Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HK 2

Trường PTTH Phan Huy Chú – Đống Đa
Năm học 2018 – 2019

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 10

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Đại số:
1. Xét dấu nhị thức ,tam thức bậc hai.
2. Cung và góc lượng giác.
3. Tính giá trị lượng giác một cung ,một biểu thức lượng giác.
4. Vận dụng các công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay chứng minh các đẳng thức lượng giác.
II. Hình học:
1. Phương trình đường thẳng, đường tròn, đường Elip.
2. Các phép biến hình: Tịnh tiến,Đối xứng trục, Đối xứng tâm.

B. BÀI TẬP THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM :
DẤU TAM THỨC BẬC HAI
2
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y  2 x  5 x  2 .

1 �
� 1�

� 1�
�; �
; 2�
�; �� 2; �2 �.
A. � 2 �.
B. �
C. � 2 �
.

D.

Câu 2: Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của x ?
2
2
2
A. x  10 x  2 .
B. x  2 x  10 .
C. x  2 x  10 .

 2; � .

2
D.  x  2 x  10

 m  3 x 2   m  3 x   m  1  0  1 có hai nghiệm phân biệt?
Câu 3 : Giá trị nào của m thì phương trình
3�

�3 �
�3

m ��
�;  �
� 1;  � \  3
m ��
 ;1�
m ��
 ;  ��
m ��\  3
5�

� 5 �. D.
�5
�.
A.
B.
. C.
2
Câu 4: Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình x  8 x  7 �0 . Trong các tập hợp sau, tập nào không là tập con
 �; 1 .
 �;0 .
 8; � .
 6; � .
của S ? A.
B.
C.
D.
f  x   x2  4x  5
Câu 5 Tìm nghiệm của tam thức bậc hai
.
x

5
x


1
x


5
x


1
A.
;
.
B.
;
.
C. x  5 ; x  1 .
D. x  5 ; x  1 .

Câu 6 Cho tam thức bậc hai
A.

f  x    x2  4x  5

x � �;  1 � 5;  �

.

B.

f  x  �0
. Tìm tất cả giá trị của x để
.

x � 1;5

.

C.

x � 5;1

.

D.

x � 5;1

2
Câu 7: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình x  4  0 .
S   2; 2 
S   �; 2 � 2; �
S   �; 2  � 2; �
A.
B.
C.
.
2
Câu 8 : Tìm tập nghiệm S của bất phương trình x  4 x  4  0 .
S  �\  2
S   2; �
A.
.
B. S  �.
C.
.

Câu 9: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
f  x   3x2  2 x  5
A.
là tam thức bậc hai.
C.

f  x   3x3  2 x  1

là tam thức bậc hai.

D.

B.

f  x  2x  4

D.

f  x   x4  x2  1

.

D.

S   �;0  � 4; �

S  �\  2

.

là tam thức bậc hai.
là tam thức bậc hai.


2
f  x   ax 2  bx  c  a �0 
f  x
Câu 10 :Cho
,
và   b  4ac . Cho biết dấu của  khi
luôn cùng dấu với hệ số a
với mọi x ��. A.   0 .
B.   0 .
C.   0 .
D.  �0 .
2

�x  4  0

 x  1  x 2  5 x  4  �0

Câu 11:Hệ bất phương trình
có số nghiệm nguyên là
2
1
A. .
B. .
C. Vô số.
D. 3 .

f  x    x 2  5x  6
Câu 12:Dấu của tam thức bậc hai
được xác định như sau
f  x  0
f  x  0
A.
với 2  x  3 và
với x  2 hoặc x  3 .
B.

f  x  0

f  x  0
với 3  x  2 và
với x  3 hoặc x  2 .

C.

f  x  0

f  x  0
với 2  x  3 và
với x  2 hoặc x  3 .

D.

f  x  0

f  x  0
với 3  x  2 và
với x  3 hoặc x  2 .

2
Câu 13: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2 x  3 x  15 �0 là
A. 6 .
B. 5 .
C. 8 .

D. 7 .

x2  x  3
�1
2
S � 2; 2 
Câu 14: Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình x  4
. Khi đó
là tập nào sau đây?
 2;  1 .
 1; 2  .
 2;  1 .
A.
B.
C. �.
D.
2
Câu 15 : Để bất phương trình 5 x  x  m �0 vô nghiệm thì m thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
1
1
1
1
m�
m
m�
m
5.
20 .
20 .
5.
A.
B.
C.
D.
2
Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  x  2mx  2m  3 có tập xác định là �.
A. 4 .
B. 6 .
C. 3 .
D. 5 .

Câu 17 : Tập nghiệm của bất phương trình 8  x �x  2 là
S   4,  �
S   4;8
S   �;  1 � 4;8 
A.
. B.
. C.
.
Câu 18 :Cho hàm số
A. m �1 .

D.

S   �;  1 � 4;  �

.

f  x   x2  2 x  m

f  x  �0, x ��
. Với giá trị nào của tham số m thì
.
m

1
m

0
m

2
B.
.
C.
.
D.
.

 m  1 x 2  2  m  2  x  m  3  0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn
Câu 19: Với giá trị nào của m thì phương trình
x1  x2  x1 x2  1 ?
A. 1  m  3 . B. 1  m  2 . C. m  2 .
D. m  3 .
 m  5 x 2  2  m  1 x  m  0  1 . Với giá trị nào của m thì  1 có 2 nghiệm x1 , x2
Câu 20: Cho phương trình
8
8
8
m


m

5
�m �5
x  2  x2 ? A. m �5 .
3.
thỏa 1
B.
C. 3
. D. 3
.
2
Câu 21: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình  x  x  m  0 vô nghiệm.
1
1
1
m�
m
m
4.
4.
4.
A.
B. m ��.
C.
D.


 m  1 x 2  2mx  m  0
Câu 22: Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình
có một nghiệm lớn hơn 1 và một nghiệm nhỏ hơn 1 ? A. 0  m  1 .
B. m  1 .
C. m ��.
2
 m  1 x  2  m  1 x  m  3 �0 với mọi x �R khi
Câu 23: Bất phương trình
m � 1; �
m � 2; �
m � 1; �
m � 2;7 
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.

 x 2  3x  2 x2  3x  2 �0 là
Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình


x �3

x �2
x2x �3


1
1

x �
x �


x

0
2.
2.
A. �
B. �
.
C. �

�m  0

m �1 .
D. �

�1

x ��
 ;0; 2;3�
�2
D.
.

