Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH cổ PHIẾU

TT

No

1

266

2

1453

3

1286

4
5
6

98

1506
1509

7
8
9
10
11
12

1563
1005
1575
785
594
468

13
14

1247
1552

15
16
17

416
836
986

18

530

19

676

20
21

922
503

22

584

23
24
25

1367
447
154

26
27
28
29
30

1113
451
1100
1525
310

31
32

1128
1242

33

604

Tên
Ngân hàng Thuong m?i C? ph?n Công
thuong Vi?t Nam
Ngân hàng Thuong m?i c? ph?n Ngo?i
thuong Vi?t Nam
Ngân hàng TMCP K? Thuong Vi?t Nam
(Techcombank)
Ngân hàng Thuong m?i c? ph?n Ð?u tu và
Phát tri?n Vi?t Nam
Công ty c? ph?n Vinhomes
T?p doàn Vingroup - Công ty C? ph?n
Ngân hàng Thuong m?i C? ph?n Vi?t Nam
Th?nh Vu?ng
T?ng Công ty Ði?n l?c D?u khí Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Vincom Retail
Ngân hàng Thuong m?i C? ph?n Quân d?i
Công ty c? ph?n T?p doàn Hòa Phát
T?ng Công ty Khí Vi?t Nam-CTCP
Ngân hàng Thuong m?i C? ph?n Sài Gòn
Thuong Tín
Công ty C? ph?n S?a Vi?t Nam
Ngân hàng Thuong m?i C? ph?n Xu?t nh?p
kh?u Vi?t Nam
Công ty C? ph?n T?p doàn MaSan
T?p doàn Xang d?u Vi?t Nam
Ngân hàng TMCP Phát tri?n T.P H? Chí
Minh
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Công nghi?p
Tân T?o
Công ty c? ph?n T?p doàn Ð?u tu Ð?a ?c
No Va
Công ty C? ph?n Hoàng Anh Gia Lai
Công ty c? ph?n Nông nghi?p Qu?c t?
Hoàng Anh Gia Lai
Ngân hàng Thuong m?i c? ph?n Tiên
Phong
Công ty c? ph?n T?p doàn FLC
T?p doàn B?o Vi?t
T?ng CTCP Bia - Ru?u - Nu?c gi?i khát Sài
Gòn
Công ty C? ph?n FPT
Công ty c? ph?n Xây d?ng FLC Faros
Công ty c? ph?n Hàng không VietJet
Công ty C? ph?n Phân bón D?u khí Cà Mau
Công ty c? ph?n Thành Thành Công - Biên
Hòa
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán SSI
Công ty c? ph?n Tu v?n-Thuong m?i-D?ch
v? Ð?a ?c Hoàng Quân

1Sàn

Vốn hóa

KLcp

giá

CTG

HSX

79,494.69

3,723.40

21.35

VCB

HSX

233,659.28

3,708.88

63

TCB

HSX

95,981.45

3,496.59

27.45

BID
VHM
VIC

HSX
HSX
HSX

114,868.84
308,155.28
368,632.25

3,418.72
3,349.51
3,191.62

33.6
92
115.5

VPB
POW
VRE
MBB
HPG
GAS

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

52,328.74
38,055.41
80,344.24
47,637.95
73,274.80
187,375.70

2,456.75
2,341.87
2,328.82
2,160.45
2,123.91
1,913.95

21.3
16.25
34.5
22.05
34.5
97.9

STB
VNM

HSX
HSX

23,086.76
254,419.69

1,803.65
1,741.41

12.8
146.1

EIB
MSN
PLX

HSX
HSX
HSX

21,515.08
104,683.46
66,052.35

1,229.43
1,163.15
1,158.81

17.5
90
57

HDB

HSX

30,067.65

981.00

30.65

ITA

HSX

2,533.47

938.32

2.7

NVL
HAG

HSX
HSX

55,268.53
5,249.08

930.45
927.40

59.4
5.66

HNG

HSX

13,879.11

886.84

15.65

TPB
FLC
BVH

HSX
HSX
HSX

17,862.04
3,841.09
65,322.62

850.57
710.00
700.89

21
5.41
93.2

SAB
FPT
ROS
VJC
DCM

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

158,396.45
27,732.66
20,263.25
66,943.16
4,785.78

641.28
613.55
567.60
541.61
529.40

247
45.2
35.7
123.6
9.04

SBT
SSI

HSX
HSX

10,607.84
14,511.35

525.14
509.17

20.2
28.5

HQC

HSX

676.77

476.60

1.42


34
35

686
852

36

692

37

474

38
39

370
610

40
41

1046
615

42
43

1288
405

44
45
46

1138
1006
1095

47
48
49
50

525
928
341
484

51
52
53
54

912
411
1057
1074

55
56

953
446

57
58

335
493

59
60

556
1117

61
62
63
64

215
1001
50
891

65
66

92
639

67

1391

T?ng Công ty Phát tri?n Ðô th? Kinh B?cCTCP
Công ty c? ph?n Ð?u tu Th? gi?i Di d?ng
Công ty C? ph?n Ð?u tu Kinh doanh nhà
Khang Ði?n
T?ng Công ty c? ph?n Thi?t b? di?n Vi?t
Nam
T?ng Công ty Phân bón và Hóa ch?t D?u
khí-CTCP
Công ty C? ph?n T?p doàn Hoa Sen
T?ng Công ty C? ph?n Khoan và D?ch v?
Khoan D?u khí
Công ty C? ph?n Xi Mang Hà Tiên 1
Công ty c? ph?n Ð?u tu D?ch v? Tài chính
Hoàng Huy
Công ty C? ph?n T?p doàn Ð?t Xanh
Công ty C? ph?n Ð?a ?c Sài Gòn Thuong
Tín
Công ty C? ph?n Nhi?t di?n Ph? L?i
Công ty C? ph?n Co di?n l?nh
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Thành ph?
H? Chí Minh
Công ty C? ph?n T?p doàn Ð?i Duong
Công ty C? ph?n T?p doàn DLG
Công ty C? ph?n Gemadept
Công ty C? ph?n Ði?n l?c D?u khí Nhon Tr?
ch 2
Qu? ETF VFMVN30
T?ng công ty C? ph?n V?n t?i D?u khí
Công ty C? ph?n Qu?c Cu?ng Gia Lai
Công ty c? ph?n Phát tri?n B?t d?ng s?n
Phát Ð?t
Công ty c? ph?n T?p doàn F.I.T
T?ng Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n
Xây d?ng
Công ty c? ph?n GTNfoods
Công ty C? ph?n Ð?u tu D?ch v? Hoàng
Huy
Công ty C? ph?n SAM Holdings
Công ty c? ph?n Ð?u tu H? t?ng K? thu?t
T.P H? Chí Minh
Công ty C? ph?n Thép Pomina
Công ty C? ph?n T?p doàn Sao Mai
Công ty c? ph?n Ð?u tu Nam Long
T?ng CTCP Bia - Ru?u - Nu?c gi?i khát Hà
N?i
Công ty C? ph?n Hùng Vuong
Công ty C? ph?n T?p doàn K? ngh? G?
Tru?ng Thành

2

KBC
MWG

HSX
HSX

6,905.47
39,220.67

469.76
443.17

14.7
88.5

KDH

HSX

12,917.53

414.02

31.2

GEX

HSX

10,042.03

406.56

24.7

DPM
HSG

HSX
HSX

7,963.50
3,428.97

391.33
384.85

20.35
8.91

PVD
HT1

HSX
HSX

6,623.31
6,200.06

382.85
381.54

17.3
16.25

TCH
DXG

HSX
HSX

8,655.15
8,500.66

353.27
349.82

24.5
24.3

SCR
PPC
REE

HSX
HSX
HSX

2,530.59
7,790.90
10,572.74

339.22
320.61
310.05

7.46
24.3
34.1

HCM
OGC
DLG
GMD

HSX
HSX
HSX
HSX

9,250.17
1,194.00
371.14
8,269.36

302.29
300.00
299.31
296.92

30.6
3.98
1.24
27.85

NT2
E1VFVN30
PVT
QCG

HSX
HSX
HSX
HSX

8,578.71
4,374.30
4,798.55
1,323.37

287.88
284.60
281.44
275.13

29.8
15.37
17.05
4.81

PDR
FIT

HSX
HSX

7,112.59
662.3

266.39
254.73

26.7
2.6

DIG
GTN

HSX
HSX

4,128.13
3,075.00

252.49
250.00

16.35
12.3

HHS
SAM

HSX
HSX

1,011.46
1,845.33

249.74
249.03

4.05
7.41

CII
POM
ASM
NLG

HSX
HSX
HSX
HSX

5,821.26
2,276.79
1,971.76
6,456.70

247.71
242.21
241.93
239.14

23.5
9.4
8.15
27

BHN
HVG

HSX
HSX

18,544.00
1,347.77

231.80
222.04

80
6.07

TTF

HSX

676.01

214.61

3.15


68
69

26
1545

70
71
72

1582
690
603

73

653

74
75
76
77
78
79

514
759
754
938
505
890

80

2

81

998

82
83
84

31
1459
1568

85

158

86

1503

87
88
89

1381
1561
209

90
91
92
93
94
95

660
972
942
328
38
375

96

97

97
98

1208
684

99
100
101

131
460
72

102

1565

Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Agribank
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán VNDIRECT
Công ty C? ph?n Th?y di?n Vinh Son - Sông
Hinh
Công ty C? ph?n T?p doàn Kido
Công ty c? ph?n Ð?u tu H?i Phát
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Ða
Qu?c Gia I.D.I
Công ty c? ph?n T?p doàn Xây d?ng Hoà
Bình
Công ty C? ph?n Ð?u tu C?u du?ng CII
Công ty C? ph?n Ð?u tu LDG
Công ty C? ph?n T?p doàn PAN
Công ty C? ph?n Nông du?c H.A.I
Công ty C? ph?n Thép Nam Kim
Công ty C? ph?n Nh?a và Môi tru?ng Xanh
An Phát
Công ty C? ph?n Vàng b?c Ðá quý Phú
Nhu?n
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Khoáng s?n FLC
AMD
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán B?n Vi?t
Công ty C? ph?n Ð?u tu Van Phú - Invest
Công ty C? ph?n Nu?c – Môi tru?ng Bình
Duong
Công ty C? ph?n Ð?u tu Cao Su Qu?ng
Nam
Công ty C? ph?n V?t tu k? thu?t Nông
nghi?p C?n Tho
Công ty C? ph?n V?n t?i bi?n Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Th?y di?n mi?n Trung
Công ty C? ph?n Phát tri?n H? t?ng K?
thu?t
Công ty c? ph?n Cao su Phu?c Hòa
Công ty c? ph?n Xây l?p di?n 1
Công ty C? ph?n Du?c H?u Giang
Công ty C? ph?n Nam Vi?t
Công ty C? ph?n Cao su Ðà N?ng
T?ng Công ty C? ph?n B?o hi?m Ngân
hàng Ð?u tu và phát tri?n Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Ðô th?
và Khu Công nghi?p Sông Ðà
Công ty c? ph?n Thi?t b? Y t? Vi?t Nh?t
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán Ngân hàng
Ð?u tu và Phát tri?n Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán FPT
Công ty c? ph?n Bamboo Capital
Công ty c? ph?n Phát tri?n Ði?n l?c Vi?t
Nam

