Tải bản đầy đủ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

.
TRƯỜNG THCS
.……………..

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN
Thời gian:45 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (4 điểm) Thực hiện phép tính:
a)

3 1

8 8

b)

1
c) 1 : 0,75

2

1 1

4 6

d) 4,5  1,5  2

Câu 2 (3 điểm)
a) Tìm số trung bình cộng của ba số:
b) Tìm x biết:

1
1
; 0,5 và 1
10
2

2
3
 x   x  2,5
10
10

c) Ngày đầu tiên của tháng 12 là ngày chủ nhật. Hỏi ngày tết dương lịch là ngày
thứ mấy?
Câu 3 (3 điểm)
Trong ba ngày nhà bạn Bình bán được 2400 kg vải thiều. Ngày thứ nhất bán
2
được 40% số vải đó, ngày thứ hai bán được
số vải còn lại. Hỏi ngày thứ ba nhà
3
bạn Bình bán được bao nhiêu ki - lô - gam vải thiều?

--------------------------------Hết-------------------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Câu 1

a
(1 điểm)

b
(1 điểm)

c
(1 điểm)

Hướng dẫn giải
3 1 3 1
 
8 8
8
3 1 3 1 4
 

8 8
8
8
3 1 3 1 4 1
 
 
8 8
8
8 2
1 1 1 6 1 4
 

4 6 46 64
6
4


24 24
64

24
2
1


24 12
1
1 : 0,75  1,5 : 0,75
2
1
1 : 0,75  1,5 : 0,75  2
2
4,5  1,5  2  4,5  3
4,5  1,5  2  4,5  3  1,5

d
(1 điểm)
Câu 2
a
(1 điểm) Số trung bình cộng của ba số đó là

1
 1
  0,5  1  : 3
2
 10
  0,1  0,5  1,5  : 3  2,1: 3  0,7

 2 3
    x  2,5
 10 10 
5
b
 x  2,5
10
(0,5điểm)
5
x  2,5 :
10
x5
Vì tháng 12 có 31 ngày nên từ ngày đầu tiên của tháng 12 đến
ngày tết dương lịch là 32 ngày.
c
Vì 32 chia 7 được 4 dư 4
(1 điểm)
Vì 4 ngày dư là của tuần tiếp theo và bắt đầu từ ngày chủ nhật
nên ngày tết dương lịch là ngày thứ tư.

Điểm
4
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
3
0.5
0,5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25


Câu 3

Ngày thứ nhất bán được số vải thiều là:
40%  2400  960  kg 
Số vải thiều còn lại sau khi đã bán ngày ở ngày thứ nhất là:
2400  960  1440  kg 
Ngày thứ hai bán được số vải thiều là:
2
 1440  960  kg 
3
Ngày thứ ba bán được số vải thiều là:
2400   960  960   480  kg 
Tổng điểm

3
0. 75
0.75
0.75
0.75
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×