Tải bản đầy đủ

Đề KT HK i môn GDCD 8 có ma trận, đáp án; có trắc nghiệm, tự luận và bài làm cho học sinh

PHÒNG GD&ĐT . . .
TRƯỜNG THCS . . .
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không tính thời gian phát đề)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra tổng hợp kiến thức các nội dung đã học như: Giữ chữ tín, tự
lập, lao động tự giác và sáng tạo, biểu hiện và hành vi thể hiện tôn trọng lẽ phải, khái
niệm và đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh, hành vi thể hiện tính liêm khiết
2. Kĩ năng:
- Biết xử lí tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia
đình.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp.
- Kĩ năng đưa ra ý kiến trong các tình hống liên quan đến nội dung đã học.
3. Thái độ: Nâng cao tinh thần lao động tự giác sáng tạo, đức tính liêm khiết, giữ
chữ tín, xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh, quyền và nghĩ vụ của các thành
viên trong gia đình.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.
III. MA TRẬN:


Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
TNKQ

Thông hiểu
TL

1. Kết hợp các
chủ đề: Giữ
chữ tín, tự lập,
lao động tự
giác, sáng tạo.
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
2. Tôn trọng
lẽ phải.
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
3. Liêm khiết.

TNKQ

TL

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL TN
TL
KQ
KQ

Cộng

Xác định được
biểu hiện tương
ứng với phẩm
chất đạo đức.
1
1
10%
Biết được hành vi Nếu được
thể hiện tôn trọng biểu hiện
lẽ phải.
tôn trọng
lẽ phải.
1
1
0,5
2
0,5 %
20%
Biết được thế nào
là liêm khiết

1
Số câu:
0,5
Số điểm:
5%
Tỷ lệ:
4. Lao động tự Biểu hiện
giác, sáng tạo của người

1
1
10%

2
2,5
25%
Xác định được
hành vi thể
hiện tính liêm
khiết.
1
0,5
5%

2
1
10%


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

lao động tự giác
và sáng tạo
1
0,5
5%

1
0,5
5%
Nêu được
khái niệm,
đặc điểm
của tình
bạn trong
sáng, lành
mạnh.
1
2
20%

5. Xây dựng
tình bạn trong
sáng lành
mạnh.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
6. Quyền và
nghĩa vụ của
các thành viên
trong gia đình.

Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
T.số câu:
T.số điểm:
Tỉ lệ

3
1,5
15%

1
2
20%

2
1,5
15%

1
2
20%

1
2
20%
Biết xử lí tình
huống liên quan
đến quyền và
nghĩa vụ của các
thành viên trong
gia đình.
1
3
30%
1
3
30%

1
3
30%
8
10
100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0.5 điểm) Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải ?
A. Phê phán những việc làm sai trái
B. Chỉ làm những việc mà em thích
C. Nam chưa chấp hành nội quy của lớp D. Vi phạm luật giao thông đường bộ
Câu 2: (0.5 điểm) Những hành vi nào sau đây thể hiện tính liêm khiết ?
A.Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi.
B. Làm mọi việc để đạt được mục đích.
C. Làm giàu bằng chính tài năng của mình. D. Luôn phê phán người khác.
Câu 3: (0.5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Liêm khiết là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống ……………,
không hám danh, ……………., không bận tâm về những toan tính, nhỏ nhen, ích kỷ.
Câu 4: (0.5 điểm) Biểu hiện của người lao động tự giác và sáng tạo?
A. Thụ động, máy móc, rập khuôn, bảo thủ, trì trệ
B. Luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới tạo ra hiệu quả tốt.
C. Dựa dẫm vào bạn khi phát biểu ý kiến của lớp
D. Chỉ nghe theo lời nói người khác ít suy nghĩ.
Câu 5. (1 điểm) Nối mỗi ô ở cột trái (A) với mỗi ô ở cột (B) sao cho phù hợp:

A- Biểu hiện
a. Sản xuất ra sản phẩm luôn đảm bảo yêu
cầu về chất lượng.
b. Vượt khó, tự làm lấy công việc của mình.
c. Tự học đúng giờ.
d. Tìm ra cách giải bài tập mới.

B- Phẩm chất đạo đức.
Nối
1. Lao động tự giác
a2. Lao động sáng tạo.
3. Giữ chữ tín.
4. Tự lập.

bcd-

Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu1: (2 điểm) Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh? Tình bạn trong sáng lành
mạnh có đặc điểm gì?
Câu 2: (2 điểm) Nêu những biểu hiện của việc tôn trọng lẽ phải?
Câu 3: (3 điểm) Hà là học sinh lớp 8. Nhà Hà cách trường 1 km hàng ngày bố phải
đưa đón đến trường, việc nhà Hà không làm gì cả. Khi bạn bè hỏi sao phải để bố mẹ
đưa đến trường trong khi có thể tự đi xe đạp. Hà cho rằng bố mẹ có yêu mình thì mới
làm như vậy. Hà vẫn còn nhỏ, chăm sóc con là trách nhiệm của cha mẹ.
a. Em có đồng ý với ý kiến của Hà không? Vì sao?
Nếu là bạn thân của Hà em sẽ khuyên bạn điều gì?


