Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 các môn

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA
TRƯỜNG PTDTBT THCS QUÝ HÒA

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: SINH HỌC 6

Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp HS biết được:
Cấu tạo tế bào thực vật, sự phân chia tế bào, các loại rễ, các miền rễ, sự hút nước
và muối khoáng, cấu tạo của thân, vận chuyển các chất trong thân…
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng tư duy, làm việc độc lập.
3. Thái độ: Trung thực, tích cực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Kiểm tra viết, kết hợp TNKQ và Tự luận (30% TNKQ, 70% TL)
III. MA TRẬN (Trang sau)Các chủ đề
chính
Cấu tạo tế
bào
Số câu
Số điểm
Rễ
Số câu
Số điểm

Nhận biết

Các mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
TN
TL
TN
TL

TN
TL
- Chức năng của
TB
1
0,5
- Phân biệt các - Biến dạng của
loại rễ
rễ
- Đặc điểm của
rễ, các miền của
rễ.
1
1
2
0,5
0,5
3
- Chức năng
- Sự phát triển
của mạch gỗ
của thân

Thân

Số câu
Số điểm

1
0,5


Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
1,5
15%

1
0,5
- Biết khái niệm
quang hợp và
trình bày sơ đồ
quang hợp
1
2
5
6
60%

Vận dụng ở
mức cao hơn
TN
TL

Tổng

1
0,5

4
4
- Biến dạng
của thân
- Biết được
ý nghĩa của
bấm ngọn,
tỉa cành
1
1
0,5
2

4
3,5

2
2,5
25%

1
2
10
10
100%IV. ĐỀ KIỂM TRA
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Bào quan nào điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
A. Không bào
B. Lục lạp
C. Ti thể
D. Nhân
Câu 2: Có mấy loại rễ chính?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 3: Chức năng của mạch gỗ là:
A. Vận chuyển cấc chất.
B. Vận chuyển nước và muối khoáng.
C. Vận chuyển các chất hữu cơ.
D. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 4: Củ Sắn thuộc loại rễ biến dạng nào?
A. Rễ móc
B. Rễ thơ
C. Rễ củ
D. Rễ giác mút
Câu 5: Thân dài ra do đâu?
A. Mô phân sinh ngọn
B. Tầng sinh trụ
C. Tầng sinh vỏ
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 6: Củ Khoai tây thuộc loại thân biến dạng nào?
A. Thân củ
B. Thân rễ
C. Thân mọng nước
D. Thân hành
B. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 7: (1,5 điểm). Trình bày đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm? Kể tên 3 cây có rễ
cọc, 3 cây có rễ chùm?
Câu 8: (1,5 điểm). Rễ gồm những miền nào? Trình bày chức năng của mỗi
miền?
Câu 9: (2 điểm).Trong trồng trọt bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây
nào bấm ngọn và tỉa cành. Cho ví dụ?
Câu 10: (2 điểm). Trình bày khái niệm quang hợp ? Viết sơ đồ tóm tắt của quá
trình quang hợp?V. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)
Câu
1
2
3
Đáp án
D
B
B
Điểm
0,5
0,5
0,5

4
C
0,5

5
A
0,5

B. Phần tự luận. (7 điểm)
Câu
Đáp án
- Rễ cọc có rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con
mọc xiên
Câu 7
VD: cây nhãn, bươi, rau cải…
1,5
- Rễ chùm gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc
điểm
tỏa ra từ gốc thân thành một chùm
VD: cây hành, tỏi, lúa…
- Rễ gồm 4 miền: miền trương thành, miền hút, miền sinh
trương, miền chóp rễ.
Câu 8
- Chức năng: + Miền trương thành chức năng dẫn truyền.
1,5
+ Miền hút chức năng hút nước và muối
điểm
khoáng hòa tan.
+ Miền sinh trương giúp rễ dài ra.
+ Miền chóp rễ chức năng bảo vệ cho đầu rễ.
- Bấm ngọn và tỉa cành nhằm tăng năng xuất cây trồng.
Câu 9 - Bấm ngọn đối với cây lấy quả, hạt hay lá.
2 điểm vd: mông tơi, chè, hoa hồng…
- Tỉa cành đối với cây lấy gỗ, sợi.
vd: bạch đàn, lim, đây…
- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng
nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo
Câu ra tinh bột và nhả khí ôxi.
10
- Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp.
2 điểm
ánh sáng
Nước + Khí cacbonic
Tinh bột + Khí oxi
chất diệp lục

6
A
0,5
Điểm
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
1
1


LÃNH ĐẠO DUYỆT

NGƯỜI RA ĐỀ

NGƯỜI THẨM ĐỊNH

Lưu Thị Ngơi

Hứa Văn Gia

Nông Văn ToànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×