Tải bản đầy đủ

THƯ GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC- TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH- (MẪU MỚI 2019) SONG NGU

B440
Letter of Representation

Thư giải trình của Ban Giám
đốc
Công ty ABC
Công ty ABC
Add:
xxx

Địa chỉ:

xxx

No. ... /2019

Số: ... /2019

LETTER OF REPRESENTATION
THƯ GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Dear:


Mr/ Ms.

Ông/ Bà
XYZ Auditing Ltd
Công ty TNHH Kiểm toán XYZ
This representation letter is provided in connection with your audit of the financial statements of
Công ty ABC (“the Company”) for the year ended 31 December 2018 for the purpose of
expressing an opinion as to whether the financial statements present fairly, in all material
respects in accordance with Vietnamese Accounting Standards and the Vietnamese Accounting
System and prevailing regulations in SR Vietnam related to the preparation and presentation of
the financial statements.

Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty Bà về báo cáo tài
chính của Công ty ABC('Công ty') cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 nhằm mục đích
đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh
trọng yếu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hay không.
We confirm that (to the best of our knowledge and belief, we have studied all the information that
we deem necessary to acquire the appropriate knowledge):

Chúng tôi xác nhận rằng (với sự hiểu biết và tin tưởng cao nhất, chúng tôi đã tìm hiểu những
thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết để thu được những hiểu biết thích hợp):
[1]

We have completed our responsibilities, as agreed in the terms of the audit contract No.
xxx on xxx, regarding to the preparation and presentation of the financial statements in
accordance with the Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting
Regulations for Enterprises and other regulations pertaining to the preparation and
presentation of the financial statements; specifically the financial statements have been
prepared in all material respects, in accordance with Vietnamese Accounting Standards
and the Vietnamese Accounting System for Enterprises and other regulations pertaining
to the preparation and presentation of the financial statements.

Chúng tôi đã hoàn thành các trách nhiệm của mình, như đã thỏa thuận trong các điều
khoản của Hợp đồng kiểm toán số xxx ngày xxx, đối với việc lập và trình bày báo cáo tài
chính theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; cụ thể là báo cáo tài
chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
[2]

We have used reasonable assumptions to make any accounting estimations, including fair
value estimation (Vietnamese Standards on Auditing No. 540).

Chúng tôi đã sử dụng các giả định hợp lý để đưa ra các ước tính kế toán, kể cả ước tính về giá trị hợp
lý.
[3]

The Company has legal right to all the assets, no disputes related to the assets and no
assets have been pledged as mortgage and collateral; all collateral has been disclosed in
the Financial Statement.

1


B440
Letter of Representation

Thư giải trình của Ban Giám
đốc
Công ty có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các tài sản, không có tranh chấp liên quan
tới các tài sản và không có các tài sản bị cầm cố cũng như thế chấp, ngoài các tài sản thế
chấp đã thuyết minh trên BCTC.
[4]

We have recorded correctly all the account payables, including actual payables and
contingent liabilities; and disclosed all guarantee for third parties and related parties of
the Company in the Financial Statements.

Chúng tôi đã ghi nhận hoặc trình bày đúng đắn tất cả các khoản nợ phải trả, bao gồm các
khoản nợ thực tế và nợ tiềm tàng và đã trình bày tất cả các khoản bảo lãnh cho bên thứ
ba và các bên liên quan của Công ty trên các báo cáo tài chính.
[5]

We confirm that the Company did not have any lawyers during the year to resolve any
disputes or complains.

Chúng tôi xác nhận rằng Công ty đã không sử dụng bất kỳ luật sư nào trong năm cho
bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào (hoặc mô tả dịch vụ luật sư có sử dụng).
[6]

The relationships to and transactions with related parties have been explained and
disclosed appropriately in Note VII. in accordance with Vietnamese Accounting
Standards, Vietnamese Accounting Regulations for Enterprises and other regulations
pertaining to the preparation and presentation of the financial statements.

