Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an nguyen hai ngan ha c4 phan tich phuong an theo irr sv cuuduongthancong com (1)

CH

NG 4

PHÂN TÍCH PH
NG ÁN
THEO SU T SINH L I N I
T I (IRR)
Nguyễn Hải Ngân Hà
CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

1
https://fb.com/tailieudientucntt


N i dung
4.1 Định nghĩa suất sinh lợi nội tại (IRR)
4.2 Phương pháp tính IRR


4.3 Nguyên tắc chọn dự án đầu tư theo IRR
4.4 So sánh các phương án theo IRR

4.5 Bản chất của IRR
4.6 So sánh phương pháp PW và IRR
CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

2
https://fb.com/tailieudientucntt


Ôn l i ch

ng 3

Ví dụ: tính giá trị hiện tại ròng của dự án với
dòng tiền như sau, biết i = 10%
Đv: triệu VND
0

1

2

3

4

5

-100

28

28

28

28

48

Dòng tiền

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

3
https://fb.com/tailieudientucntt


Nếu cho giá trị i thay đổi, thì PW(i) = ???
PW(i)

i%

PW (i)

25.00
20.00
15.00
IRR ậ internal
rate of return

10.00
5.00
0.00
(5.00)

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

(10.00)
(15.00)

CuuDuongThanCong.com

i%

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

4
https://fb.com/tailieudientucntt


4.1 Đ nh nghĩa
Suất sinh lợi nội tại – internal rate of return IRR
Là mức lãi suất mà nếu dùng làm hệ số chiết khấu để
quy đổi dòng tiền tệ của dự án thì giá trị hiện tại ròng
bằng 0 (giá trị hiện tại của thu nhập PWR sẽ cân bằng
với giá trị hiện tại của chi phí PWC)

PWR = PWC hay PWR - PWC = 0

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

5
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph
IRR đ

ng pháp tính IRR

c tính nh

thế nƠo ?

CF 1
CF 2
CFn
PW (i )  CF 0 

 ... 
1
2
(1  i )
(1  i )
(1  i ) n

PW = 0
CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

Tìm IRR
https://fb.com/tailieudientucntt

6


4.2 Ph

ng pháp tính IRR

Các cách tính IRR :
 Tính trực tiếp (chỉ áp dụng cho DA có TKPT 2
năm hoặc chỉ xuất hiện dòng tiền trong 2 thời

đoạn)
 Ph

ng pháp n i suy

 Excel

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

7
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph

ng pháp tính IRR

Tính trực tiếp:
N

Dự án A

0

-$1,000

1

0

2

0

3

0

4

+ $1,500

Tìm IRR?

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

8
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph
Tính trực tiếp:

CuuDuongThanCong.com

ng pháp tính IRR
N

Dự án B

0

-$2,000

1

+ $1,300

2

+$1,500

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

Tìm IRR?

9
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph
Ph

ng pháp tính IRR

ng pháp n i suy:

B1: dự đoán giá trị i1 làm cho PW(i1)<0
B2: dự đoán giá trị i2 làm cho PW(i2) > 0

B3: tính i* gần đúng bằng công thức:

i* = i2 + (i1-i2) x [PW(i2) / (PW(i2) ậ PW(i1))]
B4: thử lại bằng cách thế i* vào phương trình PW(i*)=0
=> i1 và i2 chỉ nên chênh lệch từ 1% - 5% thì kết quả mới
ra gần đúng nhất
CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

10
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph
Ph

ng pháp tính IRR

ng pháp n i suy:

Số liệu ban đ u
Chi phí vƠ thu nh p
(triệu đồng)
Đ u t ban đ u
Chi phí hằng năm
Thu nh p hằng năm
Giá tr còn l i (SV)
Tuổi thọ - TT (năm)
Xác đ nh

CuuDuongThanCong.com

Dự án A

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

100
22
50
20
5
IRR?

