Tải bản đầy đủ

Từ vựng tiếng anh đấu thầu xây dựng

25. Maintenance management
26. Asset management
27. Construction contracts
28. Land surveying
29. Landscape design
Building Types and Land Use
30. Environment and planning (including
building types, building spaces and roads)

32. School and education building
33. Hospital and medical building
34. Religious building

25. Quản lý bảo dưỡng
26. Quản lý tài sản
27. Hợp đồng xây dựng
28. Khảo sát đất
29. Thiết kế cảnh quan
Loại nhà và sử dụng đất
30. Môi trường và quy hoạch (gồm các
loại nhà, không gian xây dựng và

đường)
31. Quy chế sử dụng đất và bất động
sản
32. Trường học và công trình giáo dục
33. Bệnh viện và công trình y tế
34. Công trình tôn giáo

History of Architecture

Lịch sử kiến trúc

35. Historical building (including secular and
military buildings)

35. Công trình lịch sử (bao gồm công
trình phi tôn giáo và quân sự)

31. Regulations, land use and real estate

Nhà thầu và đấu thầu
Contractor and Tendering
Section 1

Phần 1

International Tendering

Ðấu thầu Quốc tế

Accessibility
Alternated Bid
Appointed Bidder
Bid Bond
Bid Opening
Bidder
Bidding Document
Civil Works Contract
Closing of the Tendering Procedures
Competitive Bidding
Confidentiality
Consistency
Contractor
Early warning
Formality
International Bidding
Investor
Invitation for Bid
Main Contractor
Neutrality
No Negotiation before Award

Tính dễ tiếp cận
Ðấu thầu luân phiên
Nhà thầu được chỉ định
Khoản bảo lãnh đấu thầu
Mở đơn thầu
Nhà thầu
Văn kiện đấu thầu
Hợp đồng xây dựng
Ðóng thầu
Ðấu thầu cạnh tranh
Tính bảo mật
Tính nhất quán
Nhà thầu
Thông báo sớm
Tính hình thức
Ðấu thầu quốc tế
Chủ đầu tư
Mời thầu
Nhà thầu chính
Tính trung lập
Không đàm phán trước khi trao hợp
đồng
Không phân biệt đối xử

Non-Discrimination


Objectivity
Open Tendering
Opening the Tender Document
Owner
Package
Selected Bidder
Subcontractor
Suitable Package
Supplier
Tender Document
Tender Opening
Tenderer
Tendering
To attract Maximum Competition

Tính khách quan
Ðấu thầu công khai
Mở thầu
Chủ đầu tư
Gói thầu
Nhà thầu trúng thầu
Nhà thầu phụ
Chia các công trình thành các phần trọn
gói thích hợp
Nhà thầu cung ứng
Văn kiện đấu thầu
Mở thầu
Nhà thầu, ứng thầu
Đấu thầu
Thu hút sự cạnh tranh tối đa


Section 2

Phần 2

Conditions of contract for works of
civil engineering construction (1)
Access to Site

Điều kiện hợp đồng cho các công trình
xây dựng
Tiếp cận công trường

Access to Works, Engineer

Tiếp cận công trình của kỹ sư

Access, Contractor to Satisfy
Himself
Accident or Injury to Workmen Insurance Against
Accident or Injury to Workmen Liability for
Address Change of

Mức tiếp cận đầy đủ của nhà thầu với công trường

Thay đổi địa chỉ

Adequacy of Insurance

Tính chất đầy đủ của những khoản bảo hiểm

Adjustment of Contract Price if
Variations Exceed 15 per cent of
Tender Sum
Agreement

Điều chỉnh giá hợp đồng nếu thay đổi vượt quá 15%

Bảo hiểm tai nạn cho công nhân
Tai nạn hoặc tổn thương đối với công nhân

Thỏa thuận hợp đồng

Alterations, Additions and
Omissions
Ambiguities in Contract Documents

Thứ tự ưu tiên trong văn kiện hợp đồng

Amicable Settlement of Disputes

Giải quyết thuận thảo

Appointment of Assistants to
Engineer
Approval by the Engineer

Bổ nhiệm trợ lý cho kỹ sư

Approval of Materials not Implied

Thay đổi, bổ sung và bỏ bớt

Chấp thuận của kỹ sư

Approval Only be Defects Liability
Certificate
Arbitration

Không hàm ý chấp thuận cho sử dụng vật liệu ngoài
dự kiến
Chỉ được chấp nhận bằng giấy chứng nhận hoàn
thành trách nhiệm pháp lý về sai sót
Trọng tài

Assignment of Contract

Chuyển nhượng hợp đồng

Avoidance of Damage to Roads

Tránh làm hư hại cho đường sá

Bills of Quantities - Estimated Only

Biểu kê khối lượng

Boreholes and Exploratory
Excavation
Breakdown of Lump Sum Items

Những lỗ khoan và đào thăm dò

Care of Works

Phân tích khối lượng cho những hạng mục được
thanh toán gộp
Trông nom công trình

Cash Flow Estimate to be Submitted

Dự toán chi tiêu tiền mặt cần phải đệ trình

Certificate, Final Payment

Giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng

Certificates and Payment, Monthly
Statement

Bản khai thanh toán hàng tháng


Certificates, Correction of

Sửa lại giấy chứng nhận cho đúng

Certificate, Taking - Over

Giấy chứng nhận nghiệm thu

Certification of Completion of
Works
Certification of Completion of
Sections or Parts
Cessation of Employer's Liability

Giấy chứng nhận nghiệm thu
Giấy chứng nhận nghiệm thu khu vực hoặc bộ phận
công trình
Kết thúc trách nhiệm của chủ công trình

Change of Address, Notice of

Thay đổi địa chỉ

Claims, Contemporary Records

Hồ sơ hiện hành về tiền phát sinh

Claims, Notice of

Thông báo đòi tiền phát sinh

Claims, Payment of

Thanh toán tiền phát sinh

Claims, Substantiation of

Thuyết minh về các khoản phát sinh

Claims, Under Performance Security

Đòi bồi thường lấy từ bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Clearance of Site on Completion

Thu dọn công trường sau khi hoàn thành

Commencement of Works

Bắt đầu (thi công) công trình

Completion of Works, Time for

Thời gian phải hoàn thành

Completion of Works, Time for,
Extension of
Completion, Statement at

Gia hạn thời gian phải hoàn thành
Bản khai thanh toán khi hoàn thành

Compliance with Insurance Policy
Conditions
Compliance with Statutes and
Regulattions
Contemporary Records for Claims

Hồ sơ hiện hành về tiền phát sinh

Contract Agreement

Thỏa thuận hợp đồng

Contractor Not Relieved of Duties or
Responsilities
Contractor's Employees

Nhà thầu không được miễn từ nhiệm vụ hoặc trách
nhiệm
Nhân viên của nhà thầu

Contractor's Employees, Engineer at
Liberty to Object
Contractor's Entitlement to Suspend
Work for Employer's Default
Contractor's Equipment, Conditions
of Hire
Contractor's Equipment, Employer
Not Liable for Damage
Contractor's Equipment, Insurance of

Quyền của kỹ sư đối với nhân viên nhà thầu

Contractor's Equipment, Reference
in Subcontracts
Contractor's Equipment, Temporary
Works and Materials Exclusive Use
for the Works

