Tải bản đầy đủ

Tính toán ma sát bên giữa đất và thành cọc

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Trang …

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

.

BẢNG TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN MA SÁT BÊN
GIỮA ĐẤT VÀ THÀNH CỌC
Lớ
p
đất
43

63


65

86

Độ sâu
(m)
1.7
3.2
4.7
6.2
7.7
9.2
10.
7
12.
2
13.
7
15.
2
16.
7
18.
2
20.
2
22.
2
24.
2
26.
2
28.
2
30.
2

3.2
4.7
6.2
7.7
9.2
10.
7
12.
2
13.
7
15.
2
16.
7
18.
2
20.
2
22.
2
24.
2
26.
2
28.
2
30.
2
30.
9

Độ sâu
TB (m)

li
(m)

B

mf

fsi
(T/m2)

mf*fsi*li
(T/m)

2.45
3.95
5.45
6.95
8.45
9.95

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5


0.923
0.923
0.923
0.923
0.923
0.485

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

0.36
0.695
0.7
0.7
0.7
2.696

0.486
0.938
0.945
0.945
0.945
3.640

11.45

1.5

0.485

0.9

2.729

3.684

12.95

1.5

0.485

0.9

2.759

3.725

14.45

1.5

0.485

0.9

2.789

3.765

15.95

1.5

0.485

0.9

2.838

3.831

17.45

1.5

0.485

0.9

2.898

3.912

19.2

2

0.472

0.9

2.968

5.342

21.2

2

0.472

0.9

3.048

5.486

23.2

2

0.472

0.9

3.128

5.630

25.2

2

0.472

0.9

3.208

5.774

27.2

2

0.472

0.9

3.288

5.918

29.2

2

-0.228

0.9

9.188

16.538

30.55

0.7

-0.228

0.9

9.377

5.907

TỔNG
Trang …

77.414


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

MÔMEN THÂN CỌC
Z
0.000
0.140
0.280
0.420
0.560
0.700
0.840
0.980
1.120
1.261
1.401
1.541
1.681
1.821
1.961
2.101
2.241
2.381
2.521
2.661
2.801
Trang …

Ze
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

A3
0
0
-0.001
-0.004
-0.011
-0.021
-0.036
-0.057
-0.085
-0.121
-0.167
-0.222
-0.287
-0.365
-0.455
-0.559
-0.676
-0.808
-0.956
-1.118
-1.295

B3
0
0
0
-0.001
-0.002
-0.005
-0.011
-0.02
-0.034
-0.055
-0.083
-0.122
-0.173
-0.238
-0.319
-0.42
-0.543
-0.691
-0.867
-1.074
-1.314

C3
1
1
1
1
1
0.999
0.998
0.996
0.992
0.985
0.975
0.96
0.938
0.907
0.866
0.811
0.739
0.646
0.53
0.385
0.207

D3
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.699
0.799
0.897
0.994
1.09
1.183
1.273
1.358
1.437
1.507
1.566
1.612
1.64
1.646

Mz (T.m)
0.000
0.073
0.144
0.213
0.274
0.333
0.386
0.431
0.471
0.503
0.525
0.543
0.556
0.559
0.557
0.549
0.537
0.520
0.499
0.476
0.449


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

3.081
3.361
3.641
3.922
4.202
4.342
4.482
4.622
4.902
5.602

2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.5
4

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

-1.693
-2.141
-2.621
-3.103
-3.541
-3.617
-3.692
-3.768
-3.919
-1.614

-1.906
-2.663
-3.6
-4.718
-6
-6.709
-7.418
-8.126
-9.544
-11.73

-0.01
-0.271
-0.582
-0.949
-1.379
-1.877
-2.452
-3.108
-3.852
-4.688

1.575
1.352
0.917
0.197
-0.891
-1.884
-2.876
-3.869
-5.854
-15.07

BIỂU ĐỒ MÔMEN THÂN CỌC

M Z (T.m)

Trang …

0.389
0.324
0.261
0.200
0.143
0.122
0.103
0.081
0.042
0.008


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

z (m)

LỰC CẮT DỌC THEO THÂN CỌC
Z
0.000
0.140
0.280
0.420
0.560
0.700
0.840
0.980
1.120
1.261
1.401
1.541
1.681
1.821
1.961
2.101
2.241
2.381
2.521
2.661
2.801
Trang …