�x 2  1 �0

x  m  0 có nghiệm khi A. m  1 .B. m  1 .
Câu 25: Hệ bất phương trình �
C. m �1 .
D. m  1 .
2
x  2  m  3 x  4m  12 �
 x  1 �

� 0 có ba nghiệm phân biệt lớn hơn 1 .
Câu 26: Xác định m để phương trình
7
19
7
7
16
7
19
  m  3
m �
m
  m  1
m �
 m3
m �
6 .B.
2 .C. 2
9 .D. 2
6 .
A. 22
x x
Câu 27 Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x  2mx  m  2  0 có hai nghiệm 1 , 2 thỏa mãn
x13  x23 �16 .
A. Không có giá trị của m . B. m �2 . C. m �1 .
D. m �1 hoặc m  2 .

Câu 28 :Giải bất phương trình
A. 5  x �3 .

 x 2  6 x  5  8  2 x có nghiệm là
B. 3  x �5 .
C. 2  x �3 .

Câu 29 : Giá trị lớn nhất của hàm số với 1 x 3 là:
A.
B. 0
C.
Câu 30 : Cho hàm số

x � 0;1

.

D. 3 �x �2 .

D. 2

f  x    x 2  2  m  1 x  2m  1

A. m  1 .

B.

m

1
2.

f  x  0
. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để
,
1
m�
2.
C. m �1 .
D.

CHƯƠNG 6 : CUNG, GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
3
.
A. 5

o

Câu 1: Góc có số đo 108 đổi ra radian là


.
B. 10

3
.
C. 2


.
D. 4

3
2 . Giá trị tổng quát của góc  Ou , Ov  là
Câu 2: Biết một số đo của góc
3


Ou
,
Ov


k

Ou
,
Ov

 k 2
 Ou, Ov    k
Ou
,
Ovk
22
2
2
A.
B.
C.
D.

 Ou, Ov  

2
Câu 3: Góc có số đo 5 đổi sang độ là
Câu 4: Một đường tròn có bán kính

R

o
A. 240

o

B. 135

o
C. 72

o
D. 270

10

cm

. Tìm độ dài của cung 2 trên đường tròn.


A. 10 cm

2
20
cm
cm
2
B. 5cm C. 
D. 20

Câu 5: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Số đo của một cung lượng giác luôn là một số không âm.
B. Số đo của một cung lượng giác luôn không vượt quá 2 .
C. Số đo của một cung lượng giác luôn là một số thực thuộc đoạn [0; 2 ] .
D. Số đo của một cung lượng giác là một số thực.
Câu 6: Cho đường tròn có bán kính 6 cm . Tìm số đo ( rad ) của cung có độ dài là 3 cm :
A.
B.
C.
D.
 OA; OM    , trong đó M là điểm không nằm trên các trục tọa độ Ox và Oy . Khi đó
Câu 7: Xét góc lượng giác
M thuộc góc phần tư nào để sin  và cos cùng dấu
A. B.
C.
D.
Câu 8: Cho  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây đúng?
A. sin   0 B. cos   0
Câu 9: Chọn điểm

A  1;0 

C. tan   0

D. cot   0

làm điểm đầu của cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Tìm điểm cuối M của cung

25
lượng giác có số đo 4 .
A. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I .
C. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ III .

B. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ II .
D. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ IV .

5

25
19



6 ,
3,
3 ,
6 . Các cung nào có
Câu 10: Cho bốn cung (trên một đường tròn định hướng):
điểm cuối trùng nhau: A.  và  ;  và  . B.  và  ;  và  .
C.  ,  ,  .
D.  ,  ,  .

 

Câu 11: Giá trị k để cung




 k 2
2
thỏa mãn 10    11 là A. k  4.

B. k  6.

C. k  7.

Câu 12: Cung  có mút đầu là A và mút cuối là M thì số đo của  là
B

A

A’

O
M

3
 k .
A. 4

3
 k .
B. 4

Câu 13: Nếu góc lượng giác có
A. Trùng nhau.

3
 k 2 .
C. 4y

x

B’

D.3
 k 2 .
4

63
2 thì hai tia Ox và Oz
3
C. Tạo với nhau một góc bằng 4 .

sđ  Ox, Oz   

B. Vuông góc.

D. Đối nhau.

Câu 14: Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

D. k  5.


o
A. 30 .

o

o
C. 50 .

B. 40 .

o

D. 60 .

Câu 15: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi
được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5 cm (lấy   3,1416 ).
A. 22054 cm . B. 22063 cm .

C. 22054 mm .

Câu 16: Cho hai góc lượng giác có sđ
Ta có hai tia Ou và Ov
o
A. Tạo với nhau góc 45 .

D. 22044 cm

 Ox, Ou   45o  m360o , m �Z và sđ  Ox, Ov   135o  n360o , n �Z .

B. Trùng nhau.

C. Đối nhau.

D. Vuông góc.

Câu 17: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10,57 cm và kim phút dài 13,34 cm .Trong 30 phút mũi kim giờ vạch
lên cung tròn có độ dài là: A. 2, 77 cm
B. 2,9 cm
C. 2, 76 cm
D. 2,8 cm
3
 a  2
Câu 18: Cho 2
. Kết quả đúng là
A. sin a  0 , cos a  0 .
B. sin a  0 , cos a  0 .
19: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?
A.

cos  1800 – a   – cos a

. B.

sin  1800 – a    sin a

C. sin a  0 , cos a  0 .

. C.