Tuân thủ những điều kiện hợp đồng bảo hiểm
Tuân thủ các quy chế, quy định

Quyền nhà thầu được tạm ngưng công việc (do vi
phạm của chủ công trình)
Điều kiện thuê thiết bị của nhà thầu
Chủ công trình không chịu trách nhiệm về thiệt hại
Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu
Đưa đều "thiết bị của nhà thầu" vào hợp đồng thầu
phụ
Thiết bị của nhà thầu, công trình tạm thời và vật
liệu; sử dụng đặc biệt cho công trình


Contractor's Equipment, Transport of Vận chuyển thiết bị của nhà thầu
Contractor's Failure to Carry out
Instructions
Contractor's Failure to Insure,
Remedy
Contractor's General Responsibilities

Trách nhiệm chung của nhà thầu

Contractor's Superintendence

Giám sát của nhà thầu

Contractor to Keep Site Clear

Nhà thầu phải giữ công trình gọn sạch

Contractor to Search

Nhà thầu phải điều tra nguyên nhân

Correction of Certificates

Sửa lại giấy chứng nhận cho đúng

Cost of Remedying Defects

Chi phí sửa chữa sai sót

Cost of Samples

Chi phí cho mẫu mã

Cost of Test

Chi phí cho thử nghiệm

Cost of Test Not Provided for

Chi phí cho thử nghiệm không được quy định trong
hợp đồng
Kiểm tra công trình trước khi che khuất chúng

Covering up Work, Examination
Before
Cross Liabilities

Nhà thầu không thực hiện được chỉ thị về hoàn
thành các công việc còn lại
Biện pháp đối với nhà thầu không đóng bảo hiểm

Trách nhiệm bảo hiểm chéo

Currencies of Payment for
Provisional Sums
Currencies, Rates of Exchange

Tỷ giá hối đoái

Currency Restrictions

Hạn chế về tiền tệ

Custody and Supply of Drawings
and Documents
Customs Clearance

Bảo quản, cung cấp bản vẽ và văn kiện
Thủ tục hải quan

Damage to Persons and Property

Thiệt hại về người và tài sản

Damage to Roads, Avoidance of

Tránh làm hư hại đường sá

Damage to Works, Special Risks

Thiệt hại cho công trình do rủi ro đặc biệt gây ra

Damages, Liquidated

Thiệt hại được bồi thường

Dates for Inspection and Testing

Ngày tháng thanh tra và thử nghiệm

Daywork

Ngày công

Decrease or Increase of Costs

Tăng hoặc giảm chi phí

Default of Contractor in Compliance
with Instructions on Improper Work
Default of Contractor, Remedies for

Nhà thầu không thực hiện việc tháo dỡ di chuyển

Default of Employer
Defective Materials and Work

Tiền để thanh toán những khoản tạm ứng

Các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng của nhà
thầu
Chủ công trình vi phạm hợp đồng
Tháo dỡ, di chuyển phần công trình, vật liệu không
đúng hợp đồng


Defects, Contractor to Search for if
Required
Defects Cost of Remedying
Defects Liability Certificate

Nhà thầu phải điều tra nguyên nhân vi phạm
Chi phí sửa chữa sai sót

Defects Liability Period

Giấy chứng nhận thực hiện trách nhiệm pháp lý về
sai sót
Thời hạn trách nhiệm pháp lý về sai sót

Defects, Remedying of

Sửa chữa các sai sót

Definitions

Định nghĩa

Delay, Liquidated Damages for

Được bồi thường thiệt hại do chậm trễ

Delays and cost of Delay of
Drawings
Design by Nominated
Subcontractors
Discharge

Chậm đưa thêm bản vẽ và chi phí cho sự chậm trễ
này
Yêu cầu thiết kế nêu trong hợp đồng thầu phụ
Khẳng định số tiền đòi thanh toán

Discrepancies in Documents

Thứ tự ưu tiên của các văn kiện hợp đồng

Dismissal of Contractor's Employees

Sa thải công nhân do nhà thầu cung cấp

Disorderly Conduct, etc

Tuyển mộ nhân viên và lao động

Disputes, Engineer's Decision

Quyết định của kỹ sư về tranh chấp

Disruption of Progress

Tiến độ bị phá vỡ

Documents Mutually Explanatory

Giải thích rõ các văn kiện trong hợp đồng

Drawings

Bản vẽ

Drawings and Documents - Custody
and Supply of
Drawing and Instructions Supplementary
Drawings, Copy to be Kept on Site

Bảo quản, cung cấp bản vẽ và văn kiện
Bản vẽ và chỉ thị bổ sung
Một bản sao của các bản vẽ cần lưu ở công trường

Drawings, Delays and Cost of Delay
of Drawings
Drawings, Failure by Contractor to
Submit
Employer not Liable for Damage to
Contractor's Equipment etc.
Employer's Liability, Cessation of

Chậm đưa thêm bản vẽ và chi phí về sự làm chậm
trễ này
Vi phạm của nhà thầu không chịu nộp bản vẽ
Chủ công trình không chịu trách nhiệm đối với thiệt
hại về thiết bị của nhà thầu
Kết thúc trách nhiệm của chủ công trình

Employer's Responsibilities

Trách nhiệm của chủ công trình

Employer's Risks

Những rủi ro của chủ công trình

Engagement of Staff and Labour

Tuyển mộ nhân viên và lao động

Engineer's Authority to Delegate

Quyền được ủy quyền của kỹ sư

Engineer's Determination Where
Tests not Provided for
Engineer's Duties and Aurthority

Quyết định của kỹ sư khi thử nghiệm không được
quy định trong hợp đồng
Nhiệm vụ và quyền hạn của kỹ sư


Engineer to Act Impartially

Kỹ sư phải hành động vô tư

Environment - Protection of

Bảo vệ môi trường

Errors in Setting Out

Các sai sót về cắm mốc

Evidence and Terms of Insurance

Bằng chứng và những điều khoản bảo hiểm

Examination of Work before
Covering Up
Exceptions

Kiểm tra công trình trước khi che khuất chúng
Các quy định ngoại lệ

Exchange, Rates of

Tỷ giá hối đoái

Extension of Time, due to
Employer's Failure to give
Possession of Site
Extension of Time for Completion

Gia hạn thời gian trao quyền sở hữu mặt bằng do
chủ công trình gây chậm trễ
Gia hạn thời gian hoàn thành

Extension of Time for Completion,
Contractor's Claim
Extension of Time for Completion,
Engineer's Determination
Extraordinary Traffic

Gia hạn thời gian hoàn thành theo yêu cầu của nhà
thầu
Gia hạn thời gian hoàn thành theo quyết định của kỹ

Vận chuyển đặc biệt nặng

Facilities for Other Contractors

Phương tiện cho các nhà thầu khác

Facilities - Rights of Way and

Quyền được đi qua và sử dụng các phương tiện

Failure by Contractor to Submit
Drawings
Failure to Comply with Claims
Procedure
Failure to Comply with Engineer's
Decision
Failure to Give Possession of Site

Nhà thầu không trình nộp bản vẽ

Faulty Work, Removal of

Không tuân thủ được những điều quy định
Không tuân thủ quyết định của kỹ sư
Không giao được mặt bằng

Fees and Notices

Không thực hiện được việc tháo dỡ, di chuyển một
phần công trình
Thông báo trả các khoản lệ phí

Fencing, Watching, Lighting, etc.

Rào chắn, bảo vệ, chiếu sáng, v.v.