Ze
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

A4
0
-0.005
-0.02
-0.045
-0.08
-0.125
-0.18
-0.245
-0.32
-0.404
-0.499
-0.603
-0.714
-0.838
-0.967
-1.105
-1.248
-1.396
-1.547
-1.699
-1.848

B4
0
0
-0.003
-0.009
-0.021
-0.042
-0.072
-0.114
-0.171
-0.243
-0.333
-0.443
-0.575
-0.73
-0.91
-1.116
-1.35
-1.643
-1.906
-2.227
-2.578

C4
0
0
0
-0.001
-0.003
-0.008
-0.016
-0.03
-0.051
-0.082
-0.125
-0.183
-0.259
-0.356
-0.479
-0.63
-0.815
-1.036
-1.299
-1.608
-1.966

D4
1
1
1
1
1
0.999
0.997
0.994
0.989
0.98
0.967
0.946
0.917
0.876
0.821
0.747
0.652
0.529
0.374
0.181
-0.057

Q (T)
0.520
0.514
0.497
0.470
0.436
0.396
0.351
0.302
0.252
0.202
0.150
0.100
0.056
0.008
-0.033
-0.073
-0.106
-0.111
-0.162
-0.184
-0.201


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

3.081
3.361
3.641
3.922
4.062
4.202
4.342
4.762
4.902
5.602

2.2
2.4
2.6
2.8
2.9
3
3.1
3.4
3.5
4

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

-2.125
-2.339
-2.437
-2.346
-2.158
-1.969
-1.36
0.465
1.074
9.224

-3.36
-4.228
-5.14
-6.023
-6.394
-6.765
-6.77
-6.784
-6.789
-0.358

-2.849
-3.973
-5.355
-6.99
-7.915
-8.84
-9.81
-12.72
-13.69
-15.61

-0.692
-1.592
-2.821
-4.445
-5.483
-6.52
-7.982
-12.368
-13.83
-23.14

-0.223
-0.231
-0.226
-0.210
-0.199
-0.185
-0.168
-0.121
-0.105
-0.026

BIỂU ĐỒ LỰC CẮT DỌC THEO THÂN CỌC

Qz (T)

Z (m)
Trang …


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

ÁP LỰC NGANG THEO THÂN CỌC
Z

Ze

A1

B1

C1

D1

 (T)

0.000
0.140
0.280
0.420
0.560
0.700
0.840
0.980
1.120
1.261
1.401
1.541
1.681
1.821
1.961
2.101
2.241
2.381
2.521
2.661
2.801
3.081

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2

1
1
1
1
1
1
0.999
0.999
0.997
0.995
0.992
0.978
0.979
0.969
0.955
0.937
0.913
0.882
0.843
0.795
0.735
0.575

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.799
0.899
0.997
1.095
1.192
1.287
1.379
1.468
1.553
1.633
1.706
1.77
1.823
1.887

0
0.005
0.02
0.045
0.08
0.125
0.18
0.245
0.32
0.405
0.499
0.604
0.718
0.841
0.974
1.115
1.264
1.421
1.548
1.752
1.924
2.272

0
0
0.001
0.004
0.011
0.021
0.036
0.057
0.085
0.121
0.167
0.222
0.288
0.365
0.456
0.56
0.678
0.812
0.961
1.126
1.308
1.72

0.000
0.089
0.166
0.230
0.282
0.323
0.353
0.373
0.383
0.385
0.380
0.359
0.350
0.327
0.302
0.274
0.243
0.211
0.178
0.146
0.114
0.055

Trang …


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

3.361
3.641
3.922
4.062
4.202
4.902
5.602

2.4
2.6
2.8
2.9
3
3.5
4

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

0.347
0.033
-0.385
-0.657
-0.928
-2.928
-5.853

1.874
1.755
1.49
1.265
1.037
-1.272
-5.941

2.609
2.907
3.128
3.177
3.225
2.463
-0.927

2.195
2.724
3.288
3.573
3.858
4.98
4.548

0.003
-0.042
-0.074
-0.092
-0.103
-0.141
-0.161

BIỂU ĐỒ ÁP LỰC NGANG THEO THÂN CỌC

 (T)

Trang …


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

z (m)