Câu 20: Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau
�

�

sin �  x � cos x
sin �  x �  cos x
�2

�2

A.
.
B.
.

sin  1800 – a    sin a

D. sin a  0 , cos a  0 Câu

. D.

�

tan �  x � cot x
�2

C.
.

sin  1800 – a   cos a

.

�

tan �  x �  cot x
�2

D.

Câu 21: Trong các giá trị sau, sin  có thể nhận giá trị nào?
2
B. 3 .

A. 1,7 .

C.  3 .

10
3 .

D.

Câu 22 : Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A. sin   cos   1 .
B.
1
1  cot 2  
  �k , k ��
sin 2 
C.
.
2

2

Câu 23: Cho biết

tan  

1  tan 2  

1
5 . Tính cot 

1 � 

 �  k , k ���

2
cos  � 2

.

� k

tan   cot   1�
 � , k ���
2

�.
D.

A. cot   5 .

B.

cot  

1
25 .

C.

cot  

1
5.

D. cot   5

�

�

A  cos �   � sin �   � sin       cos     
�2

�2

Câu 24: Đơn giản biểu thức
, ta có :
A. A  2sin a .B. A  2 cos a .C. A  sin a – cos a .
D. A  0 .
A   1 – cos 2 x  .tan 2 x   1 – tan 2 x  ,
Câu 25: Đơn giản biểu thức
ta có
2
2
2
2
A. A  sin x . B. A  cos x .
C. A  – sin x .
D. A  – cos x .

Câu 26: Cho

sin  

4

3
 
5 và 2
. Giá trị của cos là : A. 5 .

B.3
5.

3

C. 5

9
D. 25 .


A

Câu 27: Cho tan   2 . Giá trị của

5sin   cos 
sin   3cos  là : A. 5 .

5
B. 3 .

1
D. 3 .

C. 11 .

Câu 28: Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?
A. sin   1 và cos   1 .
1
1
sin  
cos  
2 và
2.
C.
Câu 29: Cho

cos  

B.

sin  

1
3
cos   
2 và
2 .

D. sin   3 và cos   0 .

4

1
1
3
3
0  
sin  
sin   
sin  
sin   �
5 với
2 . Tính sin  . A.
5 . B.
5 C.
5 D.
5.

2 cos 2 x  1
sin x  cos x ta có
Câu 30: Đơn giản biểu thức
A. A  cos x  sin x . B. A  cos x – sin x . C. A  sin x – cos x .
A 

D. A   sin x – cos x .

Câu 31: Tính  biết cos   1
A.

  k  k ��

.

B.

  k 2  k ��


 k 2  k ��
2
.



. C.

D.

    k 2  k ��

o
o
Câu 32: Biết tan   2 và 180    270 . Giá trị cos   sin  bằng

A.3 5
5 .

3 5
B. 1 – 5 .C. 2 .

Câu 33: Giá trị của

A  cos 2

D.

5 1
2 .


3
5
7
 cos 2
 cos 2
 cos 2
8
8
8
8 bằng A. 0 .

B. 1 .

C. 2

D. 1 .

2
2
2
2
2
Câu 34: Biểu thức D  cos x.cot x  4 cos x – cot x  3sin x không phụ thuộc x và bằng
A. 2.
B. –2 .
C. 3.
D. –3 .

Câu 35: Biết
A.

3
2 . Trong các kết quả sau, kết quả nào sai ?

sin   cos  

sin  .cos   –

1
8.

B.

sin   cos   �

5
2 .

C.

sin 4   cos 4  

5
4.

2
2
D. tan   cot   62 .

6
6
2
2
Câu 36: Tính giá trị của biểu thức A  sin x  cos x  3sin x cos x .
A. A  –1 .
B. A  1 .
C. A  4 .
D. A  –4 .

 1  tan x 
A
2

Câu 37: Biểu thức
A. 1 .

2

4 tan x

1
B. –1 . C. 4 .

21
4sin x cos 2 x không phụ thuộc vào x và bằng
1

D. 4 .
2

C  2  sin 4 x  cos 4 x  sin 2 x cos 2 x  –  sin 8 x  cos8 x 
2

Câu 38: Biểu thức
A. 2 .
B. –2 .

C. 1 .

Câu 39: Trong các công thức sau, công thức nào sai?

D. –1 .

có giá trị không đổi và bằng

.


A.

cot 2 x 

cot 2 x  1
2 tan x
tan 2 x 
2 cot x . B.
1  tan 2 x .

3
C. cos 3 x  4 cos x  3cos x .

3
D. sin 3 x  3sin x  4sin x

Câu 40: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
2
2
2
2
A. cos 2a  cos a – sin a. B. cos 2a  cos a  sin a.
Câu 41:Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A.

cos  a – b   cos a.cos b  sin a.sin b.

2
C. cos 2a  2 cos a –1.

B.

2
D. cos 2a  1 – 2sin a.

cos  a  b   cos a.cos b  sin a.sin b.

sin  a – b   sin a.cos b  cos a.sin b.
sin  a  b   sin a.cos b  cos.sin b.
C.
D.
Câu 42: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?
tan a  tan b
.
tan  a – b   tan a  tan b.
1  tan a tan b
A.
B.
tan a  tan b
tan  a  b  
.
tan  a  b   tan a  tan b.
1  tan a tan b
C.
D.
Câu 43:Trong các công thức sau, công thức nào sai?
tan  a  b  

1
1

cos  a – b   cos  a  b  �
.
sin a sin b  �
cos  a – b  – cos  a  b  �
.2
2�
A.
B.
1
1
sin a cos b  �
sin  a – b   sin  a  b  �
.
sin a cos b  �
sin  a  b   cos  a  b  �
.2
2�
C.
D.
Câu 44:Trong các công thức sau, công thức nào sai?
cos a cos b 

ab
a b
ab
a b
.cos
.
cos a – cos b  2 sin
.sin
.
2
2
2
2
A.
B.
ab
a b
ab
ab
sin a  sin b  2 sin
.cos
.
sin a – sin b  2 cos
.sin
.
2
2
2
2
C.
D.
sin  a –17�
 .cos  a  13� – sin  a  13� .cos  a –17� , ta được :
Câu 45:Rút gọn biểu thức :
cos a  cos b  2 cos

A. sin 2a.

B. cos 2a.

Câu 46:Giá trị đúng của
A.

