Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi nguyên lý bảo hiểm kỳ 1 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Nguyên lý bảo hiểm kỳ 1 năm 2018 (Ngày thi
14/6/2018)
Đề 1:
câu1 : rủi ro là gì, phân loại các loại rủi ro? Biện pháp khắc phục.
Câu 2: các nguyên tắc trong bh
Câu 3: vai trò của bh vs sự phát triển của k.tế
Câu 4: Đúng/sai
4.1 BH là biện pháp đối phó rủi ro chủ động và hiệu quả nhất?
4.2: bhxh là đầu tư có lợi nhuận
4.3: BH thất nghiệp đc triển khai ở VN từ 1/1/2008
Đề 2
1. Khái niệm của BH? Vì sao BH là biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả nhất
2. Nêu các nguyên tắc trong hoạt động bảo hiểm
3. Ko nhớ lắm, đại ý là cơ chế tài chính của Paygo trong định phí BHXH ngắn hạn
các chế độ gì đó
4. Đúng sai giải thích
- Trong công thức P=f+d, d được xác định theo 1 tỷ lệ phần trăm với f
- nguyên tắc định phí trong BHXH là hạch toán có lãi
- Các đối tượng có thể được BH là tài sản, trách nhiệm dân sự, hình sự và con

người
Đề 3
Câu 1: Vai trò của bảo hiểm trong phat triển xã hội
Câu 2: Phân tích nguyên tắc của bảo hiểm
Câu 3: So sánh BHXH và BHTM
Câu 4: Đúng sai giải thích
4.1: Nguyên tắc trung thực tuyệt đối chỉ cần kê khai thông tin bất lợi của đối tượng
bảo hiểm
4.2: Phí BHTM phụ thuộc vào tần suất, mức độ nghiêm trọng của rủi ro
Đề 4
1. Đối tượng và phạm vi của BHXH
2. Nguyên tắc trong bảo hiểm


Fb.com/DethiNEU

3. Thế nào là khiều nại BHTM? Trình bày trách nhiệm và quyền của các bên trong
khiếu nại BHTM?
4. Đúng/Sai? Giải thích
4.1 BHXH và tăng trưởng kinh tế tác động 2 chiều
4.2 nguyên tắc trung thực tuyệt đối yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin của bên
tham gia BH
4.3 BHXH tự nguyện được triển khai ở Việt Nam từ ngày 1/1/2009Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×