Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an pham phu chuong 3 phan tich phuong an dau tu theo gia tri tuong duong cuuduongthancong com (1)

DSM/EE Training Program - Vietnam

International Institute for Energy Conservation

MÔN HỌC: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CHƢƠNG 3
PHÂN TÍCH PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ
THEO GIÁ TRỊ TƢƠNG ĐƢƠNG

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - GS. PHẠM PHỤ1
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


NỘI DUNG
Các Phƣơng pháp Phân tích
Một số nguyên tắc chung trong
so sánh phƣơng án
Phƣơng pháp giá trị hiện tại

Phƣơng pháp giá trị tƣơng lai
Phƣơng pháp giá trị hàng năm

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

2


CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ĐẦU TƢ
PP PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ĐẦU TƢ

Giá trị tương đương

Suất thu lợi

Tỷ số
Lợi ích/Chi phí

Giá trị hiện tại
Present Worth (PW)
Giá trị tương lai
Future Worth (FW)
Giá trị hàng năm
Annual Worth (AW)
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

3


MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG
TRONG SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN
Các bƣớc so sánh phƣơng án:
1. Nhận ra đầy đủ các phƣơng án cần so sánh.
2. Xác định thời kỳ phân tích.
3. Ƣớc lƣợng dòng tiền tệ cho từng phƣơng án.
4. Xác định giá trị theo thời gian của dòng tiền tệ
(i%).
5. Lựa chọn phƣơng pháp so sánh.
6. So sánh các phƣơng án (PA).
7. Phân tích độ nhạy.
8. Lựa chọn phƣơng án cuối cùng.
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

4


BƯỚC 1:
Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh.

Nếu có 100 triệu, các bạn sẽ làm gì?
 Đầu tƣ
 Gửi ngân hàng

 Tiêu dùng
 Bỏ tủ cất

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

5


BƯỚC 1:
Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh.

Cơ hội đầu tƣ: Các dự án, các đề
xuất hay các khả năng lựa chọn khác
để có thể thực hiện việc đầu tƣ.

Phƣơng án đầu tƣ: Tổ hợp riêng
biệt của những cơ hội đầu tƣ.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

6


BƯỚC 1:
Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh.
Các Phƣơng án loại trừ nhau
 Chỉ chọn 1 Phƣơng án duy nhất để đầu tƣ
 Nếu có m cơ hội đầu tƣ  2m PA đầu tƣ
 Giả sử có 2 cơ hội đầu tƣ là A và B.
 Khi đó có 4 phƣơng án (4 PA) loại trừ nhau:
1. Thực hiện cả A và B.
2. Chỉ thực hiện A.
3. Chỉ thực hiện B.
4. Không thực hiện cả A và B.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

7


BƯỚC 2:
Xác định thời kỳ phân tích.
 Đầu

tƣ mở tiệm Internet trong 5 năm.
 Gửi ngân hàng trong 10 năm.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

8


BƯỚC 2:
Xác định thời kỳ phân tích.
Tuổi thọ kinh tế (TTKT)
Là thời gian hoạt động còn có ích về mặt kinh tế của
dự án.

Thời kỳ phân tích (TKPT)
Là khoảng thời gian xem xét tất cả những dòng tiền
tệ xảy ra.
• Chọn TKPT:
- Bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ kinh tế
(TTKT).
- Phân tích theo thời gian phục vụ yêu cầu của PA.
• Chú ý giá trị còn lại và giá trị thay mới:
-TKPT > TTKT  giá trị thay mới
-TKPT < TTKT  giá trị còn lại
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

9


BƯỚC 3:
Ước lượng dòng tiền tệ cho từng phương án.

Bƣớc quan trọng nhất.
 Dòng

thu.
 Dòng chi.
 Giá trị còn lại.
 Số tiền đầu tƣ.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

10


BƯỚC 4:
Xác định giá trị theo thời gian của dòng tiền tệ (i%).