21
 .
C. 2

tan

1
.
D. 2


7
 tan
24
24 bằng :6 3 .

B.

2

6 3 .

C.

2

3 2 .

D.

2

3 2 .

.cos 4�– cos 36�
.cos86�, ta được :A. cos 50�
. B. cos 58�
. C. sin 50�
. D. sin 58�
.
Câu 47:Rút gọn biểu thức : cos 54�
Câu 48:Cho x, y là các góc nhọn,

cot x 

3
1

cot y 
.
4,
7 . Tổng x  y bằng :A. 4

3
.
B. 4

�

�

A  cos2 x  cos2 �  x � cos 2 �  x �
�3

�3
�không phụ thuộc x và bằng :
Câu 49:Biểu thức

3
.
A. 4

4
.
B. 3

3
.
C. 2

2
.
D. 3

Câu 50:Cho A , B , C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.


.
C. 3

D.  .


A.

cos

A B
C
 sin .
2
2 B. cos  A  B  2C   – cos C.

Câu 51:Rút gọn biểu thức

A

C.

sin  A  C   – sin B.

D.

cos  A  B   – cos C.

sin x  sin 2 x  sin 3 x
cos x  cos 2 x  cos 3 x

A. A  tan 6 x.

B. A  tan 3 x.
C. A  tan 2 x.
D. A  tan x  tan 2 x  tan 3x.
cos  120�– x   cos  120� x  – cos x
Câu 52:Rút gọn biểu thức :
ta được kết quả là
A. 0.
Câu 53:Cho

B. – cos x.
cos a 

C. –2 cos x.

3
3
sin b 
4 ; sin a  0 ;
5 ; cos b  0 . Giá trị của cos  a  b  . bằng :

3� 7 �
1
.5�
4

A. �

3� 7 �
 �
1
.


5�
4


B.

Câu 54:Biểu thức

sin  a  b 
sin  a  b 

A.
C.

3� 7 �
1
.5�
4

C. �

B.

sin  a  b  tan a  tan b

.
sin  a  b  tan a  tan b

Câu 55:Giá trị đúng của

cos

3� 7 �
 �
1
.


5�
4


D.

bằng biểu thức nào sau đây? (Giả sử biểu thức có nghĩa)

sin  a  b  sin a  sin b

.
sin  a  b  sin a  sin b

D.

sin  a  b  sin a  sin b

.
sin  a  b  sin a  sin b
sin  a  b  cot a  cot b

.
sin  a  b  cot a  cot b

2k 
4 k
6k 
1
 cos
 cos
.
7
7
7 ( bằng : A. 2

Câu 56:Cho A , B , C là các góc nhọn và


.
A. 6

D. sin x – cos x.

tan A 


.
B. 5

1
 .
B. 2

1
.
C. 4

1
 .
D. 4

1
1
1
tan B 
tan C 
2,
5,
8 . Tổng A  B  C bằng :


.
C. 4


.
D. 3

11
.
Câu 57:Cho cot a  15 , giá trị sin 2a có thể nhận giá trị nào dưới đây:A. 113

13
.
B. 113

15
.
C. 113

17
.
D. 113

Câu 58:Cho A , B , C là ba góc của một tam giác. Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau.
2
2
2
A. cos A  cos B  cos C  1  cos A.cos B.cos C.

2
2
2
B. cos A  cos B  cos C  1 – cos A.cos B.cos C.

2
2
2
2
2
2
C. cos A  cos B  cos C  1  2 cos A.cos B.cos C. D. cos A  cos B  cos C  1 – 2 cos A.cos B.cos C.

2 cos 2 2  3 sin 4  1
A
2sin 2 2  3 sin 4  1 có kết quả rút gọn là :
Câu 59:Biểu thức

A.

cos  4  30�
.
cos  4  30�


Câu 60: Nếu

B.

cos  4  30�
.
cos  4  30�


5sin   3sin    2  

thì :

C.

sin  4  30�
.
sin  4  30�


D.

sin  4  30�
.
sin  4  30�A.

tan       2 tan  .

B.

tan       3 tan  .

C.

tan       4 tan  .

D.

tan       5 tan  .

HÌNH HỌC
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH)

�x  2  t
3
10

.


Câu 1: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng 1 : 10 x  5 y  1  0 và 2 : �y  1  t . A. 10 . B. 10

3 10
.
C. 10 D.

3
.
5

�x  2  3t
:�
M  15;1
�y  t
Câu 2: Khoảng cách từ điểm
đến đường thẳng
là A.

5.

B.

1
10 .

C.

10 .

D.

16
5
Câu 3: Có hai giá trị m1 , m2 để đường thẳng mx  y  3  0 hợp với đường thẳng x  y  0 một góc 60�.Tổng
m1  m2 bằng
A. 3.
B. 3.
C. 4.
D. 4.
Câu 4:Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục Ox và cách đều 2 đường thẳng: 1 : 3 x  2 y  6  0 và  2 : 3 x  2 y  3  0

 0; 2  .
A.

�1 �
� ;0 �
B. �2 �.

C.

 1;0  .

D.2;0

.

