Tải bản đầy đủ

lap va phan tich du an ha van hiep chuong 1 mo dau cuuduongthancong com (1)

MÔN HỌC: LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN (700200)

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

Th.S Hà Văn Hiệp - hvhiep@sim.hcmut.edu.vn
1
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


NỘI DUNG

z
z

Giới thiệu
ệ môn học

Một số khái niệm tổng quát


2

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


GIỚI THIỆU MÔN HỌC
z
z

z

Học môn này để làm gì?
Giáo trình học:
z Phần 1: Giáo trình Kinh Tế - Kỹ Thuật,
Thuật GS
GS. Phạm Phụ
z Chương Phân Tích Rủi Ro, TS. Cao Hào Thi
Đánh giá:
z
z
z

Thi Giữa Kỳ (30%): Trắc nghiệm
Thi Cuối Kỳ (50%): Trắc nghiệm
E-learning
E
learning + BT trên lớp + đóng góp trên Lớp (20%)

3

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT
Ộ SỐ KHÁI NIỆM
Ệ TỔNG QUÁT
z

Đơn vị kinh doanh (Doanh nghiệp):
z

z
z

Thực hiện một, một số hoặc tất cả các công
đọan của quá trình đầu tư
tư, từ sản xuất đến tiêu
thụ sản phẩm, hoặc thực hiện các dịch vụ
Nhằm mục đích sinh lợi
Các lọai hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư
nhân Công ty TNHH
nhân,
TNHH, Công ty Cổ phần
phần, Doanh
nghiệp Quốc doanh, Công ty hợp doanh, Công
ty liên doanh với nước ngòai
ngòai, Công ty 100%
vốn nước ngòai, Hợp tác xã…
4

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT (tt)
z

Trách nhiệm pháp lý:
z
z
z

Trách nhiệm hữu hạn
T á h nhiệm
Trách
hiệ vô
ôh
hạn
Sự khác nhau giữa công ty CP và Công ty
TNHH?

5

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT (tt)
z

Chức năng
Chứ
ă


của
ủ một
ột D
Doanh
h nghiệp:
hiệ
Chức năng tài chính:

Trao đổi để huy động vốn (vốn vay và vốn cổ
phần) cần thiết

3 chức
năng
ă

Chức năng đầu tư:

Trao đổi để khai thác
nguồn vốn có sẵn

Chức năng sản xuất:

Trao đổi để đem lại thu nhập về tài chính
6
dựa trên số vốn đã đầu tư
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT (tt)
z

M tiêu
Mục
tiê của
ủ một
ột Doanh
D
h nghiệp:
hiệ
zCực

đại lợi nhuận
zCực tiểu chi phí
zCực
ự đại
ạ lượng
ợ g sản lượng
ợ g hoặc
ặ chiếm thịị p
phần
zCực đại chất lượng phục vụ
zDuy

trì sự tồn tại của DN

7

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT (tt)
z

Tổng chi phí (Total Cost - TC):
z
z
z

z

z

Chi phí tới hạn (Marginal Cost – MC):
z
z

z

Phụ
ụ thuộc
ộ vào sản lượng
ợ gQ
TC = FC + VC
FC (Fixed Cost): Chi phí cố định, là chi phí không thay đổi
th sản
theo
ả llượng Q
Q, mà
à DN phải
hải chi
hi ttrả
ả cho
h dù khô
không sản

xuất gì cả.
VC ((Variable Cost):
) Chi phí
p biến đổi,, là chi phí
p thayy đổi theo
sản lượng Q.
Biểu
ể thị lượng chi phí gia tăng để
ể sản xuất
ấ thêm một đơn vị
sản phẩm.
Nếu biểu diễn bằng đồ thị,
thị MC ~ Q,
Q thường có dạng hình
chữ U.

Chi phí bình quân (Average Cost – AC):
z
z

Là giá bình quân của một đơn vị sản phẩm, AC = TC/Q.
AFC = FC/Q, AVC = VC/Q.
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

8


MỘT
Ộ SỐ KHÁI NIỆM
Ệ TỔNG QUÁT ((tt))
z

Chi phí thời cơ hay chi phí cơ hội (Opportunity
Cost):
z

z
z

Là thước đo giá trị của một phương án tốt nhất đã
bị từ bỏ khi chúng ta đưa ra một quyết định chọn
một
ộ phương
p
g án khác.
Cần phải đưa vào khi phân tích lựa chọn dự án đầu
tư.
Ví dụ: Một công ty sản xuất mì ăn liền có thể dùng
số vốn hiện có để mua trái phiếu với lãi suất 10%.
Vậ công
Vậy
ô tty này
à có
ó nên
ê đầ
đầu ttư vào
à h
haii dâ
dây chuyền
h ề
sản xuất bánh snack và cháo ăn liền với suất thu lợi
kỳ vọng lần lượt là là 8% và 15%?
9

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT
Ộ SỐ KHÁI NIỆM
Ệ TỔNG QUÁT ((tt))
z

Chi phí chìm (Sunk Cost):
z
z

Là những chi phí (không thu lại được) đã xảy ra do
những quyết định trong quá khứ.
khứ
Không đưa vào khi phân tích lựa chọn dự án đầu
tư.


10

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT (tt)
z

Chi phí tiền mặt (Cash Costs) và Chi phí bút tóan
(Book Costs):
z

z

Chi phí tiền mặt: là lọai chi phí tiêu hao hoặc có
khả năng tiêu hao, bao gồm tiền chi trả và số nợ
gia tăng,
g
g, được
ợ dùng
g trong
g phân
p
tích kinh tế của
dự án.
Chi phí bút tóan: là phần khấu trừ dần (khấu hao)
những khỏan chi trước đây cho các thành phần

công trình hoặc máy móc có thời gian sử dụng dài,
chỉ dùng vào việc tính thuế,
thuế không được xét
đến khi phân tích tính kinh tế của dự án.
11

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT (tt)
z

Cơ hội đầu tư và phương án đầu tư
z
z

Kỹ sư: Đánh giá, so sánh về mặt kinh tế để đưa ra
quyết định phương án tốt nhất.
nhất
Người quản lý: Quyết định lựa chọn cơ hội
đầu tư và các phương án trong từng cơ hội
hội.

12

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT (tt)
z

Qui trình phân tích dự án
z
z
z
z
z

Xác định các mục tiêu
Thiết lập
lậ độ đo
đ hiệu
hiệ quả

Xây dựng các phương án
Đánh giá các phương án
Lựa chọn phương án

13

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×