Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an nguyen tien dung chuong02 gia tri theo thoi gian cua tien te cuuduongthancong com (1)

L/O/G/O

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN
CỦA TIỀN TỆ
Nguyễn Tiến Dũng

CuuDuongThanCong.com

1

https://fb.com/tailieudientucntt


Nội dung
1

Các khái nhiệm căn bản

2

Dòng tiền


3

Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa

CuuDuongThanCong.com

2

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 1

CÁC KHÁI NHIỆM CĂN BẢN

CuuDuongThanCong.com

3

https://fb.com/tailieudientucntt


Những khái niệm căn bản

Giá trị hiện tại (PV)
Giá trị tương lai (FV)
Lãi tức (I)
Lãi suất (R)

• Giá trị theo thời gian của tiền tệ

CuuDuongThanCong.com

4

https://fb.com/tailieudientucntt


Lãi suất đơn
• Công thức:
FV = PV (1+ R * N)

• Lãi tức trong từng thời đoạn không sinh lời

CuuDuongThanCong.com

5

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.1
• Bạn gửi ngân hàng 10.000.000 VNĐ với
lãi suất 1% 1 tháng. (Lãi suất đơn)
a. Sau 4 tháng, bạn có bao nhiêu tiền?
– PV = 10.000.000; R = 1%; N = 4
– FV = PV*R*N = 10.000.000(1+1%*4 )
– FV = 10,400,000.
b. Số tiền lãi phải trả là bao nhiêu:
I = FV – PV = 10.400.000 – 10.000.000
I = 400.000
CuuDuongThanCong.com

6

https://fb.com/tailieudientucntt


Lãi suất kép (ghép)
• Công thức
FV = PV.(1+R)N

• Tiền lời trong từng giai đoạn được sinh lời
trong những giai đoạn sau với lãi suất R

CuuDuongThanCong.com

7

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.2
• Bạn gửi ngân hàng 10.000.000 VNĐ với
lãi suất 1% 1 tháng. (lãi suất ghép)
a. Sau 4 tháng, bạn có bao nhiêu tiền?
– PV = 10.000.000; R = 1%; N = 4
– FV = PV.(1+R)N = 10.000.000(1+1%)4
– FV = 10.406.040,1
b. Số tiền lãi nhận được là bao nhiêu?
I = FV – PV = 10.406.040,1 – 10.000.000
I = 406.040.1
CuuDuongThanCong.com

8

https://fb.com/tailieudientucntt


Phần 2

DÒNG TIỀN

CuuDuongThanCong.com

9

https://fb.com/tailieudientucntt


Biểu đồ tiền tệ
• Biểu đồ tiền tệ là sự thể hiện dòng tiền
trong từng thời điểm theo thời gian.
• Để cho tiện trong việc tính toán, người ta
quy những dòng tiền trong từng giai đoạn
về cuối giai đoạn.
• Mũi tên chỉ xuống thể hiện dòng tiền ra
(khoản chi), chỉ lên thể hiện dòng tiền vào
(khoản thu)
• Cần lưu ý: Lãi suất trong từng thời đoạn.
CuuDuongThanCong.com

10

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.3
• Vẽ biểu đồ tiền tệ cho bài tập:
– 2.3

– 2.4
– 2.5

CuuDuongThanCong.com

11

https://fb.com/tailieudientucntt


Tính giá trị của dòng tiền
• Công thức:
𝑁

𝐶𝐹𝑖
1+𝑟

𝑃𝑉 =
𝑁

𝐹𝑉 =

0

𝑖

𝐶𝐹𝑖 ∗ 1 + 𝑟

𝑁−𝑖

0

CuuDuongThanCong.com

12

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.4
a. Trong tài khoản ngân hàng 2% hàng
tháng hôm nay của bạn phải có bao
nhiêu tiền để sau 3 tháng bạn có thể mua
máy mp3 giá 7 triệu và 7 tháng kế tiếp
mua được điện thoại giá 9 triệu?
b. Một người lập sổ tiết kiệm và gửi lần đầu
5 triệu. Sau 3 năm gửi 7 triệu, sau 6 năm
gửi 4 triệu. Lãi suất 12%. Hỏi sau 10 năm
người đó có bao nhiêu tiền?
CuuDuongThanCong.com

13

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.4 (tt)
• Công ty dệt ABC sẽ mua máy dệt TA2013
(giá 120 tr) vào 4 tháng sau (so với hiện
nay), và mua 1 xe tải nhẹ (giá 650 tr) vào
8 tháng sau (so với hiện nay). Hiện tại
công ty có 500 tr trong tài khoản
1%/tháng. Hỏi lúc mua xe tải công ty cần
phải mượn thêm bao nhiêu tiền.