A  1; 2  C  4;0  B  0;3 
Câu 5: Tính chiều cao tương ứng với cạnh BC của tam giác ABC biết
,
,
1
1
3
A. 3 .
B. 5 .
C. 25 .
D. 5 .
Câu 6: Khoảng cách giữa hai đường thẳng 1 : 5 x  7 y  4  0 và  2 : 5 x  7 y  6  0 là
4
6
2
10
A. 74 .
B. 74 .
C. 74 .
D. 74 .
Câu 7: Cho đường thẳng đi qua hai điểm
sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17 .

� 76 18 �
C
 ; �

C  12;10 
5�
A.
và � 5

A  2; 2 

B.

,

B  5;1

C  12;10 

.

. Tìm tọa độ điểm C trên đường thẳng  : x  2 y  8  0

C. C  4; 2  .

�1 41 �
C�; �
D. �5 10 �.

A  2; 3 , B  3; 2 

3
và diện tích ABC bằng 2 . Biết

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy ABC có đỉnh
trọng tâm G của ABC thuộc đường thẳng d : 3 x  y  8  0 . Tìm tọa độ điểm C .
C  1; 1
C  4;8 
C  1; 1
C  2;10 
C  1;1
C  2;10 
C  1;1
C  2; 10 
A.

.
B.

. C.

. D.

.

A  3; 2  B  2; 2 
Câu 9: Cho hai điểm
,
. Tìm phương trình đường thẳng đi qua A và cách B một khoảng bằng 3 là:
A. 3 x  4 y  17  0 và 3 x  7 y  23  0 .
B. x  2 y  7  0 và 3x  7 y  5  0
C. 3 x  4 y  1  0 và 3 x  7 y  5  0

D. 3 x  4 y  17  0 .và 3 x  4 y  1  0


Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy , cho hai đường thẳng d1 : 2 x  y  2  0 và d 2 : 2 x  4 y  7  0 . Viết
phương trình đường thẳng qua điểm
d2

P  3;1

cùng với d1 , d 2 tạo thành tam giác cân có đỉnh là giao điểm của d1 và

d : 3x  y  10  0
d : 3x  y  10  0
d : x  3y  0
d : x  3y  0
A. �
. B. �
.
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

d : 2x  y  7  0


d : x  2 y 1  0 .
C. �

d : 3 x  y  10  0


d : x  3y  0
D. �
.

 C  có phương trình x 2  y 2  2 x  4 y  4  0 . Tâm I
Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn
 C  lần lượt là
và bán kính R của
I  1; 2  R  1
I  1;  2  R  3
I  1;  2  R  3
I  2;  4  R  9
A.
,
.
B.
,
. C.
,
.
D.
,
.
A  4; 2 
Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy , đường tròn nào sau đây đi qua điểm
?
2
2
2
2
2
2
2
2
A. x  y  2 x  20  0 . B. x  y  4 x  7 y  8  0 . C. x  y  6 x  2 y  9  0 . D. x  y  2 x  6 y  0 .

Câu 3: Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường tròn?
2
2
2
2
2
2
2
2
A. x  y  x  y  4  0 . B. x  y  4 x  6 y  2  0 . C. x  2 y  2 x  4 y  1  0 . D. x  y  4 x  1  0 .

 C  : x 2  y 2  2 x  4 y  1  0 . Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
 C  đi qua M  1;0  . C.  C  đi qua A  1;1 .
 C  có bán kính
B.
D.

Câu 4 : Cho đường tròn
 C  có tâm I  1;  2  .
A.

R2.

�x  1  2t
d :�
 C  có tâm thuộc đường thẳng �y  3  t và đi qua hai điểm A  1;1 và B  0; 2  . Tính
Câu 5: Cho đường tròn
 C  A. R  565 . B. R  10 . C. R  2 . D. R  25 .
bán kính đường tròn
2
2
C : x  3   y  1  10
C
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn   
. Phương trình tiếp tuyến của   tại điểm
A  4; 4 
là A. x  3 y  16  0 .
B. x  3 y  4  0 .
C. x  3 y  5  0 .
D. x  3 y  16  0 .

 C  tại
và đường thẳng  : x  y  1  0 biết đường thẳng  cắt
19
19
38
hai điểm phân biệt A , B . Độ dài đoạn thẳng AB bằng A. 2 . B. 38 .
C. 2 .
D. 2 .
2
2
C : x  1   y  3  10
Câu 8: Cho đường tròn   
và đường thẳng  : x  3 y  m  1  0 . Đường thẳng  tiếp xúc
 C  khi và chỉ khi
với đường tròn
A. m  1 hoặc m  19 .
B. m  3 hoặc m  17 . C. m  1 hoặc m  19 . D. m  3 hoặc m  17 .
Câu 7: Cho đường tròn

 C  :  x  1

2

  y  3  10
2

 C  : x 2  y 2  2 x  2 y  7  0 và đường thẳng d : x  y  1  0 . Tìm tất cả các đường thẳng
 C  theo dây cung có độ dài bằng 2 .
song song với đường thẳng d và cắt đường tròn
Câu 9: Cho đường tròn

A. x  y  4  0 và x  y  4  0 .

B. x  y  2  0 .

C. x  y  4  0 . D. x  y  2  0 và x  y  2  0 .

 C  : x 2  y 2  6 x  2 y  5  0 và điểm A  4; 2  . Đường thẳng d qua A cắt  C  tại 2
Câu 10: Cho đường tròn
điểm M , N sao cho A là trung điểm của MN có phương trình là
A. x  y  6  0 .
B. 7 x  3 y  34  0 . C. 7 x  y  30  0 .
D. 7 x  y  35  0
ĐƯỜNG ELIP


Câu 1: Trong các phương trình sau,phương trình nào là phương trình chính tắc của elip:
x² y ²

1
x² y²
x² y²
1 1
  1
 1
A. 4 x ²  8 y ²  32 .
B. 8 4
.
C. 64 16
.
D. 8 4
.
Câu 2: Elip ( E ) có độ dài trục bé bằng 8 và độ dài trục lớn bằng 12 có phương trình chính tắc là:
x² y²
x² y ²
x² y²
x² y ²
 1
 1

 1

1
A. 36 16
.
B. 36 16
.
C. 36 16
.
D. 144 64
.
a 2  b 2  c 2 � 4b 2  b 2  12 � b 2  4 � a 2  16

 I :

 II  :
 III  :
 IV  :

a  5 � 2a  10

b  3 � 2b  6


c2  a2  b2  25 9  16 � c  4 � 2c  8

x2 y 2
 E :  1
9
6
Câu 3: Đường Elip
có một tiêu điểm là:

A.

