Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRUNG CẤP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (0911 733 407)

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện
: 5 tiết
Tên bài
: Bài mở đầu + Bài 1
Thực hiện ngày : ………………………
TÊN BÀI:
BÀI MỞ ĐẦU
BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và
những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở
thành người công dân tốt, người lao động tốt
- Về kỹ năng
Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn

đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hằng ngày và tham gia xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc.
- Về thái độ
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống; thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo trình môn học Chính trị
- Giáo án
- Đề cương bài giảng
- Giáo án Điện tử, tivi, máy vi tính …
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 1 phút
- Ổ n định tổ chức lớp học
- Kiểm tra sĩ số:
Có mặt
:…………..
Vắng
:…………..
- Ghi góc trái bảng
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1


T
T
1

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
Dẫn nhập

- GV thuyết trình:
Giới thiệu chung về bộ
môn

2

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH
- Nghe

THỜ
I
GIA
N
2’


2

Giảng bài mới:
BÀI MỞ ĐẦU

GV: Thuyết trình về Nghe, ghi chép
40’
vị trí, tính chất môn
học và giới thiệu mục
tiêu môn học Chính trị
GV: Trình chiếu Quan sát, ghi
slide kết hợp giảng giải chép
về đối tượng nghiên
cứu, chức năng, nhiệm
vụ,
phương
pháp
nghiên cứu và ý nghĩa
học tập của môn học
BÀI 1: KHÁT QUÁT Chính trị
VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
I. KHÁI NIỆM VỀ
30’
CHỦ NGHĨA MÁC –
LÊNIN
1. Khái niệm chủ nghĩa
GV trình chiếu slide Quan sát, ghi
Mác - Lênin
kết hợp giảng giải
chép
GV nêu và phân tích
khái niệm về Chủ Nghe, ghi chép ý
nghĩa Mác – Lênin
chính
GV kết luận và
chuyển mục
2. Sự hình thành và
phát triển của chủ nghĩa
Mác - Lênin
2.1. Giai đoạn Các Mác
- GV trực quan bằng Quan sát
và Ph.Ăngghen sáng lập hình ảnh, sơ đồ, thuyết
chủ nghĩa Mác (1842 - trình kết hợp đàm thoại
1895)
về các tiền đề hình
thành Chủ nghĩa Mác
GV trực quan bằng Quan sát nghe,


sơ đồ, thuyết trình kết ghi chép
hợp đàm thoại các giai
đoạn hình thành và
phát triển Chủ nghĩa
3


đúng đắn nhất, tiến bộ
nhất và khoa học nhất?
GV: Kết luận
3
Thảo luận
GV: Nêu câu hỏi
Thảo luận theo
90’
thảo luận
yêu cầu của GV
1. Phân tích quá
trình ra đời và sự phát
triển bền vững của chủ
nghĩa Mác – Lênin.
Liên hệ so sánh với
một số học thuyết khác
mà Anh/Chị đã biết.
2. Phân tích vai trò
của chủ nghĩa Mác –
Lênin với cách mạng
thế giới và cách mạng
Việt Nam. Liên hệ
nhận thức và thực tiễn
của Anh/Chị để phát
huy vai trò đó.
3. Phân tích vai trò
nền tảng tư tưởng, lý
luận của chủ nghĩa
Mác – Lênin ở nước ta
hiện nay.
4
Củng cố và kết thúc bài
GV khái quát lại
Nghe
2’
những nội dung cơ bản
của bài học
5
Hướng dẫn tự học
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài
1’
- Về nhà xem trước bài 2: Khái quát về
tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn tài liệu tham
- Giáo trình Môn học Chính trị (Tổng cục dạy nghề).
khảo
- Giáo trình Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác –
Lênin
- Giáo trình Chính trị (Hệ trung cấp chuyên nghiệp)
- Hỏi đáp môn học Chính trị
- Văn kiện Đại hội XI của ĐCSVN.
- Văn kiện Đại hội XII của ĐCSVN
4


