Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an pham phu chuong 7 quy hoach nguon von va lua chon du an dau tu cuuduongthancong com (1)

trị của các cổ phần đã có.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


SUẤT THU LỢI TỐI THIỂU
CÓ THỂ CHẤP NHẬN - MARR


Các yếu tố được phản ánh qua việc ước

lượng MARR:
- Độ rủi ro của dự án
- Vùng dự án
- Cơ cấu thuế
- Các phương pháp huy động vốn
- Giá trị MARR của các công ty khác

CuuDuongThanCong.com


https://fb.com/tailieudientucntt


LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.
2.

3.
4.

5.

Các dự án độc lập: Có thể chọn nhiều hơn 1 dự

án trong tập các dự án độc lập, tuỳ theo nguồn
lực cho phép của DN.
Khi có m cơ hội đầu tư  sẽ có 2m -1 tập dự án.
Các bước chọn lựa tập dự án:
Xác định số tập dự án
Sắp xếp các tập dự án tăng dần theo vốn đầu
tư.
Xác định dòng tiền tệ cho từng tập dự án
Tính PW cho từng tập dự án
Chọn tập dự án dựa vào nguồn ngân sách B xác
định.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Xét các DA độc lập A,B,C sau và lựa chọn tập dự án đầu tư
có lới nhất nếu MARR = 15%. Nguồn ngân sách của công
ty cho việc đầu tư dự án là B =27.000.
PA

P

Lợi tức
ròng

A

-12.000

+4.281

5

B

-10.000

+4.184

5

C

-17.000

+5.802

10

CuuDuongThanCong.com

N (năm)

https://fb.com/tailieudientucntt


LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TT

Tập DA

P

1

B

-10.000

+4.184

15

2

A

-12.000

+4.281

15

3

C

-17.000

+5.802

110

4

AB

-22.000

+8.465

15

5

BC

-27.000

+9.986
+5.802

15
610

6

AC

-29.000

+10.083
+5.802

15
610

+14.267
+5.802

15
610

7
CuuDuongThanCong.com

ABC

-39.000

CFt

https://fb.com/tailieudientucntt


LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TT Tập DA

P

PW

Nhận xét

1

B

-10.000

4.025

2

A

-12.000

2.350 Có thể loại trước

3

C

-17.000

12.120

4

AB

-22.000

6.375 Có thể loại trước

5

BC

-27.000

Chọn tập BC vì
16.145 ngân sách là
27.000

6

AC

-29.000

14.470 Có thể loại trước

7

ABC

-39.000

18.495

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


XIN CẢM ƠN

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×