3

AGR
VND

HSX
HSX

734.98
3,722.89

211.20
208.57

3.48
17.85

VSH
KDC
HPX

HSX
HSX
HSX

3,516.41
4,277.75
4,699.91

206.24
205.66
200.00

17.05
20.8
23.5

IDI

HSX

1,757.83

197.95

8.88

HBC
LGC
LDG
PAN
HAI
NKG

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

3,735.23
6,807.77
2,658.20
6,840.79
332.48
1,423.24

196.08
192.85
190.55
183.40
182.68
182.00

19.05
35.3
13.95
37.3
1.82
7.82

AAA

HSX

2,576.56

171.20

15.05

PNJ

HSX

16,399.62

167.00

98.2

AMD
VCI
VPI

HSX
HSX
HSX

398.95
6,795.14
6,640.00

163.50
162.95
160.00

2.44
41.7
41.5

BWE

HSX

3,712.50

150.00

24.75

VHG

HSX

57

150.00

0.38

TSC
VOS
CHP

HSX
HSX
HSX

184.56
236.6
3,187.77

147.65
140.00
138.60

1.25
1.69
23

IJC
PHR
PC1
DHG
ANV
DRC

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

1,261.30
5,948.41
3,186.48
14,630.49
3,694.88
2,637.20

137.10
135.50
132.77
130.75
129.64
118.79

9.2
43.9
24
111.9
28.5
22.2

BIC

HSX

2,931.92

117.28

25

SJS
JVC

HSX
HSX

2,408.93
346.5

113.90
112.50

21.15
3.08

BSI
FTS
BCG

HSX
HSX
HSX

1,131.88
1,836.47
609.15

110.97
109.31
108.01

10.2
16.8
5.64

VPD

HSX

1,668.13

106.59

15.65


103

271

104

257

105
106
107
108

509
1340
1472
1267

109

1301

110
111
112
113
114
115
116
117
118

1035
1249
750
861
532
1193
1499
435
112

119

925

120
121

963
964

122

73

123
124
125

960
1567
1191

126

1548

127
128
129
130
131
132
133
134
135

1546
115
1303
1304
255
1205
1601
264
989

136
137
138

1185
1521
234

Công ty c? ph?n Ch?ng khoán Ngân hàng
Công thuong Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Công nghi?p Cao su Mi?n
Nam
Công ty C? ph?n Ð?u tu Thuong m?i B?t
d?ng s?n An Duong Th?o Ði?n
Công ty C? ph?n T?p doàn Thép Ti?n Lên
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán R?ng Vi?t
Công ty c? ph?n Sonadezi Châu Ð?c
Công ty C? ph?n Kinh doanh và Phát tri?n
Bình Duong
Công ty C? ph?n Ð?u tu H? t?ng và Ðô th?
D?u khí PVC
Công ty C? ph?n Kho v?n Mi?n Nam
Công ty c? ph?n LICOGI 16
Công ty C? ph?n Ð?u tu Nam B?y B?y
Công ty C? ph?n T?p doàn Hà Ðô
Công ty c? ph?n Th?y di?n Mi?n Nam
Công ty C? ph?n Vinh Hoàn
Công ty c? ph?n FECON
T?ng Công ty C? ph?n B?o Minh
Công ty C? ph?n B?t d?ng s?n Du l?ch
Ninh Vân Bay
Công ty C? ph?n Phân ph?i Khí th?p áp D?
u khí Vi?t Nam
T?ng Công ty c? ph?n B?o hi?m Petrolimex
Công ty C? ph?n Ð?u tu Xây d?ng Bình
Chánh
T?ng Công ty C? ph?n D?ch v? T?ng h?p
D?u khí
Công ty C? ph?n V?n Phát Hung
Công ty c? ph?n Qu?c t? Son Hà
Công ty C? ph?n Du l?ch Thành Thành
Công
T?ng công ty C? ph?n Xây d?ng di?n Vi?t
Nam
Công ty C? ph?n Nh?a Bình Minh
Công ty C? ph?n Phát tri?n Nhà Th? Ð?c
CTCP Nu?c Th? D?u M?t
Công ty C? ph?n B?t d?ng s?n Th? K?
CTCP Ð?u tu Sao Thái Duong
Công ty C? ph?n V?n t?i Xang d?u VITACO
Công ty C? ph?n Xây d?ng Coteccons
Công ty C? ph?n Pymepharco
Công ty C? ph?n Công ngh? Vi?n thông Sài
Gòn
Công ty C? ph?n Thép Vi?t Ý
Công ty C? ph?n T?p doàn Công ngh? CMC

4

CTS

HSX

999.09

106.40

9.39

CSM

HSX

1,507.75

103.63

14.55

HAR
TLH
VDS
SZC

HSX
HSX
HSX
HSX

431.75
533.45
760.76
1,140.00

101.35
100.65
100.10
100.00

4.26
5.3
7.6
11.4

TDC

HSX

778

100.00

7.78

PTL
STG
LCG
NBB
HDG
SHP
VHC
FCN
BMI

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

270.89
1,704.70
964.32
1,797.62
3,507.71
2,202.19
8,972.42
1,366.70
1,954.98

98.86
98.25
98.00
97.43
94.93
93.71
92.40
92.34
91.35

2.74
17.35
9.84
18.45
36.95
23.5
97.1
14.8
21.4

NVT

HSX

796.4

90.50

8.8

PGD
PGI

HSX
HSX

3,217.43
1,463.84

90.00
88.72

35.75
16.5

BCI

HSX

3,633.57

86.72

41.9

PET
VPH
SHI

HSX
HSX
HSX

766.41
437.41
713.72

86.60
86.10
85.07

8.85
5.08
8.39

VNG

HSX

1,803.83

83.70

21.55

VNE
BMP
TDH
TDM
CRE
SJF
VTO
CTD
PME

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

335.11
4,093.05
873.49
1,973.16
2,208.00
316.8
662.48
10,477.90
4,268.16

81.93
81.86
81.63
81.20
80.00
79.20
78.87
77.27
75.01

4.09
50
10.7
24.3
27.6
4
8.4
135.6
56.9

SGT
VIS
CMG

HSX
HSX
HSX

377.41
1,764.55
2,053.57

74.00
73.83
72.06

5.1
23.9
28.5


139
140

1098
1347

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

1072
1203
646
677
454
1556
777
1339
1519
1199
1417
1280

153
154
155
156
157
158
159

267
376
915
394
145
1122
962

160
161
162
163

1068
429
1250
176

164
165
166
167
168
169
170
171

1209
717
85
558
708
309
508
1217

172

1293

173
174

713
1357

175

296

176
177

792
289

Công ty C? ph?n Qu?c t? Hoàng Gia
Công ty c? ph?n Th?y di?n Thác Mo
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u Qu?ng
Bình
Công ty C? ph?n Th?y di?n C?n Ðon
Công ty C? ph?n Ð?u tu Apax Holdings
Công ty C? ph?n Ð?u tu - Kinh doanh nhà
Công ty c? ph?n Bán l? K? thu?t s? FPT
Công ty C? ph?n Ánh Duong Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Mía du?ng Lam Son
Công ty C? ph?n T?p doàn Thiên Long
Công ty C? ph?n V?n t?i Xang d?u VIPCO
Công ty c? ph?n H? t?ng nu?c Sài Gòn
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Thiên Vi?t
Công ty c? ph?n Th?y di?n Thác Bà
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Cu?ng
Thu?n IDICO
Công ty c? ph?n DRH Holdings
Công ty C? ph?n Phát tri?n Ðô th? T? Liêm
Công ty C? ph?n Ð?i Thiên L?c
Công ty C? ph?n Nhi?t di?n Bà R?a
Công ty C? ph?n Sông Ba
T?ng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Công ty C? ph?n K?t c?u Kim lo?i và L?p
máy D?u khí
Công ty C? ph?n Ð?u tu Everland
Công ty c? ph?n S?i Th? K?
Công ty c? ph?n Dây Cáp Ði?n Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Tàu cao t?c Superdong –
Kiên Giang
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n KSH
Công ty c? ph?n Phân bón Bình Ði?n
Công ty C? ph?n Halcom Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Mirae
Công ty C? ph?n Du?c ph?m C?u Long
Công ty C? ph?n T?p doàn Hapaco
Công ty C? ph?n Ð?u tu Thuong m?i SMC
Công ty C? ph?n D?t may - Ð?u tu Thuong m?i Thành Công
Công ty C? ph?n Khoáng s?n và Xây d?ng
Bình Duong
Công ty c? ph?n T?p doàn Thành Nam
Công ty C? ph?n Du?c - Trang thi?t b? Y t?
Bình Ð?nh
Công ty C? ph?n Co di?n và Xây d?ng Vi?t
Nam
Công ty C? ph?n T?p doàn Nh?a Ðông Á

5

RIC
TMP

HSX
HSX

479.91
2,450.00

70.37
70.00

6.82
35

QBS
SJD
IBC
ITC
FRT
VNS
LSS
TLG
VIP
SII
TVS
TBC

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

293.96
1,469.67
1,625.57
837.49
4,175.20
1,004.32
408.67
4,133.97
481.87
1,151.61
914.43
1,651.00

69.33
69.00
68.88
68.65
68.00
67.86
67.00
65.72
65.47
64.52
63.50
63.50

4.24
21.3
23.6
12.2
61.4
14.8
6.1
62.9
7.36
17.85
14.4
26

CTI
DRH
NTL
DTL
BTP
SBA
PGC

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

1,556.10
554.49
1,097.82
2,385.83
834.7
857.75
899.06

63.00
61.00
60.99
60.63
60.49
60.40
60.34

24.7
9.09
18
39.35
13.8
14.2
14.9

PXS
EVG
STK
CAV

HSX
HSX
HSX
HSX

227.4
154.8
1,090.87
3,398.40

60.00
60.00
59.94
57.60

3.79
2.58
18.2
59

SKG
KSH
BFC
HID
KMR
DCL
HAP
SMC

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

854.99
66.71
1,226.25
137.49
159.26
676.31
186.38
841.47

57.58
57.51
57.17
57.05
56.88
56.83
55.47
55.00

14.85
1.16
21.45
2.41
2.8
11.9
3.36
15.3

TCM

HSX

1,586.00

54.13

29.3

KSB
TNI

HSX
HSX

1,414.41
497.7

53.78
52.50

26.3
9.48

DBD

HSX

2,113.49

52.38

40.35

MCG
DAG

HSX
HSX

137.93
373.43

52.05
51.79

2.65
7.21


178

420

179
180

1578
762

181

1574

182

459

183
184

760
1139

185
186
187

531
666
1027

188
189
190
191
192

1010
504
1173
835
1348

193
194
195
196

183
1387
936
1183

197
198
199

1295
326
572

200
201

258
1320

202
203
204
205
206
207
208
209
210

294
1107
643
1373
434
323
448
372
700

211
212
213

401
265
198

Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Công
ngh? Ði?n t? Vi?n thông
Công ty c? ph?n T?p doàn Container Vi?t
Nam
Công ty C? ph?n Long H?u
Công ty C? ph?n B?t d?ng s?n và Ð?u tu
VRC
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Ð?c
Quân
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Ðô
th? Long Giang
Công ty c? ph?n D?ch v? Hàng hóa Sài Gòn
Công ty C? ph?n Phát tri?n nhà Bà R?aVung Tàu
Công ty C? ph?n Du?c ph?m IMEXPHARM
Công ty C? ph?n Phú Tài
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n D?
án H? t?ng Thái Bình Duong
Công ty C? ph?n V?n t?i và X?p d? H?i An
Công ty C? ph?n Phân bón Mi?n Nam
Công ty c? ph?n May Sông H?ng
Công ty C? ph?n Transimex
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Ðô
th? D?u khí C?u Long
Công ty c? ph?n T?p doàn Ti?n B?
Công ty C? ph?n Pin ?c quy Mi?n Nam
Công ty c? ph?n Ð?a ?c Sài Gòn
Công ty C? ph?n Công nghi?p G?m s?
Taicera
Công ty C? ph?n Ðông H?i B?n Tre
Công ty C? ph?n T?p doàn Hoàng Long
Công ty C? ph?n Hóa ch?t Co b?n mi?n
Nam
Công ty C? ph?n Thi?t B? Ði?n
Công ty C? ph?n Ð?u tu Du l?ch và Phát
tri?n Th?y s?n
Công ty C? ph?n Th?y di?n Sê San 4A
Công ty C? ph?n Xi mang Vicem H?i Vân
Công ty C? ph?n TRAPHACO
Công ty c? ph?n Khoáng s?n FECON
Công ty c? ph?n Th? gi?i s?
Công ty C? ph?n Th?c ph?m Sao Ta
Công ty C? ph?n Cao su Ð?ng Phú
Công ty C? ph?n Ði?n l?c Khánh Hòa
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n C?ng
Ðình Vu
Công ty c? ph?n City Auto
Công ty C? ph?n Xây d?ng H? t?ng CII

6

ELC

HSX

360.4

50.62

7.12

VSC
LHG

HSX
HSX

2,255.05
976.36

50.11
50.07

45
19.5

VRC

HSX

870

50.00

17.4

FTM

HSX

837.5

50.00

16.75

LGL
SCS

HSX
HSX

388.48
7,252.93

50.00
49.99

7.77
145.1

HDC
IMP
PTB

HSX
HSX
HSX

704.36
2,420.67
3,013.19

49.95
49.40
48.60

14.1
49
62

PPI
HAH
SFG
MSH
TMS

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

28.49
633.96
622.67
2,586.20
1,258.99

48.29
48.21
47.90
47.63
47.51

0.59
13.15
13
54.3
26.5

CCL
TTB
PAC
SGR

HSX
HSX
HSX
HSX

153.42
1,051.27
1,717.13
915.35

47.50
46.83
46.47
45.54

3.23
22.45
36.95
20.1

TCR
DHC
HLG

HSX
HSX
HSX

99.48
1,514.16
411.3

45.42
44.80
44.23

2.19
33.8
9.3

CSV
THI

HSX
HSX

1,259.70
1,738.00

44.20
44.00

28.5
39.5

DAT
S4A
HVX
TRA
FCM
DGW
FMC
DPR
KHP

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

804
1,160.50
173.99
2,855.94
302.58
974.41
1,201.98
1,604.99
396.51

43.81
42.20
41.53
41.45
41.00
40.60
40.20
40.12
40.05

18.35
27.5
4.19
68.9
7.38
24
29.9
40
9.9

DVP
CTF
CEE

HSX
HSX
HSX

1,536.00
1,029.60
671.5

40.00
39.60
39.50

38.4
26
17


214

437

215
216

1287
427

217

990

218
219
220
221
222
223

1439
812
51
1349
278
854

224
225

52
513

226

346

227

1425

228
229
230
231
232
233
234
235

290
41
228
1094
1274
765
1487
214

236

985

237
238
239

329
374
1237

240
241

1423
1625

242
243
244

1352
606
368

245

1333

246

488

247

71

Công ty C? ph?n Ngo?i thuong và Phát tri?
n Ð?u tu Thành ph? H? Chí Minh
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Công
nghi?p và V?n t?i
Công ty c? ph?n Everpia
Công ty C? ph?n Ð?u tu và S?n xu?t Petro
Mi?n Trung
Công ty c? ph?n Phân lân nung ch?y Van
Ði?n
Công ty C? ph?n MHC
Công ty C? ph?n T?p doàn D?u khí An Pha
Công ty C? ph?n Ô tô TMT
Công ty C? ph?n CMC
Công ty C? ph?n Nafoods Group
Công ty C? ph?n D?ch v? Hàng không
Taseco
Công ty C? ph?n D?ch v? Ô tô Hàng Xanh
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u Y t?
Domesco
Công ty c? ph?n Xây d?ng và Phát tri?n Ðô
th? t?nh Bà R?a-Vung Tàu
Công ty cô? phâ`n Tâ?p doa`n Kha´ch sa?n
Ðông A´
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán An Phát
Công ty c? ph?n C?ng Cát Lái
Công ty C? ph?n Nh?a R?ng Ðông
Công ty C? ph?n D?u Th?c v?t Tu?ng An
Công ty C? ph?n B?t gi?t Lix
Công ty C? ph?n Kh? trùng Vi?t Nam
Công ty C? ph?n COMA18
Công ty C? ph?n S?n xu?t và Công ngh?
Nh?a Pha Lê
Công ty c? ph?n Thuong m?i và khai thác
khoáng s?n Duong Hi?u
Công ty C? ph?n Bóng dèn Ði?n Quang
Công ty C? ph?n K? Ngh? L?nh
Công ty C? ph?n Dây và Cáp di?n Taya Vi?t
Nam
Công ty C? ph?n T?p doàn Yeah1
Công ty C? ph?n Thuong m?i Xu?t nh?p
kh?u Thiên Nam
Công ty C? ph?n Cao su Hòa Bình
Công ty C? ph?n Ð?t Phuong
CTCP S?n xu?t Kinh doanh Xu?t nh?p kh?u
D?ch v? và Ð?u tu Tân Bình
Công ty c? ph?n V?n t?i S?n ph?m khí qu?
c t?
Công ty C? ph?n Xây d?ng và Giao thông
Bình Duong

