Tải bản đầy đủ

KANJI LUYỆN THI n5

漢字 N2 3 4 5 - TuyeenDV
JLPT N5-80

一七万三上下中九二五
人今休何先入八六円出
分前北十千午半南友右
名四国土外大天女子学
小山川左年後日時書月
木本来東校母毎気水火
父生男白百聞行西見話
語読車金長間雨電食高


JLPT N5-80

NHẤT

THẤT

VẠN


TAM

THƯỢNG

HẠ

TRUNG

CỬU

NHỊ

NGŨ

NHÂN

KIM

HƯUTIÊN

NHẬP

BÁT

LỤC

VIÊN

XUẤT

PHÂN

TIỀN

BẮC

THẬP

THIÊN

NGỌ

BÁN

NAM

HỮU

THẠCH

DANH

TỨ

QUỐC

THỔ

NGOẠI

ĐẠI

THIÊN

NỮ

TỬ

HỌC

TIỂU

SAN

XUYÊN

TẢ

NIÊN

HẬU

NHẬT

THỜI

THƯ

NGUYỆT

MỘC

BẢN

LAI

ĐÔNG

HIỆU

MẪU

MỖI

KHÍ

THỦY

HỎA

PHỤ

SINH

NAM

TỰ

BÁCH

VĂN

HÀNH

TÂY

KIẾN

THOẠI

NGỮ

ĐỘC

XA

KIM

TRƯỜNG

GIANĐIỆN

THỰC

CAO


JLPT N4-167

不世主事京仕代以会住
体作使借元兄公写冬切
別力勉動医去口古台同
味品員問図地堂場売夏
夕多夜妹姉始字安室家
少屋工帰広店度建弟強
待心思急悪意手持教文
料新方旅族早明映春昼
曜有服朝業楽歌止正歩
死注洋海漢牛物特犬理


BẤT

THẾ

CHỦ

SỰ

KINHĐẠIHỘI

TRÚ

THỂ

TÁC

SỬNGUYÊN

HUYNH

CÔNG

TẢ

ĐÔNG

THIẾT

BIỆT

LỰC

MIỄN

ĐỘNG

Y

KHỨ

KHẨU

CỔ

ĐÀI

ĐỒNG

VỊ

PHẨM

VIÊN

VẤN

ĐỒ

ĐỊA

ĐƯỜNG

TRÀNG

MẠI

HẠ

TỊCH

ĐA

DẠ

MUỘI

TỈ

THỦY

TỰ

AN

THẤT

GIA

THIỂU

ỐC

CÔNG

QUY

QUẢNG

ĐIẾM

ĐỘ

KIẾN

ĐỆ

CƯỜNG

ĐÃI

TÂMCẤP

ÁC

Ý

THỦ

TRÌ

GIÁO

VĂN

LIỆU

TÂN

PHƯƠNG

LỮ

TỘC

TẢO

MINH

ÁNH

XUÂN

TRÚ

DIỆU

HỮU

PHỤC

TRIỀU

NGHIỆP

LẠC

CA

CHỈ

CHÍNH

BỘ

TỬ

CHÚ

DƯƠNG

HẢI

HÁN

NGƯU

VẬT

ĐẶC

KHUYỂNDỤNG

ĐIỀN

ĐINH

HỌA

GIỚI

BỆNH

PHÁT

ĐÍCH

NHẬT

CHÂN

TRƯỚC

TRI

NGHIÊN

THU

CỨU

KHÔNG

LẬP

ĐÁP

CHỈ

CHUNG

TẬP

KHẢO

GIẢ

NHỤC

TỰ

SẮC

HOA

ANH

TRÀ

THÂN

NGÔN

KẾ

THÍ

MẠI

THẢI

CHẤT

XÍCH

TẨU

KHỞI

TÚC

CHUYỂN

CẬN

TỐNG

THÔNG

CHU

VẬN

ĐẠO

TRỌNGNGÂN

KHAI

VIỆN

TẬP

THANH

ÂM

ĐỀ

PHONG

PHẠN

ẨM

QUÁN

DỊCH

NGHIỆM

NGƯ

ĐIỂU

HẮC

- N4


用田町画界病発的目真
着知研社私秋究空立答
紙終習考者肉自色花英
茶親言計試買貸質赤走
起足転近送通週運道重
野銀開院集青音題風飯
飲館駅験魚鳥黒
-N4


JLPT N3-370

与両乗予争互亡交他付
件任伝似位余例供便係
信倒候値偉側偶備働優
光全共具内冷処列初判
利到制刻割加助努労務
勝勤化単危原参反収取
受可号合向君否吸吹告
呼命和商喜回因困園在
報増声変夢太夫失好妻
娘婚婦存宅守完官定実