Các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã được giải thích và thuyết minh
đầy đủ trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính một cách phù hợp theo các chuẩn mực
kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến
việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
[7]

All events arisen after the end of the fiscal year, which need to be adjusted and
disclosed under the framework of the preparation and presentation of the financial
statements, have been adjusted and disclosed.

Tất cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và cần phải được điều chỉnh và
thuyết minh theo quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam


đều đã được điều chỉnh và thuyết minh.
[8]

We do not have inventory recorded overstate their net residual value.

Chúng tôi không có bất kỳ hàng tồn kho nào được ghi nhận theo giá trị vượt quá giá trị thuần
có thể thực hiện được.
[9]

We did not have any plans which lead to materially change the value and classification of
assets and payables presented in the Financial Statements.

Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào có thể dẫn đến thay đổi trọng yếu giá trị cũng như phân
loại của tài sản và nợ phải trả được trình bày trên báo cáo tài chính.
[10]

No occurrences of the following:
- Agreements with financial institutions related to balance clearance, or agreements
related to limitation of money and credit provision, or other similar agreement.
- Agreement to re-purchase assets.
- Contract to select or agree to re-purchase shares, or shares with right to select,
guarantee, exchange, or for using in any other agreements.
- Other changes in accounting principles affected the consistent of data.

Những vấn đề sau đây đã được ghi nhận một cách đúng đắn, hoặc đã được nêu rõ trong
báo cáo tài chính (hoặc - không phát sinh các vấn đề sau):
- Các thoả thuận với các tổ chức tài chính liên quan tới bù trừ các số dư, hoặc các thoả thuận
liên quan tới hạn chế số dư tiền mặt và cung cấp tín dụng, hoặc các thoả thuận tương tự
khác.
- Các thoả thuận cam kết mua lại tài sản đã bán trước đó.
- Hợp đồng quyền lựa chọn hoặc thoả thuận mua lại cổ phiếu, hoặc cổ phiếu được dành riêng cho
việc thực hiện quyền lựa chọn, đảm bảo, chuyển đổi, hoặc việc thực hiện các cam kết khác.
- Những thay đổi trong nguyên tắc kế toán có tác động tới tính nhất quán của số liệu.

2


B440
Letter of Representation

Thư giải trình của Ban Giám
đốc
[11]

Provisions for the followings are not necessary:
- Bearable expenses when complete, or cannot complete selling goods/providing services.
- Bearable expenses due to purchase agreement with the quantity larger than
requested or the value is higher than market value.
- Bearable expenses due to reduction in inventory value or out-of-date net residual value.
- Bearable expenses due to non-temporary reduction of investment value.
- Bearable expenses due to provision from bad debts.

Dự phòng cho các khoản sau là không cần thiết (hoặc – các khoản dự phòng cần thiết đã được
lập):
- Chi phí phải gánh chịu khi hoàn tất, hoặc khi không thể hoàn tất một cam kết bán
hàng.
- Chi phí phải gánh chịu do cam kết mua hàng với khối lượng nhiều hơn yêu cầu thông
thường hoặc với giá cao hơn giá thị trường.
- Chi phí phải gánh chịu do việc giảm giá hàng tồn kho thừa hoặc lỗi thời tới giá trị thực hiện ròng.
- Chi phí phải gánh chịu do việc giảm không mang tính tạm thời của giá trị vốn đầu tư.
- Chi phí phải gánh chịu do việc dự phòng những khoản nợ khó đòi.
[12]

All selling transactions have been finalized and no separate agreements with customers,
or a selling condition allowed return goods, unless damaged goods or unusual
conditions applied in warranty case.

Mọi giao dịch bán đều đã được chốt và không có bất cứ một thoả thuận biệt lập nào với
khách hàng, hoặc một điều khoản bán hàng nào, cho phép trả lại hàng đã bán, ngoại trừ
trường hợp hàng bị hư hỏng hoặc điều kiện khác thường được áp dụng trong trường hợp bảo
hành.
[13]

We have provided you:
- Rights to access all documents and information which we found relevant to the
preparation and presentation of the financial statements, such as books, records,
accounting documents and other related matters;
- All additional documents and information which are requested by auditors for the audit
purpose;
- Unlimited rights to contact any Company’s people which auditors identified as
necessary to gather audit evidences.
- All minutes of meeting, decisions from the meeting of Board of Member, Board of
Managements and Board of General Directors.