Final Payment Certificate

Giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng

Final Statement

Bản khai (thanh toán) cuối cùng

Foreign Currencies, Payment in

Thanh toán bằng ngoại tệ

Fossils

Vật hóa thạch (phát hiện được)

Foundations, Examination of

Kiểm tra nền móng

General Responsibilities of
Contractor
Giving of Notices - Payment of Fees

Trách nhiệm chung của nhà thầu
Thông báo trả các khoản lệ phí

Headings and Marginal Notes

Tiêu đề và ghi chú bên lề

Improper Work and Materials,

Tháo dỡ di chuyển phần công trình và vật liệu không


Removal of

phù hợp (với hợp đồng)

Increase or Decrease of Costs

Tăng hoặc giảm chi phí

Indemnity by Contract

Bồi thường như quy định của hợp đồng

Indemnity by Employer

Chủ công trình phải trả bồi thường

Independent Inspection

Thanh tra độc lập

Injury to Persons - Damage to
Property
Injury to Workmen

Thiệt hại đối với người và tài sản
Tổn thương đối với người lao động

Inspection and Testing

Thanh tra và thử nghiệm

Inspection and Testing, Dates for

Thời gian thanh tra và thử nghiệm

Inspection of Foundations, etc

Kiểm tra nền móng, v.v.

Inspection of Operations

Thanh tra các hoạt động tác nghiệp

Inspection of Site by Contractor

Kiểm tra trên công trường (do nhà thầu thực hiện)

Instructions for Variations

Chỉ thị về thay đổi

Instructions in Writing

Chỉ thị bằng văn bản

Instructions, Supplementary

Chỉ thị bổ sung

Insurance, Adequacy of

Tính thích hợp của những khoản bảo hiểm

Insurance, Evidence and Terms of

Bằng chứng và những điều khoản bảo hiểm

Insurance, Minimum Amount of

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

Insurance of Works and Contractor's
Equipment
Insurance, Remedy on Failure to
Insure
Insurance, Responsibility for
Amounts not Recovered
Insurance, Scope of Cover

Bảo hiểm công trình và thiết bị của nhà thầu

Trách nhiệm đối với những khoản tiền không được
bảo hiểm hoàn trả
Phạm vi bảo hiểm

Insurance, Third Party

Bảo hiểm bên thứ ba

Insurance, Workmen

Bảo hiểm cho người lao động

Interference with Traffic and
Adjoining Properties
Interim Determination of Extension

Làm ảnh hưởng đến việc đi lại và các bất động sản
kề bên
Quyết định về gia hạn tạm thời

Interpretations

Cách diễn giải

Labour, Engagement of

Tuyển mộ lao động

Language/s and Law

Ngôn ngữ và luật pháp

Law to which Contract Subject

Luật áp dụng cho hợp đồng

Legislation, Subsequent

Luật lệ tiếp theo

Lighting, Fencing, Watching, etc

Chiếu sáng, rào chắn, bảo vệ, v.v.

Biện pháp đối với việc không đóng bảo hiểm


Liquidated Damages for Delay

Được bồi thường thiệt hại do chậm trễ

Liquidated Damages, Reduction of

Giảm bớt những khoản bồi thường thiệt hại

Loss or Damage due to Employer's
Risks
Loss or Damage - Responsibility to
Rectify
Lump Sum Items - Breakdown of

Tổn thất hoặc thiệt hại do rủi ro của chủ công trình
Trách nhiệm sửa chữa tổn thất hay thiệt hại

Materials and Plant, Transport of

Phân tích khối lượng cho những hạng mục được
thanh toán gộp
Vận chuyển vật liệu hoặc thiết bị

Materials - Approval of, etc, not
Implied
Materials, Improper - Removal of

Không hàm ý chấp thuận sử dụng vật liệu ngoài dự
kiến
Di chuyển vật liệu không phù hợp với hợp đồng

Materials, Quality of

Chất lượng vật liệu

Materials, Supply of

Cung cấp vật liệu

Measurement by Engineer

Đo lường do kỹ sư thực hiện

Measurement, Method of

Phương pháp đo lường

Measurement, Quantities Estimated
Only
Methods of Construction

Đo lường theo khối lượng dự kiến
Phương pháp xây dựng

Minimum Amount of Insurance

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

Monthly Payments

Thanh toán hàng tháng

Nominated Subcontractors,
Certification of Payments to
Nominated Subcontractors,
Definition
Nominated Subcontractors, Design
by
Nominated Subcontractors,
Objection to Nomination
Nominated Subcontractors, Payment
to
Not Foreseeable Physical
Obstructions or Conditions
Notice of Claims

Chứng nhận thanh toán cho những nhà thầu phụ
được chỉ định
Định nghĩa nhà thầu phụ được chỉ định

Những trở ngại hoặc điều kiện tự nhiên không thể
dự kiến
Thông báo đòi tiền

Notices and Fees, Payment of

Thông báo và trả các khoản lệ phí

Notices, Consents and Approvals

Thông báo, đồng ý và chấp thuận

Notice to Contractor

Thông báo cho nhà thầu

Notice to Employer and Engineer

Thông báo cho chủ công trình và kỹ sư

Objections to Contractor's
Employees
Obstructions or Conditions - Not
Foreseeable Physical

Phản đối công nhân viên của nhà thầu

Thiết kế do nhà thầu phụ được chỉ định
Phản đối việc chỉ định nhà thầu phụ
Thanh toán cho nhà thầu phụ được chỉ định

Những trở ngại hoặc điều kiện tự nhiên không thể
dự kiến


Omissions, Alterations and
Additions
Openings, Uncovering and Making

Bỏ bớt, thay đổi và bổ sung
Làm lộ rõ chỗ bị che khuất và tạo lỗ mở vào

Operations, Inspection of

Thanh tra các hoạt động tác nghiệp

Order of Work, Contractor for
Furnish Programme
Other Contractors, Opportunities for

Chương trình phải đệ trình của nhà thầu (để kỹ sư
thông qua)
Cơ hội cho các nhà thầu khác

Patent Rights

Bản quyền sáng chế

Payment if Contract Terminated for
Contractor's Default
Payment if Contract Terminated for
Employer's Default
Payment of Claims

Thanh toán sau khi kết thúc hợp đồng những sai sót
của nhà thầu
Thanh toán sau khi kết thúc hợp đồng kể cả những
sai sót của chủ công trình
Thanh toán những khoản đòi

Payment, Time for

Thời hạn thanh toán

Performance Security

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Performance Security - Claims
Under
Performance Security - Period of
Validity
Period of Defects Liability

Đòi bồi thường lấy từ bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Thời hạn trách nhiệm pháp lý về sai sót

Permanent Works Designed by
Contractor
Physical Obstructions or Conditions
- Not Foreseeable
Physical Obstructions or Conditions
- Engineer's Determination
Plant and Materials, Transport of

Công trình lâu dài do nhà thầu thiết kế
Những trở ngại hoặc điều kiện tự nhiên không dự
kiến
Quyết định của kỹ sư về những trở ngại hoặc điều
kiện tự nhiên không thể dự kiến
Vận chuyển máy móc vật liệu

Plant, Conditions of Hire

Điều kiện thuê máy móc

Plant, Customs Clearance

Thủ tục hải quan

Plant, Employer not Liable for
Damage to
Plant, etc - Exclusive Use for the
Works
Plant, Quality of