V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM.
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu
1
2
3
Đáp án
A
C
- Trong sạch.
- Hám lợi.
Điểm
0,5
0,5
0,5

4
b
0,5

5
a - 3; b - 4;
c - 1; d - 2
1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu

Hướng dẫn chấm
Giáo viên chấm linh hoạt bà làm của học sinh tuy nhiên cần nêu
được những nội dung sau:
1. Khái niệm tình bạn:
- Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người.
- Hợp tính tình, sở thích, chung xu hướng, lí tưởng sống.
Câu 1 2. Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
2 điểm - Phù hợp với nhau về quan niệm sống.
- Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
- Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau.
- Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
- Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải:
Câu 2 + Chấp hành tốt mọi nội quy, quy định nơi mình sống và làm
việc.
2 điểm
+ Không vi phạm đạo đức, kỉ luật.
+ Biết đồng tình, ủng hộ ý kiến, quan điểm, việc làm đúng.
+ Phê phán đối với ý kiến, quan điểm, việc làm sai trái.
1. Không đồng ý với ý kiến của Hà vì:
- Bố mẹ yêu thương con thì con cái cũng phải biết yêu thương bố
mẹ, cần phải cố gắng để bố mẹ đỡ vất vả vì mình.
- Hà đã là học sinh lớp 8 thì không còn nhỏ nữa, có thể tự lập, đi
Câu 3 đến trường và giúp bố mẹ làm việc nhà.
3 điểm - Bố mẹ yêu thương chăm sóc con nhưng mình cũng phải biết tự
lập.
2. Khuyên Hà: Nên tự lập trong cuộc sống: Tự đến trường, phụ
bố mẹ làm việc nhỏ trong nhà để rèn luyện tính tự lập để bố mẹ
đỡ vất vả.

Điểm

1
0,5
0,5
1
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1


NGƯỜI RA ĐỀ

NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ

LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT


PHÒNG GD&ĐT . . .
TRƯỜNG THCS . . .

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: …………………….....Lớp 8
Phòng thi: ………....... SBD:.. .........

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0.5 điểm) Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải ?
A. Phê phán những việc làm sai trái
B. Chỉ làm những việc mà em thích
C. Nam chưa chấp hành nội quy của lớp
D. Vi phạm luật giao thông đường bộ
Câu 2: (0.5 điểm) Những hành vi nào sau đây thể hiện tính liêm khiết?
A.Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi
B. Làm mọi việc để đạt được mục đích
C.Làm giàu bằng chính tài năng của mình
D. Luôn phê phán người khác.
Câu 3: (0.5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Liêm khiết là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống ……………,
không hám danh, ……………., không bận tâm về những toan tính, nhỏ nhen, ích kỷ.
Câu 4: (0.5 điểm) Biểu hiện của người lao động tự giác và sáng tạo?
A. Thụ động, máy móc, rập khuôn, bảo thủ, trì trệ
B. Luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới tạo ra hiệu quả tốt.
C. Dựa dẫm vào bạn khi phát biểu ý kiến của lớp
D. Chỉ nghe theo lời nói người khác ít suy nghĩ.
Câu 5. (1 điểm) Nối mỗi ô ở cột trái (A) với mỗi ô ở cột (B) sao cho phù hợp:

A- Biểu hiện
B- Phẩm chất đạo đức.
Nối
a. Sản xuất ra sản phẩm luôn đảm bảo yêu
1. Lao động tự giác
acầu về chất lượng.
b. Vượt khó, tự làm lấy công việc của mình. 2. Lao động sáng tạo.
bc. Tự học đúng giờ.
3. Giữ chữ tín.
cd. Tìm ra cách giải bài tập mới.
4. Tự lập.
dPhần II. Tự luận (7 điểm)
Câu1: (2 điểm) Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh? Đặc điểm của tình bạn
trong sáng lành mạnh.
Câu 2: (2 điểm) Nêu những biểu hiện của việc tôn trọng lẽ phải?
Câu 3: (3 điểm) Hà là học sinh lớp 8. Nhà Hà cách trường 1 km hàng ngày bố phải
đưa đón đến trường, việc nhà Hà không làm gì cả. Khi bạn bè hỏi thì sao phải để bố
mẹ đưa đến trường trong khi có thể tự đi xe đạp. Hà cho rằng bố mẹ có yêu mình thì
mới làm như vậy. Hà vẫn còn nhỏ, chăm sóc con là trách nhiệm của cha mẹ.
a. Em có đồng ý với ý kiến của Hà không? Vì sao?


b. Nếu là bạn thân của Hà em sẽ khuyên bạn điều gì?
BÀI LÀM
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×