Tải bản đầy đủ

4 mô tả công việc chuyên viên KSNB 01 11 18

MS: CCTC-PQTHQ-MTCV-CVKSNB

LSX: 02

NHL: 17/8/2017

TRANG: 1/4

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí công việc: Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Cấp bậc nội bộ: 13

Phòng ban: Phòng Quản Trị Hiệu Quả

Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty

Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận Kiểm Vị trí thay thế khi vắng mặt: Trưởng
soát nội bộ
I-


bộ phận Kiểm soát nội bộ

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

1. Mục đích vị trí công việc:
- Duy trì và kiểm soát tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ, tính khả

thi, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống văn bản tài liệu công ty PNJ.
- Kiểm tra, đánh giá các hoạt động thực tế của hệ thống nhằm đảm bảo tính tuân thủ,

cảnh báo rủi ro và liên tục cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
2. Trách nhiệm thực thi chính:
PHẠM VI
CÔNG VIỆC

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Soạn thảo, xem - Soạn thảo, xem xét về tính nhất quán, - Đảm bảo hệ thống tài
xét những tài liệu phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ của liệu luôn nhất quán,
cần thiết cho việc hệ thống, tính khả thi, hiệu lực và hiệu hợp lý và thực tiễn.
thực hiện các hoạt quả,.. của tất cả các văn bản tài liệu theo
- Hệ thống tài liệu luôn
động của công ty.
trách nhiệm được phân công.
cập nhật đúng quy định
(Trọng số 10%)
- Tìm hiểu và nghiên cứu các quy định, và phù hợp với hoạt
chính sách của nhà nước liên quan đến động; tuân thủ đúng
pháp luật về quản lý thuế, tài chính kế toán, các yêu cầu quản lý
quản lý thị trường,… đề xuất cập nhật vào của Tổng Giám Đốc,
tài liệu quản lý của công ty.
yêu cầu của các bộ tiêu
chuẩn.
- Lưu trữ tài liệu - hồ sơ theo trách nhiệm
phân công.
2. Đánh giá, soát
xét các hoạt động
thực tế của hệ thống
và nhận diện các
điểm không phù
hợp.
(Trọng số 70%)

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra
kiểm soát chi tiết, kế hoạch đánh giá cửa
hàng chuẩn theo phạm vi được phân công.
- Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá
chi tiết và tổng hợp theo phạm vi được
phân công.
- Hướng dẫn các đơn vị tầm quan trọng, ý
nghĩa của việc tuân thủ các yêu cầu quản
lý của công ty; Phối hợp với các phòng ban
liên quan để xác định hành động khắc phục
phòng ngừa & cải tiến để nâng cao hiệu
quả hoạt động của các đơn vị, của công ty.

Cấp độ bảo mật

- Phát hiện và giảm
thiểu các điểm sai
phạm, không phù hợp
trong hoạt động của
các đơn vị. Giảm thiểu
rủi ro trong hoạt động
của công ty.
- Chuẩn hóa hình ảnh
cửa hàng PNJ trong
mắt khách hàng và đạt
hiệu quả kinh doanh..
- Các điểm lỗi mang
tính hệ thống được

Thông tin nội bộ


MS: CCTC-PQTHQ-MTCV-CVKSNB
PHẠM VI
CÔNG VIỆC

LSX: 02

NHL: 17/8/2017

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

TRANG: 2/4

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Kiểm tra kết quả thực hiện hành động nhận định đúng, được
khắc phục phòng ngừa những điểm không theo dõi và khắc phục
phù hợp của các đơn vị.
kịp thời.
- Báo cáo kết quả kiểm tra về lãnh đạo
phòng, cảnh báo rủi ro và tham mưu các
biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất
các khuyến nghị cải tiến.
- Lập báo cáo theo sự phân công của
Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ.
3. Thực hiện đo
lường và đánh giá
hiệu quả các quy
trình/ quá trình
(Trọng số 10%)

- Đề xuất hệ thống các chỉ số đo hiệu quả
các quy trình/quá trình trọng yếu trong hoạt
động của đơn vị.
- Thu thập số liệu đo lường, đánh giá các
chỉ số này.
- Đề xuất các khuyến nghị cải tiến để
nâng cao hiệu quả hoạt động.

4. Công việc khác
(Trọng số: 10%)

-

- Đo lường, kiểm soát
hiệu quả quy trình.
- Đánh giá được giá
trị, mức độ hiệu quả
của các hành động cải
tiến.

