Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe a movie you enjoy watching

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A MOVIE YOU ENJOY WATCHING
Well, I’m going to talk about the 2017 Beauty and the
Beast remake which I think is one of the best movies
that I’ve ever seen.

Vâng, em sẽ nói về bản làm lại của Beauty and the
Beast 2017 mà em nghĩ là một trong những bộ phim
hay nhất mà em từng xem.

You know, I’m a big fan of Emma Watson and I
remember I was really excited when I knew Emma
was going to play Belle in the film. Speaking a little
bit of what the film is about, well, it’s about the love
between a beautiful, but special girl named Belle and
a hideous beast who used to be a handsome prince,
but, you know, because of his arrogance and vanity,
he and all of the people in his castle were punished
by an enchantress who placed a very powerful spell
to turn him into a beast and the people in his castle
into living objects. She gave him an enchanted rose
and she said if he couldn’t learn to love a girl and earn

her love in return until the last petal fell, he would
remain a beast forever.

Thầy biết đấy, em là một fan hâm mộ lớn của Emma
Watson và em nhớ rằng em thực sự rất hào hừng khi
biết Emma sẽ đóng vai Belle trong phim. Nói một
chút về nội dung phim, nó nói về tình yêu giữa một cô
gái xinh đẹp, nhưng đặc biệt tên là Belle và một con
quái vật gớm ghiếc từng là một hoàng tử đẹp trai,
nhưng, thầy biết đấy, vì tính kiêu ngạo và tự cao tự
đại của mình, anh ta và tất cả những người trong lâu
đài của anh ta bị trừng phạt bởi một phù thủy xinh
đẹp người đã gieo 1 câu thần chú rất mạnh để biến
anh ta thành một con thú và những người trong lâu
đài của anh ta thành những vật thể sống. Nữ phù thủy
cho anh một bông hồng được phù phép và nói nếu
anh không thể học cách yêu một cô gái và có được
tình yêu của cô ấy cho đến khi cánh hoa cuối cùng rơi
xuống, anh sẽ là một con thú mãi mãi.

You know, what I learn about the film is that it
teaches me how to become an independent woman
and how to see the good in people despite their
appearances.

Thầy biết không, cái em học được về bộ phim là nó
dạy em làm thế nào để trở thành một người phụ nữ
độc lập và làm thế nào để nhìn thấy những điều tốt
đẹp ở mọi người mặc cho vẻ bề ngoài của họ.

I’ve learned a lot from the character Belle who you
know is a very strong and independent woman.
What I learn from Belle is that we need to stay who
we are and do the things that we think are right,
even when everyone seems to be against us.

Em đã học được rất nhiều từ nhân vật Belle - một
người phụ nữ rất mạnh mẽ và độc lập. Điều em học
được từ Belle là chúng ta cần phải là chính chúng ta
và làm những điều mà chúng ta nghĩ là đúng, ngay
cả khi mọi người dường như chống lại chúng ta.

And another thing that I learn from Belle is that we
should not judge a person just by his or her
appearance, for beauty is found within – this is a
quote from the film that I really love.

Và một điều khác mà em học được từ Belle là chúng
ta không nên đánh giá một người chỉ bằng ngoại
hình của người đó, vì cái đẹp được tìm thấy bên
trong - đây là câu trích từ bộ phim mà em thực sự rất
thích.

Actually, I’ve learned a great deal from other
characters too, but I know that I don’t have enough
time to talk about all of it. So, in summary, Beauty
and the Beast is one of the greatest movies that I’ve
ever seen.
(Written by Nguyen Huyen)

Thực ra, em cũng học được rất nhiều từ các nhân vật
khác, nhưng em biết rằng em không có đủ thời gian
để nói về tất cả. Tóm lại, Beauty and the Beast là một
trong những bộ phim tuyệt vời nhất mà em từng
thấy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×