Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe a family member you really admire

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A PERSON
Describe someone in your family you really admire.
Well, it’s really hard for me to choose one family
member that I admire because, you know, I love and
admire them all equally. But if I had to choose one, it
would have to be my dad.

Vâng, thật khó để em chọn một thành viên trong gia
đình mà em ngưỡng mộ bởi vì, thầy biết đấy, em yêu
và ngưỡng mộ tất cả họ đều như nhau. Nhưng nếu
em phải chọn một người, đó sẽ phải là bố em.

You know, my dad is a very hard-working person. He
gets up pretty early, at about 5 and 5:30 every
morning. He often has quick breakfast and then goes
to the farm. He normally works 10 or 12 hours a day
on the farm. You know, farming for a living is hard
work, especially during summer time, when the
temperature can go up to nearly 40 degrees which is
extremely hot. Working outdoors in this condition is a
nightmare. Although my dad has to work super hard

to support the family, I’ve never heard him complain
about hard work or things like that. That’s the first
reason why I really admire him.

Thầy biết không, bố em là một người rất chăm chỉ. Bố
thức dậy khá sớm, vào khoảng 5 và 5:30 mỗi sáng. Bố
thường ăn sáng nhanh và sau đó đi đến trang trại. Bố
thường làm việc 10 hoặc 12 giờ một ngày trong trang
trại. Thầy biết đấy, kiếm sống bằng làm nông là công
việc khó khăn, đặc biệt là trong thời gian mùa hè, khi
nhiệt độ có thể lên đến gần 40 độ cực kỳ nóng. Làm
việc ngoài trời trong tình trạng như vậy là một cơn ác
mộng. Mặc dù bố em phải làm việc chăm chỉ để hỗ trợ
gia đình, em chưa bao giờ nghe bố phàn nàn về công
việc khó khăn hay những việc như thế. Đó là lý do đầu
tiên khiến em thực sự ngưỡng mộ bố.

And the second thing that I want to talk about is that
my dad is a very dedicated husband and father. He
always puts his family first. I feel like he’s willing to
do everything to make his wife and children smile.
Although he has to work super hard during the day,
he always makes time for me and my brothers and
sisters.

Và điều thứ hai mà em muốn nói đến là bố em là một
người chồng và người cha rất tận tụy. Bố luôn đặt gia
đình mình lên trước. Em cảm thấy như bố sẵn sàng
làm mọi thứ để làm cho vợ và con mình mỉm cười.
Mặc dù bố phải làm việc cực nhọc suốt ngày, bố luôn
dành thời gian cho em và các anh chị em của em.

I’ve learned a great deal from my dad. You know,
being a farmer’s daughter, I understand the value of
hard work. My dad is always a good role model for
me. Actually, there are so many things that I could
talk about, but I know that I don’t have enough time
for it. So if I had to choose one family member that I
admire the most, I would talk about my dad.
(written by Nguyen Huyen)

Em đã học được rất nhiều từ bố. Thầy biết đấy, là con
gái của một nông dân, em hiểu giá trị của việc làm
việc chăm chỉ. Bố luôn là hình mẫu tốt cho em. Trên
thực tế, có rất nhiều điều mà em có thể nói, nhưng
em biết rằng em không có đủ thời gian cho nó. Vì vậy,
nếu em phải chọn một thành viên trong gia đình mà
em ngưỡng mộ nhất, em sẽ nói về bố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×