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ - Hoàn thành các
đạo của Trưởng phòng và Trưởng bộ phận công việc được giao.
Kiểm soát nội bộ.
- Đơn vị là tập thể
- Xây dựng văn hóa đơn vị, thái độ làm vững mạnh.
việc, ứng xử theo tuyên ngôn hoạt động
của phòng

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
3. Những khó khăn chính:
Khó khăn

Giải pháp đề xuất

1. Do đặc thù của công việc kiểm tra, kiểm

1. Tạo dựng hình ảnh tốt thông qua các kết

soát không tạo ấn tượng tốt, tạo định kiến

quả hỗ trợ hệ thống phát triển. Tự đào tạo kỹ

trong suy nghĩ của mọi người kể cả các

năng ứng xử, giao tiếp để thuận tiện trong

Trưởng đơn vị nên sự phối hợp của các đơn

công việc, đạt mục tiêu đề ra.

vị, bộ phận, các phòng nghiệp vụ với phòng
Quản trị Hiệu quả chưa được tốt và vẫn còn
mang tính chất đối phó và hạn chế trong việc
cung cấp thông tin.
2. Nhận thức về cải tiến của các đơn vị chưa

2. Tổng Giám Đốc, Giám đốc Khối cần tổ

đủ để tạo sự nhiệt tình phối hợp với phòng

chức các hoạt động nâng cao nhận thức về

Quản trị Hiệu quả nâng cao hiệu quả hoạt

chất lượng, ý thức cải tiến cho các trưởng

Cấp độ bảo mật

Thông tin nội bộ


MS: CCTC-PQTHQ-MTCV-CVKSNB

LSX: 02

NHL: 17/8/2017

TRANG: 3/4

động cho hệ thống

đơn vị tạo sự hợp tác tốt, gia tăng hiệu quả

3. Đi công tác tỉnh nhiều ảnh hưởng đến sức

hoạt động cho đơn vị.

khỏe và hoàn cảnh gia đình.

3. Tuyển dụng nhân sự có sức khỏe tốt và
hoàn cảnh gia đình thuận lợi với công việc.

4. Quyền hạn
a.

Mô tả 1 hoặc 2 quyết định hoặc đề xuất công việc điển hình mà vị trí đã đưa ra trong phạm

vi công việc
- Đề xuất cải tiến nhằm đem lại hiệu quả trong công việc.
- Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, thuyết minh số liệu phục vụ cho việc soạn thảo tài
liệu, Kiểm tra kiểm soát, đánh giá cửa hàng chuẩn và điều tra nguyên nhân.
b.
-

Danh sách dữ liệu ảnh hưởng đến nội dung và phạm vi hoạt động của vị trí
Kiểm tra kiểm soát hoạt động của các đơn vị toàn công ty: tất cả các khối, phòng ban và hệ
thống các cửa hàng, chi nhánh.

-

Kiểm tra đánh giá tính tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng toàn công ty.
5. Các mối quan hệ trong công việc:

Những người có liên lạc thường xuyên
 Những mối quan hệ trong nội bộ:

Nội dung hoặc mục đích
 Mục đích:

- Tất cả các phòng ban trong công ty

- Phối hợp với các phòng ban để nâng cao
hiểu biết về quá trình kinh doanh, cùng giải
quyết các vấn đề liên quan đến các đơn vị, bộ
phận được kiểm tra.

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty
 Những mối quan hệ bên ngoài:
II-

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hệ thống.
 Mục đích:

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Cấp độ bảo mật

Thông tin nội bộ


MS: CCTC-PQTHQ-MTCV-CVKSNB

LSX: 02

NHL: 17/8/2017

TRANG: 4/4

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
- Bằng cấp: Cử nhân - Chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn
- Các học vấn khác cần cho ngành nghề: hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 9001, 5S.
CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
- Số năm kinh nghiệm liên quan: 3 năm làm việc trong công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán.
- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: hiểu về sản xuất, kinh doanh
trang sức/ sản phẩm cao cấp và văn hóa công ty.
CÁC KỸ NĂNG
- Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng, Powerpoint.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích,
kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch
CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Hiểu biết về các mặt hàng nữ trang, về các nguyên liệu vàng, đá...
- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, trung thực
- Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao
- Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.
- Khéo ứng xử, khiêm tốn.
- Có tinh thần đồng đội.
NĂNG LỰC LÕI
1. Chính trực: Cấp độ 3
2. Không ngừng cải tiến sáng tạo: Cấp độ 2
3. Quản lý hiệu quả công việc: Cấp độ 2

Cấp độ bảo mật

Thông tin nội bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×