Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe a child you know

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE A CHILD YOU KNOW
Describe a child you know. You should say:
who this child is and how often you see him or her
how old this child is
what he or she is like

and explain what you feel about this child.


SAMPLE ANSWER
I’m going to talk about my little brother with you
today. He’s 10 now, but he’ll turn 11 next month.
I’ll definitely come home and celebrate his
birthday.

Tôi sẽ nói về em trai tôi với bạn hôm nay. Bây giờ
em ấy 10 tuổi, nhưng em ấy sẽ bước sang tuổi 11

vào tháng tới. Tôi chắc chắn sẽ về nhà và chúc
mừng sinh nhật em ấy.

He used to be very naughty when he was two or
three years old. He cried for hours until he got
what he wanted, but now he’s much more
obedient. I think maybe because he thinks that
he’s not a child anymore, so he needs to behave
well. But to me, he’ll always be my little brother.

Em từng rất nghịch ngợm khi mới hai hoặc ba
tuổi. Em khóc hàng giờ cho đến khi em có được
thứ mình muốn, nhưng giờ em lại ngoan ngoãn
hơn nhiều. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì em ấy nghĩ rằng
em ấy không còn là một đứa trẻ nữa, vì vậy em
cần phải cư xử tốt. Nhưng với tôi, em sẽ luôn là
một đứa em trai bé bỏng của tôi.

He’s a good boy. He often helps my mom with
some household chores, like doing dishes or
cleaning his room. My dad has to work super
hard on the farm; every Friday evening, my little
brother usually asks him: ‘Dad, I don’t have to go
to school tomorrow. Can I come with you to the
farm? Maybe there’s something that I can help
with’. Although he’s quite small, I feel like he
understands the importance of helping others
and being a good person.
Finally, he’s quite an independent child. He
doesn’t need my parents to tell him what time to
do homework or what time to go to bed; he does
all that on his own. He even makes his own
decisions when it comes to saving money. He’s
given 10,000 dong per week for snacks. As soon
as he’s got that money, he often sets aside 3,000
to 5,000 dong. I asked him: ‘Why do you do that?’
He said, ‘I want to buy a Lego, but I don’t want to
ask mom for it. I can save money and buy it
myself’. Speaking of saving money and being
self-reliant, I think I need to learn a lot from my
brother, even though I’m an adult now.

Em ấy là một cậu bé tốt. Em thường giúp mẹ
một số việc nhà, như rửa bát đĩa hoặc dọn
phòng. Bố tôi phải làm việc rất vất vả trong
trang trại; Mỗi tối thứ sáu, em trai tôi thường hỏi
bố: ‘Bố ơi, ngày mai con không phải đi học. Con
có thể đi với bố đến trang trại không? Có thể có
một thứ gì đó mà con có thể giúp. Mặc dù em ấy
khá nhỏ nhưng tôi cảm thấy như em hiểu tầm
quan trọng của việc giúp đỡ người khác và trở
thành một người tốt.
Cuối cùng, em ấy là một đứa trẻ khá tự lập. Em
không cần bố mẹ tôi nói cho em biết thời gian
làm bài tập về nhà hay thời gian đi ngủ; em ấy tự
làm tất cả. Em thậm chí còn tự đưa ra quyết
định khi nói về vấn đề tiết kiệm tiền. Em ấy được
cho 10.000 đồng mỗi tuần để ăn vặt. Ngay khi em
ấy nhận được số tiền đó, em ấy thường để dành
3.000 đến 5.000 đồng. Tôi hỏi em: ‘Tại sao em lại
làm thế? Em ấy nói, 'Em muốn mua Lego, nhưng
em không muốn hỏi mẹ về điều đó. Em có thể
tiết kiệm tiền và tự mua nó. Nói về việc tiết kiệm
tiền và tự lập, tôi nghĩ rằng tôi cần học hỏi rất
nhiều từ em trai mình, mặc dù bây giờ tôi là một
người trưởng thành rồi.

We haven’t seen each other for nearly two
months. Oh, I miss him so much, and I know he
misses me, too, because he calls me almost every Chúng tôi đã không gặp nhau gần hai tháng rồi.
day.
Ồ, tôi nhớ em trai tôi rất nhiều, và tôi biết em
cũng nhớ tôi, bởi vì em ấy gọi cho tôi gần như
So, in summary, if I had to talk about a child I


know, it would have to be my little brother.

mỗi ngày.

(written by Nguyen Huyen)

Vì vậy, tóm lại, nếu tôi phải nói về một đứa trẻ
mà tôi biết, nó sẽ phải là em trai tôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×