Chủ công trình không chịu trách nhiệm về thiệt hại

Chất lượng máy móc

Plant, Re-export of

Tái xuất máy móc

Plant, Removal of

Tháo dỡ, di chuyển máy móc

Policy of Insurance - Compliance
with Conditions
Possession of Site

Tuân thủ những điều kiện hợp đồng bảo hiểm
Tiếp quản công trường

Possession of Site, Failure to Give

Không giao được mặt bằng

Power of Engineer to Fix Rates

Quyền của kỹ sư quyết định đơn giá

Máy móc, v.v. sử dụng đặc biệt cho công trình


Priority of Contract Documents

Thứ tự ưu tiên của các văn kiện hợp đồng

Programme to be Submitted

Chương trình phải đệ trình

Progress - Disruption of

Tiến độ bị phá vỡ

Progress - Rate of

Tốc độ thi công

Protection of Environment

Bảo vệ môi trường

Provision to Indemnify Contractor

Điều khoản nhà thầu được bồi thường

Provision to Indeminify Employer

Điều khoản chủ công trình được bồi thường

Provisional Sums, Currencies of
Payment
Provisional Sums, Definition

Tiền tệ đi thanh toán những khoản tạm tính

Provisional Sums, Production of
Vouchers
Provisional Sums, Use of

Xuất trình biên lai về khoản tiền tạm tính

Định nghĩa "khoản tiền tạm tính"

Sử dụng khoản tiền tạm tính

Quality of Materials and
Workmanship
Quantities

Chất lượng vật liệu và tay nghề
Khối lượng

Rate of Progress

Tốc độ thi công

Rates of Exchange

Tỷ giá hối đoái

Rates, Power of Engineer to Fix

Quyền của kỹ sư quyết định đơn giá

Rectification of Loss or Damage

Trách nhiệm sửa chữa tổn thất hoặc thiệt hại

Reduction of Liquidated Damages

Giảm bớt những khoản bồi thường thiệt hại

Re-export of Plant

Tái xuất máy móc

Regulations Statutes, etc...
Compliance with
Rejection

Tuân thủ các quy chế, quy định
Không chấp nhận

Release from Performance

Miễn thực hiện nghĩa vụ

Remedies Default of Contractor

Biện pháp sửa chữa của nhà thầu

Remedying of Defects

Sửa chữa sai sót

Remedying of Defects, Cost of

Chi phí sửa chữa sai sót

Remedy on Contractor's Failure to
Insure
Removal of Contractor's Employees

Biện pháp đối với nhà thầu không đóng bảo hiểm
Sa thải nhân viên của nhà thầu

Removal of Contractor's Equipment

Di chuyển thiết bị của nhà thầu

Removal of Improper Work,
Materials or Plant
Removal of Plant, etc.

Tháo dỡ di chuyển phần công trình, vật liệu hoặc
thiết bị không hợp cách
Di chuyển thiết bị, v.v.

Responsibility to Rectify Loss
Damage

Trách nhiệm sửa chữa tổn thất hoặc thiệt hại


Responsibility Unaffected by
Approval
Restriction on Working Hours

Trách nhiệm (của nhà thầu) không thay đổi dù có sự
chấp thuận (của kỹ sư)
Hạn chế về giờ làm việc

Resumption of Work

Tiếp tục lại công việc

Retention Money Payment of

Thanh toán khoản tiền giữ lại

Returns of Labour and Contractor's
Equipment
Revised Programme

Báo cáo về lao động và thiết bị của nhà thầu
Chương trình được sửa đổi lại

Rights of Way and Facilities

Quyền được đi qua và sử dụng các phương tiện

Risks, Employer's

Những rủi ro của chủ công trình

Risks, Special

Rủi ro đặc biệt

Road, etc - Damage by
Extraordinary Traffic
Roads, Interference with Access to

Hư hại đường sá do vận chuyển đặc biệt nặng
Can thiệp vào việc đi lại

Royalties

Những lệ phí phải nộp

Safety, Security and Protection of
the Environment
Samples, Cost of

An toàn, an ninh và bảo vệ môi trường
Chi phí cho mẫu thử

Security, Safety and Protection of
the Environment
Setting-out

An ninh, an toàn và bảo vệ môi trường
Cắm mốc

Site, Clearance on Completion

Thu dọn công trường sau khi hoàn thành

Site, Contractor to Keep Clear

Nhà thầu phải giữ công trình gọn sạch

Site, Inspection of by Contractor

Nhà thầu kiểm tra công trường

Site Operations and Methods of
Construction
Site, Possession of

Hoạt động ở công trường và phương pháp xây dựng
Tiếp quản công trường

Special Risks

Rủi ro đặc biệt

Staff, Engagement of

Tuyển mộ nhân viên và lao động

Statement at Completion

Bản khai thanh toán khi hoàn thành

Statement, Final

Bản khai thanh toán cuối cùng

Statutes, Regulations, etc Compliance with
Subcontracting

Tuân thủ các quy chế, quy định, v.v.
Giao thầu phụ

Subcontractors, Nominated

Những nhà thầu phụ được chỉ định

Subcontractors, Responsibility of the
Contractor for Acts and Default of
Subsequent Legislation

Trách nhiệm của nhà thầu về những hành động và
sai sót của các nhà thầu phụ
Luật lệ tiếp theo

Substantial Completion of Sections

Hoàn thành về cơ bản khu vực hoặc bộ phận công


or Parts

trình

Sufficiency of Tender

Tính chất đầy đủ của hồ sơ đấu thầu

Supply of Plant, Materials and
Labour
Surfaces Requiring Reinstatement

Cung ứng thiết bị, vật liệu và lao động
Mặt bằng cần phải phục hồi

Suspension, Engineer's
Determination
Suspension lasting more than 84
days
Suspension of Work

Quyết định của kỹ sư về tạm ngừng (thi công)

Tạm ngừng thi công

Taking - Over Certificate

Giấy chứng nhận nghiệm thu

Taking Over of Sections or Parts

Nghiệm thu khu vực hoặc bộ phận công trình

Tender Documents

Văn kiện đấu thầu

Tender, Sufficiency of

Tính chất đầy đủ của hồ sơ đấu thầu

Termination of Contract by
Employer
Termination of Contract by
Employer, Assignment of Benefit
Terms of Insurance

Chủ công trình kết thúc hợp đồng
Chuyển giao quyền lợi khi chủ công trình kết thúc
hợp đồng
Những điều khoản bảo hiểm

Tests, Cost of

Chi phí cho thử nghiệm

Tests not Provided for - Cost of

Chi phí cho thử nghiệm không được quy định

Third Party Insurance

Bảo hiểm bên thứ ba

Time for Completion

Thời gian phải hoàn thành

Time for Completion, Extension of

Gia hạn thời gian phải hoàn thành

Time for Payment

Thời hạn thanh toán

Traffic, Extraordinary

Vận chuyển đặc biệt nặng

Traffic, Interference with

Can thiệp vào việc đi lại

Traffic Waterborne

Vận chuyển bằng đường thủy

Transport of Contractor's Equipment
and Temporary Works
Transport of Materials and Plant

Vận chuyển thiết bị của nhà thầu hoặc công trình
tạm thời
Vận chuyển vật liệu và máy móc

Uncovering Work and Making
Openings
Unfulfilled Obligations

Làm lộ rõ chỗ bị che khuất và tạo lỗ mở vào
Những nghĩa vụ không được hoàn thành

Urgent Remedial Work

Công việc khắc phục khẩn cấp

Valuation at Date of Termination by
Employer
Variations

Giá trị thực hiện tại thời điểm chủ công trình kết
thúc hợp đồng
Những thay đổi

Variations, Daywork Basis

Ngày công tính cho những công việc thay đổi

Tạm ngừng kéo dài hơn 84 ngày


Variations, Exceeding 15 per cent

Thay đổi vượt quá 15%

Variations, Instructions for

Chỉ thị về thay đổi

Variations, Power of the Engineer to
Fix Rates
Variations, Valuation of

Quyền của kỹ sư quyết định thay đổi đơn giá
Giá trị các thay đổi

Vouchers, Production of

Xuất trình biên lai

War, Oubreak of

Chiến tranh bùng nổ

Watching and Lighting, etc

Bảo vệ và chiếu sáng, v.v.