DỮ

LƯỠNG

THỪA

DỰ

TRANH

HỖ

VONG

GIAO

THA

THÔN

KIỆN

NHIỆM

TRUYỀN

TỰ

VỊLỆ

CUNG

TIỆN

HỆ

TÍN

ĐẢO

HẬU

TRỊTRẮC

NGẪU

BỊ

ĐỘNG

ƯU

QUANG

TOÀN

CỘNG

CỤ

NỘI

LÃNH

XỬ

LIỆTPHÁN

LỢI

ĐÁO

CHẾ

KHẮC

CÁT

GIA

TRỢ

HỖ

LAO

VỤ

THẮNG

CẦN

HÓA

ĐƠN

NGUY

NGUYÊN

THAM

PHẢN

THU

THỦ

THỤ

KHẢ

HIỆU

HỢP

HƯỚNG

QUÂN

PHỦ

HẤP

XÚY

CÁOMỆNH

HÒA

THƯƠNG

HỶ

HỒI

NHÂN

KHỐN

VIÊN

TẠI

TÌNH

TĂNG

THANH

BIẾN

MỘNG

THÁI

PHU

THẤT

HẢO

THÊ

NƯƠNG

HÔN

PHỤ

TỒN

TRẠCH

THỦ

HOÀN

QUAN

ĐỊNH

THỰC

-N3-1


客害容宿寄富寒寝察対
局居差市師席常平幸幾
座庭式引当形役彼徒得
御必忘忙念怒怖性恐恥
息悲情想愛感慣成戦戻
所才打払投折抜抱押招
指捕掛探支放政敗散数
断易昔昨晩景晴暗暮曲
更最望期未末束杯果格
構様権横機欠次欲歯歳
残段殺民求決治法泳洗
活流浮消深済渡港満演


KHÁCH

HẠI

DUNG

TÚCPHÚ

HÀN

ẨM

SÁT

ĐỐI

CỤCSAI

THỊTỊCH

THƯỜNG

BÌNH

HẠNH

KI

TỌA

ĐÌNH

THỨC

DẪN

ĐƯƠNG

HÌNH

DỊCH

BỈ

ĐỒ

ĐẮC

NGỰ

TẤT

VONG

MANG

NIỆM

NỘ

PHỐ, BỐ

TÍNH

KHỦNG

SỈ

TỨC

BI

TÌNH

TƯỞNG

ÁI

CẢM

QUÁN

THÀNH

CHIẾN

LỆ

SỞ

TÀI

ĐẢ

PHẤT

ĐẦU

CHIẾT

BẠT

BÃO

ÁP

CHIÊU

CHỈ

BỘ

QUẢI

THAM

CHI

PHÓNG

CHÍNH

BẠI

TẢN

SỐ

ĐOẠN

DỊCH

TÍCH

TẠC

VÃN

CẢNH

TÌNH

ÁM

MỘ

KHÚC

CANH

TỐI

VỌNG

KỲ

VỊ

MẠT

THÚC

BÔI

QUẢ

CÁCH

CẤU

DẠNG

QUYỀN

HOÀNH

KI, CƠ

KHIẾM

THỨ

DỤC

NHA

TUẾ

TÀN

ĐOẠN

SÁT

DÂN

CẦU

QUYẾT

TRỊ

PHÁP

VỊNH

TẨY

HOẠT

LƯU

PHÙ

TIÊU

THÂM

TẾ

ĐỘ

CẢNG

MÃN

DIỄN

-N3-2


点然煙熱犯状猫王現球
産由申留番疑疲痛登皆
盗直相眠石破確示礼祖
神福科程種積突窓笑等
箱米精約組経給絵絶続
緒罪置美老耳職育背能
腹舞船良若苦草落葉薬
術表要規覚観解記訪許
認誤説調談論識警議負
財貧責費資賛越路身辞
込迎返迷追退逃途速連
進遅遊過達違遠適選部


