Tải bản đầy đủ

Th206thi tài liệu trắc nghiệm lập trình web topica

A
ASP là viết tắt bởi:
A) Active Server Pages

B
Biểu thức nào sau đây là sai nếu chưa chỉ định sử dụng namespace System.Data?
C) DataTable table = (DataTable)listBox1.DataSource;
Biểu thức nào sau đây là sai nếu chưa chỉ định sử dụng namespace System.Xml?
D) XmlTextReader rdr;

Biểu thức nào sau đây là sai nếu chưa chỉ định sử dụng namespace
System.Web.UI.WebControls?
A) Button button = (Button)form1.Controls[0];

C
Các bước bắt buộc để đưa một DataTable lên một đối tượng DataList gồm:
B) Gán DataList.DataSource = DataTable và gọi DataList.DataBind()
Các HTML control gồm các nhóm nào?
C) HtmlInputControl, HtmlContainerControl và HtmlImage

Các web service được xây dựng trong file có phần mở rộng nào?

B) .asmx
Control nào không thể hiện thông tin có tính chất danh sách?
B)
Có thể truy cập đến node gốc của XmlDocument bằng thuộc tính nào?
A) DocumentElement
Có thể truy cập đến node con đầu tiên của XmlNode bằng thuộc tính nào?


C) FirstChild
Cấu trúc dữ liệu trong đối tượng XmlDocument có dạng nào?
B) Cây (Tree)
Câu lệnh SQL được thực hiện bởi SqlCommand được đặt vào thuộc tính nào?
A) CommandText
Cho biết kết quả trả về của web service Fibonacci sau đây nếu tham số đầu vào bằng 7?
[WebMethod]
int Fibonacci(int t)
{
if (t < 3) return t;
return Fibonacci(t – 1) + Fibonacci(t – 2);
}
D) 21
Cho control sau:

Biểu thức nào cho phép truy cập đến item đang được chọn của control?
C) CheckBoxList1.Items[CheckBoxList1.SelectedIndex]
Cho control sau:

Biểu thức nào cho phép truy cập đến danh sách các item của control?
C) CheckBoxList1.Items
Cho xml sau:
asp.net
“asp.net” là gì của XmlNode có tên Order
B) ChildNodes[0].Value
Cho xml sau:
asp.net
“ID” là gì của XmlNode có tên Order
A) FirstChild.Name


Cho xml sau:
asp.net
“Type” là gì của XmlNode có tên Order
C) Attributes[0].Name
Cho file Book.xml sau:1


1


Hãy cho biết số lượng DataTable của một DataSet sau khi đọc Schema của file này?
B) 2
Cho file Book.xml sau:1

1
10

Hãy cho biết Tables[1].Columns.Count của một DataSet sau khi đọc Schema của file
này?

C) 3
Cho biết đoạn tag sau đây có gì sai nếu txtCommand và txtCommandValue là tên của các
HtmlInputText của form1?
onclick="form1.txtCommand.Text='Move';form1.txtCommandValue.Value='1';form1.submi
t();"/>

C) HtmlInputText không có thuộc tính Text
Cho biết đoạn tag trong WSDL sau đây mô tả cho Web service nào?
minOccurs="0"

maxOccurs="1"

name="BinaryNumber"

type="s:string" />minOccurs="0"

type="s:string" />
maxOccurs="1"

name="BinToDecResult"


A) string BinToDec(string BinaryNumber)
Cho biết đoạn tag trong WSDL sau đây mô tả cho Web service nào?
C) string GetWeather(string CityName, string CountryName)
Cho đoạn xml sau:

1
1

Nếu node là tên của đối tượng XmlNode trỏ đến thì xâu s sẽ bằng bao
nhiêu sau khi thực hiện đoạn chương trình dưới đây?
s = “”;


XmlNode n = node.FirstChild;
while (n != null) {
s += n.Name + “ “;
n = n.NextSibling;
}
C) ID ProductID
Control nào kiểm tra giá trị trong khoảng cho trước?
B) < asp:RangeValidator>
Cho đoạn thẻ sau đây:


< /asp:DropDownList>
Lệnh C# nào tương đương với tag

D) DropDownList1.Items.Add(new ListItem(“Item 1”, “1”))
Cho đoạn thẻ sau đây:

Khi Page được load lần đầu tiên, biểu thức CheckBoxList1.SelectedIndex cho giá trị
nào?