7

FDC

HSX

575.59

38.63

14.9

TCD
EVE

HSX
HSX

516.11
585.94

38.23
38.05

13.5
15.4

PMG

HSX

757.1

37.95

19.95

VAF
MHC
ASP
TMT
CVT
NAF

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

403.02
183.33
242.33
270.32
831.05
551.76

37.67
37.64
37.34
36.88
36.69
36.30

10.7
4.87
6.49
7.33
22.65
15.2

AST
HAX

HSX
HSX

2,538.00
581.22

36.00
35.01

70.5
16.6

DMC

HSX

2,601.09

34.73

74.9

UDC

HSX

152.71

34.71

4.4

DAH
APG
CLL
RDP
TAC
LIX
VFG
CIG

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

212.04
301.16
972.4
354.7
938.37
1,551.96
1,202.82
125.53

34.20
34.03
34.00
33.94
33.88
32.40
31.61
31.54

6.2
8.85
28.6
10.45
27.7
47.9
38.05
3.98

PLP

HSX

362.25

31.50

11.5

DHM
DQC
SRF

HSX
HSX
HSX

155.1
828.34
371.66

31.40
31.26
30.72

4.94
26.5
12.1

TYA
YEG

HSX
HSX

365.1
4,584.00

30.68
30.56

11.9
150

TNA
HRC
DPG

HSX
HSX
HSX

369.59
1,010.41
1,404.00

30.29
30.21
30.00

12.2
33.45
46.8

TIX

HSX

900

30.00

30

GSP

HSX

405

30.00

13.5

BCE

HSX

192

30.00

6.4


248
249

1065
1216

250
251
252

1311
1374
623

253

1390

254

23

255
256
257
258
259

1512
1236
560
1186
1129

260
261

1315
245

262
263
264
265
266

523
1456
933
225
871

267

757

268

333

269
270
271
272
273

1331
1246
19
1361
1259

274

619

275
276
277
278

751
1571
1409
685

279

1180

280
281
282

968
772
1566

Công ty C? ph?n Xây d?ng công nghi?p và
dân d?ng D?u khí
Công ty C? ph?n Bia Sài Gòn - Mi?n Trung
Công ty c? ph?n B?t d?ng s?n và Xây d?ng
Tru?ng Thành
Công ty C? ph?n Cao su Tây Ninh
Công ty C? ph?n Hung Th?nh Incons
Công ty C? ph?n Ð?u tu Nang lu?ng Tru?
ng Th?nh
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u Th?y s?n
An Giang
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Thuong
m?i Vi?n Ðông
Công ty C? ph?n Cao Su Sao Vàng
Công ty C? ph?n An Ti?n Industries
Công ty C? ph?n Son Hà Sài Gòn
CTCP Siam Brothers Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Xây d?ng và Ð?u tu Tru?
ng Giang
Công ty c? ph?n CNG Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Ð?u tu S?n xu?t và
Thuong m?i HCD
Công ty C? ph?n VinaCafé Biên Hòa
Công ty c? ph?n Du?c ph?m OPC
Công ty C? ph?n Cát L?i
Công ty C? ph?n D?ch v? Hàng hóa N?i Bài
Công ty C? ph?n B?t d?ng s?n Ði?n l?c Mi?
n Trung
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Thuong m?i
DIC
Công ty c? ph?n Phát tri?n Khu Công nghi?
p Tín Nghia
Công ty C? ph?n Siêu Thanh
Công ty c? ph?n Damsan
Công ty C? ph?n Tài nguyên
Công ty C? ph?n D?ch v? t?ng h?p Sài Gòn
Công ty C? ph?n Ð?u tu phát tri?n h? t?ng
IDICO
Công ty C? ph?n Khai thác và Ch? bi?n
Khoáng s?n Lào Cai
CTCP Thu?c sát trùng Vi?t Nam
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán Trí Vi?t
Công ty C? ph?n Ð?u tu Ð?a ?c Khang An
Công ty c? ph?n Phu?c vu? Ma?t dâ´t Sa`i
Go`n
Công ty c? ph?n Xây d?ng Ph?c Hung
Holdings
Công ty C? ph?n Landmark Holding
Công ty C? ph?n Ð?u tu Thuong m?i Xu?t

8

PXI
SMB

HSX
HSX

67.5
975.99

30.00
29.85

2.25
32.7

TEG
TRC
HTN

HSX
HSX
HSX

203.14
678.61
622.44

29.44
29.12
28.75

6.9
23.3
21.65

TTE

HSX

255.56

28.49

8.97

AGF

HSX

126.21

28.11

4.49

VID
SRC
HII
SHA
SBV

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

154.13
499.53
387.12
151.13
366.71

28.07
28.06
27.85
27.58
27.37

5.49
17.8
13.9
5.48
13.4

TGG
CNG

HSX
HSX

70.98
715.5

27.30
27.00

2.6
26.5

HCD
VCF
OPC
CLC
NCT

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

137.7
3,867.26
1,289.00
904.16
1,818.52

27.00
26.58
26.58
26.21
26.17

5.1
145.5
48.5
34.5
69.5

LEC

HSX

435.87

26.10

16.7

DIC

HSX

86.86

26.08

3.33

TIP
ST8
ADS
TNT
SVC

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

405.65
453.97
340.66
54.31
1,098.92

26.00
25.72
25.52
25.50
24.98

15.6
17.65
13.35
2.13
44

HTI

HSX

281.93

24.95

11.3

LCM
VPS
TVB
KAC

HSX
HSX
HSX
HSX

17
273.96
502.75
384

24.64
24.46
24.29
24.00

0.69
11.2
20.7
16

SGN

HSX

3,091.44

23.96

129

PHC
LMH
VPG

HSX
HSX
HSX

311.32
255.13
496.8

23.41
23.30
23.00

13.3
10.95
21.6


283
284
285
286

13
1327
895
1368

287
288

226
1418

289

576

290
291
292

1292
640
626

293
294

1069
1354

295
296
297

478
1215
678

298
299
300

1338
24
1269

301

907

302

182

303
304
305
306
307

711
470
166
463
1302

308

1294

309
310

1028
1378

311
312

612
189

313
314
315
316

483
1538
65
981

nh?p kh?u Vi?t Phát
Công ty c? ph?n Xu?t nh?p kh?u Th?y s?n
C?u Long An Giang
Công ty C? ph?n Ð?u tu Ði?n Tây Nguyên
Công ty C? ph?n Ðá Núi Nh?
Công ty C? ph?n Nh?a Tân Ð?i Hung
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Nhà
d?t COTEC
T?ng Công ty Vi?t Th?ng - CTCP
Công ty C? ph?n Kim khí Thành ph? H? Chí
Minh - Vnsteel
Công ty C? ph?n Ð?i lý Giao nh?n V?n t?i
X?p d? Tân C?ng
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Công ngh? HVC
Công ty c? ph?n Thuong m?i Hà Tây
Công ty C? ph?n Xây l?p Ðu?ng ?ng B? ch?
a D?u khí
Công ty C? ph?n Cao su Th?ng Nh?t
Công ty C? ph?n S?n xu?t Kinh doanh Xu?t
nh?p kh?u Bình Th?nh
Công ty C? ph?n Thi?t b? Ph? tùng Sài Gòn
Công ty C? ph?n Công ngh? Tiên Phong
Công ty C? ph?n Ð?u tu Xây d?ng và Phát
tri?n Ðô th? Thang Long
Công ty c? ph?n Xu?t nh?p kh?u An Giang
Công ty c? ph?n Sonadezi Long Thành
Công ty c? ph?n Gi?ng cây tr?ng Trung
Uong
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Công
nghi?p - Thuong m?i C? Chi
Công ty C? ph?n Ð?u tu tài chính Hoàng
Minh
Công ty C? ph?n Ch? bi?n G? Ð?c Thành
Công ty C? ph?n Xây d?ng 47
Qu? Ð?u tu tang tru?ng Thiên Vi?t 2
Công ty C? ph?n D?u khí Thái Duong
Công ty C? ph?n V?n t?i Ða phuong th?c
Duyên H?i
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng Buu
di?n
Công ty c? ph?n Th?y s?n s? 4
Công ty C? ph?n Ch? bi?n Nông s?n H?ng
Hà Son La
Công ty C? ph?n Chuong Duong
Công ty C? ph?n S?n xu?t Thuong m?i May
Sài Gòn
Công ty c? ph?n Y Du?c ph?m Vimedimex
Công ty C? ph?n Bibica
Công ty C? ph?n V?n t?i Xang d?u Ðu?ng

9

ACL
TIC
NNC
TPC

HSX
HSX
HSX
HSX

877.79
311.96
1,089.41
237.15

22.80
22.36
21.92
21.27

38.5
13.95
49.7
11.15

CLG
TVT

HSX
HSX

55.84
535.5

21.15
21.00

2.64
25.5

HMC

HSX

367.5

21.00

17.5

TCL
HVH
HTT

HSX
HSX
HSX

531.97
420
36

20.94
20.00
20.00

25.4
21
1.8

PXT
TNC

HSX
HSX

30
261.8

20.00
19.25

1.5
13.6

GIL
SMA
ITD

HSX
HSX
HSX

761.83
254.89
200.37

19.05
19.02
18.99

40
13.4
10.55

TLD
AGM
SZL

HSX
HSX
HSX

134.78
205.66
566.65

18.72
18.20
18.19

7.2
11.3
31.15

NSC

HSX

1,579.95

17.57

89.9

CCI

HSX

219.27

17.54

12.5

KPF
GDT
C47
FUCTVGF2
TDG

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

514.8
673.63
245.09
181.9
47.46

17.16
17.05
17.02
17.00
16.77

30
39.5
14.4
10.7
2.83

TCO

HSX

182.34

16.73

10.9

PTC
TS4

HSX
HSX

84.29
102.57

16.21
16.05

5.2
6.39

HSL
CDC

HSX
HSX

157.5
243.45

15.75
15.71

10
15.5

GMC
VMD
BBC
PJT

HSX
HSX
HSX
HSX

674.53
293.37
1,031.65
201.22

15.51
15.44
15.42
15.36

43.5
19
66.9
13.1


317
318
319
320
321
322
323
324

55
797
164
254
462
388
1569
1130

325
326

741
324

327
328
329

977
249
1230

330

1239

331
332

148
243

333

1583

334
335
336
337

1319
628
445
230

338

1624

339
340

1120
1262

341
342
343
344
345
346
347
348

648
1297
108
1174
123
952
241
382

349
350

621
39

351
352

1088
8

th?y Petrolimex
Công ty C? ph?n An Tru?ng An
Công ty c? ph?n In và Bao bì M? Châu
Công ty C? ph?n Ð?u tu Xây d?ng 3-2
Công ty C? ph?n Create Capital Vi?t Nam
Qu? Ð?u tu tang tru?ng TVAM
Công ty C? ph?n Ð? Tam
Công ty C? ph?n Bao bì d?u th?c v?t
Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 5
Công ty C? ph?n Ch? bi?n Hàng xu?t kh?u
Long An
Công ty C? ph?n Hóa An
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u
Petrolimex
Công ty C? ph?n V?t tu - Xang d?u
Công ty C? ph?n S.P.M
Công ty C? ph?n Gi?ng cây tr?ng Mi?n
Nam
Công ty C? ph?n Thuong m?i - D?ch v? B?
n Thành
Công ty C? ph?n Camimex Group
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng C?p
thoát nu?c
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng Ti?n
Giang
Công ty C? ph?n V?n t?i Hà Tiên
Công ty C? ph?n Ð?a ?c First Real
Công ty C? ph?n C?p nu?c Ch? L?n
Công ty C? ph?n Khoáng s?n Công nghi?p
Yên Bái
Công ty C? ph?n H?p tác kinh t? và Xu?t
nh?p kh?u SAVIMEX
Công ty C? ph?n Bao bì Biên Hòa
Công ty C? ph?n Ð?u tu Thuong m?i Th?y
S?n
Công ty C? ph?n Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
Công ty c? ph?n Khoáng s?n Bình Ð?nh
Công ty C? ph?n Ð?i lý V?n t?i SAFI
Công ty C? ph?n Cao su B?n Thành
Công ty C? ph?n C?ng Ð?ng Nai
Công ty C? ph?n Thuong nghi?p Cà Mau
Công ty C? ph?n Công viên nu?c Ð?m Sen
Công ty C? ph?n K? thu?t và Ô tô Tru?ng
Long
Công ty C? ph?n Chi?u x? An Phú
Công ty C? ph?n Bóng dèn Phích nu?c R?
ng Ðông
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u Th?y s?n

