Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an nguyen hai ngan ha c7 quy hoach nguon von (p2) cuuduongthancong com (1)

Chương 7: Quy hoạch
nguồn vốn và lựa chọn
tập dự án đầu tư (phần 2)

Nguyễn Hải Ngân Hà
nhnha@sim.hcmut.edu.vn

Bộ môn Tài Chính – Khoa Quản lý Công nghiệp
Đại học Bách Khoa - TPHCM
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Nội dung

1. Nguồn vốn
2. Chi phí sử dụng vốn
3. Suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận được
4. Lựa chọn tập dự án đầu tư


CuuDuongThanCong.com

2

https://fb.com/tailieudientucntt
Bài giảng “Lập

và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
 Cost of Capital (WACC) –
Chi phí sử dụng vốn: là
bình quân chi phí sử dụng
vốn CSH và vốn vay nợ
 Cost of Equity (ie) – Chi
phí sử dụng vốn chủ sở
hữu: là chi phí cơ hội của
việc sử dụng vốn CSH.
 Cost of Debt (id) – Chi phí
sử dụng nợ : là chi phí
phải trả cho chủ nợ.
CuuDuongThanCong.com

Cost of Debt

Cost of Equity

3

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn

Chi phí sử dụng vốn - Cost of Capital

id Cd ie Ce
k

WACC
=
V
V
WACC (weighted average cost of capital): chi phí
sử dụng vốn bình quân
Cd, Ce : tổng nợ , tổng vốn chủ sở hữu
V: tổng nguồn vốn ( = Cd + Ce )
id: chi phí sd nợ sau thuế
ie :chi phí sd vốn chủ sở hữu
CuuDuongThanCong.com

4

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn

Chi phí sử dụng vốn - Cost of Capital

Chúng ta quan tâm đến chi phí sử dụng vốn
trước thuế hay sau thuế ?
Khi thẩm định dự án, ta quan tâm đến dòng tiền
sau thuế (CFAT) => ta chỉ quan tâm đến chi phí
sử dụng vốn sau thuế.
Chỉ có chi phí sử dụng nợ là cần điều chỉnh
sang chi phí sau thuế, bởi vì lãi vay được xem
như một khoản chi phí được khấu trừ thuế.
CuuDuongThanCong.com

5

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn

Chi phí sử dụng nợ - Cost of Debt
i d=

Cs: nợ vay từ tổ chức tài chính
Cb: nợ vay từ trái phiếu
Cd: tổng số nợ ( = Cb + Cs)
ks: lãi suất trước thuế của nợ vay từ tổ chức tài
chính (ls thực)
 kb: lãi suất trước thuế của trái phiếu (ls thực)
 t: thuế suất
CuuDuongThanCong.com

6

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng nợ - Cost of Debt
 Tính ks: ls trước thuế của nợ vay từ TCTC (ls thực)

ks = (1 + r/m1)m2 - 1
VD: Cty Việt Tiến vay nợ từ ngân hàng 1 tỉ đồng, lãi
suất 20%/năm, ghép lãi theo quý. Nếu thuế suất TNDN
là 25% thì lãi suất trước thuế & sau thuế mà DN thực
trả cho khoản nợ này là bao nhiêu?
Giải:
ks trước thuế = [( 1 + 20%/4)4 – 1] = 21%
ks sau thuế = 21% x (1- 25%) = 16%
CuuDuongThanCong.com

7

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng nợ - Cost of Debt
 Tính kb : ls trước thuế của trái phiếu (ls thực)
VD: Cty Việt Tiến phát hành 1000 trái phiếu,
mỗi trái phiếu giá 1 trđ. Lãi tức hàng năm là
80.000đ (8%/năm), thời kỳ đáo hạn là 10 năm.
Giả sử giá bán trái phiếu Po tại thời điểm phát
hành là 1,2 trđ.
a/ Tìm lãi suất thực của trái phiếu trước thuế.
b/Tìm lãi suất thực của trái phiếu sau thuế, nếu
thuế TNDN là 25%
CuuDuongThanCong.com