 0;3 .

B.

(0 ; 3) .

C. (  3;0) .

D.

 3;0  .

A 0;  4 
F 3;0 
Câu 4: Phương trình chính tắc của elip đi qua 
và có tiêu điểm 
là:
x² y ²
x² y²
x² y ²
x² y ²
 1
 1

1
 1
A. 25 16
.
B. 13 4
.
C. 5 4
.
D. 25 16
.

Câu 5: Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 4 3
x2 y 2
x2 y 2
x2 y 2
x2 y2

1

1

1

1
A. 36 9
.
B. 36 24
.
C. 24 6
.
D. 16 4
.
2
2
Câu 6: Cho elip có phương trình 16x + 25y = 100 . Tính tổng khoảng cách từ điểm M thuộc elip có hoành độ bằng

2

đến hai tiêu điểm.

A. 3.

B. 2 2.

C. 5 .

D. 4 3.


a2  9
x2 y2

 E :   1 �
b2  6

9
6

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy ,cho có hai tiêu điểm và đi qua điểm . Điểm M nào sau đây thuộc thỏa
MF1  3MF2 .
� 25 551 �
M�
 ;


8
8 �


A.
.

�25 551 �
M�
�8 ; 8 �


�.
B.

� 25
551 �
M�

;


� 8
8 �

�.
C.

�25 551 �
M�
�4 ; 4 �


�.
D.


MF1  5 

4
x0
5

Câu 8: Cho

( E) :

x2 y2
+ =1
20 16
.

Một đường thẳng đi qua điểm

phân biệt M và N . Tính độ dài MN .

A. 3 5.

A ( 2;2)

và song song với trục hoành cắt ( E ) tại hai điểm

B. 15 2.

C. 2 15.

D. 5 3.

�3 4 �
M� ;
 E  , biết đi qua điểm � 5 5 �
�và MF1 F2 vuông tại M .
Câu 9: Lập phương trình chính tắc của elip
x2 y 2
x2 y2
x2 y2
x2 y 2

1

1

1

1
4
9
A. 9
.
B. 9 36
.
C. 4
.
D. 36 9
.

 E :

x2 y2

1
A  3; 2  B  3; 2 
9
4
và hai điểm
,
Tìm trên

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp
 E  điểm C sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất.
C  0;3
C  0; 2 
C  3;0 
C  2;0 
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
PHÉP TỊNH TIẾN

M  5; 2 
M�
 3; 2  là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo
Câu 1:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm
và điểm
r
r
r
r
r
r
v   0; 2 
v   1;0 
v   2;0 
v   2;0 
véctơ v . Tìm tọa độ véctơ v . A.
. B.
.
C.
. D.
.
Câu 2:Cho hình bình hành ABCD tâm I . Kết luận nào sau đây sai?
A.

uuu
r  A  B
TuDC

.

B.

uuur  B   A
TCD

.

C.

TuDIuur  I   B

.

D.

TuIAur  I   C

.

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
B. Phép đối xứng trục biến một tam giác thành một tam giác bằng nó.
C. Phép đối xứng tâm biến một đường tròn thành một đường tròn cùng bán kính.
D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.

uuur
A  2; 4  B  5;1 C  1; 2 
Oxy

ABC
Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độ
, cho
biết
,
,
. Phép tịnh tiến theo véctơ BC
B C tương ứng các điểm. Tọa độ trọng tâm G �của A���
B C là:
biến ABC thành A���
A.

G�
 4; 2 

.

B.

G�
 4; 2 

.

C.

G�
 4; 2 

.

D.

G�
 4; 4 

.

M  4;2 
M '  4;5 
Câu 5:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm
thành điểm
thì nó biến điểm
A  2;5 

thành

A. điểm

A '  5;2  .

B. điểm

A '  1;6  .

C. điểm

A '  2;8  .

D. điểm

A '  2;5  .

Câu 6:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đườn thẳng �là ảnh của đường thẳng  : x  2 y  1  0 qua
r
v   1; 1
phép tịnh tiến theo véctơ
.
: x  2y  0 .
A. �

: x  2 y  3  0 . C. �
: x  2 y  1  0 . D. �
: x  2y  2  0.
B. �


 C�


Câu 6:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường tròn
r
 C  : x 2  y 2  2x  4 y  1  0 qua Tvr với v   1; 2  .
x  2
A. 

2

 y 2  36

.

x  2
B. 

2

 y2  6

là ảnh cảu đường tròn

2
2
2
2
. C. x  y  2x  5  0 . D. 2 x  2 y  8 x  4  0 .

 C1  và  C2  bằng nhau có phương trình lần lượt là
Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường tròn
 x  1   y  2   16 và  x  3   y  4 
r
 C2  . Tìm tọa độ của vectơ ur . A. u   4;6  .
2

2

2

2

 16

r
 C1  thành
. Giả sử T là phép tịnh tiến theo vectơ u biến

B.

r
u   4; 6  .

C.

r
u   3; 5  .

D.

r
u   8; 10  .

 C  có phương trình x 2  y 2  4 x  6 y  5  0. Thực hiện liên
Câu 8:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn
tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ
phương trình là:
2
2
A. x  y  18  0.

r
u   1; 2 r
v   1; 1

thì đường tròn

 C

biến thành đường tròn

2
2
2
2
B. x  y  x  8 y  2  0. C. x  y  x  6 y  5  0.