Chúng tôi đã cung cấp cho Bà:
- Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin mà chúng tôi nhận thấy có liên quan đến việc
lập và trình bày báo cáo tài chính như sổ, tài liệu, chứng từ kế toán và các vấn đề khác;
- Các tài liệu, thông tin bổ sung mà kiểm toán viên yêu cầu chúng tôi cung cấp để phục
vụ cho mục đích kiểm toán;
- Quyền tiếp cận không hạn chế với những cá nhân trong đơn vị mà kiểm toán viên xác định là
cần thiết nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán.
- Các biên bản họp, các nghị quyết của đại hội cổ đông, HĐQT/ HĐTV và Ban Tổng Giám
đốc.
[14]

All transactions have been recorded in accounting documents, accounting books and
have been reflected in the financial statements.

Tất cả các giao dịch đã được ghi chép trong tài liệu, sổ kế toán và đã được phản ánh trong
báo cáo tài chính.
[15]

We have disclosed to you the results of our assessment of the risk that the financial
statements may be materially misstated as a result of fraud.

Chúng tôi đã công bố cho Bà các kết quả đánh giá của chúng tôi về rủi ro báo cáo tài
chính có thể chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận.

3


[16]

We have not found any information regarding fraud or suspected fraud that may have
an effect on the Comapny and is related to: the Board of Management; employees with
important role in internal control; or other fraud matters which materially affect the
Financial Statements.
B440
Letter of Representation

Thư giải trình của Ban Giám
đốc
Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ thông tin nào liên quan đến gian lận hoặc nghi ngờ
gian lận có thể có ảnh hưởng đến đơn vị và liên quan đến: Ban Giám đốc; Những nhân
viên có vai trò quan trọng trong kiểm soát nội bộ; hoặc các vấn đề khác mà gian lận có thể
ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.
[17]

We have not found any information regarding fraud or suspected fraud that may have
an effect on the Company's financial statement which we receive notification from
employees, old employees, analysis professional, management authority or others.

Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ thông tin nào liên quan đến các cáo buộc gian lận
hoặc nghi ngờ gian lận có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của đơn vị mà chúng tôi được
thông báo từ các nhân viên, nhân viên cũ của Công ty, các chuyên gia phân tích, các cơ
quan quản lý hoặc những người khác
[18]

We have not found any violation cases related to law and regulations which the effect of
these violation need to be considered before preparing the Financial Statements.

Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ trường hợp nào không tuân thủ hoặc nghi ngờ không
tuân thủ pháp luật và các quy định mà ảnh hưởng của việc không tuân thủ đó cần được xem
xét khi lập và trình bày báo cáo tài chính
[19]

We have disclosed you the name of related parties, all relationships and transactions
with related parties that we know of.

Chúng tôi đã công bố cho Bà danh tính của các bên liên quan của đơn vị và tất cả các mối
quan hệ và giao dịch với các bên liên quan mà chúng tôi biết.
[20]

Currently, except events present in the Note to the Financial Statements, there are no
subsequence events after the financial year required to re-consider data in the Financial
Statements or preparing additional notes in the Financial Statements. We will notify you
if there are any material events occurred which require the re-presentation of data or
prepare additional note in the Financial Statements.

Hiện tại, ngoài sự kiện như đã thuyết minh trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính,
không còn các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi phải xem xét lại số
liệu đã trình bày trong Báo cáo tài chính hoặc phải thuyết minh bổ sung. Chúng tôi sẽ
thông báo cho Quý vị nếu có bất kỳ sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày lại
số liệu hoặc thuyết minh bổ sung trong Báo cáo tài chính.
[21]

All the notes to the Financial Statements have disclosed all the matters that we know
which related to the going concern principle.