BẢNG TÍNH LÚN
Độ
sâu
-30.90

z
(m)
0.0

-31.40

-0.5 1.141

-31.40

-0.5

-31.90

-1.0 1.141

-31.90

-1.0

-32.40

-1.5 1.141

-32.40

-1.5

-32.90

-2.0 1.141

-32.90

-2.0

L/B

-33.40

-2.5 1.141

-33.40

-2.5

-33.90

-3.0 1.141

Trang …

2Z/
B
0.00
0
0.14
4
0.14
4
0.28
9
0.28
9
0.43
3
0.43
3
0.57
8
0.57
8
0.72
2
0.72
2
0.86
6

 zi (T)

 ’vi (T)

14.347

56.856

0.986

14.146

57.776

0.986

14.146

57.776

0.971

13.931

58.696

0.971

13.931

58.696

0.947

13.587

59.616

0.947

13.587

59.616

0.889

12.754

60.536

0.889

12.754

60.536

K0
1.000

0.831

11.922

61.456

0.831

11.922

61.456

0.768

11.018

62.376

 1i(T)

(T)

57.31
6

e1i

e2i

Si (m)

71.56
3

0.576

0.566

0.317

58.23
6

72.27
5

0.580

0.565

0.475

59.15
6

72.91
5

0.575

0.5653

0.308

60.07
6

73.24
7

0.574

0.5652

0.280

60.99
6

73.33
4

0.573

0.5651

0.251

61.91
6

73.38
6

0.572

0.565

0.223

2i


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

BẢNG TÍNH LÚN
Độ sâu
(m)
-2.800

z
(m)
0.000

-3.400

-0.600

-3.400

-0.600

-4.000

-1.200

-4.000

-1.200

-4.600

-1.800

Trang …

2Z/
15.33 0.000
B
L/B

Ko

0
15.33
0
15.33
0
15.33
0
15.33
0
15.33
0

1.00
0
0.88
1
0.88
1
0.64
2
0.64
2
0.47
7

0.800
0.800
1.600
1.600
2.400

 gli

 bti

6.620

4.680

5.832

5.820

5.832

5.820

4.250

6.960

4.250

6.960

3.158

8.100

Si
0.00
(m)

P1i

P2i

e1

e2

5.250

11.47
6

0.80
8

0.788

6.390

11.43
1

0.80
6

0.789
5

0.00
5

7.530

11.23
4

0.80
3

0.791

0.00
4

7


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
-4.600

-1.800

-5.200

-2.400

-5.200

-2.400

-5.800

-3.000

-5.800

-3.000

-6.400

-3.600

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

15.33
0
15.33
0
15.33
0
15.33
0
15.33
0
15.33
0

2.400
3.200
3.200
4.000
4.000
4.800

0.47
7
0.37
4
0.37
4
0.30
6
0.30
6
0.25
8

3.158

8.100

2.476

9.240

2.476
2.026
2.026
1.708

8.670

11.48
7

0.80
0

0.791
2

0.00
3

9.240

9.810

12.06
1

0.79
7

0.790

0.00
2

10.38
0
10.38
0
11.52
0

10.95
0

12.81
7

0.79
5

0.789

0.00
2

Tổng

0.02
3

BẢNG KẾT QUẢ NỘI LỰC
TABLE: Element Joint Forces - Frames
Frame
Text
1
1
2
Trang …

Joint
Text
1
2
2

OutputCase
CaseType
Text
Text
bao
Combination
bao
Combination
bao
Combination

F3
Tonf
0.8035
-0.5166
2.1195

M2
Tonf-m
-7.851E-13
-0.06601
0.06601


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
Trang …

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

-1.8326
3.4313
-3.1444
4.739
-4.4521
6.0426
-5.7557
7.3421
-7.0552
8.6375
-8.3506
9.9288
-9.6419
11.216
-10.9292
12.4991
-12.2123
13.7781
-13.4913
15.053
-14.7661
16.3236
-16.0367
17.59
-17.3031
18.852
-18.5652
-35.8903
36.1772
-34.6379
34.9248
-33.3908
33.6777
-32.1493
32.4362
-30.9133
31.2002
-29.6829
29.9697
-28.4581
28.7449
-27.2389
27.5257
-26.0253
26.3121
-24.8172
25.1041
-23.6147
23.9015
-22.4175

-0.26361
0.26361
-0.59239
0.59239
-1.05194
1.05194
-1.64186
1.64186
-2.36172
2.36172
-3.21113
3.21113
-4.18966
4.18966
-5.29692
5.29692
-6.53249
6.53249
-7.89596
7.89596
-9.38691
9.38691
-11.00493
11.00493
-12.74958
12.74958
-14.62044
22.22044
-18.61707
18.61707
-15.13894
15.13894
-11.78551
11.78551
-8.55623
8.55623
-5.45056
5.45056
-2.46793
2.46793
0.39222
-0.39222
3.13045
-3.13045
5.74732
-5.74732
8.24338
-8.24338
10.61919
-10.61919