Ngày ….. tháng ….. năm 2019
Giảng viên

TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO ÁN SỐ: 02

TÊN BÀI:

Thời gian thực hiện
: 05 tiết
Tên bài
: Bài 2
Thực hiện ngày : ………………………
KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Về kiến thức

5


Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội
dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Về kỹ năng
Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức và phong cách của cả nhân.
- Về thái độ
Có thái độ tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực học tập, nghiên
cứu và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo trình môn học Chính trị
- Giáo án
- Đề cương bài giảng
- Giáo án Điện tử, tivi, máy vi tính…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 1 phút
- Ổn định tổ chức lớp học
- Kiểm tra sĩ số:
Có mặt
:…………..
Vắng
:…………..
- Ghi góc trái bảng
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT
T
HOẠT ĐỘNG CỦA
NỘI DUNG
TG
ĐỘNG CỦA
T
GIÁO VIÊN
HS
1
Dẫn nhập
- GV khái quát lại nội dung
- Nghe
2’
của phần thứ nhất về quá
trình hình thành và phát triển
của chủ nghĩa Mác – Lênin,
những nội dung cơ bản của
chủ nghĩa Mác – Lênin, vai
trò nền tảng tư tưởng, lý luận
của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ
sở thế giới quan và phương
pháp luận của tư tưởng Hồ
Chí Minh.
2
Giảng bài mới
I. Khái niệm tư
GV: Nêu và phân tích khái Nghe, ghi chép
20’
6


tưởng Hồ Chí Minh

niệm mới nhất về Tư tưởng
Hồ Chí Minh. Nêu hoàn cảnh
ra đời của khái niệm Tư
tưởng Hồ Chí Minh.
GV: Nêu điểm cốt lõi của
tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu
các nôị dung cơ bản của Tư
tưởng Hồ Chí Minh
GV: Kết luận
2. Nọi dung cơ bản
GV: Trình chiều slide kết
của tư tưởng Hồ Chí hợp giảng giải các nội dung
Minh
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời
đại.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về quyền làm chủ của
nhân dân.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng nhà nước
của dân, do dân, vì dân.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về đại đoàn kết toàn
dân.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
7

Nghe, ghi chép

Ghi chép
Quan sát, nghe, 40’
ghi chép

Quan sát, nghe,
ghi chép

Quan sát, nghe,
ghi chép

Quan sát, nghe,
ghi chép

Quan sát, nghe,
ghi chép

Quan sát, nghe,
ghi chép


cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về phát triển kinh tế.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về phát triển văn hóa,
không ngừng nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của
nhân dân.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức cách mạng.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư.
GV: Trình chiều slide kết
hợp giảng giải các nội dung
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về chăm lo bồi dưỡng
thế hệ cách mạng cho đời sau
3. Vai trò của tư
tưởng Hồ Chí Minh
đối với cách mạng
Việt Nam
a. Tư tưởng Hồ Chí
Minh là tài sản tinh
thần vô giá của dân
tộc Việt Nam
b. Tư tưởng Hồ Chí
Minh là nền tảng tư
tưởng và kim chỉ nam
cho hành động của
cách mạng Việt Nam

Quan sát, nghe,
ghi chép

Quan sát, nghe,
ghi chép

Quan sát, nghe,
ghi chép

GV: Trình chiều slide kết Quan sát, nghe,
hợp giảng giải về vai trò của ghi chép
tư tưởng Hồ Chí Minh.
GV: Tại sao nói tư tưởng Suy nghĩ, trả lời
Hồ Chí Minh là tài sản tinh
thần vô giá của dân tộc Việt
Nam?