Waterborne Traffic

Vận chuyển bằng đường thủy

Work, Examination of Before
Covering Up
Work, Improper, Removal of

Kiểm tra công trình trước khi che khuất

Working Hours, Restriction of

Tháo dỡ di chuyển công trình không phù hợp với
hợp đồng.
Hạn chế về giờ làm việc

Workmanship, Quality of

Chất lượng tay nghề

Workmen, Accident or Injury to

Tai nạn hoặc tổn thương đối với người lao động

Works, Care of

Trông nom công trình

Wokrs, Completion of (Defects
Liability Certificate)
Works, Commencement of

Giấy chứng nhận hoàn thành trách nhiệm pháp lý về
sai sót
Bắt đầu thi công

Works, Insurance of

Bảo hiểm công trình

Works, Remedying of Defects

Sửa chữa sai sót cho công trình

Works, Time for Completion of

Thời gian phải hoàn thành công trình

Works to be Measured

Công trình cần được đo lường

Work, Suspension of

Tạm ngừng thi công

Work to be in Accordance with the
Contract

Thi công phải theo đúng hợp đồng


Section 3

Phần 3

Conditions of Contract for Electrical and
Mechanical Works (2)

Điều kiện hợp đồng cho các công trình Điện
và Cơ khí

Access, authority for
Access, not exclusive

Quyền tiếp cận
Quyền tiếp cận không chỉ dành riêng (cho
nhà thầu)
Acess, Right of Contractor
Quyền tiếp cận của nhà thầu
Access to and possession of the Site
Tiếp cận và tiếp quản mặt bằng công trường
Accident or injury to Contractor's employees
Tai nạn hoặc tổn hại cho công nhân của nhà
thầu
Additional costs caused by Force Majeure
Tổn phí thêm do trường hợp bất khả kháng
gây ra
Additional payments, claims procedure
Thủ tục đòi thanh toán thêm
Address for Notes, Contractor
Nhà thầu gửi để báo
Address for Notes, Employer
Chủ công trình gửi để báo
Address for Notes, Engineer
Kỹ sư gửi để báo
Ambiguities and Discrepancies
Những điểm không rõ ràng và không nhất
quán
Applicable Law
Luật áp dụng
Application for Certificates of Payment
Nộp các giấy chứng nhận thanh toán
Application for Final Certificate of Payment
Nộp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
Approved Contractor's Drawings
Bản vẽ của nhà thầu đã được chấp nhận
Arbitration, reference to
Đưa ra cho trọng tài xét xử
Arbitration, performance of Contract to
Việc thực hiện hợp đồng vẫn tiếp tục trong
continue
khi tiến hành hoạt động trọng tài
Arbitration, time limit for formal notice
Hạn định thời gian để thông báo chính thức
về trọng tài
Assignment
Chuyển nhượng hợp đồng
Assistance with local regulations
Giúp nắm vững các quy định địa phương
Bankruptcy of Contractor
Nhà thầu bị phá sản
Bankruptcy of Employer
Chủ công trình bị phá sản
Care of the Works
Trông nom công trình
Certificate of Payment, application for final
Xin cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối
cùng
Certificate of Payment, corrections to
Sửa lại các giấy chứng nhận thanh toán
Certificate of Payment, final, conclusive
Gồm cả giấy chứng nhận cuối cùng về quyết
toán
Certificate of Payment, issue of
Cấp giấy chứng nhận thanh toán
Certificate of Payment, issue of final
Cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
Certificate of Payment, method of application Cách nộp đơn để lấy giấy chứng nhận thanh
toán
Certificate of Testing
Giấy chứng nhận thử nghiệm
Certificate, Taking-Over
Giấy chứng nhận nghiệm thu
Changes in cost, labour, materials and trasport Thay đổi về chi phí, lao động, vật liệu và vận
chuyển
Changes in statutory and other regulations
Thay đổi về quy chế và các quy định khác


Civil Works on Site
Claims for additional payment, assessment
Claims for additional payment, procedure
Claims in respect of Patent Rights
Claims under Performance Security
Clearance of Site, periodically and on
Completion
Confirmation in writing
Communications, day to day
Completion, clearance of Site on
Completion, delay in
Completion, delay by Subcontractors
Completion, earlier
Completion, extension of time for
Completion, prolonged delay
Completion, time for
Completion, facilities for Tests
Completion, consequences of failure to pass
Tests
Compliance with laws
Compliance with Statutes and Regulations
Consents and Wayleaves
Consequences of disapproval of Contractor's
Drawings
Consequential Damage, liability for
Contract Agreement
Contract documents, priority of
Contractor, General Obligations
Contractor's Default
Contractor's Drawings
Contractor's Drawings, additional copies
Contractor's Drawings, consequence
disapproval of
Contractor's Drawings, inspection of
Contractor's Drawings, no deviation
Contractor's employees, objections to
Contractor's Equipment
Contractor's Equipment, exclusive use of
Contractor's Equipment, insurance of
Contractor's Equipment, removal of
Contractor's Liability
Contractor's opportunities for other
Contractor's representative
Contractor's responsibility for the Care of the
Works
Contractor's Risks
Contractor to proceed

Các công trình xây dựng tại công trường
Đánh giá về việc (nhà thầu) đòi thanh toán
thêm
Thủ tục đòi thanh toán thêm
Đòi bồi thường về quyền sáng chế
Đòi bồi thường theo bảo lãnh thực hiện hợp
đồng
Dọn sạch công trường định kỳ và khi kết
thúc
Khẳng định bằng văn bản
Giao dịch hàng ngày
Dọn sạch công trường khi hoàn thành
Hoàn thành chậm
Hoàn thành chậm do nhà thầu phụ
Hoàn thành trước thời hạn
Giới hạn thời gian phải hoàn thành
Chậm trễ được gia hạn
Thời gian phải hoàn thành
Phương tiện để thử nghiệm khi hoàn thành
Hậu quả của việc thử khi hoàn thành không
đạt
Tuân thủ luật lệ
Tuân thủ các quy chế và quy định
Đồng ý và giấy phép sử dụng đường sá
Hậu quả về việc không chấp thuận bản vẽ
của nhà thầu
Trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại
mang tính hậu quả
Thỏa thuận hợp đồng
Thứ tự ưu tiên của các văn kiện hợp đồng
Các nghĩa vụ chung của nhà thầu
Sai sót của nhà thầu
Bản vẽ của nhà thầu
Bản sao thêm các bản vẽ của nhà thầu
Hậu quả của việc không chấp thuận bản vẽ
của nhà thầu
Kiểm tra bản vẽ của nhà thầu
Bản vẽ của nhà thầu chính xác
Phản đối nhân viên của nhà thầu
Thiết bị của nhà thầu
Thiết bị của nhà thầu, sử dụng riêng cho
Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu
Di chuyển thiết bị của nhà thầu
Trách nhiệm pháp lý của nhà thầu
Cơ hội cho các nhà thầu khác
Đại diện của nhà thầu
Trách nhiệm của nhà thầu về trông nom công
trình
Những rủi ro của nhà thầu
Nhà thầu tiến hành công việc thay đổi


