4 2

x2  x

D. 1 .

Câu 129. (Đề minh họa lần 1 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
x 1
y
có hai tiệm cận ngang
mx 2  1
A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.
B. m  0 .
C. m  0 .
D. m  0 .
Trang 20/34


KHẢO SÁT HÀM SỐ
þ Dạng 01: Nhận dạng hàm số thông qua đồ thị, BBT
Câu 130. (Tham khảo THPTQG 2019) Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào
dưới đây?

A. y 

2x 1
.
x 1

B. y 

x 1
.
x 1

C. y  x4  x2  1 .

D. y  x3  3x 1 .

Câu 131. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào
dưới đây?

A. y  x4  3x2 1

B. y  x3  3x2 1

C. y   x3  3x2 1

D. y   x4  3x2  1

Câu 132. (Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào
dưới đây?
y

x
O

A.

y   x4  x2  1

B.

y  x4  3x2 1

C.

y   x3  3x 1

D.

y  x3  3x 1

Câu 133. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào
dưới đây?

A. y  x3  3x2  2

B. y  x4  x2  2

C. y   x4  x2  2

D. y   x3  3x2  2
Trang 21/34


Câu 134. (THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số
nào dưới đây?
A. y  x4  2x2  1 .

B. y   x4  2x2  1.

C. y  x3  x2 1 .

D. y   x3  x2 1 .

Câu 135. (Tham khảo 2018) Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. y   x4  2x2  2

B. y  x4  2x2  2

C. y  x3  3x2  2

D. y   x3  3x2  2

Câu 136. (THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số
dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. y  x3  3x  2

B. y  x4  x2  1

C. y  x4  x2  1

D. y   x3  3x  2

Câu 137. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số
dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. y  x 3  3x 2  3

B. y   x 4  2 x 2  1

C. y  x 4  2 x 2  1 .

D. y   x 3  3 x 2  1

Câu 138. (Đề minh họa lần 1 2017) Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm
số
được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y   x2  x 1

B. y   x3  3x  1

C. y  x4  x2  1

D. y  x3  3x  1

Câu 139. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
Trang 22/34


A. y  x3  x2 1 .

B. y   x3  x2 1 .

4
2
C. y  x  x 1 .

D. y   x4  x2 1

Câu 140. (ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường
cong hình vẽ bên

A. y  x3  3x2  3 .
C. y  x4  2 x2  3 .

B. y   x3  3x2  3 .
D. y   x4  2 x2  3 .

Câu 141. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường
cong trong hình vẽ bên.
y

O

x4

A. y
C. y

3

x

2x2

1.

3x 1 .

B. y

x3

D. y

4

x

x

3x 1 .
2x2 1 .

Câu 142. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong
trong hình vẽ bên?

A. y  x3  3x2  2 .
C. y   x3  3x2  2 .

B. y  x4  2 x2  2 .
D. y   x4  2x2  2 .

Câu 143. (Đề tham khảo lần 2 2017) Cho đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn
hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
2x  3
2x 1
2x  2
2x 1
A. y 
B. y 
C. y 
D. y 
x 1
x 1
x 1
x 1
Trang 23/34


Câu 144. (THPT QG 2017 Mã đề 105) Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y 

ax  b
với
cx  d

a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. y  0,  x  1 .

B. y  0,  x  2 .

C. y  0,   2 .

Câu 145. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y 

D. y  0, x  1

ax  b
với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào
cx  d

dưới đây đúng?

A. y  0, x  1 .

B. y  0, x 

.

C. y  0, x  .

D. y  0, x  1

Câu 146. (THPT QG 2017 Mã đề 110) Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y  ax 4  bx 2  c với

a , b , c là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Phương trình
B. Phương trình
C. Phương trình
D. Phương trình

y  0
y  0
y  0
y  0

có ba nghiệm thực phân biệt.
có đúng một nghiệm thực.
có hai nghiệm thực phân biệt.
vô nghiệm trên tập số thực.

Câu 147. (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d có đồ thị như hình vẽ bên.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Trang 24/34


A. a  0, b  0, c  0, d  0 .
C. a  0, b  0, c  0, d  0 .

B. a  0, b  0, c  0, d  0 .
D. a  0, b  0, c  0, d  0 .

Câu 148. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong
trong hình vẽ bên?

A. y  2x3  3x  1.

B. y  2x4  4x2  1 .

C. y  2 x4  4 x2  1 .
D. y  2 x3  3x  1 .
þ Dạng 03: Các phép biến đổi đồ thị
Câu 149. (Đề tham khảo lần 2 2017) Hàm số y   x  2   x 2  1 có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào
dưới đây là đồ thị của hàm số y  x  2  x 2  1 ?

A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
þ Dạng 04: Liên quan giao điểm từ 2 đồ thị không chứa tham số

D. Hình 4.

Trang 25/34


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×