8

30’


4. Học tập và làm
40’
theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ
Chí Minh
a. Sự cần thiết phải
GV: Trình chiều slide kết Quan sát, nghe,
học tập và làm theo tư hợp giảng giải về vai trò nền ghi chép
tưởng, đạo đức, phong tảng tư tưởng và kim chỉ nam
cách Hồ chí Minh
của tư tưởng Hồ Chí Minh.
b. Nội dung chủ
của học tập và
theo tư tưởng,
đức, phong cách
Chí Minh

3

Thảo luận

yếu
làm
đạo
Hồ
GV: Thuyết trình về thực
trạng đạo đức trong xã hội
hiện nay. Từ đó, nêu lên sự
cần thiết phải học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
GV: Thuyết trình về vai trò
và nội dung cuộc vận động
học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
GV yêu cầu SV tự liên hệ
bản thân
GV: Nêu câu hỏi thảo luận
1. Trình bày tư tưởng Hồ
Chí Minh về độc lập dân tộc
kết hợp với chủ nghĩa xã hội,
kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại?
2. Trình bày quan điểm của
Hồ Chí Minh về chăm lo bồi
dưỡng thế hệ cách mạng cho
đời sau, vận dụng quan điểm
này hiện nay ở nước ta như
thế nào?
3. Trình bày quan điểm của
9

Nghe, ghi chép

Nghe, ghi chép

Liên hệ bản thân
Thảo luận theo 90’
yêu cầu của
giảng viên. Chia
nhóm thảo luận,
cử đại diện trình
bày. Các nhóm
khác góp ý.


4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham
khảo

Hồ Chí Minh về phát triển
kinh tế, vận dụng quan điểm
này hiện nay ở nước ta như
thế nào?
4. Trình bày quan điểm của
Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
toàn dân, vận dụng quan điểm
này hiện nay ở nước ta như
thế nào?
- Về nhà xem trước bài 3: Những thành tựu 1’
của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của
Đảng
- Giáo trình Môn học Chính trị (Tổng cục dạy nghề).
- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giáo trình Chính trị (Hệ trung cấp chuyên nghiệp)
- Hỏi đáp môn học Chính trị
- Văn kiện Đại hội XI của ĐCSVN.
- Văn kiện Đại hội XII của ĐCSVN

TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO ÁN SỐ: 03

TÊN BÀI:

Ngày ……..tháng …….. năm 2019
Giảng viên

Thời gian thực hiện
: 05 tiết
Tên bài
: Bài 3
Thực hiện ngày : ………………………
NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Về kiến thức
Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam
do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
10


- Về kỹ năng
Vận dụng kiến thức bài học vào xem xét một số vấn đề về lý luận và thực tiền
trong quá trình lãnh đạo của Đảng hiện nay.
- Về thái độ
Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự
nghiệp cách mạng ở nước ta.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo trình môn học Chính trị
- Giáo án
- Đề cương bài giảng
- Giáo án Điện tử, tivi, máy vi tính…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 1 phút
- Ổn định tổ chức lớp học
- Kiểm tra sĩ số:
Có mặt
:…………..
Vắng
:…………..
- Ghi góc trái bảng
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT
T
HOẠT ĐỘNG CỦA
NỘI DUNG
TG
ĐỘNG CỦA
T
GIÁO VIÊN
HS
1
Dẫn nhập
GV: Cùng với Chủ nghĩa
- Nghe
4’
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh đóng vai trò là nền
tảng tư tưởng và kim chỉ nam
cho hành động của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Vậy, quá
trình thành lập Đảng diễn ra
như thế nào? Từ khi thành
lập, Đảng ta đã lãnh đạo cách
mạng Việt Nam giành được
những thắng lợi nào?
2
Giảng bài mới
I. SỰ RA ĐỜI VÀ
LÃNH ĐẠO CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM ĐỐI
VỚI SỰ NGHIỆP
11