MARR.
(Minimum Acceptable Rate of Return)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

11


BƯỚC 5:
Lựa chọn phương pháp so sánh.
PP PHÂN TÍCH
DỰ ÁN ĐẦU TƢ

Giá trị tương đương

Suất thu lợi

Tỷ số
Lợi ích/Chi phí

Giá trị hiện tại
Present Worth (PW)
Giá trị tương lai
Future Worth (FW)
Giá trị hàng năm
Annual Worth (AW)
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

12


BƯỚC 6:
So sánh các phương án
Lƣu ý: Một phƣơng án đầu tƣ đƣợc gọi là

“đáng giá” nếu:
Giá trị tƣơng đƣơng >=0 , hoặc
Suất thu lợi >=MARR, hoặc
Tỷ số lợi ích/chi phí >=1.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

13


BƯỚC 7:
Phân tích độ nhạy
Cho một vài thông số thay đổi và xem
thử kết quả của các phƣơng án thay
đổi nhƣ thế nào
 Thay đổi lựa chọn cuối cùng?

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

14


BƯỚC 8:
Lựa chọn phương án cuối cùng.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

15


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
– Giá trị hiện tại: là toàn bộ thu nhập và chi
phí của phƣơng án trong suốt thời kỳ phân
tích đƣợc quy đổi thành một giá trị tƣơng
đƣơng ở hiện tại.
– Phương án có PW (Present Worth) lớn
nhất là phƣơng án có lợi nhất.
– Tiêu chuẩn hiệu quả của phương án là:
Cực đại giá trị hiện tại, hay PWMax.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

16


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Số liệu ban đầu
Chi phí và thu nhập
(triệu đồng)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ - TT (năm)
MARR (%)

Đầu tƣ

Gửi ngân hàng

10.0
2.2
5.0
2.0

15.0
4.3
7.0
0.0

10

5
8%

Thời kỳ phân tích = 10 năm, bằng bội số chung nhỏ nhất của 5 và 10.
Vậy Đầu tƣ phải thay mới 1 lần vào cuối năm thứ 5.
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

17


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ
MARR (%)

10.0
2.2
5.0
2.0
5
8%

15.0
4.3
7.0
0.0
10
8%

Chi phí, thu nhập (triệu đồng)

Đầu tƣ

Gửi ngân hàng

Thu nhập hằng năm
P

P
A = 5 triệu đồng

A = 7 triệu đồng

i = 8%

i = 8%

P = 5(P/A, 8%, 10)
= 33.550

P = 7(P/A, 8%, 10)
= 46.970

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

18


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại

10.0
2.2
5.0
2.0

15.0
4.3
7.0
0.0

Chi phí, thu nhập (triệu đồng)

Đầu tƣ

Gửi ngân hàng

Thu nhập hằng năm

33.550

46.970

0.926
34.476

0
46.970

Giá trị còn lại
Tổng PW của thu nhập
P
F

i = 8%
P = 2(P/F, 8%, 10)
= 0,926
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

19


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại

10.0
2.2
5.0
2.0

15.0
4.3
7.0
0.0

Chi phí, thu nhập (triệu đồng)

Đầu tƣ

Gửi ngân hàng

Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại
Tổng PW của thu nhập

33.550
0.926
34.476

46.970
0
46.970

Chi phí hằng năm

- 14.762
- 10.000

Đầu tƣ ban đầu
i = 8%

P

A = 2.2 triệu đồng

P = 2.2(P/A, 8%, 10)
= 14.762

CuuDuongThanCong.com

- 28.850
- 15.000

i = 8%

P

A = 4.3 triệu đồng

P = 4.3(P/A, 8%, 10)
= 28.850
https://fb.com/tailieudientucntt

20


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại

10.0
2.2
5.0
2.0

15.0
4.3
7.0
0.0

Chi phí, thu nhập (triệu đồng)