Các báo cáo tài chính đã thuyết minh tất cả các vấn đề mà chúng tôi biết có liên quan
đến khả năng hoạt động theo nguyên tắc hoạt động liên tục.
Regards
,

Trân trọng,
Accountant

Kế
toán

Ngày 0 tháng 1 năm 1900
General Director

Tổng Giám đốc

4


xxx

xxx
0 January
1900

B440
Thư giải trình của Ban Giám
đốc
Công ty ABC
Địa chỉ: xxx
Số: ... /2019

THƯ GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Kính gửi:

Ông/ Bà
Công ty TNHH Kiểm toán XYZ

Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty Bà
về báo cáo tài chính của Công ty ABC cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2019 nhằm mục đích đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có
phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các
chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hay không.

Chúng tôi xác nhận rằng (với sự hiểu biết và tin tưởng cao nhất, chúng tôi đã
tìm hiểu những thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết để thu được những hiểu
biết thích hợp):
1) Chúng tôi đã hoàn thành các trách nhiệm của mình, như đã thỏa
thuận trong các điều khoản của Hợp đồng kiểm toán [số xxx ngày xxx],
đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế
toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp
lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; cụ thể là
báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh
trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh
nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và
trình bày báo cáo tài chính.
2) Chúng tôi đã sử dụng các giả định hợp lý để đưa ra các ước tính kế toán,
kể cả ước tính về giá trị hợp lý .
3) Công ty có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các tài sản, không có
tranh chấp liên quan tới các tài sản và không có các tài sản bị cầm cố
cũng như thế chấp, ngoài các tài sản thế chấp đã thuyết minh trên
BCTC.

5


4) Chúng tôi đã ghi nhận hoặc trình bày đúng đắn tất cả các khoản nợ
phải trả, bao gồm các khoản nợ thực tế và nợ tiềm tàng và đã trình bày
tất cả các khoản bảo lãnh cho bên thứ ba và các bên liên quan của
Công ty trên các báo cáo tài chính.

B440
Thư giải trình của Ban Giám
đốc
5) Chúng tôi xác nhận rằng Công ty đã không sử dụng bất kỳ luật sư nào
trong năm cho bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào (hoặc mô tả dịch vụ luật
sư có sử dụng).
6) Các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã được giải thích và
thuyết minh đầy đủ trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính một cách
phù hợp theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp)
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày
báo cáo tài chính.
7) Tất cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và cần phải
được điều chỉnh và thuyết minh theo quy định của chuẩn mực kế toán,
chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam đều đã được điều chỉnh và
thuyết minh.
Chúng tôi cũng xem xét tổng ảnh hưởng của các sai sót không điều chỉnh
phát hiện trong quá trình kiểm toán đính kèm tại Phụ lục của thư này và
tin rằng các sai sót này là không trọng yếu, xét riêng lẻ hay tổng hợp
lại đến Báo cáo tài chính đã lập.
Chúng tôi không có kế hoạch dừng sản xuất bất kỳ dòng sản phẩm nào
có thể dẫn đến bất kỳ hàng tồn kho dư thừa hoặc quá hạn ngoài các
hàng tồn kho quá hạn do không có đơn đặt hàng bán hàng trong
tương lai mà chúng tôi đã trích lập dự phòng đầy đủ. Không có bất kỳ
hàng tồn kho nào được ghi nhận theo giá trị vượt quá giá trị thuần có thể
thực hiện được.
8) Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào có thể dẫn đến thay đổi trọng
yếu giá trị cũng như phân loại của tài sản và nợ phải trả được trình bày trên
báo cáo tài chính.
9) Những vấn đề sau đây đã được ghi nhận một cách đúng đắn, hoặc đã
được nêu rõ trong báo cáo tài chính (hoặc - không phát sinh các vấn
đề sau):
- Các thoả thuận với các tổ chức tài chính liên quan tới bù trừ các số dư,
hoặc các thoả thuận liên quan tới hạn chế số dư tiền mặt và cung cấp tín
dụng, hoặc các thoả thuận tương tự khác.
- Các thoả thuận cam kết mua lại tài sản đã bán trước đó.
- Hợp đồng quyền lựa chọn hoặc thoả thuận mua lại cổ phiếu, hoặc cổ phiếu
được dành riêng cho việc thực hiện quyền lựa chọn, đảm bảo, chuyển đổi,
hoặc việc thực hiện các cam kết khác.
- Những thay đổi trong nguyên tắc kế toán có tác động tới tính nhất
quán của
số liệu.

