Tải bản đầy đủ

BAO CAO THI NGHIEM SUC BEN VAT LIEU

Bài 1 :

THÍ NGHIỆM KÉO THÉP

1.7 Kết quả thí nghiệm
a. Chiều dài tính toán sau khi đứt ; độ giãn dài tương đối :
hình dạng mẫu sau khi đứt (đã chấp lại )

x= ………………..mm

L0/3=……………………….mm

chiều dài tính toán sau khi đứt (L1);độ giãn dài tương đối (): Dùng bảng thích hợp trong 3
bản sau đây :
trường hợp L0 /3 ≤ x (Trường hợp 1)
L1(mm)

L0(mm)

(%)


L1 – L0(mm)

trường hợp x ≤ L0 /3 & (N-n) chẵn (Trường hợp 2)
N

n

LAB(mm)

LBC(mm)

L1(mm)

(%)

L0(mm)

trường hợp x ≤ L0 /3 & (N-n) lẻ (Trường hợp 3)
N

n

LAB(mm)

LBC(mm)

LBD(mm)

L1(mm)

L0(mm)

độ co thắt tỉ đối (ψ)
d0(mm)

F0(mm2)

d1(mm)

F1(mm2)

F-F0(mm2)

Ψ(%)

(%)


c.giới hạn chảy (σc ) và giới hạn bền (σb)
d0(mm)

F0(mm2)

Pc(kN)

σc (MPa)

Pb(kN)

σb (MPa)

d.vẽ lại biểu đồ P-∆L

e. Nêu các giai đoạn của biểu đồ P- ΔL, ý nghĩa thực tiễn của từng giai đoạn:

f. Kết quả thí nghiệm kéo mẫu thép cốt bê tông :
Þ(mm)

Pc(kN)

m(g)

Pb(kN)

l (mm)

Fdn (mm2)

σc (MPa)
danh nghĩa Thực tế

Ftt (mm2)

L0 (mm)

σb (MPa)
danh nghĩa Thực tế

L1(mm)

(%)

1.8 Nhận xét, giải thích kết quả thí nghiệm :
a. Dạng biểu đồ P-∆L:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….


b. Nêu một số tính chất cơ học của thép (vật liệu dẻo):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..


Bài 2

THÍ NGHIỆM KÉO GANG

2.7 Kết quả thí nghiệm :
d0(mm)

F0(mm2)

Pb.k (kN)

σc (MPa)

2.8 Nhận xét, giải thích kết quả thí nghiệm :
a. Nhận xét dạng biểu đồ P-∆L:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
b.Nêu tính chất cơ học của gang (vật liệu giòn ); so sánh với tính chất cơ học của thép (vật
liệu dẻo)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
c, Trong xây dựng người ta sử dụng thép hay gang? Tại sao?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


Bài 3

THÍ NGHIỆM NÉN THÉP

3.7 Kết quả thí nghiệm :
a. Kết quả :
h0 (mm)

d0(mm)

F0(mm2)

Pc.n (kN)

σc (MPa)

b.Dạng sau cùng của mẫu thử :

3.8 Nhận xét giải thích kết quả thí nghiệm :
a. Đánh giá kết quả thí nghiệm của vật liệu thép khi chịu nén:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. So sánh tính chất cơ học của thép khi chịu kéo và chịu nén:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


Bài 4

THÍ NGHIỆM NÉN GANG

4.7 Kết quả thí nghiệm :
a.Giới hạn bền nén:
h0 (mm)

d0(mm)

F0(mm2)

Pb.n (kN)

σb (MPa)

b. Dạng phá hỏng của mẫu sau thí nghiệm :

4.8 Nhận xét, giải thích kết quả thí nghiệm :
a.Trình bày tính chất cơ học của vật liệu gang :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b. So sánh tính chất cơ học của gang và thép :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


Bài 5

THÍ NGHIỆM UỐN THÉP XÂY DỰNG

5.6 Kết quả thí nghiệm:
Trạng thái mẫu khi α = 900 :…………………..
Góc uốn lớn nhất :

………………………..

5.7 nhận xét và bàn luận :

Bài 6

XÁC ĐỊNH MODULE ĐÀN HỒI CỦA THÉP


6.6 Kết quả thí nghiệm :
b (mm)

h (mm)

Ix (mm4)

∆Pi(N)

i (mm)

∆fi (mm)

Ei (Mpa)

E (Mpa)

0 =
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =

6.7 Nhận xét kết quả thí nghiệm :
a. Nhận xét độ lớn (trị số ) của kết quả tìm được :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
b. Giải thích nguyên nhân sai số - nếu có :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
c, Nêu ảnh hưởng của E trong cơ tính vật liệu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bài 7 :

XÁC ĐỊNH MODULE CHỐNG TRƯỢT CỦA THÉP


7.6 Kết quả thí nghiệm :
LAB (mm)

d0 (mm)

a (mm)

b (mm)

Jp (mm4)

Pi (N)

Pib (N.mm)

10

A,i (mm)

(rad)

B,i(mm)

A,0 =

B,0 =

A,1 =

B,1 =

A,2 =

B,2 =

A,3 =

B,3 =

A,4 =

B,4 =

A,5 =

B,5 =

(rad)

(rad)

Gi (MPa)

G (MPa)

7.7 Nhận xét , giải thích kết quả thí nghiệm :
a. Nhận xét độ lớn (trị số ) của kết quả tìm được :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...........
b. Giải thích nguyên nhân sai số - nếu có :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×