CuuDuongThanCong.com

14

https://fb.com/tailieudientucntt


Dòng tiền phân bố đều
• Khái niệm:
– Thời đoạn bằng nhau
– Dòng tiền bằng nhau
– Lãi suất trong từng thời đoạn bằng nhau*

• Phân bố đều (ordinary annuity)
• Phân bố đều trước (annuity due)
• Phân bố đều vĩnh viễn (perpetuaty)

CuuDuongThanCong.com

15

https://fb.com/tailieudientucntt


Dòng tiền đều
• Tính giá trị tương lai: 𝐹𝑉 = 𝐴.
• Tính giá trị hiện tại: 𝑃𝑉 = 𝐴.

1−

1+𝑟 𝑁 −1
𝑟
1
1+𝑟 𝑁

𝑟

• VAnnuity Due = VOrdinary Annuity * (1+R)
• PVperpetuaty = A/R
CuuDuongThanCong.com

16

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.6
• Bắt đầu từ bây giờ, cuối mỗi tháng bạn
gửi 1,000,000 vào tài khoản ngân hàng
1%/tháng. Sau 3 năm bạn sẽ có bao nhiêu
tiền?
• Tính giá trị hiện tại của dòng tiền sau: mỗi
2 tháng từ bây giờ bạn sẽ nhận được 1,8
triệu và nhận trong 3 năm. Lãi suất 2%/ 2
tháng
CuuDuongThanCong.com

17

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.7: Điền vào chỗ trống
𝑃𝑉 = 𝐴 ∗

1−

1
1+𝑅 𝑁

𝑅

PV

R

N

A

(1)_____

2%

14

25

$110.37 (2)____

12

17

$100.07

12%

12.25

(3)_____

$85.59

13%

(4)____

15.05

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Hệ số quy đổi
• Bảng 2.1 trang 42
• Phương pháp tra bảng
– Tính PV
– Tinh FV
– Tính A
– Tính N
– Tính R
CuuDuongThanCong.com

19

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.8
Toàn đang nợ bạn 350 triệu. Nếu mỗi tháng
Toàn trả bạn 30 triệu. Sau 12 tháng Toàn sẽ
nợ bạn bao nhiêu, nếu bạn muốn lãi suất là

3%/tháng

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ 2.9
Cách đây 2 năm, ông Toàn mua nhà trị
giá 1.4 tỷ và trả góp đều hàng tháng
trong vòng 10 năm với lãi suất là
2%/tháng. Hỏi hiện nay ông còn nợ
bao nhiêu tiền?
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Lãi suất
• Lãi suất danh nghĩa:
– là lãi suất thường được niên yết
– Thường dùng trong các hợp đồng
– Thường có thời đoạn là 1 năm

• Lãi suất thực:
– Là lãi suất được hưởng/trả sau trong 1 thời đoạn.
– Lãi suất thực ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thực
lãnh hoặc thực chi.

CuuDuongThanCong.com

22

https://fb.com/tailieudientucntt


Lãi suất
• Khi ra quyết định dựa trên lãi suất cần lưu
ý tính chất công việc:
– Nếu công việc là đầu tư, gửi tiền,… thì chọn
lãi suất lớn hơn
– Nếu công việc là huy động vốn, vay vốn,… thì
chọn lãi suất thấp hơn

CuuDuongThanCong.com

23

https://fb.com/tailieudientucntt


So sánh lãi suất
• Khi so sánh lãi suất không dùng lãi suất
danh nghĩa. (Ngoại lệ: cùng thời gian,
cùng thời đoạn ghép lãi, và số thời đoạn
ghép lãi)
• Chỉ dùng lãi suất thực để so sánh nhưng
phải đảm bảo cùng thời gian.

CuuDuongThanCong.com

24

https://fb.com/tailieudientucntt


Công thức
• Biết LS Danh nghĩa tính LS thực:
𝑚
𝐿𝑆𝐷𝑁
𝐿𝑆𝑇 = 1 +
−1
𝑛
• Biết LST tính LSDN:
𝐿𝑆𝐷𝑁 = 𝑛. 1 + 𝐿𝑆𝑇

CuuDuongThanCong.com

25

1
𝑚

−1

https://fb.com/tailieudientucntt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×