B) 1
Cho đoạn thẻ sau đây:Đoạn code sau đây cho sum bằng bao nhiêu?
int sum = 0;
foreach (ListItem item in CheckBoxList1.Items)
if (!item.Selected)
sum += int.Parse(item.Value);
C) 25

Cho đoạn xml sau:

1
1

Nếu node là tên của đối tượng XmlNode trỏ đến thì biểu thức nào sinh ra
lỗi khi chạy chương trình?
B) node.ChildNodes[2].Value
Cho file Book.xml sau:1


1
Hãy cho biết DataSetName của một DataSet sau khi đọc Schema của file này?
D) Catalog
Cho file Book.xml sau:1
10

1Hãy cho biết Tables[0].TableName của một DataSet sau khi đọc Schema của file này?
B) Order
Cho biết đoạn tag trong WSDL sau đây mô tả cho Web service nào?
C) string DecToBin(int DecimalNumber)
Cho các file sau đây:
MyTable.ascx:

UsingMyTable.aspx:
<%@ Register TagPrefix="myControl" TagName="Table" Src="MyTable.ascx" %>Trong các file này có gì sai?

B) Không thể gán giá trị cho thuộc tính Value
Cho đoạn code sau:
string xml = "1";
foreach (DataRow r in this.tblGioHang.Rows)


xml

+=

string.Format("{0}{3}{4}nGia>", r.ItemArray);
xml += "
";
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.LoadXml(xml);
Nếu tblGioHang có 2 hàng thì doc.DocumentElement có mấy node con?
C) 3
Cho đoạn code sau:
string xml = "1";
foreach (DataRow r in this.tblGioHang.Rows)
xml +=
string.Format("{0}{3}{4}nGia>", r.ItemArray);
xml += "
";
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.LoadXml(xml);
Nếu tblGioHang.Rows[0].ItemArray có giá trị là {1, “Chu Lai”, “Nắng đồng bằng”, 4,
50000} doc.DocumentElement.Firchild.NextSibling.ChildNodes [3].InnerText có giá trị
nào?

C) “4”
Cho đoạn code sau:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!this.IsPostBack)
{
DanhMucSach dm = new DanhMucSach();


dm.Table = new DataTable();
this.Session["DanhMucSach"] = dm;
// ...
}
}
Trong các đoạn server-side code khác, biểu thức nào là đúng?

B) DanhMucSach dm = (DanhMucSach)Session[“DanhMucSach”];
Cho đoạn code sau:
DataTable table = new DataTable();

DataRow row = table.NewRow();
Cho biết trạng thái của đối tượng row?

B) RowState.Detached
Cho đoạn code sau:
DataTable table = new DataTable();

DataRow row = table.NewRow();

table.Rows.Add(row);
Cho biết trạng thái của đối tượng row?

A) RowState.Added
Cho file .aspx sau:
<%@ Page Language="C#" %>File này có lỗi nào?
D) Không có đối tượng nào có tên là Button1
Cho file .aspx sau:
<%@ Page Language="C#" %>

File này có lỗi nào?
D) Không chỉ định code chạy tại server
Cho file .aspx sau:
<%@ Page Language="C#" %>
File này có lỗi nào?


C) Không có hàm xử lý sự kiện
Cho đoạn tag sau:

ID=”Radio1”

GroupName=”Group1”

runat=”server”

Checked=”true” />

Vì sao hai RadioButton này không thể cùng có thuộc tính Checked bằng “true”?

B) Chúng có cùng GroupName

D
Directive nào cho phép dùng một namespace?
B) Import
Đâu là tag xác định một Web Server Control?
B)
Dùng chỉ định nào để định nghĩa một service trong web service?
C) [WebMethod]
Để duyệt qua tất cả các hàng của một DataTable cần sử dụng thuộc tính nào?
B) Rows
Để tạo ra một combo box cần dùng tag nào
B) tạo ra control nào?
B) Một ô nhập một dòng ký tự

Tag