CÁCH MẠNG Ở
NƯỚC TA
1. Sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt
Nam
1.1. Hoàn cảnh lịch GV: Thuyết trình và trực
sử ra đời Đảng Cộng quan bằng hình ảnh về hoàn
sản Việt Nam
cảnh lịch sử quốc tế và trong
nước tác động đến quá trình
sáng lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam
GV: Thuyết trình kết hợp
đàm thoại: Tình hình thế giới
cuối thế kỷ XIX đầu XX có
đặc điểm gì nổi bật?
GV: Bổ sung và kết luận
Hỏi: Những biến động của
tình hình thế giới có tác động
như thế nào đến tình hình
kinh tế - xã hội ở Việt Nam?
GV: Bổ sung và kết luận
Hỏi: Ở VN thời kỳ này diễn
ra những phong trào nào? Kết
quả như thế nào?
GV: Bổ sung và kết luận
Hỏi: Qúa trình hoạt động của
Hồ Chí Minh đã chuẩn bị
những điều kiện gì cho sự
thành lập Đảng?
GV: Bổ sung và kết luận
2. Vai trò lãnh đạo GV: Thuyết trình về vai trò
của Đảng trong các của Đảng đối với Hệ thống
giai đoạn cách mạng chính trị.
II. NHỮNG THÀNH
TỰU CỦA CÁCH
MẠNG VIỆT NAM
DƯỚI SỰ LÃNH
12

Quan sát, nghe

40’

Nghe, trả lời

Ghi
Trả lời

Nghe, ghi
Trả lời

Nghe, ghi
Trả lời

30’

Nghe, ghi chép
Nghe, ghi chép

10’


ĐẠO CỦA ĐẢNG
1. Thắng lợi của cuộc
đấu tranh giành và
bảo vệ nền độc lập
dân tộc

GV: Trình chiếu slide và Nghe, quan sát
30’
thuyết trình, phát vấn về:
Cách mạng tháng Tám năm
1945, cuộc kháng chiến
chống Pháp (1945 - 1954) và
cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước (1954 - 1975)
2. Thắng lợi của công GV: Trình chiếu slide và Nghe, quan sát
20’
cuộc đổi mới
thuyết trình, phát vấn về
những thành quả của công
cuộc đổi mới xây dựng chủ
THẢO LUẬN
nghĩa xã hội ở nước ta
Sinh viên thảo 85’
GV nêu câu hỏi thảo luận:
luận theo yêu
1. Tìm hiểu về ý nghĩa sự ra cầu của GV
đời của Đảng cộng sản Việt
Nam
2. Phân tích vai trò của Đảng
Cộng Sản Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay
3
Hướng dẫn tự học
- Về nhà xem trước bài 4: Phát triển kinh tế, 1’
xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
Nguồn tài liệu tham
- Giáo trình Môn học Chính trị (Tổng cục dạy nghề).
khảo
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam
- Giáo trình Chính trị (Hệ trung cấp chuyên nghiệp)
- Hỏi đáp môn học Chính trị
- Văn kiện Đại hội XI của ĐCSVN.
- Văn kiện Đại hội XII của ĐCSVN
TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN
2019

Ngày ……..tháng …….. năm
Giảng viên

13


GIÁO ÁN SỐ: 04

TÊN BÀI:

Thời gian thực hiện
: 05 tiết
Tên bài
: Bài 5
Thực hiện ngày : ………………………

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Về kiến thức
Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế,
xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay.
- Về kỹ năng
14


Vận dụng kiến thức bài học vào xem xét một số vấn đề về lý luận và thực tiền
trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở nước ta hiện nay.
- Về thái độ
Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của
nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo trình môn học Chính trị
- Giáo án
- Đề cương bài giảng
- Giáo án Điện tử, tivi, máy vi tính…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 1 phút
- Ổn định tổ chức lớp học
- Kiểm tra sĩ số:
Có mặt
:…………..
Vắng
:…………..
- Ghi góc trái bảng
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT
T
HOẠT ĐỘNG CỦA
NỘI DUNG
TG
ĐỘNG CỦA
T
GIÁO VIÊN
HS
1
Dẫn nhập
GV: Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Nghe
4’
từng nói: “Không có việc gì
khó. Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển. Quyết
chí ắt làm nên”. Trong công
cuộc đổi mới hôm nay, học
sinh, thanh niên – sức trẻ của
dân tộc có vai trò quan trọng
như thế nào và phải làm gì để
góp phần thúc đẩy nhanh sự
phát triển kinh tế, xã hội, văn
hóa, con người đất nước theo
lời dạy trên của Hồ Chủ tịch?
2
Giảng bài mới
I. NỘI DUNG CỦA
CHỦ
TRƯƠNG
PHÁT TRIỂN KINH
TẾ, XÃ HỘI, VĂN
15


HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY
1. Nội dung của chủ
trương phát triển
kinh tế, xã hội
1.1. Bối cảnh quốc tế
và trong nước tác
động đến phát triển
kinh tế - xã hội

GV: Trình chiếu slide và
giảng giải kết hợp phát vấn về
bối cảnh trong nước và quốc
tế tác động đến tình hình phát
triển kinh tế, xã hội ở nước ta.
1.2. Quan điểm phát GV: Trình chiếu slide và
triển kinh tế - xã hội
giảng giải các quan điểm cơ
bản của Đảng về phát triển
kinh tế, xã hội.
1.3. Mục tiêu và các GV: Trình chiếu slide và
chỉ tiêu
giảng giải các mục tiêu tổng
quát và mục tiêu cụ thể về
phát triển kinh tế, xã hội.
2. Nội dung của chủ
trương phát triển
văn hóa, con người ở
Việt Nam hiện nay
2.1. Mục tiêu phát GV: Trình chiếu slide và
triển văn hóa, con giảng giải các mục tiêu tổng
người ở Việt Nam hiện quát và mục tiêu cụ thể về
nay
phát triển văn hóa, con người
ở Việt Nam hiện nay.
GV: Trình chiếu slide và
1.2. Quan điểm phát giảng giải các quan điểm cơ
triển văn hóa, con bản của Đảng về phát triển
người ở Việt Nam hiện văn hóa, con người ở Việt
nay
Nam hiện nay.
II.
GIẢI
PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH
TẾ, XÃ HỘI, VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
16

Quan sát, nghe, 20’
ghi chép

Quan sát, nghe, 20’
ghi chép

Quan sát, nghe, 10’
ghi chép

Quan sát, nghe, 10’
ghi chép

Quan sát, nghe, 15’
ghi chép


Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY
1. Nội dung phát
triển kinh tế, xã hội
ở Việt Nam hiện nay
1.1. Phát triển kinh tế
thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa, ổn
định kinh tế vĩ mô, tạo
môi trường và động
lực cho phát triển
kinh tế - xã hội
1.2. Đẩy mạnh cơ cấu
lại nền kinh tế gắn với
đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao
năng suất, hiệu quả
và sức cạnh tranh
1.3. Phát triển văn
hóa, xã hội, nâng cao
đời sống nhân dân
2. Nội dung phát
triển văn hóa, con
người ở Việt Nam
hiện nay
2.1. Phương hướng

2.2. Nhiệm vụ

3

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham
khảo

Quan sát, nghe,
GV: Trình chiếu slide và ghi chép
giảng giải về phát triển kinh
tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế
vĩ mô, tạo môi trường và
động lực cho phát triển kinh
tế - xã hội.
Quan sát, nghe,
ghi chép
GV: Trình chiếu slide và
giảng giải về đẩy mạnh cơ
cấu lại nền kinh tế gắn với
đổi mới mô hình tăng trưởng,
nâng cao năng suất, hiệu quả Quan sát, nghe,
và sức cạnh tranh.
ghi chép
GV: Trình chiếu slide và
giảng giải về phát triển văn
hóa, xã hội, nâng cao đời
sống nhân dân.
Quan sát, nghe,
ghi chép
GV: Trình chiếu slide và
giảng giải về phương hướng
phát triển văn hóa, con người Quan sát, nghe,
ở Việt Nam hiện nay
ghi chép
GV: Trình chiếu nhiệm vụ
phương hướng phát triển văn
hóa, con người ở Việt Nam
hiện nay
- Về nhà xem lại nội dung còn lại của bài 4