10

ATG
MCP
C32
CRC
FUCTVGF1
DTA
VPK
SC5

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

20.7
316.1
425.35
309.75
231
96
48.15
418.04

15.22
15.05
15.03
15.00
15.00
15.00
15.00
14.98

1.36
21
28.3
20.65
15.4
6.4
3.21
27.9

LAF
DHA

HSX
HSX

73.64
482.82

14.73
14.39

5
33.55

PIT
COM
SPM

HSX
HSX
HSX

78.16
783.69
190.03

14.21
14.12
13.77

5.5
55.5
13.8

SSC

HSX

875.89

13.52

64.8

BTT
CMX

HSX
HSX

477.9
214.18

13.50
13.22

35.4
16.2

VSI

HSX

340.56

13.20

25.8

THG
HTV
FIR
CLW

HSX
HSX
HSX
HSX

448.79
208.35
542.1
253.5

13.20
13.10
13.00
13.00

34
15.9
41.7
19.5

YBM

HSX

208

13.00

16

SAV
SVI

HSX
HSX

114.67
641.62

12.88
12.83

8.9
50

ICF
TCT
BMC
SFI
BRC
PDN
CMV
DSN

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

16.39
703.34
182.17
346.92
116.82
1,024.88
217.87
705.65

12.80
12.79
12.39
12.39
12.38
12.35
12.10
12.08

1.28
55
14.7
28
9.44
83
18
58.4

HTL
APC

HSX
HSX

192.6
374.19

12.00
11.80

16.05
31.7

RAL
ABT

HSX
HSX

953.35
494.38

11.50
11.50

82.9
43


353
354
355
356

421
1172
1591
995

357

285

358
359
360
361
362

1265
802
11
631
630

363
364
365
366
367
368
369
370

408
489
465
730
1329
378
770
1551

371
372

1471
1309

373

747

374
375
376

1132
396
3

377
378
379
380

1428
591
859
510

381

240

382
1

464
10

2

1187

3
4

1056
1490

5

1457

B?n Tre
Công ty c? ph?n Co di?n Th? Ð?c
Công ty C? ph?n Nhiên li?u Sài Gòn
Công ty C? ph?n Viettronics Tân Bình
Công ty C? ph?n Van hóa Phuong Nam
Công ty C? ph?n Phát tri?n Ðô th? Công
nghi?p S? 2
Công ty C? ph?n Công ngh? Sài Gòn Vi?n
Ðông
Công ty C? ph?n mi?n Ðông
Công ty c? ph?n Bê tông Becamex
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng HUD3
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng HUD1
Công ty C? ph?n VICEM V?t li?u Xây d?ng
Ðà N?ng
Công ty C? ph?n Ch? bi?n G? Thu?n An
Qu? ETF SSIAM VNX50
Công ty c? ph?n Lilama 10
Công ty C? ph?n TIE
Công ty C? ph?n Th?y di?n – Ði?n l?c 3
Công ty C? ph?n Lilama 18
Công ty c? ph?n Logistics Vinalink
Công ty C? ph?n Du?c ph?m Trung uong
VIDIPHA
Công ty C? ph?n C?p nu?c Th? Ð?c
Công ty C? ph?n Khoáng s?n và V?t li?u
xây d?ng Lâm Ð?ng
Công ty C? ph?n Nu?c gi?i khát Chuong
Duong
Công ty C? ph?n K? ngh? Ðô Thành
Công ty C? ph?n Th?y s?n Mekong
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Nhà và
Ðô th? Idico
Công ty c? ph?n Du l?ch - D?ch v? H?i An
Công ty C? ph?n Nam Vi?t
Công ty C? ph?n HACISCO
Công ty C? ph?n Công ngh? M?ng và Truy?
n thông
Qu? Ð?u tu B?t d?ng s?n Techcom Vi?t
Nam
Ngân hàng Thuong m?i C? ph?n Á Châu
Ngân hàng Thuong m?i c? ph?n Sài Gòn Hà N?i
T?ng Công ty C? ph?n D?ch v? K? thu?t D?
u khí Vi?t Nam
T?ng Công ty Viglacera - CTCP
T?ng Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u và
Xây d?ng Vi?t Nam

11

EMC
SFC
VTB
PNC

HSX
HSX
HSX
HSX

166.93
264.02
179.9
148.49

11.47
11.23
10.80
10.80

14.55
23.5
16.65
13.75

D2D

HSX

891.82

10.65

83.7

SVT
MDG
ACC
HU3
HU1

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

68.43
139.38
213
95
99.6

10.53
10.32
10.00
10.00
10.00

6.5
13.5
21.3
9.5
9.96

DXV
GTA
FUESSV50
L10
TIE
DRL
LM8
VNL

HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX
HSX

35.05
139.59
130.83
215.38
89
484.5
197.16
142.65

9.90
9.83
9.80
9.79
9.57
9.50
9.39
9.00

3.54
14.2
13.35
22
9.3
51
21
15.85

VDP
TDW

HSX
HSX

260.39
227.38

8.68
8.50

30
26.75

LBM

HSX

276.25

8.50

32.5

SCD
DTT
AAM

HSX
HSX
HSX

199.22
88.45
112.5

8.48
8.15
8.04

23.5
10.85
14

UIC
HOT
NAV
HAS

HSX
HSX
HSX
HSX

274.8
240
67.6
72.38

8.00
8.00
8.00
7.80

34.35
30
8.45
9.28

CMT

HSX

57.49

7.28

7.9

FUCVREIT
ACB

HSX
HNX

44.05
38,412.69

5.00
1,247.17

8.81
30.8

SHB

HNX

9,143.71

1,203.12

7.6

PVS
VGC

HNX
HNX

9,846.11
9,684.36

477.97
448.35

20.6
21.6

VCG

HNX

12,323.73

441.71

27.9


6
7
8
9
10

1059
971
921
636
1050

11

1194

12
13

927
707

14
15
16

706
1463
201

17
18
19
20

1555
1192
788
147

21
22

743
70

23

320

24
25
26
27
28
29

338
1524
356
321
192
47

30

916

31

295

32
33
34
35

1330
984
1033
156

36
37
38

590
312
1022

39

99

40

564

T?ng Công ty c? ph?n Xây l?p D?u khí Vi?t
Nam
Công ty c? ph?n C?ng H?i Phòng
Ngân hàng Thuong m?i c? ph?n Qu?c Dân
Công ty C? ph?n Tasco
Công ty C? ph?n PVI
Công ty C? ph?n Ch?ng Khoán Sài Gòn Hà
N?i
Công ty C? ph?n Khách s?n và D?ch v? Ð?i
Duong
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Kim Long
Công ty C? ph?n Liên doanh Ð?u tu Qu?c
t? KLF
Công ty c? ph?n VICOSTONE
Công ty C? ph?n T?p doàn C.E.O
T?ng Công ty C? ph?n Tái b?o hi?m qu?c
gia Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Ð?u tu T?ng h?p Hà N?i
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán MB
Công ty c? ph?n Xi mang Vicem Bút Son
Công ty c? ph?n Supe Ph?t phát và Hóa
ch?t Lâm Thao
Công ty C? ph?n Xi mang B?m Son
Công ty C? ph?n B?t gi?t và Hoá ch?t Ð?c
Giang
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n D?ch v?
Công trình Công c?ng Ð?c Long Gia Lai
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán IB
Công ty C? ph?n Nh?a Ð?ng Nai
CTCP Hóa ch?t Ð?c Giang – Lào Cai
Công ty c? ph?n C?ng Ðà N?ng
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Artex
Công ty C? ph?n Nh?a Thi?u niên Ti?n
Phong
Công ty C? ph?n T?p doàn Dabaco Vi?t
Nam
Công ty C? ph?n T?p doàn Ð?u tu Thang
Long
T?ng Công ty Hóa d?u Petrolimex-CTCP
T?ng Công ty C? ph?n B?o hi?m Buu di?n
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán B?o Vi?t
Công ty c? ph?n Xi mang VICEM Hoàng
Mai
Công ty C? ph?n T?p doàn Ð?i Châu
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán D?u khí
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Công
nghi?p B?o Thu
Công ty C? ph?n Nông nghi?p và Th?c ph?
m Hà N?i - Kinh B?c

12

PVX
PHP
NVB
HUT
PVI

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

520
3,596.56
2,530.19
940.21
7,788.37

400.00
326.96
297.67
268.63
231.11

1.3
11
8.5
3.5
33.7

SHS

HNX

2,444.30

202.01

12.1

OCH
KLS

HNX
HNX

1,080.00
1,950.08

200.00
182.25

5.4
10.7

KLF
VCS
CEO

HNX
HNX
HNX

281.1
10,427.20
2,038.13

165.35
156.80
154.40

1.7
66.5
13.2

VNR
SHN
MBS
BTS

HNX
HNX
HNX
HNX

2,634.63
1,218.31
1,880.60
539.83

131.08
129.61
122.12
119.96

20.1
9.4
15.4
4.5

LAS
BCC

HNX
HNX

1,083.42
748.07

112.86
110.01

9.6
6.8

DGC

HNX

4,732.55

107.80

43.9

DL1
VIX
DNP
DGL
CDN
ART

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

3,551.33
888.49
1,370.12
3,811.80
1,584.00
222.92

101.18
100.96
100.01
99.52
99.00
96.92

35.1
8.8
13.7
38.3
16
2.3

NTP

HNX

3,471.45

89.24

38.9

DBC

HNX

2,078.74

82.82

25.1

TIG
PLC
PTI
BVS

HNX
HNX
HNX
HNX

190.1
1,276.60
1,310.45
946.07

82.65
80.80
80.40
72.22

2.3
15.8
16.3
13.1

HOM
DCS
PSI

HNX
HNX
HNX

207.69
48.25
209.44

69.23
60.31
59.84

3
0.8
3.5

BII

HNX

40.38

57.69

0.7

HKB

HNX

36.12

51.60

0.7


41
42

14
1611

43
44

1045
1051

45
46

965
729

47

1356

48

1411

49
50
51

875
764
1163

52
53

1496
1395

54

786

55
56

1513
1112

57

1410

58
59

45
1135

60

1079

61
62

862
1042

63

42

64
65
66
67

1462
552
1146
1149

68

1515

69
70

681
519

71
72

654
1285

CTCP T?p doàn Khoáng s?n Á Cu?ng
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Ph? Wall
T?ng Công ty Dung d?ch khoan và Hóa
ph?m D?u khí-CTCP
Công ty c? ph?n Ð?u tu Nhà d?t Vi?t
Công ty C? ph?n Kinh doanh Khí Mi?n
Nam
CTCP S?n xu?t Xu?t nh?p kh?u Inox Kim Vi
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Thuong m?i
TNG
Công ty c? ph?n Than Vàng Danh Vinacomin
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Nhà Ðà
N?ng
Công ty C? ph?n Licogi 13
Công ty C? ph?n Sông Ðà 10
Công ty C? ph?n ?ng thép Vi?t Ð?c VG
PIPE
T?ng Công ty Thang Long - CTCP
Công ty c? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Xây d?
ng và Thuong m?i Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Công ngh? Vi?n thông
VITECO
Công ty C? ph?n SCI
Công ty c? ph?n T?p doàn Qu?n lý Tài s?n
Trí Vi?t
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Châu Á –
Thái Bình Duong
Công ty C? ph?n Xi mang Sài Son
Công ty C? ph?n Xi mang và Xây d?ng Qu?
ng Ninh
Công ty c? ph?n Than Núi Béo –
Vinacomin
Công ty c? ph?n Ð?u tu PV2
Công ty C? ph?n Ð?u tu Châu Á - Thái Bình
Duong
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Du l?
ch Vinaconex
Công ty C? ph?n Hoàng Hà
Công ty C? ph?n Sông Ðà 6
Công ty C? ph?n Sông Ðà 9
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Thuong m?i
và Công nghi?p Vi?t Nam
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán Ð?u tu Vi?t
Nam
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Hòa Bình
Công ty C? ph?n Ð?u tu Tài chính Qu?c t?
và Phát tri?n Doanh nghi?p IDJ
Công ty c? ph?n Than C?c Sáu - Vinacomin

