Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 1 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Chào mừng các mọi người tham
dự tiết học
Môn: Toán 6
Bài 11: DẤU

HIỆU CHIA
HẾT CHO 2, CHO 5


- Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia
- Phát biểu tính chất chia hết của 1 tổng .
hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.
- Áp dụng tính chất chia hết của 1 tổng xét xem
- Tính chất 2: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không
tổng nào chia hết cho 2 :
chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết
338 + 24
cho số đó thì tổnga)không
chia hết cho số đó.
Bài tập:


+ 11hết cho 2
a) (338b)+600
24)+ 18
chia

b) (600 + 18 + 11) không chia hết cho 2


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
1. Nhận xét mở đầu:
Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5
2. Dấu hiệu chia hết cho 2:


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

2. Dấu hiệu chia hết cho 2:
VD: Xét số có nhiều chữ số n = 43*
- Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2 ?
- Thay dấu * bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 2 ?
Kết luận 1: Số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia
hết cho 2
Kết luận 2: Số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì không
chia hết cho 2


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
1. Nhận xét mở đầu:
Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5
2. Dấu hiệu chia hết cho 2:
Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết
cho 2 và chỉ những số đố mới chia hết cho 2


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

2. Dấu hiệu chia hết cho 2:
?1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số
nào không chia hết cho 2?
328; 1437; 895; 1234


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
1. Nhận xét mở đầu:
Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5
2. Dấu hiệu chia hết cho 2:
Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết
cho 2 và chỉ những số đố mới chia hết cho 2
3. Dấu hiệu chia hết cho 5:


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

3. Dấu hiệu chia hết cho 5:
VD: Xét số có nhiều chữ số n = 43*
- Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5 ?
- Thay dấu * bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 5 ?
Kết luận 1: Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết
cho 5
Kết luận 2: Số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì không
chia hết cho 5


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
1. Nhận xét mở đầu:
Nhận xét: Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5.
2. Dấu hiệu chia hết cho 2:
Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết
cho 2 và chỉ những số đố mới chia hết cho 2.
3. Dấu hiệu chia hết cho 5:
Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết
cho 5 và chỉ những số đố mới chia hết cho 5.


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

3. Dấu hiệu chia hết cho 5:
?2
Giải:

Điền chữ số vào dấu * để được số 37* chia hết
cho 5.
* = { 0; 5 }


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
1. Nhận xét mở đầu:
Nhận xét: Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5.
2. Dấu hiệu chia hết cho 2:
Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết
cho 2 và chỉ những số đố mới chia hết cho 2.
3. Dấu hiệu chia hết cho 5:
Dấu hiệu: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết
cho 5 và chỉ những số đố mới chia hết cho 5.


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5
Bài 92: Cho các số: 2141; 1345; 4620; 234.
Trong các số đó :
a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5

234

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2

1345

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5

4620

d) Số nào không chia hết cho cả 2 và 5

2141


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

Bài 127 ( SBT )

Dùng cả 3 chữ số 6, 0 , 5 hãy ghép thành các
số tự nhiên có 3 chữ số thảo mãn một trong các
điều kiện:
a) Số đó chia hết cho 2
b)Số đó chia hết cho 5
Giải: a) 650; 560; 506
b) 650; 560; 605


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

Bài 93. ( SGK ) Tổng (hiệu) sau có chia hết
cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a) 136 + 420 => Tổng chia hết cho 2; không chia hết cho 5
b) 625 – 450

=> Tổng chia hết cho 5; không chia hết cho 2

c) 1. 2. 3. 4. 5. 6 + 42

=> Tổng chia hết cho 2; không chia hết cho 5

d) 1. 2. 3. 4. 5. 6 - 35
=> Tổng chia hết cho 5; không chia hết cho 2


Hướng dẫn về nhà
- Học lý thuyết
- Làm bài tập 91, 94, 95, 97 ( SGK )
- Tự nghiên cứu đến các dạng bài tập liên
quan đến dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.


Xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×