30’

30’

15’

25’

30’

1’

- Giáo trình Môn học Chính trị (Tổng cục dạy nghề).
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam
- Giáo trình Chính trị (Hệ trung cấp chuyên nghiệp)
17


- Hỏi đáp môn học Chính trị
- Văn kiện Đại hội XI của ĐCSVN.
- Văn kiện Đại hội XII của ĐCSVN
TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO ÁN SỐ: 05

TÊN BÀI:

Ngày ……..tháng …….. năm 2019
Giảng viên

Thời gian thực hiện
: 05 tiết
Tên bài
: Bài 5
Thực hiện ngày : ………………………

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM (tt)

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Về kiến thức
Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế,
xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay.
- Về kỹ năng
Vận dụng kiến thức bài học vào xem xét một số vấn đề về lý luận và thực tiền
trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở nước ta hiện nay.
- Về thái độ
18


Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của
nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo trình môn học Chính trị
- Giáo án
- Đề cương bài giảng
- Giáo án Điện tử, tivi, máy vi tính…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 1 phút
- Ổn định tổ chức lớp học
- Kiểm tra sĩ số:
Có mặt
:…………..
Vắng
:…………..
- Ghi góc trái bảng
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT
T
HOẠT ĐỘNG CỦA
NỘI DUNG
TG
ĐỘNG CỦA
T
GIÁO VIÊN
HS
1
Dẫn nhập
GV: Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Nghe
4’
từng nói: “Không có việc gì
khó. Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển. Quyết
chí ắt làm nên”. Trong công
cuộc đổi mới hôm nay, học
sinh, thanh niên – sức trẻ của
dân tộc có vai trò quan trọng
như thế nào và phải làm gì để
góp phần thúc đẩy nhanh sự
phát triển kinh tế, xã hội, văn
hóa, con người đất nước theo
lời dạy trên của Hồ Chủ tịch?
2
Giảng bài mới
I. NỘI DUNG CỦA
CHỦ
TRƯƠNG
PHÁT TRIỂN KINH
TẾ, XÃ HỘI, VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY
19


3
4

II.
GIẢI
PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH
TẾ, XÃ HỘI, VĂN
HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY
GV: Nêu vấn đề thảo luận
Thảo luận theo 215’
THẢO LUẬN
1. Phân tích nội dung cơ bản yêu cầu của GV
trong đường lối phát triển
kinh tế, xã hội ở nước ta hiện
nay. Liên hệ trách nhiệm bản
thân.
2. Phân tích nội dung cơ bản
trong đường lối phát triển văn
hóa, con người ở nước ta hiện
nay. Liên hệ trách nhiệm bản
thân.
3. Phân tích các quan điểm cơ
bản của Đảng về phát triển
kinh tế, xã hội.
4. Làm rõ quan điểm và
những định hướng xã hội chủ
nghĩa trong phát triển nền
kinh tế thị trường ở nước ta.
Ý nghĩa của việc thực hiện
những nội dung đó.
5. Phân tích vì sao quá trình
đổi mới ở nước ta phải lấy
phát triển kinh tế là nhiệm vụ
trung tâm. Để thực hiện
nhiệm vụ đó, mỗi ngành, mỗi
địa phương, gia đình và mỗi
người cần phải làm gì?
Kiểm tra
GV phát đề kiểm tra
Làm bài kiểm 90’
tra
Hướng dẫn tự học
- Về nhà xem trước bài 5
1’

