Tải bản đầy đủ

Ngày 19

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 19:
329.What's your job?
Công việc của bạn là gì?
330.Whatever you think is fine with
Mày nghĩ gì cũng được. Tùy
me.
mày nghĩ.
331.When is the mos t conve nient
Lúc nào là thích hợp nhất với bạn?
time for you?
Khi nào xong? Lúc nào thì xài nó
được? Chừng nào nó hoàn thành?
332.When will it be ready?
Bao giờ xong để tớ tới nhận…Nói
chung tùy ngữ cảnh.
333.Where are you going?

Bạn đang đi đâu vậy?
Chỗ nào thì tôi có thể đăng ký
334.Where can I check in?
nhận phòng? Cổng soát vé máy bay
ở đâu vậy?
335.Where can I go for help?
Ở đâu tôi có thể giúp đỡ? Tôi có thể
tới
đâu
để nhờ
giúp đỡ?
336.Where do you live?
Anh
(sống)
ở đâu?
Anh đi đâu nãy giờ thế? Mày trốn xó
nào thế? (câu này hỏi đối tượng về sự
vắng mặt trong một thời gian nào đó
không cần xác định, không có ý hỏi
337.Where have you been?
sống ở đâu). Bạn bè lâu ngày gặp nhau
cũng dùng câu này: bao lâu nay cậu
sống ra sao?
338.Where is the rest room,please?
Làm ơn chỉ giùm nhà vệ sinh ở
đâu?ta ĐÃ ở đâu thế (ít gặp câu này,
Chúng
339.Where were we?
thường thấy where are we?)
Ai có thẩm quyền ở đây? Ai
340.Who is in charge here?
chịu trách nhiệm giải quyết ở đây?
Anh có uống nước (gì đó, cam, chanh,
341.Would you care for a drink?
soda, rượu… chứ không dùng để hỏi
uống nước lã)?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×