13

ACM
WSS

HNX
HNX

30.6
140.84

51.00
50.30

0.6
2.8

PVC
PVL

HNX
HNX

305
90

50.00
50.00

6.1
1.8

PGS
KVC

HNX
HNX

1,774.96
54.45

50.00
49.50

35.5
1.1

TNG

HNX

922.66

49.34

18.7

TVD

HNX

274.27

44.96

6.1

NDN
LIG
SDT

HNX
HNX
HNX

537.63
183.76
183.75

44.43
42.73
42.73

12.1
4.3
4.3

VGS
TTL

HNX
HNX

530.61
469.37

42.11
41.91

12.6
11.2

MBG

HNX

167.36

41.84

4

VIE
S99

HNX
HNX

567.94
322.25

41.76
40.79

13.6
7.9

TVC

HNX

552.23

40.02

13.8

APS
SCJ

HNX
HNX

124.8
170.28

39.00
37.84

3.2
4.5

QNC

HNX

145.01

37.18

3.9

NBC
PV2

HNX
HNX

244.19
114.29

37.00
36.87

6.6
3.1

API

HNX

757.56

35.40

21.4

VCR
HHG
SD6
SD9

HNX
HNX
HNX
HNX

172.68
59.32
135.61
229.37

35.24
34.89
34.77
34.23

4.9
1.7
3.9
6.7

VIG

HNX

37.55

34.14

1.1

IVS
HBS

HNX
HNX

384.2
75.9

34.00
33.00

11.3
2.3

IDJ
TC6

HNX
HNX

88.02
191.73

32.60
32.50

2.7
5.9


73

385

74

1169

75
76
77
78
79
80

1604
373
974
1336
719
1058

81

1393

82
83
84
85

1305
697
1447
1048

86

887

87
88
89

35
361
1296

90
91
92
93

274
1150
1145
407

94
95
96
97
98
99
100

1019
569
32
1231
1505
1047
1324

101

934

102
103

718
679

104

444

105
106
107
108

949
834
880
390

Công ty C? ph?n Ð?u tu Sao Thang Long
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Ði?n
mi?n Trung
Công ty C? ph?n VICEM V?t tu V?n t?i Xi
mang
Công ty c? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Sóc Son
Công ty c? ph?n Ð?u tu Ði?n l?c 3
Công ty C? ph?n Công nghi?p Tung Kuang
Công ty c? ph?n CNC Capital Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Vinaconex 39
Công ty c? ph?n Thuong m?i và D?ch v?
Ti?n Thành
Công ty C? ph?n Than Ðèo Nai Vinacomin
Công ty C? ph?n Khoáng s?n Hòa Bình
Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 3
Công ty C? ph?n Kinh doanh Khí Mi?n B?c
Công ty C? ph?n S?n xu?t Xu?t nh?p kh?u
NHP
CTCP S?n xu?t Kinh doanh Du?c và Trang
thi?t b? Y t? Vi?t M?
Công ty C? ph?n Thép Dana - Ý
Công ty C? ph?n Than Cao Son - TKV
T?ng Công ty C? ph?n Ð?u tu Xây d?ng và
Thuong m?i Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Simco Sông Ðà
Công ty C? ph?n Sông Ðà 5
Công ty c? ph?n C?ng Ðo?n Xá
Công ty c? ph?n D?ch v? Phân ph?i T?ng
h?p D?u khí
CTCP Than Hà L?m - Vinacomin
Công ty C? ph?n Alphanam E&C
Công ty c? ph?n Bao bì Nh?a Sài Gòn
Công ty C? ph?n Viglacera H? Long
T?ng Công ty Tu v?n Thi?t k? D?u khí-CTCP
Công ty c? ph?n Than Hà Tu - Vinacomin
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán Phuong
Ðông
Công ty c? ph?n Khoáng s?n Luy?n kim
màu
Công ty c? ph?n T?p doàn Thiên Quang
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n
Doanh nghi?p Vi?t Nam
Công ty c? ph?n V?n t?i khí và hóa ch?t
Vi?t Nam
Công ty c? ph?n D?ch v? Phú Nhu?n
Công ty C? ph?n B?t gi?t Net
Công ty C? ph?n Ð?u tu phát tri?n Thành

14

DST

HNX

54.77

32.22

1.7

SEB

HNX

992

32.00

31

VTV
DPS
PIC
TKU
KSQ
PVV

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

312
21.76
378.89
318.38
39
15

31.20
31.09
30.31
30.04
30.00
30.00

10
0.7
12.5
10.6
1.3
0.5

TTH

HNX

155.48

29.90

5.2

TDN
KHB
VC3
PVG

HNX
HNX
HNX
HNX

173.69
29.08
630.02
221.76

29.44
29.08
28.38
27.72

5.9
1
22.2
8

NHP

HNX

19.3

27.57

0.7

AMV
DNY
TCS

HNX
HNX
HNX

911.09
86.4
198.67

27.12
27.00
26.85

33.6
3.2
7.4

CTX
SDA
SD5
DXP

HNX
HNX
HNX
HNX

553.43
133.65
166.4
309.25

26.35
26.21
26.00
25.99

21
5.1
6.4
11.9

PSD
HLC
AME
SPP
VHL
PVE
THT

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

331.72
190.61
365.4
95.46
762.5
100
211.29

25.52
25.41
25.20
25.12
25.00
25.00
24.57

13
7.5
14.5
3.8
30.5
4
8.6

ORS

HNX

72

24.00

3

KSK
ITQ

HNX
HNX

7.17
73.91

23.90
23.84

0.3
3.1

FID

HNX

32.96

23.54

1.4

PCT
MSC
NET
DTD

HNX
HNX
HNX
HNX

177.1
360
620.43
283.8

23.00
22.50
22.40
22.00

7.7
16
27.7
12.9


109
110
111

1450
1044
856

112
113
114
115
116
117
118

800
563
1264
909
838
256
1537

119

570

120
121
122
123
124
125
126
127
128

1164
649
586
1181
1197
1201
1522
1003
1526

129
130
131
132
133
134

946
332
1204
670
1234
1615

135

239

136
137
138

1026
1314
1229

139
140

656
551

141
142
143
144
145
146

1153
235
1407
881
829
1430

Ð?t
Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 7
Công ty c? ph?n B?c ?ng D?u khí Vi?t Nam
Công ty c? ph?n C?ng Ngh? Tinh
Công ty c? ph?n Than Mông Duong Vinacomin
Công ty C? ph?n Th?y di?n N?m Mu
Công ty c? ph?n SOLAVINA
Công ty C? ph?n Nhôm Sông H?ng
CTCP Xây d?ng 1.1.6.8
Công ty C? ph?n T?p doàn COTANA
Công ty C? ph?n Vimeco
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n B?t
d?ng s?n HUDLAND
Công ty C? ph?n Ð?u tu Xây d?ng và Phát
tri?n Ðô th? Sông Ðà
Công ty C? ph?n Xây d?ng Sông H?ng
Công ty C? ph?n S?a Hà N?i
Công ty c? ph?n D?u th?c v?t Sài Gòn
Công ty c? ph?n ANI
Công ty c? ph?n Nông nghi?p Hùng H?u
Công ty C? ph?n Viglacera Tiên Son
Công ty C? ph?n Thi?t b? Buu di?n
Công ty c? ph?n Cáp Nh?a Vinh Khánh
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Gas
Ðô Th?
Công ty C? ph?n Du?c ph?m Hà Tây
Công ty C? ph?n Sông Ðà 11
Công ty C? ph?n Bao bì và In Nông nghi?p
Công ty C? ph?n Sara Vi?t Nam
Công ty Cô? phâ`n X20
Công ty c? ph?n Xây d?ng và Nhân l?c Vi?t
Nam
Công ty c? ph?n Phân bón và Hóa ch?t D?
u khí Tây Nam B?
Công ty C? ph?n Trang
Công ty c? ph?n SPI
Công ty C? ph?n Phát tri?n H? t?ng Vinh
Phúc
Công ty C? ph?n Bánh k?o H?i Hà
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây l?p Sông
Ðà
Công ty c? ph?n CMISTONE Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Tu v?n Xây d?ng Ði?n 4
Công ty C? ph?n Phân lân Ninh Bình
Công ty c? ph?n T?p doàn Tru?ng Ti?n
Công ty C? ph?n Vi?n Liên

15

VC7
PVB
NAP

HNX
HNX
HNX

195.8
362.88
240.99

22.00
21.60
21.52

8.9
16.8
11.2

MDC
HJS
SVN
NSH
MST
CSC
VMC

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

117.8
525
23.1
60.01
94.39
313.65
384

21.42
21.00
21.00
20.69
20.52
20.50
20.00

5.5
25
1.1
2.9
4.6
15.3
19.2

HLD

HNX

268

20.00

13.4

SDU
ICG
HNM
SGO
SIC
SJ1
VIT
POT
VKC

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

180
148
60
16
229.99
435.94
263.25
341.97
96.39

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
19.91
19.50
19.43
19.28

9
7.4
3
0.8
11.5
21.9
13.5
17.6
5

PCG
DHT
SJE
INN
SRA
X20

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

341.55
709.63
480.61
540
340.2
181.13

18.87
18.82
18.49
18.00
18.00
17.25

18.1
37.7
26
30
18.9
10.5

CMS

HNX

94.6

17.20

5.5

PSW
TFC
SPI

HNX
HNX
HNX

125.8
127.91
13.45

17.00
16.83
16.81

7.4
7.6
0.8

IDV
HHC

HNX
HNX

501.12
1,951.29

16.70
16.43

30
118.8

SDD
CMI
TV4
NFC
MPT
UNI

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

25.61
16
268.09
72.36
57.54
124.06

16.01
16.00
15.77
15.73
15.55
15.32

1.6
1
17
4.6
3.7
8.1


147

783

148
149

883
806

150
151

418
1446

152

1012

153
154

951
732

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

780
855
1468
1142
4
1370
479
1577
1136
172
578
864

167
168

1479
733

169
170

1020
1273

171
172
173
174
175
176
177
178
179

1345
1179
299
1405
269
904
1445
1454
1438

180
181
182

987
715
1541

183

548

Công ty C? ph?n Cung ?ng và D?ch v? K?
thu?t Hàng H?i
T?ng Công ty Ð?u tu Phát tri?n Nhà và Ðô
th? Nam Hà N?i
Công ty C? ph?n Thép Mê Lin
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n giáo
d?c Hà N?i
Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 2
Công ty C? ph?n D?ch v? K? thu?t Ði?n l?c
D?u khí Vi?t Nam
Công ty c? ph?n Du l?ch D?u khí Phuong
Ðông
Công ty c? ph?n LICOGI 14
Công ty C? ph?n Ð?u tu Xây d?ng Luong
Tài
Công ty c? ph?n T?p doàn Nagakawa
Công ty C? ph?n Th?c ph?m Lâm Ð?ng
Công ty C? ph?n Sông Ðà 2
Công ty C? ph?n Vi?t Tiên Son Ð?a ?c
Công ty C? ph?n Nh?a Tân Phú
Công ty C? ph?n G?ch Khang Minh
Công ty c? ph?n Ð?i lý Hàng h?i Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Sông Ðà Cao Cu?ng
Công ty C? ph?n C?ng An Giang
Công ty C? ph?n H?i Minh
Công ty C? ph?n Nhi?t di?n Ninh Bình
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng
VNECO 9
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng s? 18
Công ty c? ph?n Phân bón và Hóa ch?t D?
u khí Ðông Nam B?
Công ty C? ph?n Xây l?p Thành An 96
Công ty C? ph?n Thuong m?i - Xu?t nh?p
kh?u Th? Ð?c
Công ty C? ph?n Khách s?n Sài Gòn
Công ty C? ph?n Du?c ph?m B?n Tre
Công ty C? ph?n Tu v?n Xây d?ng Ði?n 2
Công ty C? ph?n Cà Phê Thuong Phú
Công ty C? ph?n B?t d?ng s?n Netland
Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 1
Công ty C? ph?n Vinaconex 25
Công ty C? ph?n VINACONEX 21
Công ty c? ph?n Phân bón và Hóa ch?t D?
u khí Mi?n B?c
Công ty c? ph?n Ð?u tu DNA
CTCP Phát tri?n Hàng h?i
Công ty c? ph?n Co khí và Khoáng s?n Hà
Giang