Nguồn tài liệu tham
khảo

- Giáo trình Môn học Chính trị (Tổng cục dạy nghề).
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
20


sản Việt Nam
- Giáo trình Chính trị (Hệ trung cấp chuyên nghiệp)
- Hỏi đáp môn học Chính trị
- Văn kiện Đại hội XI của ĐCSVN.
- Văn kiện Đại hội XII của ĐCSVN
TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN

GIÁO ÁN SỐ: 06

TÊN BÀI:

Ngày ……..tháng …….. năm 2019
Giảng viên

Thời gian thực hiện
: 05 tiết
Tên bài
: Bài 5
Thực hiện ngày : ………………………

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG
DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Về kiến thức
Trình bày được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người
công dân tốt, người lao động tốt.
- Về kỹ năng
Vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn học tập, tu dưỡng và rèn luyện của
bản thân.
21


- Về thái độ
Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động
tốt.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo trình môn học Chính trị
- Giáo án
- Đề cương bài giảng
- Giáo án Điện tử, tivi, máy vi tính…
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 1 phút
- Ổn định tổ chức lớp học
- Kiểm tra sĩ số:
Có mặt
:…………..
Vắng
:…………..
- Ghi góc trái bảng
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT
T
HOẠT ĐỘNG CỦA
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA
T
GIÁO VIÊN
HS
1
Dẫn nhập
Bác Hồ từng nói: “Muốn xây
- Nghe
dựng chủ nghĩa xã hội trước
hết cần có con người xã hội
chủ nghĩa”. Vậy làm thế nào
để trở thành con người xã hội
chủ nghĩa?
2
I. QUAN NIỆM VỀ
NGƯỜI CÔNG DÂN
TỐT, NGƯỜI LAO
ĐỘNG TỐT
1. Bối cảnh thời đại
GV: Trình chiếu slide về bối Nghe, ghi chép
cảnh thời đại tác động, hình
thành yêu cầu về người công
dân, người lao động thời đại
mới.
2. Người công dân GV: Thuyết trình về người Nghe, ghi chép
tốt
công dân tốt.
GV: Thuyết trình về người Nghe, ghi chép
3. Người lao động tốt lao động tốt
22

TG
3’

45’


II. NỘI DUNG TU
DƯỠNG VÀ RÈN
LUYỆN ĐỂ TRỞ
THÀNH
NGƯỜI
CÔNG DÂN TỐT,
NGƯỜI LAO ĐỘNG
TỐT
1. Phát huy truyền
thống yêu nước,
trung thành với sự
nghiệp cách mạng
của nhân dân Việt
Nam
2. Phấn đấu học tập
nâng cao năng lực và
rèn luyện phẩm chất
cá nhân
THẢO LUẬN

GV: Trình chiếu slide về phát Nghe, ghi chép
huy truyền thống yêu nước,
trung thành với sự nghiệp
cách mạng của nhân dân Việt
Nam.
Nghe, ghi chép
GV: Trình chiếu slide về phấn
đấu học tập nâng cao năng
lực và rèn luyện phẩm chất cá
nhân.
Thảo luận theo 90’
yêu cầu của GV
GV nêu câu hỏi thảo luận:
1. Là sinh viên học nghề,
Anh/Chị phải tu dưỡng, rèn
luyện như thế nào để trở
thành người công dân tốt?
2. Là sinh viên học nghề,
Anh/Chị phải tu dưỡng, rèn
luyện như thế nào để trở
thành người lao động tốt?
3
Kiểm tra
Phát đề kiểm tra
Làm bài
90’
4
Hướng dẫn tự học
- Về xem lại toàn bộ nội dung chuẩn bị kiểm 1’
tra hết môn
Nguồn tài liệu tham
- Giáo trình Môn học Chính trị (Tổng cục dạy nghề).
khảo
- Giáo trình Chính trị (Hệ trung cấp chuyên nghiệp)
- Hỏi đáp môn học Chính trị
- Văn kiện Đại hội XII của ĐCSVN
TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN
Ngày ……..tháng …….. năm
2019
Giảng viên

23


24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×