Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

BÀI GIẢNG TOÁN 7 –ĐẠI SỐ


Kiểm tra bài cũ
1/ Hãy lấy ví dụ về đa thức một biến ? Và cho biết bậc của
đa thức ?
2/ Cho đa thức sau :
A(x) = - 5x3 – 1/3 + 8x4 + x2 đa thức có bậc là …
B(x) = x2 -5x - 2x3 + x4 – 2 /3 đa thức có bậc là…
Để thực hiện
A(x) + B(x) và A(x) - B(x) như thế nào ta vào bài học mới :


BÀi 8

CỘNG , TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Cho đa thức sau :
A(x) = - 5x3 – 1/3 + 8x4 + x2
B(x) = x2 -5x - 2x3 + x4 – 2 /3
1/ Cộng Hai Đa Thức Một Biến :

* A(x) +B(x) =
= - 5x3 – 1/3 + 8x4 + x2
= x3 (-5-2) + (– 1/3 –
= -7x3

-1

2

+ x2 -5x - 2x3 + x4 –

2

/3 =

/3 ) + x4 (8 +1)+ x2 (1+1) - 5x =
+ 9x4 +

2x2

-5x


Cách 2:
Cho đa thức sau :
A(x) = - 5x3 – 1/3 + 8x4 + x2
B(x) = x2 -5x - 2x3 + x4 – 2 /3

= 8x

4

A(x) = 8x
+

- 5x + x
3

=2

B(x) = x4 - 2x3 + x2 -5x

-

1
3
2
3

A(x)+ B(x) = 9x4 - 7x3 + 2x2

- 5x2

1
3

x - 2x + x -5x 4

* A(x) +B(x) =
4

- 5x + x
3

- 1

3

2

2
3


2/ Trừ Hai Đa Thức Một Biến :
Cho đa thức sau :
A(x) = - 5x3 – 1 + 8x4 + x2
3

B(x) = x -5x - 2x + x
2

3

42

= 8x

4

=

3

- 5x + x
3

Ta có : - B(x) = - x4 + 2x3 - x2 + 5x

+- B(x) = - x4 + 2x3 - x2 + 5x
A(x) - B(x) = 7x4 - 3x3 + 0

+ 5xx4 - 2x3 + x2 -5x -

* A(x) - B(x) = A(x) + (- B(x) ) =

A(x) = 8x4 - 5x3 + x2

2

+
1
3

+
+

2
3

1
3

2
3

1
3

2
3


3/ Aùp Dụng :
Cho đa thức sau :
H(x) = - 2x3 – 1/2 + 2x4 – x = 2x4 - 2x3 – x – 1 / 2
Q(x) = x2 -5x + x3 - 2x4 + 3 /2 = - 2x4 + x3 + x2 -5x + 3 /2
Hãy tính
a) H(x) - Q(x) =?
b) Q(x) - H(x) = ?
GIẢI: a) Tính H(x) - Q(x) =?
4
3
2
3
Ta có : - Q(x) = 2x - x -x + 5x - /2

4
3
1
H(x)
=
2x
2x

x

/2
+
- Q(x) = 2x4 - x3 -x2 + 5x - 3 /2

H(x) - Q(x) = 4x4 - 3x3 -x2

+ 4x

- 2


3/ Aùp Dụng :
Cho đa thức sau :
H(x) = - 2x3 – 1/2 + 2x4 – x = 2x4 -2x3 –x – 1 / 2
Q(x) = x2 -5x + x3 - 2x4 + 3 /2 = - 2x4 + x3 + x2 -5x + 3 /2
Hãy tính
a) H(x) - Q(x) =?
b) Q(x) - H(x) = ?
GIẢI: b) Tính Q(x) - H(x) = ?
Ta có :
- H(x) = - 2x4 + 2x3 + x + 1/2
4
3
2
3
+ Q(x) = - 2x + x + x - 5x + /2
-H(x) = - 2x4 + 2x3
+ x + 1/2

Q(x) - H(x) =

- 4x4 + 3x3 + x2 - 4x + 2


Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa
một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi
thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện
ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây.


HỘP QUÀ MÀU VÀNG
Cho G(x)= - 4x5 + 3 – 2x2 – x + 2x3
thì -G(x) = 4x5 - 3 + 2x2 + x + 2x3

Đúng

SAI

14
13
12
15
10
11
4956712380


HỘP QUÀ MÀU XANH

14
13
12
15
10
11
4956712380

Một bạn học sinh thực hiện phép tính sau, theo em bạn
giải đúng hay sai? Giải thích?
5
3
5
A(x)
=
2x
2x

x

/3
+
- B(x) = x5 - x3 - x2 + 5x - 1 /3

A(x) - B(x) =

Đúng

x5 - 3x3 -x2

+ 4x

- 2

Sai


HỘP QUÀ MÀU TÍM
Cho
M =
x2 - 2x
N = - x3
+ 5x
Nếu :
thì tìm đa thức

Đúng

14
13
12
15
10
11
4956712380

+1
- 3

M +C = N
C = N - M = N + (-M)

Sai


PHẦN THUỞNG LÀ ĐIỂM 10


Phần thưởng là điểm 8 và một số hình ảnh
biệt” để giảI trí.

“Đặc


Phần thưởng là:
điểm 10


•- NẮM ĐƯỢC CÁCH CỘNG, TRỪ HAI ĐA
THỨC MỘT BIẾN .
•- LƯU Ý CÁCH TÌM ĐA THỨC ĐỐI


•- XEM LẠI CÁC BÀI TẬP ĐÃ LÀM .
• - LÀM BÀI TẬP 45-48/ SGK -45 .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×