Tải bản đầy đủ

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG LÀM SẠCH NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG RS NĂNG SUẤT 2560 TẤN MÍANGÀY

nh trụ: V1 = Vt −V2 = 112,09 – 3,742 = 108,346 (m3)
 Chiều cao phần hình trụ: h1 =

4×V1
π×D

2

=

4×108,346
π×4,7932

= 6,007 (m)

Vậy chiều cao toàn bộ thiết bị là: H = h1 + h2 = 6,007 + 0,441 = 6,448 (m)
 Kích thước thiết bị : D x H = 4793 x 6448 mm.

SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B

GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh


50


Đồ án thiết kế phân xưởng làm sạch nhà máy sản xuất đường RS năng suất 2560 tấn mía/ngày

4.9. Thiết bị lọc chân không
Chọn thiết bị lọc chân không thùng quay.
+ Thể tích nước bùn đem lọc: V = 128,41 (m3/ngày) = 5,35 (m3/h) (bảng 3.1)
+ Diện tích lọc:

F=

V
, (m2)
60    C

[7-219]

Trong đó: V : Thể tích nước bùn, (m3/h)
C : Tốc độ lọc, chọn C= 0,02 (m3/m2.phút) (Thực nghiệm)
 : Hệ số sử dụng diện tích lọc,  = 0,25  0,3. Chọn  = 0,25
F=

5,35
60×0,25×0,02

= 17,833 (m2)

Chọn đường kính của thùng D = 2 (m)
 Chiều dài thùng quay L=

F

=
π×D

17,833
π×2

= 2,840 (m)

Chọn thiết bị lọc chân không với đặc tính kỹ thuật như sau:
+ Kích thước thùng lọc: D x L = 2000 × 2840 (mm)
+ Số lượng thiết bị: 1
4.10. Thiết bị lọc ống PG (lọc kiểm tra)
Thể tích mật chè lọc: V = 552,11 (m3/ngày) = 23,005 (m3/h) (bảng 3.1)
Diện tích lọc:

F=

V
, (m2)
60    C

Trong đó: V : Thể tích mật chè lọc, (m3/h)
C : Tốc độ lọc, chọn C = 0,025 (m3/m2.phút) (Thực nghiệm)
 : Hệ số sử dụng diện tích lọc,  = 0,3.
F=

23,005
60×0,3×0,025

= 51,122 (m2)

SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B

GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh

51


Đồ án thiết kế phân xưởng làm sạch nhà máy sản xuất đường RS năng suất 2560 tấn mía/ngày

Chọn thiết bị lọc ống PG-40, với các đặc tính
kĩ thuật sau:
+ Diện tích lọc: 40 m2
+ Đường kính D: 800 mm
+ Chiều cao tổng: 2565 mm
+ Chiều cao H1: 1565 mm
+ Chiều cao H2: 700 mm
+ H3 : 1000 mm
Số lượng máy lọc cần dùng:
51,12
= 1,278. Chọn 2 máy
40

Hình 4. 7 Thiết bị lọc ống PG

SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B

GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh

N=

52


Đồ án thiết kế phân xưởng làm sạch nhà máy sản xuất đường RS năng suất 2560 tấn mía/ngày

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh, Bài giảng Công nghệ sản xuất đường- bánh kẹo,
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2017.
[2] PGS. Nguyễn Ngộ, Công nghệ đường mía, Trường ĐHBK Hà Nội, Nhà xuất bản Bách
Khoa Hà Nội (2011).
https://www.slideshare.net/HangBui13/nguyn-ng-cng-ngh-ng-ma
[3] Lương Nguyên Thành, Công nghệ chế biến đường và các sản phẩm đường
https://www.slideshare.net/luongnguyenthanh/cong-nghe-che-bien-duong-va-san-phamduong
[4] TS Trần Xoa, TS Nguyễn Trọng Khuông, KS Hồ Lê Viên (hiệu đính), Sổ tay quá trình
và thiết bị công nghệ hóa chất - Tập 1, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2004.
[5] TS Trần Xoa, TS Nguyễn Trọng Khuông, TS Phạm Xuân Toản, Sổ tay quá trình và
thiết bị công nghệ hóa chất - Tập 2, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2004.
[6] Phạm Xuân Toàn, Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm – Tập
3 Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2008.
[7] GS Lê Văn Lai (biên dịch), Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóa, Nhà
xuất bản nông nghiệp.
https://www.ebookbkmt.com/2016/06/sach-scan-lam-sach-nuoc-mia-bang-phuong.html
[8] Trần Mạnh Hùng (chủ biên) – Lương Văn Bình – Bùi Thị Lẻ - Phạm Thanh Sơn, Giáo
trình Công nghệ sản xuất đường mía, Bộ NN&PTNT, Trường công nhân cơ điện II, Nhà
xuất bản nông nghiệp, Hà Nội – 2000.
https://xemtailieu.com/tai-lieu/giao-trinh-cong-nghe-san-xuat-duong-mia-tran-manhhung-va-nhung-nguoi-khac-1150427.html
[9] PGS Nguyễn Ngộ (1984), Công nghệ sản xuất đường mía, NXB Khoa học và kỹ thuật,
Hà Nội.
[10] PGS Nguyễn Ngộ (1998), Cơ sở thiết kế nhà máy đường mía - chương trình đào tạo
mía đường, Hà Nội.
[11] Huỳnh Thu, Chính sách cho ngành mía đường: Bài toán khó giải? Kỳ 1: Chính sách
tại các nước khu vực Đông Nam Á, 14:35 27/02/2019, Diễn đàn báo Công Thương.
https://congthuong.vn/chinh-sach-cho-nganh-mia-duong-bai-toan-kho-giai-ky-1-chinhsach-tai-cac-nuoc-khu-vuc-dong-nam-a-116298.html
SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B

GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh

53


Đồ án thiết kế phân xưởng làm sạch nhà máy sản xuất đường RS năng suất 2560 tấn mía/ngày

[12] Hà Nguyên, Cơ hội nào cho ngành mía đường ở Việt Nam, 22:47 23/03/2019, Báo
Đầu tư chứng khoán.
https://tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen-dong-doanh-nghiep/co-hoi-nao-cho-nganh-miaduong-viet-nam-223368.html
[13] http://www.ndatco.com/index.php?m=nganh-mia-duong

SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc- 15H2B

GVHD: PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×