16

MAC

HNX

112.03

15.14

7.4

NHA
MEL

HNX
HNX

111.38
130.5

15.05
15.00

7.4
8.7

EID
VC2

HNX
HNX

210
202.5

15.00
15.00

14
13.5

PPS

HNX

117

15.00

7.8

PDC
L14

HNX
HNX

67.5
599.96

15.00
15.00

4.5
40

LUT
NAG
VDL
SD2
AAV
TPP
GKM
VSA
SCL
CAG
HMH
NBP

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

32.91
74.25
388.41
76.44
136.56
190.79
219.71
260.78
50
1,625.64
141.99
151.81

14.96
14.85
14.66
14.42
14.37
14.24
14.17
14.10
13.89
13.80
12.91
12.87

2.2
5
26.5
5.3
9.5
13.4
15.5
18.5
3.6
117.8
11
11.8

VE9
L18

HNX
HNX

32.56
118.75

12.52
12.50

2.6
9.5

PSE
TA9

HNX
HNX

106.25
94.39

12.50
12.42

8.5
7.6

TMC
SGH
DBT
TV2
CTP
NRC
VC1
VCC
V21

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

171.12
840.76
147.77
1,600.71
50.82
432
184.8
127.2
126

12.40
12.36
12.31
12.31
12.10
12.00
12.00
12.00
12.00

13.8
68
12
130
4.2
36
15.4
10.6
10.5

PMB
KSD
VMS

HNX
HNX
HNX

97.2
63.6
56.4

12.00
12.00
12.00

8.1
5.3
4.7

HGM

HNX

476.83

11.92

40


184
185
186
187
188

1557
101
1451
529
1318

189
190
191

1597
1544
911

192
193
194
195
196
197

212
616
229
303
1134
642

198
199

1540
868

200

791

201
202
203
204
205
206

1335
701
379
102
1144
1108

207
208

1170
227

209

944

210
211
212

1344
168
48

213
214
215
216
217
218
219

413
709
1214
261
471
331
151

220

988

Công ty c? ph?n Giao nh?n V?n t?i Ngo?i
thuong
Công ty C? ph?n Khoáng s?n B?c K?n
Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 9
Công ty C? ph?n Hãng son Ðông Á
Công ty c? ph?n Bia Hà N?i - Thanh Hóa
Công ty c? ph?n Thuong m?i và Ð?u tu
Vinataba
Công ty C? ph?n T?p doàn Vinacontrol
Công ty C? ph?n Ngân Son
Công ty C? ph?n D?ch v? Sân bay Qu?c t?
Cam Ranh
Công ty C? ph?n Thuong m?i Hóc Môn
CTCP Xu?t nh?p kh?u Than - Vinacomin
Công ty C? ph?n DIC s? 4
Công ty C? ph?n SCI E&C
Công ty C? ph?n Hóa ch?t Vi?t Trì
Công ty C? ph?n Khoáng s?n và Ð?u tu
VISACO
Công ty C? ph?n C?p nu?c Nhà Bè
CTCP Xây l?p Co khí và Luong th?c Th?c
ph?m
Công ty C? ph?n Xây d?ng và Kinh doanh
Ð?a ?c Tân K?
Công ty C? ph?n Kiên Hùng
Công ty C? ph?n Qu?n lý Ðu?ng sông s? 3
Công ty C? ph?n Th?y s?n B?c Liêu
Công ty C? ph?n Sông Ðà 4
Công ty C? ph?n Sông Ðà 505
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n giáo
d?c Phuong Nam
Công ty c? ph?n Xi mang La Hiên VVMI
Công ty c? ph?n Phân bón và Hóa ch?t D?
u khí Mi?n Trung
Công ty C? ph?n Kinh doanh than Mi?n B?
c - Vinacomin
Công ty C? ph?n Xây d?ng 1369
Công ty c? ph?n Hàng tiêu dùng ASA
Công ty C? ph?n Sách Giáo d?c t?i Tp.Hà
N?i
Công ty c? ph?n Kim khí mi?n Trung
Công ty c? ph?n Mía du?ng Son La
Công ty C? ph?n Vinavico
Công ty C? ph?n C?p nu?c Gia Ð?nh
Công ty C? ph?n Ði?n Co H?i Phòng
Công ty C? ph?n C?p nu?c B?n Thành
Công ty C? ph?n Du?c ph?m Du?c li?u
Pharmedic

17

VNT
BKC
VC9
HDA
THB

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

344.91
106.81
175.43
110.4
105.11

11.89
11.74
11.70
11.50
11.43

29
9.1
15
9.6
9.2

VTJ
VNC
NST

HNX
HNX
HNX

47.88
471.85
224.04

11.40
11.23
11.20

4.2
42
20

CIA
HTC
CLM
DC4
SCI
HVT

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

188.7
343.2
154
130.9
86.9
556.01

11.10
11.00
11.00
11.00
11.00
10.99

17
31.2
14
11.9
7.9
50.6

VMI
NBW

HNX
HNX

9.85
190.75

10.94
10.90

0.9
17.5

MCF

HNX

131.49

10.78

12.2

TKC
KHS
DS3
BLF
SD4
S55

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

318.75
125.19
40.54
35.7
66.95
240

10.73
10.70
10.67
10.50
10.30
10.00

29.7
11.7
3.8
3.4
6.5
24

SED
CLH

HNX
HNX

169
169

10.00
10.00

16.9
16.9

PCE

HNX

106

10.00

10.6

TMB
C69
ASA

HNX
HNX
HNX

80
55
7

10.00
10.00
10.00

8
5.5
0.7

EBS
KMT
SLS
CTA
GDW
DHP
BTW

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

115.6
80.74
464.14
4.77
158.65
98.72
175.97

9.97
9.85
9.79
9.54
9.50
9.49
9.36

11.6
8.2
47.4
0.5
16.7
10.4
18.8

PMC

HNX

545.96

9.33

58.5


221
222
223
224

826
966
950
263

225
226

1501
262

227
228
229
230
231
232
233
234
235

1334
1547
804
739
1406
277
1013
64
481

236
237
238
239
240

1252
1308
1011
1449
931

241

1115

242

874

243
244
245
246
247

755
1494
366
752
738

248
249
250
251

1402
1093
1442
993

252
253
254
255
256
257
258
259

1018
1177
693
1422
1202
1156
1380
283

Công ty C? ph?n T?p doàn Mai Linh Mi?n
Trung
Công ty C? ph?n PGT Holdings
Công ty C? ph?n Pacific Dinco
Công ty c? ph?n Gia Lai CTC
Công ty C? ph?n Du?c li?u và Th?c ph?m
Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Ch? t?o Bom H?i Duong
Công ty c? ph?n D?ch v? V?n t?i và
Thuong m?i
Công ty c? ph?n Vinafreight
Công ty C? ph?n Someco Sông Ðà
Công ty C? ph?n Lilama 69-2
Công ty C? ph?n Tu v?n Xây d?ng Ði?n 3
Công ty c? ph?n Vinam
CTCP Xang d?u D?u khí Phú Yên
Công ty C? ph?n Th?ng Nh?t
Công ty c? ph?n K? thu?t di?n Toàn C?u
Công ty C? ph?n Công nghi?p Thuong m?i
Sông Ðà
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n TDT
Công ty C? ph?n Du?c ph?m Phong Phú
Công ty C? ph?n Vinaconex 6
Công ty C? ph?n Truy?n thông s? 1
Công ty C? ph?n Luong th?c Th?c ph?m
Safoco
CTCP Ch? bi?n th?c ph?m nông s?n xu?t
kh?u Nam Ð?nh
Công ty C? ph?n Du?c Lâm Ð?ng Ladophar
Công ty C? ph?n C?ng Rau qu?
Công ty C? ph?n Du?c ph?m Trung uong 3
Công ty C? ph?n Licogi 166
Công ty C? ph?n Lilama 69-1
Công ty c? ph?n Ð?u tu Xây d?ng và Công
ngh? Ti?n Trung
Công ty C? ph?n Ð?a ?c Ch? L?n
Công ty C? ph?n Nh?a Bao bì Vinh
Công ty C? ph?n Co khí Xang d?u
Công ty c? ph?n V?n t?i và D?ch v?
Petrolimex Sài Gòn
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u Sa Giang
Công ty C? ph?n Ð?u tu HP Vi?t Nam
Công ty c? ph?n VICEM Th?ch cao Xi mang
Công ty C? ph?n Sông Ðà 1.01
Công ty C? ph?n Sadico C?n Tho
Công ty C? ph?n ?c quy Tia sáng
Công ty C? ph?n Ð?a ?c 11

18

MNC
PGT
PDB
CTC

HNX
HNX
HNX
HNX

36.19
32.34
89.99
35.2

9.28
9.24
8.91
8.80

3.9
3.5
10.1
4

VHE
CTB

HNX
HNX

247.28
253.7

8.80
8.60

28.1
29.5

TJC
VNF
MEC
L62
TV3
CVN
PPY
BAX
GLT

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

60.2
162.51
20.05
51.45
337.67
136.95
155.74
221.4
386.24

8.60
8.38
8.35
8.30
8.28
8.25
8.24
8.20
8.13

7
19.4
2.4
6.2
40.8
16.6
18.9
27
47.5

STP
TDT
PPP
VC6
ONE

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

54.55
94.58
74.4
70.4
35.03

8.02
8.02
8.00
8.00
7.96

6.8
11.8
9.3
8.8
4.4

SAF

HNX

421.25

7.92

53.2

NDF

HNX

11

7.86

1.4

LDP
VGP
DP3
LCS
L61

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

195.75
151.82
577.58
19
110.61

7.83
7.83
7.65
7.60
7.58

25
19.4
75.5
2.5
14.6

TTZ
RCL
VBC
PMS

HNX
HNX
HNX
HNX

70.41
159.5
150
94.34

7.57
7.56
7.50
7.20

9.3
21.1
20
13.1

PSC
SGC
KDM
TXM
SJC
SDG
TSB
D11

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

107.28
700.46
22.01
62.3
17.34
173.4
55.99
95.66

7.20
7.15
7.10
7.00
6.94
6.80
6.75
6.55

14.9
98
3.1
8.9
2.5
25.5
8.3
14.6


260
261

522
1110

262
263
264
265
266

184
566
260
203
67

267
268
269

1351
1388
1474

270

336

271
272
273
274

979
1436
28
1313

275

878

276

1248

277
278

29
637

279
280
281
282

1039
1075
1219
409

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

485
170
813
774
726
1599
173
820
1595
958
334
769
790

296

1243

Công ty C? ph?n Bê tông Hoà C?m Intimex
Công ty C? ph?n Sông Ðà 7.04
Công ty C? ph?n Khoáng s?n & Xi mang C?
n Tho
Công ty C? ph?n Chè Hi?p Khánh
Công ty C? ph?n Công trình 6
Công ty c? ph?n Tech-Vina
Công ty c? ph?n VICEM Bao bì Bút Son
Công ty c? ph?n VICEM Thuong m?i Xi
mang
Công ty C? ph?n G?ch men Thanh Thanh
Công ty C? ph?n Xây d?ng di?n VNECO 1
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Xây d?
ng - H?i An
Công ty C? ph?n Thuong m?i và V?n t?i
Petrolimex Hà N?i
Công ty C? ph?n Xây d?ng s? 12
Công ty C? ph?n Van hóa Tân Bình
Công ty C? ph?n V?i s?i May m?c Mi?n B?c
Công ty C? ph?n Xây l?p Phát tri?n Nhà Ðà
N?ng
Công ty C? ph?n Sách và Thi?t b? tru?ng
h?c Tp. H? Chí Minh
Công ty C? ph?n Ðâ`u tu pha´t triê?n Ha?
tâ`ng ALV
Công ty c? ph?n Ð?u tu HVA
Công ty C? ph?n V?n t?i và D?ch v?
Petrolimex H?i Phòng
Công ty C? ph?n Que hàn di?n Vi?t Ð?c
Công ty c? ph?n SAMETEL
Công ty C? ph?n Ch? t?o máy Dzi An
Công ty c? ph?n G?ch Ngói G?m Xây d?ng
M? Xuân
Công ty C? ph?n Xây d?ng và Ð?u tu 492
Công ty C? ph?n Minh H?u Liên
Công ty C? ph?n Lilama 5
Công ty c? ph?n Ðu?ng Kon Tum
Công ty C? ph?n Vang Thang Long
Công ty C? ph?n Ð? h?p H? Long
Công ty C? ph?n Du?c Thú y Cai L?y
Công ty C? ph?n Dây cáp di?n Vi?t Thái
Công ty c? ph?n Xây l?p III Petrolimex
Công ty C? ph?n DIC - Ð?ng Ti?n
Công ty C? ph?n Lilama 7
Công ty C? ph?n G?ch ngói cao c?p
Công ty C? ph?n Ch? t?o K?t c?u Thép
VNECO.SSM

19

HCC
S74

HNX
HNX

92.56
33.05

6.52
6.48

14.2
5.1

CCM
HKT
CT6
CET
BBS

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

112.84
14.11
27.48
18.15
63.6

6.20
6.13
6.11
6.05
6.00

18.2
2.3
4.5
3
10.6

TMX
TTC
VE1

HNX
HNX
HNX

51
87.33
57.53

6.00
5.94
5.93

8.5
14.7
9.7

DIH

HNX

189.13

5.91

32

PJC
V12
ALT
TET

HNX
HNX
HNX
HNX

205.15
69.82
71.14
179.64

5.86
5.82
5.74
5.70

35
12
12.4
31.5

NDX

HNX

83.61

5.69

14.7

STC

HNX

86.68

5.67

15.3

ALV
HVA

HNX
HNX

18.67
10.73

5.66
5.65

3.3
1.9

PTS
QHD
SMT
DZM

HNX
HNX
HNX
HNX

29.51
91.16
130.12
12.95

5.57
5.52
5.47
5.40

5.3
16.5
23.8
2.4

GMX
C92
MHL
LO5
KTS
VTL
CAN
MKV
VTH
PEN
DID
LM7
MCC

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

127.55
41.97
33.85
19.57
100.39
151.8
191.5
70
47.5
36
18.5
16
54.85

5.31
5.31
5.29
5.15
5.07
5.06
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.99

