Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe one of your favourite photographs

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE YOUR FAVOURITE PHOTO
Bài mẫu đã được review bởi một giám khảo bản xứ nên các bạn có thể yên tâm dùng làm tài liệu tham khảo
trong quá trình ôn luyện IELTS Speaking nhé.
Link video: https://youtu.be/C6byWRro55Q
If I had to talk about one of my favourite photos, it
would have to be the one that is hung above my desk.

Nếu em phải nói về một trong những bức ảnh yêu
thích của em, đó sẽ phải là bức ảnh treo trên bàn làm
việc của em.

Actually, this is quite a simple photo. Really, it’s just
an inspirational quote written in black on a white
background. But I really love the quote which is “Be
who you are and say what you feel. Because those
who mind don’t matter and those who matter don’t
mind”.

Đây là một bức ảnh khá đơn giản. Thật vậy, nó chỉ là
một câu trích dẫn động lực được viết bằng mực đen
trên nền trắng. Nhưng em thực sự thích câu trích dẫn

“Hãy là chính bạn và nói những gì bạn nghĩ. Bởi vì
những người hay đánh giá chúng ta không quan
trọng và những người quan trọng thì không đánh giá
chúng ta ”.

I bought it about a year ago when I decided to quit
my job and started my own business. And at that
time I knew that various difficulties and challenges
were waiting for me on the way to my dreams, so I
needed something to keep me motivated and
focused on my goals. Then I went to a souvenir shop
near where I live to look for a photo with a
motivational quote in it. You know, after reading the
quote I mentioned earlier, I felt really inspired and
immediately decided to buy it.

Em đã mua nó khoảng một năm trước khi em quyết
định từ bỏ công việc của mình và bắt đầu công việc
kinh doanh riêng. Vào thời điểm đó em biết rằng
những khó khăn và thách thức đang chờ đợi em
trên con đường đi đến giấc mơ của mình, vì vậy em
cần một cái gì đó để giữ cho em có động lực và tập
trung vào mục tiêu của mình. Sau đó, em đã đi đến
một cửa hàng lưu niệm gần nơi em sống để tìm một
bức ảnh với một câu trích dẫn động lực trong đó.
Sau khi đọc qua câu trích dẫn em đã đề cập trước đó,
em cảm thấy thực sự đầy động lực và ngay lập tức
quyết định mua nó.

I hung it above my desk because this is where I work
every day. You know, I’ve encountered lots of
obstacles after quitting my job. I remember some
people sent me hurtful messages on Facebook and
they said something like I lied about my IELTS scores,
I did this wrong, I did that wrong, I couldn’t do this, I
couldn’t reach that goal. At first, I felt sad and
disappointed about myself, and I kept telling myself
that “I just wanna help. I just wanna share some of
my experience on how I got the score that I wanted.
Just that! Why did some people send me those
messages?”. But then I looked at the photo and I read
the quote over and over again. Suddenly, I realised
that I was wasting my time doing pointless things.
The photo reminded me that “The more time I spend
caring about what other people think or say about
me, the less time I will have for what really matters in
my life”. Anh it also teaches me that life is too short
to live others’ lives, so surround yourself with those
who love you.

Em treo nó trên bàn làm việc vì đây là nơi em làm việc
hàng ngày. Thầy biết đấy, em đã gặp rất nhiều trở
ngại sau khi nghỉ việc. Em nhớ là một số người đã gửi
cho em những tin nhắn gây tổn thương trên
Facebook và họ nói vài điều đại loại như là em đã nói
dối về điểm IELTS của mình, em đã làm cái này sai,
em đã làm cái kia sai, em không thể làm điều này, em
không thể đạt được mục tiêu đó. Lúc đầu, em cảm
thấy buồn và thất vọng về bản thân mình, và em cứ
tự nhủ rằng “Em chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Em chỉ
muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của em về cách
em có được số điểm mà em muốn. Chỉ vậy thôi! Tại
sao một số người gửi cho em những tin nhắn đó? ”.
Sau đó, em nhìn vào bức ảnh và đọc câu trích dẫn hết
lần này đến lần khác. Đột nhiên, em nhận ra rằng em
đang lãng phí thời gian của mình làm những việc vô
nghĩa. Bức ảnh nhắc em nhớ rằng em càng dành
nhiều thời gian quan tâm đến những gì người khác
nghĩ hay nói về em, em sẽ càng có ít thời gian cho
những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của


mình. Nó cũng dạy em rằng cuộc sống quá ngắn ngủi
để sống cuộc đời của người khác, vì vậy hãy vây
quanh bạn với những người yêu thương bạn.
So, all in all, this is one of my most favourite photos
that I want to talk with you about today.
(written by ielts-nguyenhuyen)

Nói tóm lại, đây là một trong những bức ảnh yêu
thích nhất của em mà em muốn nói với thầy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×