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
Trang …

28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

22.7044
-21.2257
21.5126
-20.0392
20.326
-18.8577
19.1445
-17.6811
17.968
-16.5094
16.7963
-15.3423
15.6292
-14.1797
14.4665
-13.0213
13.3082
-11.867
12.1539
-10.7165
11.0034
-9.5697
9.8566
-8.4264
8.7132
-7.2862
7.573
-6.1489
6.4358
-5.0144
5.3013
-3.8823
4.1692
-2.7524
3.0393
-1.6245
1.9114
-0.4982
0.7851
0.6266
-0.3397
1.7502
-1.4633
2.8729
-2.586
3.9949
-3.7081
5.1166
-4.8297
6.2381

12.87529
-12.87529
15.01221
-15.01221
17.03047
-17.03047
18.93058
-18.93058
20.71304
-20.71304
22.37832
-22.37832
23.92689
-23.92689
25.3592
-25.3592
26.67568
-26.67568
27.87672
-27.87672
28.96272
-28.96272
29.93403
-29.93403
30.79101
-30.79101
31.53397
-31.53397
32.16321
-32.16321
32.67899
-32.67899
33.08157
-33.08157
33.37115
-33.37115
33.54795
-33.54795
33.61211
-33.61211
33.5638
-33.5638
33.40313
-33.40313
33.13018
-33.13018
32.74503
-32.74503
32.24772
-32.24772


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
Trang …

53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

-5.9512
7.3597
-7.0728
8.4816
-8.1947
9.6041
-9.3172
10.7274
-10.4405
11.8517
-11.5648
12.9773
-12.6905
14.1044
-13.8175
15.2331
-14.9462
16.3637
-16.0768
17.4963
-17.2095
18.6312
-18.3443
19.7684
-19.4815
20.908
-20.6212
22.0504
-21.7635
23.1954
-22.9085
24.3433
-24.0565
25.4942
-25.2073
26.648
-26.3611
27.8048
-27.5179
28.9647
-28.6778
30.1276
-29.8408
31.2936
-31.0068
32.4626
-32.1758
33.6346
-33.3477
34.8094

31.63825
-31.63825
30.91663
-30.91663
30.08282
-30.08282
29.13676
-29.13676
28.07836
-28.07836
26.90753
-26.90753
25.62415
-25.62415
24.22805
-24.22805
22.71908
-22.71908
21.09705
-21.09705
19.36176
-19.36176
17.51299
-17.51299
15.5505
-15.5505
13.47404
-13.47404
11.28335
-11.28335
8.97815
-8.97815
6.55816
-6.55816
4.02309
-4.02309
1.37264
-1.37264
-1.3935
1.3935
-4.27562
4.27562
-7.27404
7.27404
-10.38906
10.38906
-13.62098
13.62098
-16.9701
16.9701


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
Trang …

78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

-34.5225
35.987
-35.7001
37.1672
-36.8803
38.3499
-38.063
39.5348
-39.2479
40.7219
-40.435
41.9107
-41.6238
43.1012
-42.8143
44.2928
-44.006
-45.5145
45.8014
-44.3226
44.6095
-43.1318
43.4187
-41.9425
42.2293
-40.7549
41.0418
-39.5695
39.8564
-38.3865
38.6734
-37.2061
37.493
-36.0286
36.3154
-34.8541
35.141
-33.6828
33.9697
-32.5149
32.8018
-31.3505
31.6373
-30.1896
30.4765
-29.0324
29.3192
-27.8788
28.1657
-26.729

-20.43669
20.43669
-24.02105
24.02105
-27.72342
27.72342
-31.54407
31.54407
-35.48321
35.48321
-39.54105
39.54105
-43.71778
43.71778
-48.01355
48.01355
-52.42849
62.02849
-57.46269
57.46269
-53.01609
53.01609
-48.68856
48.68856
-44.47997
44.47997
-40.39014
40.39014
-36.41884
36.41884
-32.56585
32.56585
-28.8309
28.8309
-25.2137
25.2137
-21.71395
21.71395
-18.33132
18.33132
-15.06549
15.06549
-11.9161
11.9161
-8.88279
8.88279
-5.96521
5.96521
-3.16299
3.16299