24
7.9
6.4
3.8
19.8
30
38.3
14
9.5
7.2
3.7
3.2
11

SSM

HNX

30.18

4.95

6.1


297

1386

298
299
300

174
272
704

301

287

302
303
304

44
778
940

305
306
307
308
309

1400
232
1440
1592
342

310
311

1218
354

312
313

784
992

314

348

315
316
317

796
250
1608

318
319
320
321

1178
224
501
219

322
323

948
120

324

597

325
326

761
735

327
328
329

56
817
734

330

1029

Công ty C? ph?n D?ch v? K? thu?t Vi?n
thông
Công ty C? ph?n Lâm Nông s?n Th?c ph?m
Yên Bái
CTCP Ch? t?o máy Vinacomin
Công ty C? ph?n Kim khí KKC
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Giáo
d?c Ðà N?ng
Công ty C? ph?n Phát tri?n Ph? gia và S?n
ph?m D?u m?
Công ty c? ph?n Ði?n nh? Vi?n thông
Công ty c? ph?n Bao bì D?u khí Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Du l?ch – Thuong m?i Tây
Ninh
Công ty C? ph?n Ð?u tu CMC
Công ty C? ph?n VT V?n Xuân
Công ty C? ph?n Vi?n thông VTC
Công ty C? ph?n Ð?a ?c Ðà L?t
Công ty C? ph?n Sách và Thi?t b? Giáo d?c
Mi?n Nam
T?ng Công ty c? ph?n Y t? Danameco
Công ty c? ph?n D?ch v? Hàng không Sân
bay Ðà N?ng
Công ty c? ph?n Bao bì Ð?m Phú M?
Công ty C? ph?n Ði?n nu?c L?p máy H?i
Phòng
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng BDC
Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Thu?c sát trùng C?n Tho
Công ty C? ph?n V?t li?u xây d?ng B?n Tre
Công ty c? ph?n Sách Giáo d?c t?i T.P H?
Chí Minh
Công ty C? ph?n COKYVINA
Công ty C? ph?n Bia Hà N?i - H?i Duong
Công ty C? ph?n Co di?n Mi?n Trung
Công ty c? ph?n Hóa ph?m d?u khí DMC mi?n B?c
Công ty c? ph?n Vicem Bao bì B?m Son
CTCP Xây d?ng Thuong m?i và Khoáng s?n
Hoàng Phúc
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Xây d?ng Th?y
l?i Lâm Ð?ng
Công ty C? ph?n Lilama 45.3
Công ty c? ph?n Su?t an công nghi?p
Atesco
Công ty C? ph?n Khoáng s?n và Co khí
Công ty C? ph?n Co khí L?p máy Lilama
CTCP Thi?t k? - Xây d?ng - Thuong m?i
Phúc Th?nh

20

TST

HNX

36.48

4.80

7.6

CAP
CTT
KKC

HNX
HNX
HNX

198.5
36.64
40.82

4.76
4.70
4.69

41.7
7.8
8.7

DAD

HNX

81.54

4.66

17.5

APP
LTC
PBP

HNX
HNX
HNX

21.31
14.22
79.08

4.63
4.59
4.57

4.6
3.1
17.3

TTT
CMC
VAT
VTC
DLR

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

239.48
24.17
12.73
35.78
40.5

4.57
4.56
4.55
4.53
4.50

52.4
5.3
2.8
7.9
9

SMN
DNM

HNX
HNX

41.85
57.35

4.41
4.38

9.5
13.1

MAS
PMP

HNX
HNX

196.31
63.84

4.27
4.20

46
15.2

DNC

HNX

101.94

4.11

24.8

MCO
CPC
VXB

HNX
HNX
HNX

6.57
119.18
54.66

4.11
4.08
4.05

1.6
29.2
13.5

SGD
CKV
HAD
CJC

HNX
HNX
HNX
HNX

38.41
75.83
90.8
84

4.04
4.01
4.00
4.00

9.5
18.9
22.7
21

PCN
BPC

HNX
HNX

32.97
64.6

3.93
3.80

8.4
17

HPM

HNX

45.22

3.80

11.9

LHC
L43

HNX
HNX

223.2
11.55

3.60
3.50

62
3.3

ATS
MIM
L35

HNX
HNX
HNX

135.1
45.35
13.39

3.50
3.41
3.27

38.6
13.3
4.1

PTD

HNX

56

3.20

17.5


331
332
333
334
335
336
337

127
511
17
439
1584
884
160

338

83

339
340

1460
721

341
342
343

727
1175
30

344
345
346

1086
1323
1152

347

46

348
349

302
1609

350

882

351
352

279
367

353
354

516
1475

355
356

527
1603

357
358

1007
669

359
360

1369
1478

361
362
363

414
1154
624

364
365

1085
1161

Công ty C? ph?n D?ch v? B?n Thành
Công ty C? ph?n Thuong m?i Bia Hà N?i
Công ty C? ph?n Mi thu?t và Truy?n thông
Công ty c? ph?n Fiditour
Công ty C? ph?n Container Mi?n Trung
Công ty C? ph?n G?ch Ngói Nh? Hi?p
Công ty c? ph?n VICEM Bao bì H?i Phòng
Công ty C? ph?n Sách và Thi?t b? tru?ng
h?c Ðà N?ng
Công ty C? ph?n Nhân l?c và Thuong m?i
Vinaconex
Công ty c? ph?n KASATI
Công ty c? ph?n Ð?u tu Thi?t b? và Xây l?p
di?n Thiên Tru?ng
Công ty C? ph?n D?t lu?i Sài Gòn
Công ty c? ph?n Khoáng s?n Á Châu
Công ty C? ph?n Công trình Giao thông V?
n t?i Qu?ng Nam
Công ty c? ph?n Thanh Hoa - Sông Ðà
Công ty C? ph?n Tu v?n Sông Ðà
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u Hàng
không
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n - Xây d?
ng s? 2
Công ty C? ph?n B?n xe Mi?n Tây
Công ty C? ph?n Ch? bi?n Th?y s?n Xu?t
kh?u Ngô Quy?n
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Xây l?p
Constrexim s? 8
Công ty C? ph?n Nh?a Ðà N?ng
Công ty C? ph?n Sách - Thi?t b? tru?ng h?c
Hà Tinh
Công ty c? ph?n Xây d?ng di?n VNECO 2
Công ty C? ph?n Thuong m?i D?ch v? V?n
t?i Xi mang H?i Phòng
Công ty C? ph?n Viglacera T? Son
Công ty c? ph?n Tu v?n Ði?n l?c D?u khí
Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Tu v?n Ð?u tu IDICO
Công ty C? ph?n In Sách giáo khoa t?i T.P
Hà N?i
Công ty c? ph?n Xây d?ng di?n VNECO 8
Công ty C? ph?n B?n d? và Tranh ?nh Giáo
d?c
Công ty c? ph?n K? thu?t Ði?n Sông Ðà
Công ty C? ph?n HTInvest
Công ty C? ph?n Sách và Thi?t b? tru?ng
h?c Qu?ng Ninh
Công ty C? ph?n Son Ð?ng Nai

21

BSC
HAT
ADC
FDT
VSM
NHC
BXH

HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX
HNX

48.84
114.61
49.27
150.89
36.3
100.37
43.98

3.15
3.12
3.06
3.05
3.05
3.04
3.01

15.5
36.7
16.1
49.4
11.9
33
14.6

BED

HNX

100.5

3.00

33.5

VCM
KST

HNX
HNX

64.5
47.04

3.00
3.00

21.5
15.7

KTT
SFN
AMC

HNX
HNX
HNX

7.98
97.38
66.97

2.96
2.86
2.85

2.7
34
23.5

QTC
THS
SDC

HNX
HNX
HNX

51.3
33.48
39.15

2.70
2.70
2.61

19
12.4
15

ARM

HNX

125.75

2.59

48.5

DC2
WCS

HNX
HNX

18.65
335

2.52
2.50

7.4
134

NGC

HNX

23.46

2.30

10.2

CX8
DPC

HNX
HNX

22.08
103.59

2.29
2.24

9.65
46.3

HBE
VE2

HNX
HNX

20.3
24.97

2.23
2.10

9.1
11.9

HCT
VTS

HNX
HNX

47.18
42

2.02
2.00

23.4
21

PPE
INC

HNX
HNX

21
12.6

2.00
2.00

10.5
6.3

TPH
VE8

HNX
HNX

19.73
16.38

1.90
1.80

10.4
9.1

ECI
SDE
HTP

HNX
HNX
HNX

29.04
2.63
7.9

1.76
1.75
1.65

16.5
1.5
4.8

QST
SDN

HNX
HNX

17.17
57.08

1.62
1.52

10.6
37.6


366

1284

367

749

368

288

369
370
371

614
1476
1014

372

76

373

136

374

746

375
376
377
378
TT
1

1529
1477
575
542
TT
135

2

1492

1
2

16
641

3
4

1480
967

5

850

6

929

7
8
9

74
775
837

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1508
393
1415
793
61
1497
582
1087
1206
352

Công ty C? ph?n Xi mang Thái Bình
Công ty C? ph?n L?p máy - Thí nghi?m Co
di?n
Công ty C? ph?n Sách Giáo d?c t?i Tp. Ðà
N?ng
Công ty c? ph?n Phát hành Sách và Thi?t
b? Tru?ng h?c Hung Yên
Công ty c? ph?n Xây d?ng di?n VNECO 3
Công ty C? ph?n Logistics Portserco
Công ty C? ph?n Sách và Thi?t b? Bình Ð?
nh
Công ty C? ph?n Sách - Thi?t b? Bình Thu?
n
Công ty C? ph?n Sách và Thi?t b? tru?ng
h?c Long An
Công ty C? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Công
ngh? Van Lang
Công ty C? ph?n Xây d?ng di?n VNECO4
Công ty C? ph?n Viglacera H? Long I
Công ty C? ph?n Sách Ð?i h?c - D?y ngh?
Name
Công ty C? ph?n L?c Hóa d?u Bình Son
T?ng Công ty c? ph?n Ð?u tu Qu?c t?
Viettel
T?ng công ty C?ng hàng không Vi?t Nam CTCP
T?ng Công ty Hàng không Vi?t Nam - CTCP
T?ng Công ty Máy d?ng l?c và máy nông
nghi?p Vi?t Nam - CTCP
T?ng Công ty Phát di?n 3 - Công ty c? ph?n
T?ng Công ty Hàng h?i Vi?t Nam - Công ty
TNHH MTV
T?ng Công ty D?u Vi?t Nam - Công ty
TNHH MTV
T?ng Công ty Ð?u tu và phát tri?n Công
nghi?p - CTCP
Ngân hàng TMCP Buu di?n Liên Vi?t
Công ty c? ph?n Tài nguyên Masan
Ngân hàng Thuong m?i c? ph?n Qu?c t?
Vi?t Nam
T?ng công ty Ði?n l?c TKV - CTCP
T?ng Công ty Thép Vi?t Nam - CTCP
Công ty C? ph?n Hàng tiêu dùng Masan
Ngân hàng Thuong m?i c? ph?n B?c Á
T?p doàn D?t may Vi?t Nam
CTCP Nhi?t di?n H?i Phòng
Công ty C? ph?n Nhi?t di?n Qu?ng Ninh
T?ng Công ty Sông Ðà - Công ty c? ph?n
Công ty C? ph?n Th?y di?n Ða Nhim - Hàm

22

TBX

HNX

13.59

1.51

9

LCD

HNX

10.35

1.50

6.9

DAE

HNX

23.38

1.50

15.6

HST
VE3
PRC

HNX
HNX
HNX

9.23
11.75
15.36

1.49
1.32
1.20

6.2
8.9
12.8

BDB

HNX

11.83

1.13

10.5

BST

HNX

55.11

1.10

50.1

LBE

HNX

10.96

1.10

10

VLA
VE4
HLY
HEV

BSR

HNX
14.8
1.08
HNX
5.24
1.03
HNX
19.9
1.00
HNX
11
1.00
Sàn
KLCP
Vón hóa
UpCom
43,096.94
3,100.50

13.7
5.1
19.9
11
Giá
13.9

VGI

UpCom

40,388.60

2,243.81

18

ACV
HVN

UpCom 196,152.87
UpCom
55,029.68

2,177.06
1,418.29

90.1
38.8

VEA
PGV

UpCom
UpCom

66,971.52
12,870.36

1,328.80
1,261.80

50.4
10.2

MVN

UpCom

11,976.16

1,069.30

11.2

OIL

UpCom

14,996.33

1,034.23

14.5

BCM
LPB
MSR

UpCom
UpCom
UpCom

25,314.53
8,887.49
16,907.01

1,012.58
987.50
899.31

25
9
18.8

VIB
DTK
TVN
MCH
BAB
VGT
HND
QTP
SJG
DNH

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

14,204.14
7,956.00
6,237.60
67,092.26
11,970.66
5,800.00
5,050.00
4,050.00
2,430.00
11,489.28

