Tải bản đầy đủ

Chương trình quản lí công văn viết bằng ngôn ngữ C

Thiết kế Cơ sở dữ liệu
CƠ QUAN

NHÂN SỰ
LOẠI CÔNG VĂN

CV ĐẾN


CÔNG VĂN ĐI


ĐĂNG NHẬP

Lược đồ quan hệ:Một số giao diện của chương trình

1

2
3

4

Chú thích
1, 2: gõ tên đăng nhập và mật khẩu
- tên đăng nhập là quản lí: nguyencuong mật khẩu 12345
- Tên đăng nhập là người dùng thông thường: lanphuong mật khẩu 12345
3: sau khi gõ tên đăng nhập và mật khẩu thì nhấn nút đăng nhập, nếu gõ sai hoặc bỏ
trống sẽ có thông báo lỗi.
4: Thoát giao diện đăng nhập.
Nếu đăng nhập bằng quyền quản lí sẽ được sử dụng đầy đủ tính năng của chương trình,
ngược lại sẽ hạn chế một số chức năng ví dụ khi đăng nhập bằng tài khoản lanphuong:


Nếu đăng nhập bằng tài khoản admin: nguyencuong 12345 thì được sử dụng đầy đủ các
tính năng,
Giao diện chính:


Menu cập nhật gồm:
-

Cập nhật công văn đến: thêm mới hoặc xóa, sửa thông tin công văn được gửi
đến.
Cập nhật công văn đi: thêm mới hoặc xóa, sửa thông tin công văn được gửi đi.
Cập nhật loại công văn: thêm mới hoặc xóa, sửa thông tin về loại công văn.
Cập nhật nhân sự: thêm mới hoặc xóa, sửa thông tin về người gửi/nhận công văn
đi/đến.
Cập nhật cơ quan: thêm mới hoặc xóa, sửa thông tin về các cơ quan gửi/nhận
công văn.

Các giao diện cập nhật: Các form cập nhật có đầy đủ các tính năng thêm sửa xóa, có
kiểm tra ngày tháng không được lớn hơn ngày hiện tại có kiểm tra rỗng trước khi


lưu…

Số thứ tự vào sổ tự động tăng khi thêm mới, có thể xuất dữ liệu ra file Excel bằng nút
XUẤT EXCEL

Số thứ tự vào sổ tự động tăng khi thêm mới, có thể xuất dữ liệu ra file Excel bằng nút
XUẤT EXCEL


Mã cơ quan tự động tăng.

Mã nhân sự tự động tăng.


Menu tìm kiếm gồm:
-

Tìm kiếm công văn đến: giúp tra cứu thông tin của công văn đến
Tìm kiếm công văn đi: giúp tra cứu thông tin công văn đi
Chọn mục cần
tìm và nháy nút
TÌM KIẾM, có
thể tìm cùng lúc
nhiều điều kiện

Trong giao diện tìm kiếm công văn đến, Có thể tìm theo thời gian từ ngày đến ngày,
hoặc tìm theo tháng, hoặc tìm theo năm. Đặc biệt có thể tìm theo một, hai, hoặc cả ba


điều kiện là theo loại, theo người ký nhận, hoặc theo nơi gửi đến, sau khi chọn thông
tin trên các combobox thì nhấn nút tìm kiếm, muốn tìm kiếm mới thì nháy nút tìm kiếm
mới. Ngoài ra trên form còn cho phép xuất thông tin tìm được ra file excel bằng nút lệnh
XUẤT EXCEL.

Tương tự tìm kiếm công văn đến, Giao diện form tìm kiếm công văn đi cũng có thể tìm
theo thời gian từ ngày đến ngày, hoặc tìm theo tháng, hoặc tìm theo năm. Đặc biệt có
thể tìm theo một, hai, hoặc cả ba điều kiện là theo loại, theo người ký gửi, hoặc theo
nơi được gửi đến, sau khi chọn thông tin trên các combobox thì nhấn nút tìm kiếm,
muốn tìm kiếm mới thì nháy nút tìm kiếm mới. Ngoài ra trên form còn cho phép xuất
thông tin tìm được ra file excel bằng nút lệnh XUẤT EXCEL.

Menu thống kê gồm:
-Thống kê công văn đến:
+ thống kê theo ngày
+ thống kê theo tháng
+thống kê theo năm


-Thống kê công văn đi:
+ thống kê theo ngày
+ thống kê theo tháng
+thống kê theo năm


Chọn thời gian trong khoảng từ ngày đến ngày, sau khi chon đến ngày thì phía dưới sẽ
tự động hiển thị báo cáo theo đúng điều kiện đã chọn hoặc nhấn nút báo cáo tổng hợp
để xem báo cáo của tất cả công văn theo ngày. Giao diện như sau:


Tương tự chức năng thống kê theo tháng và năm cũng thao tác giống thống kê theo
ngàyGiao diện thống kê công văn đi có chức năng tương tự thống kê công văn đến:


Trong mennu hệ thống gồm có:

Thêm người dùng: đăng kí tài khoản đăng nhập mới,
mật khẩu được mã hóa khi lưu vào cơ sỡ dữ liệu.


Xóa người dùng: chọn người dùng cần xóa và nhấn nút xóa:

Đổi mật khẩu, nhập hai lần mật khẩu mới và nhấn Lưu,
Tên người dùng tự động điền vào:

Sao lưu dữ liệu:


Tên máy chủ được tự động điền vào hoặc có thể tự điền, gõ tên đăng nhập và mật khẩu
nếu có, sau đó nhấn nút Kết nối

Sau đó chọn đường dẫn sao lưu csdl và nhấn sao lưu.
Thao tác trên form phục hồi tương tự.


Trợ giúp: mở file help hướng dẫn sử dụng chương trình.
Thông tin: danh sách nhóm làm bài tập


Đổi người dùng: thoát và đăng nhập lại bằng tài khoản khác.
Thoát: đóng chương trình QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×