11
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph

ng pháp tính IRR

AR = 50

0

1

P = 100

2

3

4

5

SV = 20

AC = 22

12
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph

ng pháp tính IRR

Cách tính IRR trên Excel:

13
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


4.2 Ph

ng pháp tính IRR

Cách tính IRR trên Excel:

Chọn dòng
tiền
Nhập giá trị i dự
đoán gần đúng
với IRR

14
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


4.3 Nguyên tắc chọn dự án theo IRR
Làm sao để quyết định chọn hay không chọn dự án?
Dự án A

0
-100

1
28

2
28

3
28

4
28

5
48

IRR = 16.5%

Giả sử ta không đầu tư vào dự án A, mà dùng100tr để
gửi tiết kiệm ở ngân hàng với lãi suất 12%/năm.
Vậy 12% có ý nghĩa gì? Nên chọn dự án A hay gửi
tiết kiệm là có lợi nhất?

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

15
https://fb.com/tailieudientucntt


4.3 Nguyên tắc chọn dự án theo IRR
12% chính là chi phí c h i của vốn nếu việc
gửi 100tr vào NH là c h i đ u t tốt nh t.
Vậy 12% ở đây xem như là “su t thu l i tối
thiểu ch p nh n đ c ậ minimum
acceptable rate of return ậ MARR)

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

16
https://fb.com/tailieudientucntt


4.3 Nguyên tắc chọn dự án theo IRR
Quy tắc chung:
Khi IRR không nhỏ hơn “su t thu l i tối thiểu ch p
nh n đ

c ậ MARR” thì cơ hội đầu tư đáng giá về mặt

kinh tế
IRR >= MARR : PW >= 0 (chấp nhận dự án)

IRR < MARR : PW < 0 (không chấp nhận dự án)

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

17
https://fb.com/tailieudientucntt


4.3 Nguyên tắc chọn dự án theo IRR
Các tr ờng h p đặc biệt c n l u ý:
1. Dòng tiền của dự án là đi vay (borrowing) hay
đ u t (investment) ?
2. Dòng tiền của dự án đổi d u m t l n hay
nhiều l n ?

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

18
https://fb.com/tailieudientucntt


4.3 Nguyên tắc chọn dự án theo IRR
Các tr ờng h p đặc biệt c n l u ý:
N

A

B

C

0

-$1,000

-$1,000

+$1,000

1

-$500

$3,900

-$450

2

$800

-$5,030

-$450

3

$1,500

$2,145

-$450

4

$2,000

IRR

44.24%

10%

16.66%

Đ ut
thông
th ờng

Đ ut
không
thông
th ờng

30%

Vay
thông
th ờng

50%

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

19
https://fb.com/tailieudientucntt


4.4 So sánh các ph

ng án theo IRR

Chúng ta có thể xếp h ng dự án lo i trừ nhau
bằng tiêu chí IRR không?
N

Dự án A

Dự án B

0

-$1000

-$5000

1

$2000

$7000

IRR

100%

40%

PW(10%)

$818

$1364

 PW là pp tính theo số tuyệt đối (đv: tiền tệ)

IRR là pp tính theo số tương đối (đv: %)
 Dự án nào có PW lớn nhất sẽ được chọn. Tuy nhiên, nếu dựa trên
tiêu chí IRR, ta không thể chọn dự án nào có IRR cao nhất vì IRR
không tính đến quy mô của dự án Cần sử dụng pp gia số.
CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

20
https://fb.com/tailieudientucntt


4.4 So sánh các ph

ng án theo IRR

Nguyên tắc phơn tích theo gia số:
1) So sánh dự án có vốn đầu tư ban đầu lớn hơn
với PA có vốn đầu tư ban đầu nhỏ hơn chỉ khi PA

có đầu tư nhỏ hơn là đáng giá (có IRR≥MARR)
2) Chọn PA có vốn đầu tư ban đầu lớn hơn nếu gia
số vốn đầu tư là đáng giá (IRR() ≥ MARR)

CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

21
https://fb.com/tailieudientucntt


4.4 So sánh các ph

ng án theo IRR

Các b ớc tính IRR () :

1. Lập dòng tiền tăng thêm giữa 2 dự án bằng
cách lấy dòng tiền có chi phí đầu tư lớn hơn
(B) trừ dòng tiền có chi phí đầu tư thấp hơn
(A).
2. Tính IRRB-A của dòng tiền tăng thêm (B-A)

3. Quy tắc chọn:
IRRB-A > MARR: chọn B
IRRB-A < MARR: chọn A
IRRB-A = MARR: chọn A hoặc B
CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

22
https://fb.com/tailieudientucntt


4.4 So sánh các ph
Ví dụ áp dụng pp gia số:
N
0
1
IRR
PW (10%)

CuuDuongThanCong.com

A
-$1,000
+$2,000
100%
$818

ng án theo IRR
Tại sao là B-A
mà ko là A-B

B
B-A
-$5,000 -$4,000
$7,000 +$5,000
40%
25%
$1,364
$546

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

23
https://fb.com/tailieudientucntt


Thủ tục so sánh nhiều ph ng án:
tham kh o sách KTKT tr. 84, 85
B1: Xếp các PA theo thứ tự tăng d n vốn đ u t : A,B,C…
B2: Xem PA số 0 (PA không thực hiện đầu tư) như là PA “cố thủ”.
Tính IRR(∆) khi chuyển từ PA 0  A.
Nếu các PA chỉ có chi phí mà không có thu nhập: dùng A là PA “cố
thủ”, B là PA “thay thế”. Chuyển sang bước 4.
B3: Nếu IRR(A) < MARR, gạt bỏ A và tính RR(B) cho PA B tiếp theo.
Lặp lại bước này cho đến khi có một PA X nào đó mà IRR(X) > MARR.
PA này trở thành phương án “cố thủ” và PA có đầu tư lớn hơn kế tiếp
là PA “thay thế”.
B4: Nếu IRR(PA “cố thủ”) ≥ MARR ta xác định chuỗi dòng tiền tệ gia
số giữa cặp phương án “cố thủ” và “thay thế”.
B5: Tính IRR(Ấ) của chuỗi dòng tiền tệ gia số
B6: Nếu IRR(∆) > MARR, gạt bỏ PA “cố thủ” và lấy PA “thay thế” làm
PA “cố thủ”. Ngược lại gạt bỏ PA “thay thế” và lấy PA tiếp sau làm PA
“thay thế” mới.
B7: Lặp lại bước (4) đến (6) cho đến khi chỉ còn 1 PA. Đó là PA
được chọn.
CuuDuongThanCong.com

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

24
https://fb.com/tailieudientucntt


4.4 So sánh các ph

ng án theo IRR

So sánh các PA lo i trừ nhau sau đơy, tìm PA có lợi nhất theo
phương pháp dựa trên IRR, với MARR=18%. TTKT các PA = 1 năm
Các ph

Chi phí và thu
nh p (triệu Đ)

Đ u t ban đ u
Thu nh p ròng
Giá tr còn l i
Đ UT

ng án

A

B

C

D

E

F

1.000
150
1.000

1.500
375
1.500

2.500
500
2.500

4.000
925
4.000

5.000
1125
5.000

7.000
1.425
7.000

BAN Đ U = GIÁ TR CÒN L I  IRR = THU NH P RÒNG/Đ U T

Gia số

B

BC

BD

DE

EF

1.000
150
15%

1.500
375
25%

1.000
125
12,5%

2.500
550
22%

1.000
200
20%

2.000
300
15%

KhôngKhông

Không

A

Đ u t ban đ u
Thu nh p ròng
IRR
Đáng giá

BAN Đ U

Kết Lu n

CuuDuongThanCong.com

Chọn Ph

ng án E

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

25
https://fb.com/tailieudientucntt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×