8

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng nợ - Cost of Debt
 Tính kb : ls trước thuế của trái phiếu (ls thực)
Giải:
a/ 1,2 = 0,08 x (P/A, kb, 10) + 1 x (P/F, kb, 10)
Dùng pp nội suy ra kb = 5%
b/ kb sau thuế = kb x ( 1- 25%) = 4%

CuuDuongThanCong.com

9

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng nợ - Cost of Debt
 Tính kb : ls trước thuế của trái phiếu (ls thực)

Po (1-fc) = INT * (P/A, kb, n) + M * (P/F, kb, n)

Po : Giá bán trái phiếu
fc: chi phí phát hành trái phiếu (%)
INT: lãi tức = lãi suất x mệnh giá
M : mệnh giá
n : kỳ hạn của trái phiếu
CuuDuongThanCong.com

10

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án” -


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity

1. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
- Cost of Common Stock(kc)
2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
- Cost of Preferred Stock (kp)
3. Chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại
- Cost of Retained Earnings (kr)
=> Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of equity:
bình quân của 3 chi phí kr kc, và kp
CuuDuongThanCong.com

11

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Định giá cổ phiếu thường
1. Không tăng trưởng
DIV1  DIV2  DIV3  ...

2. Tăng trưởng (tốc độ g)
DIV1 , DIV1 (1  g), DIV1 (1  g)2 , ...

DIV1 DIV1
P0 

 ...
2
1  r 1  r 

DIV1 DIV1 (1  g)
P0 

 ...
2
1r
1  r 

DIV1
P0 
r

DIV1
P0 
rg

r là suất sinh lợi yêu cầu của cổ đông. Đối với DN, suất
sinh lợi cổ đông yêu cầu chính là chi phí mà DN phải
trả khi sd vốn của cổ đông => r = kc
CuuDuongThanCong.com

12

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn CP thường - Cost of common stock
(Giả định cổ tức tăng trưởng đều hàng năm với tốc độ g
và nhà đầu tư không đầu cơ)

kc =
DIV1: cổ tức cổ phần thường ở năm thứ 1
Po: giá bán cổ phiếu thường ở năm 0
f c : chi phí phát hành cổ phiếu thường (%)
g: tốc độ phát triển ( = b*R)
+ b =tỷ lệ ln giữ lại để tái đầu tư (=(EPSo – DIVo)/ EPSo)
+ R=suất sinh lợi tái đầu tư
CuuDuongThanCong.com

13

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
-Cost of common stock
- Trong TH cổ tức không đều, thì ta có
công thức tổng quát sau:

Po =
c

CuuDuongThanCong.com

14

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường - Cost of common stock

VD: Công ty IBM đang có 1 triệu cổ phiếu đang lưu
hành. Công ty vừa báo cáo lợi nhuận sau thuế còn lại
cho cổ đông năm nay là $2 triệu, và dự kiến giữ lại 40%
ln để tái đầu tư vào năm sau. Suất sinh lợi tái đầu tư của
công ty trước đây là 16% và dự kiến sẽ tăng trong tương
lai. IBM phát hành cổ phiếu thường mới và bán với giá
$10. Tính chi phí sử dụng vốn cổ phần của công ty?

CuuDuongThanCong.com

15

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường - Cost of common stock
Giải:
Tốc độ phát triển g = 0.4 x 0.16 = 6.4%
Thu nhập vào năm sau = 2.000.000 x (1+6.4%) = 2.128.000
Cổ tức vào năm sau = 2.128.000 x ( 1 – 0.4) = 1.276.800
Cổ tức trên một cổ phiếu vào năm sau = 1.276.800 /
1.000.000 = 1.28
Chi phí sử dụng vốn cổ phần = 1.28/10 + 6.4% = 19.2%