6


B440
Thư giải trình của Ban Giám
đốc
10) Dự phòng cho các khoản sau là không cần thiết (hoặc – các khoản dự
phòng cần thiết đã được lập):
- Chi phí phải gánh chịu khi hoàn tất, hoặc khi không thể hoàn tất một
cam kết bán hàng.
- Chi phí phải gánh chịu do cam kết mua hàng với khối lượng nhiều hơn
yêu cầu thông thường hoặc với giá cao hơn giá thị trường.
- Chi phí phải gánh chịu do việc giảm giá hàng tồn kho thừa hoặc lỗi thời
tới giá trị thực hiện ròng.
- Chi phí phải gánh chịu do việc giảm không mang tính tạm thời của giá trị
vốn đầu tư.
- Chi phí phải gánh chịu do việc dự phòng những khoản nợ khó đòi.
Mọi giao dịch bán đều đã được chốt và không có bất cứ một thoả thuận biệt
lập nào với khách hàng, hoặc một điều khoản bán hàng nào, cho phép
trả lại hàng đã bán, ngoại trừ trường hợp hàng bị hư hỏng hoặc điều kiện
khác thường được áp dụng trong trường hợp bảo hành.
11) Chúng tôi đã cung cấp cho Bà:
- Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin mà chúng tôi nhận thấy
có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính như sổ, tài
liệu, chứng từ kế toán và các vấn đề khác;
- Các tài liệu, thông tin bổ sung mà kiểm toán viên yêu cầu chúng tôi
cung cấp để phục vụ cho mục đích kiểm toán;
- Quyền tiếp cận không hạn chế với những cá nhân trong đơn vị mà kiểm
toán viên xác định là cần thiết nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán.
- Các biên bản họp, các nghị quyết của đại hội cổ đông, HĐQT/ HĐTV và
Ban
Tổng Giám đốc.
12) Tất cả các giao dịch đã được ghi chép trong tài liệu, sổ kế toán và đã
được phản ánh trong báo cáo tài chính.
13) Chúng tôi đã công bố cho Bà các kết quả đánh giá của chúng tôi về
rủi ro báo cáo tài chính có thể chứa đựng sai sót trọng yếu do gian
lận.
14) Chúng tôi đã thông báo cho Bà tất cả các thông tin liên quan đến gian
lận hoặc nghi ngờ gian lận mà chúng tôi biết và có thể có ảnh hưởng đến
đơn vị và liên quan đến: Ban Giám đốc; Những nhân viên có vai trò
quan trọng trong kiểm soát nội bộ; hoặc các vấn đề khác mà gian lận có
thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.
15) Chúng tôi đã công bố cho Ông tất cả các thông tin liên quan đến các
cáo buộc gian lận hoặc nghi ngờ gian lận có ảnh hưởng đến báo cáo tài
chính của đơn vị mà chúng tôi được thông báo từ các nhân viên, nhân
viên cũ của Công ty, các chuyên gia phân tích, các cơ quan quản lý
hoặc những người khác.

B440
Thư giải trình của Ban Giám
7


đốc
16) Chúng tôi đã công bố cho Bà tất cả các trường hợp không tuân thủ
hoặc nghi ngờ không tuân thủ pháp luật và các quy định mà ảnh hưởng
của việc không tuân thủ đó cần được xem xét khi lập và trình bày báo
cáo tài chính.
17) Chúng tôi đã công bố cho Bà danh tính của các bên liên quan của đơn
vị và tất cả các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan mà
chúng tôi biết.
18) Hiện tại, ngoài sự kiện như đã thuyết minh trong Bản thuyết minh Báo
cáo tài chính, không còn các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ
kế toán đòi hỏi phải xem xét lại số liệu đã trình bày trong Báo cáo tài
chính hoặc phải thuyết minh bổ sung. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị
nếu có bất kỳ sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày lại số
liệu hoặc thuyết minh bổ sung trong Báo cáo tài chính.
19) Các báo cáo tài chính đã thuyết minh tất cả các vấn đề mà chúng tôi
biết có liên quan đến khả năng hoạt động theo nguyên tắc hoạt động
liên tục.