 C '2
2
D. x  y  4 y  4  0.

A  2;1
Câu 9:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành OABC với điểm
, điểm B thuộc đường thẳng
 : 2 x  y  5  0 . Tìm quỹ tích đỉnh C ?
A. Là đường thẳng có phương trình 2 x  y  10  0 . B. Là đường thẳng có phương trình x  2 y  7  0 .
2
2
C. Là đường thẳng có phương trình 2 x  y  7  0 . D. Là đường tròn có phương trình x  y  2 x  y  0 .
r
Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng d : 2 x  3 y  3  0 và d' : 2 x  3 y  5  0 . Tìm tọa độ v có
Tr
phương vuông góc với d và v biến đường thẳng d thành d ' .

r �6 4 �
r �1 2 �
r �16 24 �
v� ; �
v� ;
v� ; �

�13 13 �
�13 13 �. C.
�13 13 �.
A.
B.
ĐỐI XỨNG TRỤC

r �
16 24 �
v� ;

13 13 �.

D.

M  x; y 
Câu 1:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép đối xứng trục Ox , với
gọi M �là ảnh của M
qua phép đối xứng trục Ox . Khi đó tọa độ điểm M �là:
A.

M�
 x; y 

.

B.

M�
  x; y 

.

C.

M�
  x;  y 

.

D.

M�
 x;  y 

Câu 2: Hình nào sau đây là có trục đối xứng:
A. Tam giác bất kì.
B. Tam giác cân.

C. Tứ giác bất kì.

Câu 3: Trong mặt phẳng , qua phép đối xứng trụcOy , điểm

A ( 3;5)

A.

( 3;5) .

B.

( �3;5) .

C.

D. Hình bình hành.

biến thành điểm nào trong các điểm sau?

( 3;�5) .

D.

 –3; –5

Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : x  y  2  0 . Ảnh của d qua phép đối xứng trục tung có
phương trình:
A. x  y  2  0 .

B. x  y  2  0 .

Câu 5:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn
 C�
 của  C  qua phép đối xứng trục Oy .
tròn

C. x  y  2  0 .

 C

D. x  2 y  2  0 .

2
2
có phương trình: x  y  4 x  5 y  1  0 . Tìm ảnh đường


2
2
A. x  y  4 x  5 y  1  0 .
2
2
C. 2 x  2 y  8 x  10 y  2  0 .

2
2
B. x  y  4 x  5 y  1  0 .
2
2
D. x  y  4 x  5 y  1  0 .

ĐỐI XỨNG TÂM
Câu 1: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?
A. Hình vuông.

B. Hình tròn.

C. Hình tam giác đều.

D. Hình thoi.

A 1;3
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 
. Tìm ảnh của A qua phép đối xứng tâm O .

A.

A '  1; 3

.

B.

A '  1;3

.

C.

A '  1; 3

.

D.

A '  1;3

.

A  1;3 
A '  5;1
Câu 3:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép đối xứng tâm I biến
thành
thì I có tọa độ là:

A.

I  6; 4 

.

B.

I  4; 2 

.

C.

I  12;8 

.

D.

I  3; 2 

.

I  4;3
Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ảnh của đường thẳng d : x  2 y  3  0 qua phép đối xứng tâm
là:

A. x  2 y  17  0 .

B. x  2 y  17  0 .
C. x  2 y  7  0 .
8 x
�x�
�x  8  x�
Ðd : M  x; y  � M �
;y  � �
��
 x��
 6  y �y  6  y�
�y�

D. x  2 y  15  0 .

2
2
C
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn   có phương trình: x  y  4 x  2 y  4  0 .

Tìm ảnh đường tròn

 C�
 của  C 

qua phép đối xứng tâm

2
2
2
2
A. x  y  10 x  16  0 .
B. x  y  10 y  16  0 .
 2x  x  2  x
�x�
�x  2  x�
M�
; y  � C �
��
 x��
 � �� I
�y  6  y�
�y  2 yI  y  6  y

I  1;3

.

2
2
2
2
C. x  y  10 y  16  0 . D. x  y  x  10 y  9  0

 2  x�
   6  y�
  4  2  x�
  2  6  y�
  4  0 �  x�
   y�
  10 y� 16  0
2

2

2

2


II. TỰ LUẬN:
Bài 1: Giải các hệ phương trình:

�x  1 �2 x  3

3x  x  5

�5  3 x

�x  3
b) � 2

�5 x  2
�4  x

� 3

�6  5 x  3 x  1
a) � 13
Bài 2: Giải các bất phương trình sau
x2  3x  1
2
 x
x  1 �x  x  2
 2  x   2 x  5x  2  �0
2 x
a.
b.
c.
Bài 3: Tìm giá trị của tham số để bpt sau nghiệm đúng với mọi x
a) mx2 –10x –5 < 0
b) (m + 1)x2 –2(m – 1)x +3m – 3 �0
Bài 4: Tìm giá trị của tham số để bpt sau vô nghiệm: a) 5x2 – x + m �0
2
Bài 5: Cho phương trình : (m  5) x  4mx  m  2  0 với giá nào của m thì

3  3x
�1
2
d. 15  2 x  x
b) mx2 –10x –5 �0

a. Phương trình có nghiệm b. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu
c. Phương trình có hai nghiệm phân biệt
d. Có hai nghiệm dương phân biệt
2
2
a) x  9 x  20 �0
b) x  5 x  4  0
3 x  2m  0
m  2 x �0
Bài 6: Với giá trị nào của m thì hệ sau có nghiệm
Bài 7: Giải các phương trình và bất phương trình saua ) x 2  3x  2  x 2  3x  4
e)