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
Trang …

103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

27.0159
-25.5829
25.8698
-24.4405
24.7274
-23.3018
23.5886
-22.1667
22.4535
-21.0351
21.322
-19.9071
20.194
-18.7824
19.0693
-17.661
17.9479
-16.5428
16.8297
-15.4276
15.7145
-14.3152
14.6021
-13.2056
13.4925
-12.0985
12.3853
-10.9937
11.2805
-9.8911
10.1779
-8.7904
9.0773
-7.6915
7.9784
-6.5941
6.881
-5.4981
5.785
-4.4032
4.6901
-3.3092
3.596
-2.2158
2.5026
-1.1228
1.4097
-0.03
0.3169
1.0628

-0.47574
0.47574
2.09689
-2.09689
4.55528
-4.55528
6.8998
-6.8998
9.13081
-9.13081
11.24867
-11.24867
13.25372
-13.25372
15.14631
-15.14631
16.92676
-16.92676
18.59538
-18.59538
20.15249
-20.15249
21.59835
-21.59835
22.93325
-22.93325
24.15744
-24.15744
25.27115
-25.27115
26.2746
-26.2746
27.16799
-27.16799
27.95148
-27.95148
28.62524
-28.62524
29.18939
-29.18939
29.64406
-29.64406
29.98932
-29.98932
30.22524
-30.22524
30.35186
-30.35186
30.36921
-30.36921


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
150
150
151
151
152
Trang …

128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
150
150
151
151
152
152

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

-0.7759
2.1559
-1.8691
3.2496
-2.9627
4.344
-4.0571
5.4393
-5.1524
6.5359
-6.249
7.6339
-7.347
8.7336
-8.4467
9.8351
-9.5482
10.9387
-10.6518
12.0445
-11.7577
13.1529
-12.866
14.2638
-13.9769
15.3776
-15.0907
16.4944
-16.2075
17.6143
-17.3274
18.7375
-18.4506
19.8641
-19.5772
20.9942
-20.7074
22.128
-21.8411
23.2655
-22.9786
24.4067
-24.1199
25.5518
-25.2649
26.7008
-26.4139
27.8536
-27.5668
29.0104

30.27727
-30.27727
30.07602
-30.07602
29.76541
-29.76541
29.34535
-29.34535
28.81577
-28.81577
28.17652
-28.17652
27.42747
-27.42747
26.56846
-26.56846
25.5993
-25.5993
24.51977
-24.51977
23.32966
-23.32966
22.02872
-22.02872
20.61668
-20.61668
19.09327
-19.09327
17.45817
-17.45817
15.71109
-15.71109
13.85168
-13.85168
11.87961
-11.87961
9.79453
-9.79453
7.59607
-7.59607
5.28387
-5.28387
2.85754
-2.85754
0.3167
-0.3167
-2.33903
2.33903
-5.11005
5.11005


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
152
153
153
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
159
159
160
160
161
161
162
162
163
163
164
164
165
165
166
166
167
167
168
168
169
169
170
170
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
176
176
177
Trang …

153
153
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
159
159
160
160
161
161
162
162
163
163
164
164
165
165
166
166
167
167
168
168
169
169
170
170
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
176
176
177
177

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

-28.7235
30.171
-29.8841
31.3354
-31.0486
32.5036
-32.2168
-42.3245
42.6113
-41.15
41.4369
-39.973
40.2599
-38.7935
39.0803
-37.6113
37.8982
-36.4264
36.7133
-35.2388
35.5257
-34.0483
34.3351
-32.8547
33.1415
-31.6578
31.9447
-30.4575
30.7444
-29.2536
29.5405
-28.0457
28.3326
-26.8337
27.1206
-25.6172
25.9041
-24.3959
24.6828
-23.1696
23.4564
-21.9377
22.2246
-20.7001
20.987
-19.4563
19.7432
-18.206
18.4928
-16.9486

-7.99675
7.99675
-10.9995
10.9995
-14.1187
14.1187
-17.35472
8.45472
-4.20793
4.20793
-0.07859
0.07859
3.93306
-3.93306
7.82675
-7.82675
11.60222
-11.60222
15.25921
-15.25921
18.79744
-18.79744
22.21661
-22.21661
25.51642
-25.51642
28.69654
-28.69654
31.75664
-31.75664
34.69634
-34.69634
37.51526
-37.51526
40.21297
-40.21297
42.78904
-42.78904
45.24297
-45.24297
47.57427
-47.57427
49.78239
-49.78239
51.86675
-51.86675
53.82673
-53.82673
55.66167
-55.66167