ĐIỂM

NHIÊN

YÊN

NHIỆT

PHẠM

TRẠNG

MIÊU

VƯƠNG

HIỆN

CẦU

SẢN

DO

THÂN

LƯU

PHIÊN

NGHITHỐNG

ĐĂNG

GIAI

ĐẠO

TRỰC

TƯƠNG

MIÊN

THẠC

PHÁ

XÁC

KÌ, THỊ

LỄ

TỔ

THẦN

PHÚC

KHOA

TRÌNH

CHỦNG

TÍCH

ĐỘT

SONG

TIẾU

ĐẲNG

TƯƠNG

MỄ

TINH

ƯỚC

TỔ

KINH

CẤP

HỘI

TUYỆT

TỤC

TỰ

TỘI

TRÍLÃO

NHĨ

CHỨC

DỤC

BỐI

NĂNG

PHÚCTHUYỀN

LƯƠNG

NHƯỢC

KHỔ

THẢO

LẠC

DIỆP

DƯỢC

THUẬT

BIỂU

YẾU

QUY

GIÁC

QUAN

GIẢIPHỎNG

HỨA

NHẬN

NGỘ

THUYẾT

ĐIỀU

ĐÀM

LUẬN

THỨC

CẢNH

NGHỊ

PHỤ

TÀI

BẦN

TRÁCH

PHÍTÁN

VIỆT

LỘ

THÂN

TỪNGHÊNH

PHẢNTRUY

THOÁI

ĐÀO

ĐỒ

TỐC

LIÊN

TIẾN

TRÌ

DU

QUÁ

ĐẠT

VI

VIỄN

THÍCH

TUYỂN

BỘ

ĐÔ

PHỐI

TỬU

BẾ

QUAN

PHẢN

GIÁNG

HẠN

TRỪ

HIỂM

DƯƠNG

TẾ

TẠP

NAN

TUYẾT

TĨNH

PHI

DIỆN

NGOA

ĐÍNH

ĐẦU

LẠI

NHAN

NGUYỆN

LOẠI

PHI

THỦPHÁT


都配酒閉関阪降限除険
陽際雑難雪静非面靴頂
頭頼顔願類飛首馬髪
- N3


JLPT N2-368
並丸久乱乳乾了介仏令
仲伸伺低依個倍停傾像
億兆児党兵冊再凍刊刷
券刺則副劇効勇募勢包
匹区卒協占印卵厚双叫
召史各含周咲喫営団囲
固圧坂均型埋城域塔塗
塩境央奥姓委季孫宇宝
寺封専将尊導届層岩岸
島州巨巻布希帯帽幅干


TỊNH

HOÀN

CỬU

LOẠN

NHŨ

CAN

LIỄU

GIỚI

PHẬT

LỆNH

TRỌNG

THÂN

TỶ

ĐÊ

BỘI

ĐÌNH

KHUYNH

TƯỢNG

ỨC

TRIỆU

NHI

ĐẢNG

BINH

SÁCH

TÁI

ĐÔNG

SAN

LOÁT

KHOÁN

THÍCH

TẮC

PHÓ

KỊCH

HIỆU

DŨNG

MỘ

THẾ

BAO

THẤT

KHU

TỐT

HIỆP

CHIẾM

ẤN

NOÃN

HẬU

SONG

KHIẾU

TRIỆU

SỬ

CÁC

HÀM

CHU

TIẾU

KHIẾT

DOANH

ĐOÀN

VI

CỐ

ÁP

PHẢN

QUÂN

HÌNH

MAI

THÀNH

VỰC

THÁP

ĐỒ

DIÊM

CẢNH

ƯƠNG

ÁO

TÍNH

ỦY

QUÝ

TÔNBẢO

TỰ

PHONG

CHUYÊN

TƯỚNG

TÔN

ĐẠO

GIỚI

TẰNG

NHAM

NGẠN

ĐẢO

CHÂU

CỰ

QUYỂN

BỐ

HI

ĐỚI

MẠO

PHÚC

CAN

-N2-1


幼庁床底府庫延弱律復
快恋患悩憎戸承技担拝
拾挟捜捨掃掘採接換損
改敬旧昇星普暴曇替札
机材村板林枚枝枯柔柱
査栄根械棒森植極橋欧
武歴殿毒比毛氷永汗汚
池沈河沸油況泉泊波泥
浅浴涙液涼混清減温測
湖湯湾湿準溶滴漁濃濯
灯灰炭無焼照燃燥爆片
版玉珍瓶甘畜略畳療皮