2
1
 2
2
2 x  5x  3 x  9

f)b) x 2  4 x  x  3 c) | x  1|  | x  3 | x  4
x2  4 x  3
 1 x
3  2x

d ) x 2  2 x  15  x  3

g ) 3x 2  24 x  22 �2 x  1

3
Bài 8: a) Cho cosx = 5 và 1800 < x < 2700. tính sinx, tanx, cotx
3
3
  

2 . Tính cot  , sin  , cos 
b) Cho tan = 4 và


� 2 �
 �

()
()
5 �


2
Bài 9 Cho 0< < . Xét dấu các biểu thức: a)cos
b) tan
c) sin
2
1  2 cos x
A
2
2
sin x  cos x b) B  sin x (1  cot x )  cos (1  tan x )
Bài 10 Rút gọn các biểu thức a)
Bài 11 Tính giá trị của biểu thức:
cot   tan 
3

A
cot   tan  biết sin  = 5 và 0 <  < 2
a)
2sin   3cos 
3sin   2 cos 
3
3
b) Cho tan   3 . Tính 4sin   5cos  ; 5sin   4 cos 
sin x
1  cos x
2


sin x
sin x
Bài 12 Chứng minh các đẳng thức sau: a) 1  cos x
b)sin4x+cos4x=1–2sin2x.cos2x
cos 2 x  sin 2 x
1
cos x
 sin 2 x.cos 2 x

 tan x
2
2
6
6
2
2
cos
x
1

sin
x
cot
x

tan
x
c)
d) sin x + cos x = 1 – 3sin x.cos x
e)
2
1  sin x
 1  2 tan 2 x
2
1

sin
x
f)
�

12
3
cos �   �
sin   
   2
�3
�nếu
13 và 2
Bài 13 Tính
1  tan x
1  tan x

�Bài 14 Chứng minh rằng: a) 1  tan x

 tan �  x �
�4


b) 1  tan x

 tan �  x �
�4Bài 15 Tính giá trị của các biểu thức
A  sin .cos .cos .cos
C   cos150  sin15 0  .  cos150  sin15 0 
24
24
12
6
a)
b)
4sin 2 
B
sin 2  sin 

A
1  cos 2
2
1  cos 2  cos 
Bài 16 Rút gon biểu thức: a)
b)
Bài 17 Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào  , 
b) (tan   tan  ) cot(   )  tan  .tan 

a) sin 6 .cot 3  cos 6

2
0
c) B  2 cos 75  1

1  cos   sin 
c) 1  cos   sin 

 � 2
� 
cot  tan �
.tan

3�
3
c) � 3

HÌNH HỌC
Bài 1 Cho biết trung điểm ba cạnh của một tam giác là M 1(2; 1); M2 (5; 3); M3 (3; –4). Lập phương trình tổng quát
của đường thẳng chứa mỗi cạnh của tam giác đó.
Bài 2 Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác với M (–1; 1) là trung điểm của một cạnh, hai cạnh kia có phương trình
là: x + y –2 = 0, 2x + 6y +3 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác.
Bài 3 Lập phương trình tổng quát của đường thẳng d trong các trường hợp sau:
�x  2  5t

a) d qua M (1; –2) và vuông góc với đt  : 3x + y = 0. b) d qua gốc tọa độ và song song với đt �y  1  t
Bài 4 Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau: a, d1: 2x – 5y +6 = 0 và d2: – x + y – 3 = 0
�x  1  5t
�x  6  5t
�x  6  5ub, d : �y  2  4t và d : �y  2  4u
c, d : 8x + 10y – 12 = 0 và d : �y  6  4t
1

2

1

2

Bài 5 Cho điểm M(1; 2) và đường thẳng d: 2x – 6y + 3 = 0. Viết ptrình đường thẳng d’ đi qua M và tạo với d một góc
450.
Bài 6 Cho 2 điểm M(2; 5) và N(5; 1). Viết ptrình đường thẳng d đi qua M và cách điểm N một khoảng bằng 3.
Bài 7 Cho đường thẳng  : 2x – y – 1 = 0 và điểm M(1; 2).
a) Viết phương trình đường thẳng (  ’) đi qua M và vuông góc với  .Tìm tọa độ hình chiếu H của M trên 
b) Tìm điểm M’ đối xứng với M qua  .
�x  2  2t

Bài 8 Cho đường thẳng  có phương trình tham số : �y  3  t

a, Tìm điểm M nằm trên  và cách điểm A(0 ;1) một khoảng bằng 5.
b, Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  với đường thẳng x + y + 1 = 0.
c, Tìm điểm M trên  sao cho AM là ngắn nhất.
Bài 9 Cho phương trình x2 + y2 – 2mx – 2(m– 1)y + 5 = 0 (1), m là tham số
a) Với giá trị nào của m thì (1) là phương trình đường tròn?
b) Nếu (1) là đường tròn hãy tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn theo m.
Bài 10 Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(2; 0); B(0; – 1) và C(– 3; 1)
x  1 2t

 :�
y  2  t và đường tròn (C): (x – 1)2 + (y – 2)2 = 16

Bài 11 Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng
Bài 12 Viết phương trình đường tròn đi qua A(1; 1), B(0; 4) và có tâm thuộc đường thẳng d: x – y – 2 = 0
Bài 13 Viết phương trình đường tròn đi qua A(2; 1), B(–4;1) và có bán kính R=10
2
2
Bài 14 Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C ) : ( x  2)  ( y  1)  13 tại điểm M thuộc đường tròn có
hoành độ bằng xo = 2.
2
2
Bài 15 Cho đường tròn (C) : x  y  2 x  6 y  5  0 và đường thẳng d: 2x + y – 1 = 0. Viết phương trình tiếp tuyến

 biết  // d. Tìm tọa độ tiếp điểm.
2
2
Bài 16 Cho đường tròn (C): x  y  6 x  2 y  6  0 và điểm A(1; 3)
a) Chứng minh rằng A nằm ngoài đường tròn
b) Viết pt tiếp tuyến của (C) kẻ từ A
b) Viết pt tiếp tuyến của (C ) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: 3x – 4y + 1 = 0
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×