CuuDuongThanCong.com

16

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường (phần này không thi)
 Mô hình tăng trưởng của Gordon – Shapiro (The
Gordon – Shapiro Growth Model)

kec 
R

DV0 EPS 0  DV0

P0
BV0

BVo là giá bút tóan của
một cổ phần tại năm 0

 Mô hình tăng trưởng của Solomon (The Solomon
Grown Model)
DV0 EPS 0  DV0
k
Rec 

P0

CuuDuongThanCong.com

P0

17

Po là giá thị trường của
một cổ phần tại năm 0

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
VD: Lợi nhuận trên một cp sau thuế (EPS) của cty Việt
Tiến là 3400đ/cp thường, giá bán cp là 36.000đ/cp. Lãi
cổ phần (cổ tức) được chia hiện nay là 1670đ/cp. Tỉ lệ lợi
nhuận giữ lại tái đầu tư (b) dự kiến sẽ không thay đổi
trong tương lai. Giá BVO hiện nay là 19.500 Đ/cp.
=> Tính chi phí sử dụng vốn cổ phần thường (sau thuế)
của cty theo 2 mô hình Gordon- Shapiro và Solomon.

CuuDuongThanCong.com

18

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
Lời giải
Theo mô hình Gordon – Shapiro:
R
kec 

DV0 EPS 0  DV0
1.670 3.400  1.670 0,1351hay13,5%
P0
BV0
36.000
19.500

Theo mô hình Solomon:
kRce  DV0  EPS 0  DV0  1.670  3.400  1.670  0,0945hay9,45%
P0

CuuDuongThanCong.com

P0

36.000

36.000

19

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
- Cost of preferred stock

kp=
DIV*: cổ tức cổ phần ưu đãi
Po: giá bán cổ phiếu ưu đãi
f c: chi phí phát hành cổ phiếu ưu đãi (%)
CuuDuongThanCong.com

20

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
- Cost of preferred stock
VD: Cty IBM phát hành cổ phiếu ưu đãi với giá
$100/cp và trả cổ tức đều hàng năm là $10.5. Nếu chi
phí phát hành là $4/cp, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu
đãi là bao nhiêu?

Giải: Kp = 10.5 / (100 – 4) = 10.94%

CuuDuongThanCong.com

21

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại
- Cost of retained earning
 Tại sao có chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại?
 Lợi nhuận có thể được giữ lại để tái đầu tư hoặc chia
cổ tức cho cổ đông.
 Nếu Cty trả cổ tức thấp thì nhà đầu tư có thể mua cổ
phiếu của công ty khác để hưởng cổ tức cao hơn
=> Nếu giữ lại ln để tái đầu tư, cty phải chịu chi phí cơ
hội bằng thu nhập mà nhà đầu tư mong đợi đạt được
khi đầu tư vào một CP khác có cùng rủi ro.
CuuDuongThanCong.com

22

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại
- Cost of retained earning

kr=
Trong đó, DIV1: cổ tức CP thường, Po: giá bán CP
thường, g: tốc độ tăng trưởng
Chi phí ln giữ lại = chi phí sd vốn cổ phần thường nếu
chi phí phát hành bằng 0. Nếu hết nguồn lợi nhuận giữ
lại thì cty mới phát hành cổ phiếu mới (tránh ke cao)
CuuDuongThanCong.com

23

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn CSH - Cost of Equity
Cost of Retained Earnings

Cost of Equity

ie  (cr / ce ) kr  (cc / ce ) kec

kr=

(c p / ce ) k p

Cost of Common Stock

kc =

Cr = vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại,
Cost of Preferred Stock Cc = vốn từ phát hành CP thường mới
Cp = vốn từ phát hành CP ưu đãi
Ce = vốn CSH ( = Cr + Cc + Cp)

kp=

CuuDuongThanCong.com

24

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


2. Chi phí sử dụng vốn
Chi phí sử dụng vốn và cấu trúc vốn

CuuDuongThanCong.com

25

https://fb.com/tailieudientucntt

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×