B440
Thư giải trình của Ban Giám
đốc
20) Chúng tôi đã cân nhắc đến tất cả các bút toán điều chỉnh mà Quý vị đề
nghị và xác nhận chúng tôi chấp nhận các bút toán điều chỉnh này.
21) Chúng tôi nhận thấy Bảng cân đối kế toán phản ánh nợ ngắn hạn vượt tài
sản ngắn hạn XXX đồng và lỗ luỹ kế vượt vốn đầu tư của chủ sở hữu XXX
đồng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng cơ sở hoạt động liên tục là thích
hợp trong việc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2019 và xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được sự cam kết chính
thức từ các thành viên góp vốn về việc cung cấp cho Công ty các hỗ trợ
tài chính cần thiết để có thể thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đến
hạn trong thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.
22) Chúng tôi không có giao dịch làm tăng/ giảm vốn chủ sở hữu hoặc thay
đổi tỷ lệ sở hữu giữa các thành viên góp vốn trong năm/kỳ. Vì vậy, chúng
tôi không gửi thư xác nhận vốn đã góp tới các thành viên góp vốn.
21) Đối với các khoản phải thu khác được trình bày trên bảng cân đối kế toán
với số tiền là XXX đồng đã tồn tại trên 1 năm, chúng tôi đang trong
quá trình thu nồi nợ và cam kết các khoản nợ đó có thể thu hồi được. Vì vậy
việc trích lập dự phòng cho các khoản này là chưa cần thiết.

Giám
đốc

25/03/2019
Tổng Giám đốc

B440
Letter of
Representation

8


ABC COMPANY
xxx
No. .... /2019

LETTER OF REPRESENTATION
Dear
:

Mr.
XYZ Auditing Ltd

This representation letter is provided in connection with your audit of the
financial statements of Công ty ABC (“the Company”) for the year ended
31 December 2019 for the purpose of expressing an opinion as to whether
the financial statements present fairly, in all material respects, the
financial position of the Company as of 31 December 2019 and results of
its operations and its cash flows for the year then ended in accordance
with Vietnamese Accounting Standards and the Vietnamese Accounting
System and prevailing regulations in SR Vietnam related to the preparation
and presentation of the financial statements.
We confirm that (to the best of our knowledge and belief, we have studied all
the information that we deem necessary to acquire the appropriate
knowledge):
1/ We have completed our responsibilities, as agreed in the terms of
the audit contract No. xxx on xxx, regarding to the preparation and
presentation of the financial
statements
in
accordance
with
the Vietnamese
Accounting Standards, Vietnamese Accounting Regulations
for Enterprises and other regulations pertaining to the preparation
and presentation of the financial statements; specifically the
financial statements have been prepared in all material respects, in
accordance with Vietnamese Accounting Standards and the
Vietnamese Accounting System for Enterprises and other
regulations pertaining to the preparation and presentation of the
financial statements.
2/ We have used reasonable assumptions to make any accounting
estimations, including fair value estimation (Vietnamese Standards on
Auditing No. 540).
3/ The Company has legal right to all the assets, no disputes related
to the assets and no assets have been pledged as mortgage and
collateral; all collateral has been disclosed in the Financial
Statement.
4/ We have recorded correctly all the account payables, including
actual payables and contingent liabilities; and disclosed all
guarantee for third parties and related parties of the Company in
the Financial Statements.
9


