Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

§7.


? không dùng dây nối hoặc bất cứ dụng cụ gì khác để nối
các điểm A, B, C với nhau. Có thể xác định độ lớn của góc
ACB được không ?

A

B
?
C


§7.
1. Tìm hiểu dụng cụ đo góc trên mặt đất.
GỒM:
Nêu

cấu tạo
của giác kế ?


Khe ngắm
Đĩa tròn chia độ
Thanh quay


2) Cách đo góc trên mặt đất

C
B1. Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của giác kế
Quan
vẽ. Em
hãyđinêu
để đo
ACB
nằm
trênsát
đưhình
ờng thẳng
đứng
qua bước
đỉnh C1 của
gócgóc
ACB
. ?


2) Cách đo góc trên mặt đất
cọc tiêu A

thẳ

ng
à
h
ng
ắm
g
n
khe

Quan
hình quay
vẽ. Em
nêu
xét mặ
về vị
của cho
2 khe
B2. Đưsát
a thanh
vềhãy
vị trí
00 nhận
và quay
t đtrí
ĩa sao
cọc
ngắm
cọc
tiêu
trong
thứ 2hàng.
đo góc ACB?
tiêu với
đóng
ởA
vàAhai
khebước
hở thẳng


2) Cách đo góc trên mặt đất
cọc tiêu B

m
gắ
en
kh

 Bsát
định mặt
đưthanh
a thanh
quay
về cho
vị tríbiết
saovịcho
Quan
chuyển
độngđĩa
của
quay.
Hãy
trí cọc
của
3. Cố
cọc tiêu
2 khe
Nêuhàng.
bước 3 để đo góc ACB ?
tiêuBởso
B với
và hai
khengắm?
hở thẳng


2) Cách đo góc trên mặt đất

Số đo trên đĩa ?

B4 Đọc số đo của góc ACB trên mặt đĩa ?


Các bước đo góc ABC
B1. Đặt giác kể sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm
của giác kế nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh
C của góc ACB .
B2. Đưa thanh quay về vị trí 00 và quay mặt đĩa sao cho
cọc tiêu đóng ở A và hai khe hở thẳng hàng .
Xác định góc ABC trên giác kế .
B3. Cố định mặt đĩa đưa thanh quay về
vị trí sao cho cọc tiêu ở B và hai khe
hở thẳng hàng.
B4 Đọc số đo của góc ACB trên
mặt đĩa


3)Thực hành ngoài trời


4) Bỏo cỏo kt qu thc hnh
Thc hnh o gúc trờn mt t
I.
II.

Chun b dng c
Cỏc bc tin hnh.

Nhúm

Kt qu : gúc ACB =

STT
1
2..

Họ và
tên

Điểm kĩ
năng
thực
hành

Điểm ý Điểm
thức kỉ tổng
luật


Hẹn gặp lại!
Chúc các em luôn
học tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×