Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 6: Tam giác cân

Hình học 7 - Bài giảng

Tiết 35 – Bài 6:
TAM GIÁC CÂN


BÀI TẬP

A
1

1
B

1

Cho hình vẽ sau . Chứng minh :
AB = AC và B = C

2


2
H

2

C

Xét Δ AHB và Δ AHC , có :
+ Â1 = Â2 (gt)
+ AH là canh chung
+ H1 = H2 (gt)

Δ AHB = Δ AHC (g.c.g)
 + AB = AC (Cạnh tương ứng)
+

(Góc tương ứng)

B =C


Hãy nhận dạng tam giác ở mỗi hình sau?
A

B

I

C

K

H

D

E

F


TAM GIÁC CÂN
1 – Định nghĩa :

Ví dụ : Δ ABC có AB = AC

b ên

Cạ n
hb

Đỉnh
nh
Cạ

ên

A

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh
bằng nhau

Góc ở đáy
B

Cạnh đáy

CABC cân tại A


1
Tìm các tam giác cân trên hình vẽ bên. Kể tên các cạnh, cạnh
đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của tam giác đó
H

4
A

2
D

2
B

2
E

2
C


2 Tính chất :

2

A
1 2

ABD và ACD
2

1
B

Δ ABC cân tại A tia phân giác của
góc A cắt BC ở D . Hãy so sánh

D

C

Tính chất :

* Trong một tam giác cân , hai góc ở đáy bằng nhau
* Nếu trong một tam giác có hai góc ở đáy bằng
nhau thì tam giác đó là tam giác cân


BÀI TẬP
Bài 47 ( Hình 117/ sgk). Hãy xem hình vẽ và cho biết tam
giác này có cân không ? Vì sao?
G

Tam giác IGH cân tại I , vì :
G = 180° - ( 70° + 40° ) = 70°

 G=H

70°
H

40°
I


Tam giác vuông cân :
* Định nghĩa : Tam giác vuông cân là tam giác
vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau

B

* Ví dụ : Δ ABC là tam giác
vuông cân vì có :
AB = AC và BAC = 90°
A

C

*

3

Tính: B , C

Ta có :
A = 90°
Mà A + B + C = 180°

 B + C = 90°

90
* Vì Δ ABC cân tại A  B = C =
= 45°
2


3 – Tam giác đều :
a) Định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau
a) Vì sao ?

4

A

B = C , C =A

b)Tớnh số đo mỗi gúc của tam giác ABC
+ Vì AB = AC nên Δ ABC cân tại A B = C
B

C

+ Vì AB = BC nên Δ ABC cân tại B A = C

180
* Vậy A = B = C =
= 60°
3
Kết luận : Trong tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau , 3
góc bằng nhau và mỗi góc bằng 60°


BÀI TẬP
* Tam giác nào là tam giác đều? Vì sao?

H

N

700

M

A

I

P

K

E

600
600
B

C

D

F


Hệ quả
- Trong một tam giác đều , mỗi góc bằng 60°.
- Nếu một tam giác có 3 góc bằng nhau thì tam giác đó là
tam giác đều.
- Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60° thì tam giác
đó là tam giác đều.
Các cách chứng minh tam giác cân:
- Chứng minh tam giác có 2 cạnh bằng nhau.
- Chứng minh tam giác có 2 góc bằng nhau.

Các cách chứng minh tam giác đều:
- Chứng minh tam giác có 3 cạnh bằng nhau.
- Chứng minh tam giác có 3 góc bằng nhau.
- Chứng minh tam giác có 2 góc bằng 600.
- Chứng minh tam giác cân có một góc bằng 600.


Tam giác

Hai góc 600

ó

Ba góc bằng nhau

Tam giác cân

g
ột
M

Ba cạnh bằng nhau

Hai góc bằng nhau

Hai cạnh bằng nhau


c
vu
ô
ng
M
ột

Hai cạnh bằng nhau & một góc 900
Tam giác
Tam giác đều

vuông cân

0

0
c6


Giáo viên : Lê Đức Vũ THCS Đức Lâm


Bài tập 49 (Trang 127)

a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở
đỉnh bằng 40° .
Giải
A

-Tam giác ABC cân tại A
B=C

40°

- Vì A = 40°
 B + C = 180° – 40° = 140°
B

C

180
- Vậy B = C =
= 70°
2


BÀI TẬP
Bài tập 49 (Trang 127)
B

Cho tam giác ABC cân tại A , góc C
= 40° . Tính góc A ?

Giải
40°

A

C

- Vì Δ ABC cân tại A
B=C.

- Mà C = 40° , nên B + C = 80°
- Do đó A = 180° – 80° = 100°


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
1) Học thuộc và hiểu rõ định nghĩa , tính
chất tam giác cân , tính chất và các hệ quả
của tam giác đều .
2) Làm các bài tâp : 47 , 48 , 50, 52
( Trang 127 , 128) .
3)Vẽ bản đồ tư duy theo hướng dẫn.


CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO.
và các em mạnh khoẻTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×