Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài giảng Số học 6


CHÀO MỪNG


BÀI 1:
Điền số thích hợp vào ô trống :
x

-2

-9

3

10

y

-7


1

-3

-5

x+y

-9

-8

0

5

BÀI 2:
Điền số thích hợp vào ô trống :
b
-b

-15
15

-7
7

0
0

-3
-(-3)


Điều kiện để thực hiện được phép trừ hai số
tự nhiên ?
Số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ
3 – 7= ?
2 – (-2) = ?


BÀI 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

? Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết
quả tương tự ở hai dòng cuối:
a) 3 - 1 = 3 + (-1)
b) 2 – 2 = 2 + (-2)
3 - 2 = 3 + (-2)
2 – 1 = 2 + (-1)
3 - 3 = 3 + (-3)
2–0 =2+ 0
3 + (-4)
2+1
3 - 4 = ………
2 – (-1) =…………
3 + (-5)
2+2
3 - 5 = ………
2 – (-2)=………….


BÀI 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

1. Hiệu của hai số nguyên :
* Quy tắc: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta
cộng a với số đối của b.

a – b = a + (- b)
VD: 3 - 7 =
2 - (-2) =

=
3+(-7)
2 += 2

-4
4

* Nhận xột : Ở bài 4 ta đó quy ước rằng nhiệt độ giảm 30 C
nghĩa là nhiệt độ tăng - 30 C . Điều này hoàn toàn phù hợp
với phép trừu trên đây.


Áp dụng quy tắc tinh :
a) 7 – 10 =

7 + (-10) = -3

b) (- 4) – 8 = (- 4) + (-8) = -12
c) 5 – (- 7) =

5 + 7 = 12

d) (- 8) – (- 10) = (- 8) + 10 = 2


BÀI 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
1. Hiệu của hai số nguyên

2.Ví dụ : Nhiệt độ ở Sa Pa hôm qua là 30C, hôm nay nhiệt
độ giảm 40C .Hỏi nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là bao nhiêu
độ C ?

GIẢI: Do nhiệt độ giảm 30C , nờn ta cú :
3 – 4 = 3 + (-4) = -1
Vậy : nhiệt độ hụm nay ở Sa Pa là -10C
* Nhận xột : Phộp trừ trong N khụng phải bao giờ cũng
thực hiện được, cũn trong Z luụn thực hiện được.


BÀI 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
1. Hiệu của hai số nguyên
2.Vớ dụ :
BÀI TẬP: Thực hiện phép tính.

Nhóm 1, 2 câu a, b, c) ; Nhóm 3,4 câu d, e, f)
0 + (-7) = -7
a) 0 – 7 = …………………
a+0=a
b) a – 0 = …………………..
5 – (-2) = 5 + (+2) = 7
c) 5 – (7 – 9) = …………………..
7+0 =7
d) 7 – 0 = …………………..
0 + (– a) = (– a)
e) 0 – a = …………………..
(-3) – (-2) = (-3) + (+2) = -1
f) (-3) – (4 –6)= …………………..


Đội A

1

2

3

4

Đội B


BÀI TẬP :

Chọn đỏp ỏn đỳng trong cõu sau:
1)Kết quả của phộp tớnh : 6 – 8
B -2
A) 2 B)
C) 14
D) -14
2)Kết quả của phộp tớnh : (-3) – (- 4)
A) -1 B) 1
C) 5
D) 9
A

3) Biết 5 + x = 0 kết qủa số nguyờn x là :
A) 0 B
B) -5
C) 5
D) 3


Hướng dẫn về nhà
-Nắm vững quy tắc trừ hai số nguyên
-Học bài theo SGK và vở ghi
-Làm bài tọọ̃p 50 ; 51 ; 52,53 SGK tr.82 - 83 Tiờờ́t
sau luyợợ̀n tọọ̃p , chuõõ̉n bị máy tính .Câu 1: Tính?
(- 20 ) - 20 = ?

Đáp án:
(-20) - 20 = (-20) + ( -20) = - 40

10
0123456789

Hết giờ


Câu 2:
Tìm số nguyên x biết: (-20) - x = 0

Đáp án:
x = (- 20) – 0
x= - 20

10
0123456789

Hết giờ


Câu 3: Tính nhanh:
(-17) + 8 + 17 = ?
Đáp án:
(-17) + 8 + 17
= (-17) + 17 + 8
=
=8

0

+ 8

10
0123456789

Hết giờ


Câu 4: Tính
(100 – 130) + 30 = ?

Đáp án :
(100 – 130 ) + 30 = - 30 + 30 = 0

10
0123456789

HẾT
GIỜTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×