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
177
178
178
179
179
180
180
181
181
182
182
183
183
184
184
185
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
193
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
198
199
199
200
200
201
201
202
Trang …

178
178
179
179
180
180
181
181
182
182
183
183
184
184
185
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
193
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
198
199
199
200
200
201
201
202
202

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

17.2355
-15.6839
15.9708
-14.4113
14.6982
-13.1304
13.4173
-11.8409
12.1277
-10.5421
10.829
-9.2336
9.5205
-7.9151
8.2019
-6.5858
6.8727
-5.2455
5.5324
-3.8935
4.1804
-2.5294
2.8163
-1.1526
1.4395
0.2373
0.0496
1.6408
-1.3539
3.0585
-2.7717
4.4909
-4.204
5.9385
-5.6516
7.4017
-7.1148
8.8811
-8.5943
10.3772
-10.0904
11.8905
-11.6036
13.4214
-13.1345
14.9705
-14.6836
16.5381
-16.2512
18.1247

57.37087
-57.37087
58.9536
-58.9536
60.40908
-60.40908
61.73647
-61.73647
62.9349
-62.9349
64.00345
-64.00345
64.94116
-64.94116
65.74701
-65.74701
66.41993
-66.41993
66.95882
-66.95882
67.36252
-67.36252
67.6298
-67.6298
67.75941
-67.75941
67.75002
-67.75002
67.60029
-67.60029
67.30878
-67.30878
66.87403
-66.87403
66.29453
-66.29453
65.5687
-65.5687
64.69493
-64.69493
63.67155
-63.67155
62.49684
-62.49684
61.16904
-61.16904
59.68634
-59.68634
58.04688
-58.04688


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
202
203
203
204
204
205
205
206
206
207
207
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
213
213
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
223
223
224
224
225
225
226
226
227
Trang …

203
203
204
204
205
205
206
206
207
207
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
213
213
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
223
223
224
224
225
225
226
226
227
227

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

-17.8378
19.7308
-19.444
21.3569
-21.07
23.0032
-22.7163
24.6703
-24.3834
26.3585
-26.0716
28.0681
-27.7812
29.7996
-29.5127
31.5532
-31.2663
33.3292
-33.0424
35.128
-34.8412
36.9498
-36.6629
38.7948
-38.508
40.6633
-40.3764
42.5554
-42.2685
44.4712
-44.1844
46.411
-46.1241
48.3747
-48.0879
50.3625
-50.0756
52.3744
-52.0875
54.4103
-54.1234
56.4702
-56.1833
58.554
-58.2671
60.6616
-60.3747
-33.2072
33.4941
-31.0539

56.24875
-56.24875
54.29001
-54.29001
52.16867
-52.16867
49.88269
-49.88269
47.43
-47.43
44.8085
-44.8085
42.01603
-42.01603
39.05042
-39.05042
35.90945
-35.90945
32.59087
-32.59087
29.09241
-29.09241
25.41177
-25.41177
21.54663
-21.54663
17.49464
-17.49464
13.25345
-13.25345
8.82067
-8.82067
4.19391
-4.19391
-0.62922
0.62922
-5.65113
5.65113
-10.87422
10.87422
-16.30091
16.30091
-21.93358
21.93358
-27.77463
27.77463
-33.82645
26.42645
-23.09138
23.09138


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
227
228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240

228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240
241

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao
bao

Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination
Combination

 Biểu đồ mômen

Trang …

31.3408
-28.8786
29.1655
-26.6815
26.9683
-24.4626
24.7494
-22.222
22.5088
-19.9597
20.2466
-17.6759
17.9627
-15.3705
15.6573
-13.0435
13.3304
-10.6949
10.9818
-8.3248
8.6117
-5.9331
6.22
-3.5198
3.8067
-1.0849
1.3718

-19.97165
19.97165
-17.06944
17.06944
-14.38695
14.38695
-11.92635
11.92635
-9.68981
9.68981
-7.6795
7.6795
-5.89757
5.89757
-4.34618
4.34618
-3.02748
3.02748
-1.94364
1.94364
-1.09682
1.09682
-0.48916
0.48916
-0.12283
0.12283
-4.444E-13


ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

 Biểu đồ lực cắt

Trang …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×