Contract Price, sufficiency of
Contrator to search
Contractor's use of Employer's Drawings
Corrections to Certificates of Payment
Costs, overhead charges and profit
Costs, records of
Covering up work
Currency restrictions
Customs and import duties
Customs, clearance through
Damage after Risk Transffer Date
Damage before Risk Transfer Date
Damage caused by Force Majeure
Damage, liability for indirect or consequential
Damages, foreseen
Damage to property, Contractor's Liability
Damage to property, Employer's Liability
Damage to the Works, passing of risk
Data, Site
Dates, for Inspection and Testing
Day to Day communications
Default of Contractor
Default of Employer
Defective work, removal of
Defects, failure to remedy
Defects in Employer's and Engineer's Designs
Defects Liability Certificate
Defects Liability Period
Defects Liability Period, extension of
Defects, making good
Defects, notice of
Delayed payment
Delayed Tests
Delay in complection
Delay, prolonged
Delays by Subcontractors
Delivery of Plant, permission for
Design of Plan
Discrepancies and Ambiguities
Disagreement as to result of Tests
Disagreement on adjustment of the Contract
Price
Disapproval of Contractor's, consequence of

Tính đầy đủ của giá hợp đồng
Nhà thầu tìm hiểu nguyên nhân sai sót
Nhà thầu sử dụng bản vẽ của chủ công trình
Sửa lại các giấy chứng nhận thanh toán
Chi phí, chi phí quản lý và lợi nhuận
Lưu hồ sơ về các chi phí
Che khuất các bộ phận công trình
Hạn chế về tiền tệ
Hải quan và thuế nhập khẩu
Xin giấy phép của hải quan
Thiệt hại sau ngày chuyển giao rủi ro
Thiệt hại trước ngày chuyển giao rủi ro
Thiệt hại do trường hợp bất khả kháng gây ra
Trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại gián
tiếp hoặc mang tính hậu quả
Những thiệt hại có thể dự kiến trước
Trách nhiệm pháp lý của nhà thầu về thiệt
hại tài sản
Trách nhiệm pháp lý của chủ công trình về
thiệt hại tài sản
Chuyển giao rủi ro về hư hỏng công trình
Các dữ kiện về công trường
Thời gian kiểm tra và thử nghiệm
Giao dịch hàng ngày
Lỗi của nhà thầu
Lỗi của chủ công trình
Phá dỡ những bộ phận có sai sót
Không sửa chữa được những sai sót
Sai sót trong thiết kế của chủ công trình và kỹ

Giấy chứng nhận hoàn thành trách nhiệm
pháp lý về sai sót
Thời hạn trách nhiệm pháp lý về sai sót
Gia hạn thời gian trách nhiệm pháp lý về sai
sót
Sửa chữa các sai sót
Thông báo về sai sót
Chậm thanh toán
Chậm thử nghiệm
Hoàn thành chậm
Chậm trễ được gia hạn
Chậm trễ do nhà thầu phụ
Cho phép giao máy móc
Thiết kế lắp ráp thiết bị
Những điểm không rõ ràng và không nhất
quán
Bất đồng về kết quả thử nghiệm
Bất đồng về việc điều chỉnh giá hợp đồng
Hậu quả của việc không chấp thuận bản vẽ


của nhà thầu
Disputes concerning Engineer's Decisions
Tranh luận về các quyết định của kỹ sư
Documents mutually explanatory
Các văn kiện giải thích cho nhau
Drawings, Contractor's
Bản vẽ của nhà thầu
Earlier Completion
Hoàn thành trước thời hạn
Effect on liability for delay
ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý do trậm
trễ
Electricity, Water and Gas
Điện, nước và ga
Employer/Engineer, errors by
Sai sót của chủ công trình hoặc kỹ sư
Employer/Engineer, notices to
Thông báo cho chủ công trình hoặc kỹ sư
Employer's Default
Lỗi của chủ công trình
Employer's Default, payment on termination
Thanh toán khi kết thúc hợp đồng vì lỗi của
for
chủ công trình
Employer's Equipment
Thiết bị của chủ công trình
Employer's right to maintain insurance cover
Quyền duy trì bảo hiểm của chủ công trình
Employer's Risks
Những rủi ro của chủ công trình
Employer's Use of Contractor's Drawings
Chủ công trình sử dụng bản vẽ của nhà thầu
Employer's Warranty for Patent Rights
Sự bảo đảm của chủ công trình về quyền
sáng chế
Engagement of Labour
Tuyển mộ lao động
Engineer/Enmployer, notices to
Thông báo cho kỹ sư/chủ công trình
Engineer's Decisions and Instructions
Quyết định và chỉ thị của kỹ sư
Engineer's Decisions, disputes concerning
Tranh luận về các quyết định của kỹ sư
Engineer's Duties
Nhiệm vụ của kỹ sư
Engineer's Power to Delegate
Quyền được ủy quyền của kỹ sư
Engineer, Replacement of
Thay kỹ sư
Engineer's Representative
Đại diện của kỹ sư
Engineer's Right to Vary
Quyền thay đổi của kỹ sư
Engineer to act impartially
Kỹ sư phải hành động vô tư
Equipment, Contractor's
Thiết bị của nhà thầu
Equipment, Contracor's, removal on default of Di chuyển thiết bị của nhà thầu do lỗi của
Employer
chủ công trình
Equipment, Employer's
Thiết bị của chủ công trình
Erection Information to be provided by
Thông tin về lắp dựng công trình do nhà thầu
Contractor
cung cấp
Errors by Employer/Engineer
Errors in Contractor's Drawings
Exchange Rates
Facilities for Tests on Completion
Failure to certify, remedies on
Failure to insure
Failure to make payments, remedies
Failure to pass Tests on Completion,
consequences of
Fencing, lighting and guarding
Final Certificate of Payment, application for
Final Certificate of Payment, conclusive

Sai sót của chủ công trình/kỹ sư
Sai sót trong các bản vẽ
Tỷ giá hối đoái
Phương tiện để thử nghiệm khi hoàn thành
Biện pháp giải quyết về việc không chứng
nhận
Không thực hiện bảo hiểm
Biện pháp giải quyết về việc không thanh
toán
Hậu quả của việc thử nghiệm khi hoàn thành
không đạt
Rào chắn, chiếu sáng và bảo vệ
Xin cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối
cùng
Giấy chứng nhận cuối cùng về quyết toán