ẤU

SẢNH

SÀNG

ĐỂ

PHỦ

KHỐ

DIÊN

NHƯỢC

LUẬT

PHỤC

KHOÁI

LUYẾN

HOẠN

NÃO

TĂNG

HỘ

THỪA

KỸ

ĐẢM

BÁI

THẬP

HIỆP

SƯU

XẢ

TẢO

QUẬT

THẢI

TIẾP

HOÁN

TỔN

CẢI

KÍNH

CỰU

THĂNG

TINH

PHỔ

BẠO

ĐÀM

THẾ

TRÁT

KỶ

TÀI

THÔN

BẢN

LÂM

MAI

CHI

KHÔ

NHU

TRỤ

TRA

VINH

CĂN

GIỚI

BỔNG

SÂM

THỰC

CỰC

KIỀU

ÂULỊCH

ĐIỆN

ĐỘC

TỶ

MAO

BĂNG

VĨNH

HÃN

Ô

TRÌ

TRẦMPHÍ

DU

HUỐNG

TUYỀN

BẠC

BATHIỂN

DỤC

LỆ

DỊCH

LƯƠNG

HỖN

THANH

GIẢM

ÔN

TRẮC

HỒ

THANG

LOAN

THẤP

CHUẨN

DUNG

THÍCH

NGƯ

NỒNG

TRẠC

ĐĂNG

HÔI

THÁNTHIÊU

CHIẾU

NHIÊN

TÁO

BỘC

PHIẾN

BẢN

NGỌC

TRÂN

BÌNH

CAM

SÚC

LƯỢC

ĐIỆP

LIỆU-N2-2


皿省県短砂硬磨祈祝祭
禁秒移税章童競竹符筆
筒算管築簡籍粉粒糸紅
純細紹絡綿総緑線編練
績缶署群羽翌耕肌肩肯
胃胸脂脳腕腰膚臓臣舟
航般芸荒荷菓菜著蒸蔵
薄虫血衣袋被装裏補複
角触訓設詞詰誌課諸講
谷豊象貝貨販貯貿賞賢
贈超跡踊軍軒軟軽輪輸
辛農辺述逆造郊郵量針


MÃNH

TỈNH

HUYỆN

ĐOẢN

SA

NGẠNH

MACHÚC

TẾ

CẤM

MIỂU

DI

THUẾ

CHƯƠNG

ĐỒNG

CẠNH

TRÚC

PHÙ

BÚT

ĐỒNG

TOÁN

QUẢN

TRÚC

GIẢN

TỊCH

PHẤN

LẠP

MỊCH

HỒNG

THUẨN

TẾ

THIỆU

LẠC

MIÊN

TỔNG

LỤC

TUYẾN

BIÊN

LUYỆN

TÍCH

PHỮU

THỰ

QUẦNDỰC

CANHKIÊN

KHẲNG

VỊ

HUNG

CHI

NÃO

OẢN

YÊU

PHU

TẠNG

THẦN

CHU

HÀNG

BAN

NGHỆ

HOANGQUẢ

THÁI

TRƯỚC

CHƯNG

TÀNG

BẠC

TRÙNG

HUYẾT

Y

ĐẠI

BỊ

TRANGBỔ

PHỨC

GIÁC

XÚC

HUẤN

THIẾT

TỪ

CẬT

CHÍ

KHÓA

CHƯ

GIẢNG

CỐC

PHONG

TƯỢNG

BỐI

HÓA

PHIẾN

TRỮ

MẬU

THƯỞNG

HIỀN

TẶNG

SIÊU

TÍCH

DŨNG

QUÂN

HIÊN

NHUYỄN

KHINH

LUÂN

THÂU

TÂN

NÔNG

BIÊN

THUẬT

NGHỊCH

TẠO

GIAO

BƯU

LƯỢNG

CHÂM

ĐỘN

THIẾT

KHOÁNG

ĐỒNG

NHUỆ

LỤC

MÔN

PHÒNG

LỤC

NGUNG

GIAI

CHÍCH

CỐ

VÂN

LINH

CHẤN

CÁCH

THUẬN

DỰ

LĨNH

NGẠCH

HƯƠNG

TRÚ

CỐT

MẠCH

HOÀNG

TỴ

LINH


鈍鉄鉱銅鋭録門防陸隅
階隻雇雲零震革順預領
額香駐骨麦黄鼻 齢
- N2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×