751.54
680.00
678.00
609.93
581.10
500.00
500.00
450.00
450.00
422.40

18.9
11.7
9.2
110
20.6
11.6
10.1
9
5.4
27.2


20
21
22
23
24

1221
1514
705
1080
1332

25

1580

26

325

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

957
428
400
450
580
1182
1328
722
869
472
622

38
39

1483
318

40
41

815
507

42

828

43

1016

44

1119

45
46
47
48

1127
816
1168
1124

49

1560

50
51

1158
124

52
53

839
179

Thu?n - Ða Mi
Tô?ng Công ty Cô? phâ`n pha´t triê?n khu
Công nghiê?p
T?ng Công ty Lâm nghi?p Vi?t Nam - CTCP
Ngân hàng TMCP Kiên Long
Công ty C? ph?n Ðu?ng Qu?ng Ngãi
Công ty c? ph?n Gang thép Thái Nguyên
Công ty TNHH MTV - T?ng Công ty Luong
th?c Mi?n Nam
Công ty C? ph?n Phân d?m và Hóa ch?t Hà
B?c
T?ng Công ty Thuong m?i K? thu?t và Ð?u
tu - CTCP
Công ty Tài chính c? ph?n Ði?n l?c
T?ng Công ty Du?c Vi?t Nam - CTCP
Công ty C? ph?n Vi?n thông FPT
Công ty C? ph?n Th?y di?n H?a Na
Công ty C? ph?n C?ng Sài Gòn
Công ty c? ph?n T?ng công ty Tín Nghia
T?ng Công ty Khoáng s?n TKV - CTCP
Công ty C? ph?n Nhi?t di?n C?m Ph? - TKV
Công ty c? ph?n Ði?n Gia Lai
T?ng Công ty Thuong m?i Hà N?i
CTCP Trung tâm H?i ch? Tri?n lãm Vi?t
Nam
Công ty c? ph?n DAP - VINACHEM
T?ng Công ty Máy và Thi?t b? Công nghi?p
- CTCP
T?ng công ty Xây d?ng Hà N?i - CTCP
Công ty C? ph?n T?p doàn Th?y s?n Minh
Phú
T?ng công ty S?n xu?t - Xu?t nh?p kh?u
Bình Duong - TNHH MTV
CTCP D?ch v? Hàng không Sân bay Tân Son
Nh?t
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Ngân hàng
Sài Gòn Thuong Tín
T?ng Công ty c? ph?n B?o hi?m Quân d?i
T?ng công ty Th?y s?n Vi?t Nam – CTCP
Công ty c? ph?n Th?y di?n Sông Ba H?
T?ng Công ty Công nghi?p D?u th?c v?t
Vi?t Nam - CTCP
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Ðô
th? Sài Ð?ng
Công ty C? ph?n Cao su Bà R?a
T?ng Công ty Khoáng s?n và Thuong m?i
Hà Tinh - CTCP
T?ng Công ty Xây d?ng s? 1 - CTCP

23

SNZ
VIF
KLB
QNS
TIS

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

4,517.90
5,600.00
3,326.92
12,580.71
3,038.80

376.49
350.00
319.90
292.57
284.00

12
16
10.4
43
10.7

VSF

UpCom

2,483.52

282.22

8.8

DHB

UpCom

1,987.06

272.20

7.3

PEG
EVF
DVN
FOX
HNA
SGP
TID
KSV
NCP
GEG
HTM

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

1,560.00
1,175.00
3,839.40
11,532.62
2,549.95
2,054.65
3,560.00
1,880.00
590.94
3,126.34
1,494.15

260.00
250.00
237.00
226.13
225.66
216.28
200.00
200.00
196.98
194.18
180.02

6
4.7
16.2
51
11.3
9.5
17.8
9.4
3
16.1
8.3

VEF
DDV

UpCom
UpCom

16,743.71
1,314.99

166.60
146.11

100.5
9

MIE
HAN

UpCom
UpCom

1,434.11
846.29

141.99
141.05

10.1
6

MPC

UpCom

6,616.46

137.56

48.1

PRT

UpCom

1,863.00

135.00

13.8

SAS

UpCom

3,537.25

133.48

26.5

SBS
MIG
SEA
SBH

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

202.66
1,738.80
1,612.50
2,745.37

126.66
126.00
125.00
124.22

1.6
13.8
12.9
22.1

VOC

UpCom

1,790.46

121.80

14.7

SDI
BRR

UpCom
UpCom

6,515.77
990

120.00
112.50

54.3
8.8

MTA
CC1

UpCom
UpCom

198.2
1,578.70

110.11
109.63

1.8
14.4


54

1233

55
56
57
58

848
710
360
430

59

849

60
61
62

1198
167
496

63
64
65
66
67
68
69
70

1054
467
763
1096
671
1101
644
658

71

231

72
73
74
75
76
77

1066
1585
779
608
767
58

78
79
80
81
82
83

1465
1385
1009
602
377
1543

84
85
86
87

1266
88
1495
1531

88
89
90
91

159
1140
129
596

Công ty C? ph?n Khoáng s?n Sài Gòn - Quy
Nhon
T?ng công ty Công nghi?p m? Vi?t B?c TKV
- CTCP
Công ty C? ph?n Kosy
Công ty c? ph?n C?p nu?c Ð?ng Nai
Công ty c? ph?n Ch?ng khoán Everest
Công ty C? ph?n V?t li?u và Xây d?ng Bình
Duong
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n Sài Gòn
Co.op
Công ty c? ph?n T?p doàn CIENCO4
T?p doàn Công nghi?p Cao su Vi?t Nam
Công ty C? ph?n V?n t?i d?u khí Thái Bình
Duong
T?ng Công ty 36 - CTCP
T?ng Công ty Licogi - Công ty C? ph?n
Công ty c? ph?n Ð?u tu PV - Inconess
Công ty c? ph?n T?p doàn Ð?u tu I.P.A
Công ty c? ph?n Cao su Tân Biên
Công ty c? ph?n C?p nu?c Th?a Thiên Hu?
Công ty C? ph?n Th?c ph?m Qu?c t?
Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u và Ð?u tu
Ch? L?n (Cholimex)
T?ng Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n
KCN D?u khí-Long Son
CTCP Vi?t Nam K? ngh? Súc s?n
Công ty C? ph?n T?p doàn L?c Tr?i
Công ty c? ph?n V?n t?i Ðu?ng s?t Hà N?i
T?ng Công ty L?p máy Vi?t Nam - CTCP
Công ty c? ph?n Thu? di?n A Vuong
Công ty C? ph?n Ð?u tu Nu?c s?ch Sông
Ðà
Công ty C? ph?n Du l?ch D?ch v? Hà N?i
T?ng Công ty C? ph?n Phong Phú
Công ty C? ph?n C?p nu?c H?i Phòng
Công ty C? ph?n Ð?u tu Cao su Ð?k L?k
CTCP Sách Vi?t Nam
T?ng Công ty C? ph?n Ðu?ng Sông Mi?n
Nam
Công ty C? ph?n Th?y di?n B?c Hà
Công ty C? ph?n C?ng Xanh VIP
T?ng Công ty Chan nuôi Vi?t Nam - CTCP
Công ty c? ph?n C?p nu?c Bà R?a - Vung
Tàu
Công ty C? ph?n Ðóng tàu Sông C?m
Công ty C? ph?n Xe khách Sài Gòn
Công ty C? ph?n Khu công nghi?p Hi?p

24

SQC

UpCom

8,798.52

107.30

82

MVB
KOS
DNW
EVS

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

273
2,220.25
1,280.00
1,030.00

105.00
103.75
100.00
100.00

2.6
21.4
12.8
10.3

MVC

UpCom

1,020.00

100.00

10.2

SID
C4G
GVR

UpCom
UpCom
UpCom

1,660.00
830
981.5

100.00
100.00
99.14

16.6
8.3
9.9

PVP
G36
LIC
RGC
IPA
RTB
HWS
IFS

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

612.79
486.72
495
712.99
1,149.37
1,169.67
831.27
1,115.40

94.28
93.60
90.00
89.12
89.10
87.95
87.50
87.14

6.5
5.2
5.5
8
12.9
13.3
9.5
12.8

CLX

UpCom

943.94

86.60

10.9

PXL
VSN
LTG
HRT
LLM
AVC

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

247.72
2,993.83
1,934.24
304.22
1,594.52
2,289.09

82.57
80.91
80.59
80.06
79.73
75.05

3
37
24
3.8
20
30.5

VCW
TSJ
PPH
HPW
DRI
VNB

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

2,550.00
1,593.18
1,194.73
808.86
519.72
1,174.65

75.00
74.80
74.67
74.21
73.20
67.90

34
21.3
16
10.9
7.1
17.3

SWC
BHA
VGR
VLC

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

1,100.44
1,128.60
1,265.00
1,167.37

67.10
66.00
63.25
63.10

16.4
17.1
20
18.5

BWS
SCY
BSG
HPI

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

2,079.00
805.6
492
852

63.00
61.97
60.00
60.00

33
13
8.2
14.2


92

103

93

1060

94

1587

95
96

1523
355

97
98

1461
905

99
100
101

691
652
801

102
103
104
105
106
107
108
109

1606
1055
270
902
1399
1238
116
961

110

872

111
112

1017
347

113

896

114
115
116

1530
126
134

117
118
119

674
132
822

120
121
122
123
124
125
126

1481
495
59
177
1491
1602
879

Phu?c
T?ng Công ty c? ph?n B?o hi?m B?o Long
Công ty C? ph?n Ch? t?o Giàn khoan D?u
khí
Công ty C? ph?n V?n t?i và Thuê tàu bi?n
Vi?t Nam
T?ng Công ty Ð?u tu Nu?c và Môi tru?ng
Vi?t Nam - CTCP
Công ty C? ph?n C?p nu?c Ðà N?ng
Công ty c? ph?n Ð?u tu xây d?ng và phát
tri?n nang lu?ng Vinaconex
Công ty C? ph?n Nu?c s?ch s? 2 Hà N?i
Công ty C? ph?n Th?c ph?m Ðông l?nh
KIDO
T?ng công ty IDICO - Công ty C? ph?n
Công ty c? ph?n G? MDF VRG Qu?ng Tr?
T?ng Công ty c? ph?n Xây d?ng công nghi?
p Vi?t Nam
Công ty C? ph?n d?u tu PVR Hà N?i
T?ng Công ty C? ph?n Công trình Viettel
Công ty C? ph?n Nu?c s?ch Qu?ng Ninh
Công ty C? ph?n Cán thép Thái Trung
Công ty C? ph?n V?n t?i Ðu?ng s?t Sài Gòn
Công ty C? ph?n Ch?ng khoán B?o Minh
Công ty c? ph?n D?u khí Ðông Ðô
Công ty C? ph?n Ð?u tu Phát tri?n di?n
Mi?n B?c 2
Công ty c? ph?n Ð?u tu D?u khí Sao Mai –
B?n Ðình
Công ty C? ph?n Ði?n nu?c An Giang
Công ty C? ph?n Công nghi?p - D?ch v? Thuong M?i Ng?c Nghia
CTCP Xây d?ng và S?n xu?t V?t li?u Xây d?
ng Biên Hòa
Công ty c? ph?n Th?y di?n Buôn Ðôn
Công ty c? ph?n Bia Sài Gòn - Qu?ng Ngãi
Công ty c? ph?n Th?y di?n Srok Phu Miêng
IDICO
Công ty C? ph?n Bia Sài Gòn - Sông Lam
Công ty c? ph?n Mai Linh Mi?n B?c
T?ng Công ty c? ph?n Ði?n t? và Tin h?c
Vi?t Nam
Công ty C? ph?n Thu?n Th?o
Công ty C? ph?n Vi?t An
Công ty C? ph?n Gang thép Cao B?ng
T?ng Công ty c? ph?n May Vi?t Ti?n
T?ng CTCP Buu chính Viettel
Công ty c? ph?n Ð?u tu và Phát tri?n Ði?n

25

BLI

UpCom

408

60.00

6.8

PVY

UpCom

130.88

59.49

2.2

VST

UpCom

41.3

59.00

0.7

VIW
DNN

UpCom
UpCom

638.2
226.06

58.02
57.96

11
3.9

VCP
NS2

UpCom
UpCom

2,109.00
1,505.20

57.00
56.80

37
26.5

KDF
IDC
MDF

UpCom
UpCom
UpCom

1,120.00
1,133.76
286.59

56.00
55.31
55.11

20
20.5
5.2

VVN
PVR
CTR
NQN
TTS
SRT
BMS
PFL

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

401.5
72.67
984.87
279.57
304.8
211.3
295
35

55.00
51.91
51.84
50.83
50.80
50.31
50.00
50.00

7.3
1.4
19
5.5
6
4.2
5.9
0.7

ND2

UpCom

1,124.86

49.99

22.5

PSB
DNA

UpCom
UpCom

160.88
890.48

48.75
48.66

3.3
18.3

NNG

UpCom

323.25

48.25

6.7

VLB
BSA
BSQ

UpCom
UpCom
UpCom

1,463.06
734.59
1,044.00

46.89
45.63
45.00

31.2
16.1
23.2

ISH
BSL
MLN

UpCom
UpCom
UpCom

733.5
540
102.11

45.00
45.00
44.40

16.3
12
2.3

VEC
GTT
AVF
CBI
VGG
VTP
NED

UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom
UpCom

227.76
13.05
13
163.42
2,284.80
7,199.54
465.75

43.80
43.50
43.33
43.01
42.00
41.38
40.50

5.2
0.3
0.3
3.8
54.4
174
11.5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×