5/ We confirm that the Company did not have any lawyers during the
year to resolve any disputes or complains.
6/ The relationships to and transactions with related parties have
been explained and disclosed appropriately in Note VII. in
accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese
Accounting Regulations for Enterprises and other regulations
pertaining to the
preparation
and
presentation of the financial statements.
7/ All events arisen after the end of the fiscal year, which need to be
adjusted and disclosed under the framework of the preparation and
presentation of the financial statements, have been adjusted and
disclosed.
8/ We have considered the total impact of unadjusted misstatements
found during the audit which are enclosed in the appendix of this
letter, and we believe that these misstatements are immaterial
(individually or collectively).
9/ We do not have any plans to stop our production line which lead to
inventory surplus or expired except expire inventory due to no
future order but we have prepared provision for them. No inventory
recorded overstate their net
residual value.
10/ We did not have any plans which lead to materially change the
value and classification of assets and payables presented in the
Financial Statements.
11/ No occurrences of the following:
- Agreements with financial institutions related to balance
clearance, or agreements related to limitation of money and credit
provision, or other similar agreement.
- Agreement to re-purchase assets.
- Contract to select or agree to re-purchase shares, or shares with
right to select, guarantee, exchange, or for using in any other
agreements.
- Other changes in accounting principles affected the consistent of
data.
12/ Provisions for the followings are not necessary:
- Bearable expenses when complete, or cannot complete
selling goods/providing services.
- Bearable expenses due to purchase agreement with the quantity
larger than requested or the value is higher than market value.
- Bearable expenses due to reduction in inventory value or out-ofdate net residual value.
- Bearable expenses due to non-temporary reduction of investment
value.
- Bearable expenses due to provision from bad debts.

1
0


13/ All selling transactions have been finalized and no separate
agreements with customers, or a selling condition allowed return
goods, unless damaged goods or unusual conditions applied in
warranty case.
14/ We have provided you:
- Rights to access all documents and information which we found
relevant to the preparation and presentation of the financial
statements, such as books, records, accounting documents and
other related matters;
- All additional documents and information which are requested by
auditors for the audit purpose;
- Unlimited rights to contact any Company’s people which auditors
identified as necessary to gather audit evidences.
- All minutes of meeting, decisions from the meeting of Board of
Member, Board of Managements and Board of General Directors.
15/ All transactions have been recorded in accounting documents,
accounting books and have been reflected in the financial
statements.
16/ We have disclosed to you the results of our assessment of the risk
that the financial statements may be materially misstated as a result
of fraud.
17/ We did not detect any information related to fraud or fraud
suspicion affected to the Company and related to: Board of
Directors; employees with important role in internal control; or
other fraud matters which materially affect the Financial
Statements.
18/ We did not detect/receive any information related to charge of
fraud or fraud suspicion which materially affect the Financial
Statement that we receive notice from employees, old employees,
analysis professional, management authority or others.
19/ We did not detect any violation cases related to law and regulations
which the effect of these violation need to be considered before
preparing the Financial Statements.
20/ We have disclosed you the name of related parties, all relationships
and transactions with related parties that we know of.
21/ Currently, except events present in the Note to the Financial
Statements, there are no subsequence events after the financial
year required to re- consider data in the Financial Statements or
preparing additional notes in the Financial Statements. We will
notify you if there are any material events occurred which require
the re-presentation of data or prepare additional note in the
Financial Statements.
22/ All the notes to the Financial Statements have disclosed all the
matters that we know which related to the going concern principle.
23/ We have considered all the adjustments suggested from you and
confirm that we agreed to these adjustments.

1
1


24/ We realized the Balance Sheet indicated the non-current liability
exceed non- current asset with the amount of XXX VND and the
accumulated loss of the Company exceeded the owner equity by
XXX VND. However, we believe that it is approriate for the financial
statement prepared under on going concern assumption for the
fiscal year ended on 31/12/2019, and we have received official
comfirmation regarding the commitment from capital contribution
memebers to financing the Company in order to pay its debt at
least within 12 months from the end of the accounting period.
25/ We did not have any transaction to increase / decrease the owner's
equity or change the ownership ratio between capital contributors
in the year / period. Therefore, we have not sent a letter confirming
the capital contribution to the capital contributors.
Regards,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×