Final certificate of Payment, issue of
Force Majeure, additional cost caused by
Force Majeure affecting Engineer's Duties
Force Majeure, damage caused by
Force Majeure, definition of
Force Majeure, effect of
Force Majeure, notice of occurrence
Force Majeure, payment on termination for
Force Majeure, performance to continue
Force Majeure, release performance
Force Majeure, termination in consequence of
Foreign currencies, payment in
Foreseen damages
Gas, Electricity and Water
General Obligations of Contractor
Guarding, Fencing and Lighting
Hours of work
Hours of work, restriction of
Import Duties and Customs
Import Permits and Licences
Indepemdent Inspection
Indirect or Consequential Damage, liability
for
Information for Import Permits and Licences
Inspection and Testing, dates for
Inspection and Testing during manufacture
Inspection of Contractor's Drawings
Insurance, Contractor's Equipment
Insurance of Employees
Insurance of the Works
Insurance Policies, general requirements
Insurance Policies, permitted exclusions
Insurance, Third Party Liability
Interference with Tests on Completion
Invoices and Receipts - Provisional Sums
Issue of Certificate of Payment
Issue of Final Certificate of Payment
Labour, changes in cost and legislation
Labour, engagement of
Labour, restriction of working hours
Labour, returns of

Cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
Tổn phí thêm do trường hợp bất khả kháng
gây ra
Trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến
nhiệm vụ của kỹ sư
Thiệt hại do trường hợp bất khả kháng gây ra
Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng
Tác động của trường hợp bất khả kháng
Thông báo khi xảy ra trường hợp bất khả
kháng
Thanh toán khi kết thúc hợp đồng do trường
hợp bất khả kháng
Tiếp tục thực thi khi xảy ra trường hợp bất
khả kháng
Miễn thực hiện hợp đồng khi xảy ra trường
hợp bất khả kháng
Kết thúc hợp đồng do xảy ra trường hợp bất
khả kháng
Thanh toán bằng các ngoại tệ
Những thiệt hại có thể dự kiến trước
Ga, điện và nước
Nghĩa vụ chung của nhà thầu
Bảo vệ, rào chắn và chiếu sáng
Giờ làm việc
Hạn chế giờ làm việc
Thuế nhập khẩu và hải quan
Giấy phép nhập khẩu
Kiểm tra độc lập
Trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại gián
tiếp hoặc mang tính hậu quả
Thông tin để xin giấy phép nhập khẩu
Thời gian kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm trong quá trình chế
tạo
Kiểm tra vấn đề của nhà thầu
Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu
Bảo hiểm nhân viên
Bảo hiểm công trình
Các yêu cầu chung về hợp đồng bảo hiểm
Những điều được phép loại trừ khỏi hợp
đồng bảo hiểm
Bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý bên thứ ba
Cản hỗ các thử nghiệm khi hoàn thành
Hóa đơn và biên lai các khoản tiền tạm trích
Cấp giấy chứng nhận thanh toán
Cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
Thay đổi về chi phí và luật lao động
Tuyển mộ lao động
Hạn chế giờ làm việc trong lao động
Báo cáo thống kê về lao động


Labour, working hours
Language, for arbitration
Language, ruling
Law, applicable
Law, procedural
Laws, compliance with
Liability after expiration of Defect Liability
Period
Liability for Damage to property and Injury to
Persons the Contrator
Liability for Damage to property and Injury to
Persons the Employer
Liability for Indirect or Consequential
Damage
Liability, maximum
Liability, Third Party Insurance
Licences and Import Permits
Local Regulations, assistance with
Loss or Damage after Risk Transfer Date
Loss or Damage, mitigation of
Loss or Damage to the Works, passing of risk
Maintenance and Operation manuals
Making good Defects
Manner of Execution
Manufacture, Inspection and Testing during
Manufacture of Plant
Manufacturing Drawings
Materials, Changes in Cost and Legislation
Maximum Liability
Measurement, payment by
Method of application for Certificates of
Payment
Minutes of Meetings
Mitigation of Loss or Damage
Notice of Default
Notice of Defects
Notice of Occurrence, Force Majeure
Notice of Tests
Notices, Consents and Approvals
Notices to Contractor
Notices to Employer/Engineer
Objection to Contractor's Employees
Obligations of the Contractor, General
Obligations of the Contractor, Setting Out
Operation and Maintenance Manuals
Opportunities for Other Contractors

Giờ làm việc
Ngôn ngữ của hoạt động trọng tài
Ngôn ngữ chủ đạo
Luật áp dụng
Luật thủ tục
Tuân thủ luật lệ
Trách nhiệm pháp lý sau khi kết thúc thời
hạn trách nhiệm pháp lý về sai sót
Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt
hại tài sản và gây tổn thương cho người
Chủ công trình chịu trách nhiệm pháp lý về
thiệt hại tài sản và gây tổn thương cho người
Trách nhiệm pháp lý về thiệt hại gián tiếp
hoặc mang tính hậu quả
Trách nhiệm pháp lý tối đa
Trách nhiệm pháp lý bên thứ ba
Giấy phép nhập khẩu
Giúp nắm vững các quy định địa phương
Tổn thất hoặc hư hỏng sau ngày chuyển giao
rủi ro
Giảm nhẹ tổn thất hoặc thiệt hại
Chuyển giao rủi ro về tổn thất hoặc hư hỏng
công trình
Sổ tay hướng dẫn về bảo dưỡng và vận hành
Sửa chữa các sai sót
Biện pháp thi công
Kiểm tra và thử nghiệm trong quá trình chế
tạo
Chế tạo thiết bị
Bản vẽ chế tạo
Thay đổi chi phí và luật lệ về vật liệu
Trách nhiệm pháp lý tối đa
Thanh toán theo khối lượng được đo
Phương pháp áp dụng giấy thanh toán
Biên bản các cuộc họp
Giảm nhẹ tổn thất hoặc thiệt hại
Thông báo về phạm lỗi
Thông báo về sai sót
Thông báo khi xảy ra trường hợp bất khả
kháng
Thông báo về thử nghiệm
Thông báo, đồng ý và chấp thuận
Thông báo cho nhà thầu
Thông báo cho chủ công trình/kỹ sư
Phản đối nhân viên của nhà thầu
Các nghĩa vụ chung của nhà thầu
Thực hiện cắm mốc của nhà thầu
Sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng
Cơ hội cho các nhà thầu khác


Order to Suspend work
Ordering Work against Provisional Sums
Oyerhead Charges possession
Ownership of Plant
Patent Rights, Claims in respect of
Patent Rights, Employer's Warranty for
Patent Rights, Indemnification
Payment
Payment by Measurement
Payment, Application for Final Certificate
Payment Certificates, corrections to
Payment certificate, issue of
Payment, delayed
Payment, Final Certificate conclusive
Payment, issue of Final Certificate
Payment, method of application for
Payment on suspension
Payment, remedies on failure to certify or
make payment
Payment, terms of
Performance Security
Performance Security, claims under
Period of Validity, performance Security
Permits to Work
Physical Conditions
Plant, permission to deliver
Plant, rejection
Plant, ownership
Possession of the Site, access to and
Priority of Contract Documents
Profit
Programme, alterations to
Programme, revisions of
Programme to be furnished
Prolonged delay
Prolonged Suspension
Provisional Sums, ordering work against
Provisional Sums, payment against
Provisional Sums, use of
Purchase of Materials
Rates of Exchange
Receipts and Invoices
Regulations, assistance with Local