Đầu tƣ

Gửi ngân hàng

Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại
Tổng PW của thu nhập

33.550
0.926
34.476

46.970
0
46.970

Chi phí hằng năm
Đầu tƣ ban đầu

- 14.762
-10.000

- 28.850
-15.000

Chi phí thay mới

- 5.445

Tổng PW của chi phí
i = 8%

- 30.207

- 43.850

F = 10 - 2

P

P = 8(P/A, 8%, 5)
CuuDuongThanCong.com
= 5.445

https://fb.com/tailieudientucntt

21


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Thu nhập hằng năm
Giá trị còn lại

10.0
2.2
5.0
2.0

15.0
4.3
7.0
0.0

Chi
Chi phí,
phí, thu
thu nhập
nhập (triệu
(triệu đồng)
đồng)

Đầu
Đầu tƣ


Gửi
Gửi ngân
ngân hàng
hàng

Thu nhập hằng năm
Giá
Thutrị
nhập
còn hằng
lại năm
Giá trịTổng
còn lại
PW của thu nhập
Tổng PW của thu nhập
Chi phí hàng năm

33.550
33.550
0.926
34.476
0.926
34.476
- 14.762

46.970
0 46.970
46.970 0
46.970
- 28.850

Chi phí hằng năm
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí thay mới
Tổng PW của chi phí

- 14.762
- 10.000
- 5.445
- 30.207

- 28.850
-15.000

4.269
Chọn Đầu tƣ

3.117

Giá trị PW
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

- 43.853

22


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Đầu tư và Gửi ngân hàng có thu nhập giống nhau.
 Giả sử 2 phương án là đáng giá

Số liệu ban đầu
Chi phí và thu nhập
(triệu đồng)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Giá trị còn lại
Tuổi thọ (năm)

Đầu tƣ

Gửi ngân hàng

3.0
2.0
0.5

4.0
1.6
0

6

MARR (%)

9
15%

PW Min
Thời kỳ phân tích = 18 năm, bằng bội số chung nhỏ nhất của 6 và 9.
Vậy Đầu tƣ phải thay mới 2 lần, Gửi ngân hàng phải thay mới 1 lần.
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

23


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW)
Đầu tƣ ban đầu
Chi phí hằng năm
Giá trị còn lại

3.0
2.0
0.5

4.0
1.6
0

Chi phí, thu
Các
nhập
thành
(triệu
phần
đồng)
chi phí
(triệu đồng)
Thu nhập hằng năm
Đầu
tƣcòn
banlại
đầu
Giá trị
Tổng PW của thu nhập
Thay mới lần 1 (A: n=6 | B: n=9)
(3 – 0.5)(P/F, 15%,6) | 4.0(P/F, 15%,9)
Chi
phí hàng năm
Thay mới lần 2 (n=12)

Đầu tƣ

Gửi ngân hàng

33.550
3.000
0.926
34.476
1.080
- 14.762
0.468

46.970
0 4.000
46.970
1.138
- 28.850

12.225

9.800

(3 – 0.5)(P/F, 15%,12)

Chi phí hằng năm (n=18)
2.0(P/A,15%,18)

|

1.6(P/A, 15%,18)

Giá trị còn lại (n=18)

- 0.041

- 0.5(P/F, 15%,18)

Giá trị PW

CuuDuongThanCong.com

16.732

14.938
Chọn Gửi
ngân hàng

https://fb.com/tailieudientucntt

24


PHƢƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HÀNG NĂM (AW)


Giá trị hàng năm (Annual Worth – AW) là giá trị A của

một chuỗi dòng tiền tệ phân bố đều hàng năm trong
suốt TKPT.


Phƣơng án có giá trị AW lớn nhất là phƣơng án có lợi
nhất: AW  MaxKhi giả định các PA có thu nhập nhƣ nhau thì tiêu
chuẩn hiệu quả là cực tiểu AW của chi phí (AWC):
AWC Min

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×