Lệnh tạm ngừng thi công
Ra lệnh thực hiện công việc trong các khoản
tiền tạm
Chi phí quản lý
Quyền sở hữu máy móc thiết bị
Đòi bồi thường về quyền sáng chế
Sự đảm bảo của chủ công trình về quyền
sáng chế
Đòi bồi thường về quyền sáng chế
Thanh toán
Thanh toán tiền theo khối lượng được đo
Xin cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối
cùng
Sửa lại các giấy chứng nhận thanh toán
Cấp giấy chứng nhận thanh toán
Chậm thanh toán
Giấy chứng nhận cuối cùng về quyết toán
Cấp giấy chứng nhận thanh toán cuối cùng
Phương pháp áp dụng để thanh toán
Thanh toán trong trường hợp tạm ngừng (thi
công)
Biện pháp giải quyết về việc không chứng
nhận hoặc không thanh toán
Điều kiện thanh toán
Bảo lãnh thực hiện (hợp đồng)
Đòi bồi thường theo bảo lãnh thực hiện hợp
đồng
Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp
đồng
Giấy phép thi công
Những điều kiện tự nhiên
Cho phép đưa máy móc tới (công trường)
Loại bỏ, không chấp nhận máy móc thiết bị
Quyền sở hữu máy móc thiết bị
Tiếp cận và tiếp quản mặt bằng công trường
Thứ tự ưu tiên của các văn kiện hợp đồng
Lợi nhuận
Thay đổi chương trình
Soát xét chương trình
Chương trình cần được nộp
Chậm trễ được gia hạn
Tạm ngừng bị kéo dài
Ra lệnh thực hiện công việc trong các khoản
tiền tạm tính
Thanh toán về các khoản tiền tạm tính
Sử dụng các khoản tiền tạm tính
Mua vật liệu
Tỷ giá hối đoái
Hóa đơn và biên lai
Giúp nắm vững các quy định địa phương


Regulations, Statutes, compliance with
Rejection of Plant
Remedies on failure to insure
Remedy of Contractor on Employer's Default
Removal of Contractor's Equipment
Removal of Contractor's Equipment on
Employer's Default
Restriction, currency
Restriction of Working Hours
Resumption of Work
Retesting
Returns of Labour
Rights, Patent
Rights, Patent, claims in respect of
Rights, Patent, Employer's Warranty
Risks and Responsibility, allocation of
Risks of War and Other Hostilities
Risk transfer date
Safety, precautions on Site
Samples and Models
Setting Out
Settlement of Dispute-Arbitration
Site, Access to and possession of
Site, Clearance of
Site Date
Statutes, Regulations, etc., compliance with
Statutory and Other Regulations, changes in
Storage of Delayed Plants
Subcontracting
Subcontractors, responsibility of Contractor
Sufficiency of Contract Price
Supply of Water, Electricity and Gas
Suspension of Works
Suspension, Cost of
Supension, payment in event of
Suspension, prolonged
Suspension, resumption of work
Taking-over
Taking-Over Certificate
Taking over, use before
Termination due to Contractor's Default
Termination due to Employer's Default
Termination in consequence of Force Majeure
Termination on Employer's failure to make
payment

Tuân thủ các quy chế và quy định
Loại bỏ máy móc thiết bị
Biện pháp xử lý việc không thực hiện bảo
hiểm
Biện pháp của nhà thầu để xử lý lỗi của công
trình
Di chuyển thiết bị của nhà thầu
Di chuyển thiết bị của nhà thầu do lỗi của
chủ công trình
Hạn chế về tiền tệ
Hạn chế giờ làm việc
Tiếp tục lại công việc
Thử nghiệm lại
Báo cáo thống kê lao động
Bản quyền sáng chế
Đòi bồi thường về quyền sáng chế
Đảm bảo của chủ công trình về quyền sáng
chế
Phân chia rủi ro và trách nhiệm
Rủi ro do chiến tranh và chiến sự
Ngày chuyển giao rủi ro
Biện pháp an toàn tại công trường
Mẫu thử và mô hình
Cắm mốc
Đưa ra cho trọng tài phán quyết
Tiếp cận và tiếp quản mặt bằng công trường
Dọn sạch công trường
Các dữ kiện về công trường
Tuân thủ các quy chế và quy định
Thay đổi quy chế và các quy định khác
Lưu kho máy móc thiết bị tạm ngừng
Giao thầu phụ
Trách nhiệm của nhà thầu về các nhà thầu
phụ
Tính đầy đủ của giá hợp đồng
Cấp nước, điện và ga
Lệnh tạm ngừng (thi công)
Tổn phí về tạm ngừng
Thanh toán trong trường hợp tạm ngừng
Tạm ngừng bị kéo dài
Tiếp tục lại công việc bị tạm ngừng
Nghiệm thu
Giấy chứng nhận nghiệm thu
Sử dụng trước khi nghiệm thu
Chấm dứt do lỗi của nhà thầu
Chấm dứt do lỗi của chủ công trình
Chấm dứt do xảy ra trường hợp bất khả
kháng
Chấm dứt hợp đồng do chủ công trình không
thanh toán


Termination on Engineer's failure to certify
Terms of Payment
Test Certificate
Testing and Inspection dates for
Testing and Inspection during manufacture
Testing, Certificate of
Testing, Facilities for
Tests on Completion, allowance for use
Tests on Completion, consequences of failure
to pass
Tests on Completion, delayed
Tests on Completion, facilities for
Tests on Completion, further tests
Tests on Completion, notice of
Tests on Completion, time for
Third Party Insurance
Time for Completion
Time for Completion - Extension of
Uncovering work
Use before taking over
Valuation at Date of Termination
Variation Order Procedure
Vary, Engineer's right to
War, etc., risks
Warranty for Patent Rights, Employer's
Water, Gas and Electricity
Wayleaves, Consents
Working Hours
Working Hours, Restricition of
Workmanship
Work, resumption of
Work, susppension of
Work, care of the
Works, damage after Risk Transfer Date
Works, damage before Risk Transfer Date
Works, insurance of
Works to continue during arbitration

Chấm dứt hợp đồng do kỹ sư không cấp giấy
chứng nhận
Điều kiện thanh toán
Giấy chứng nhận thử nghiệm
Thời gian thử nghiệm và kiểm tra
Thử nghiệm và kiểm tra trong quá trình chế
tạo
Giấy chứng nhận và thử nghiệm
Phương tiện để thử nghiệm
Thử nghiệm khi hoàn thành tính đến ảnh
hưởng sử dụng (công trình)
Hậu quả của việc thử nghiệm khi hoàn thành
Việc thử nghiệm khi hoàn thành bị đi chậm
lại
Phương tiện để thử nghiệm khi hoàn thành
Thử nghiệm thêm khi đã hoàn thành
Thông báo về thử nghiệm
Thời gian thử nghiệm
Bảo hiểm bên thứ ba
Thời gian phải hoàn thành
Gia hạn thời gian phải hoàn thành
Làm lộ rõ các bộ phận công trình
Sử dụng trước khi nghiệm thu
Định giá công trình vào ngày kết thúc hợp
đồng
Thủ tục về lệnh thay đổi
Quyền thay đổi của kỹ sư
Rủi ro vì chiến tranh, v.v.
Sự đảm bảo của chủ công trình vì quyền
sáng chế
Nước, hơi và điện
Giấy phép sử dụng đường
Giờ làm việc
Hạn chế giờ làm việc
Tay nghề
Tiếp tục lại công việc
Tạm ngừng công việc
Trông nom công trình
Thiệt hại công trình sau ngày chuyển giao rủi
ro
Thiệt hại công trình trước ngày chuyển giao
rủi ro
Bảo hiểm công trình
Tiếp tục thực hiện công trình trong khi tiến
hành hoạt động trọng tàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×