Tải bản đầy đủ

Sử dụng analogy trong giáo dục sức khỏee

Analogy
Analogies are comparisons that give people a framework they can use to understand new
information
Sự tương tự là sự so sánh cung cấp cho mọi người một khung mà họ có thể sử dụng để hiểu
thông tin mới
Helen Osborne, 2003
Terry S. Ruhl, MD, is associate director of the Altoona Family Physicians Program in
Pennsylvania. He says that in addition to being useful, analogies can also be fun — for both
patients and providers.
Sự so sánh tương tự còn tạo ra sự thích thú cho cả bệnh nhân và người CSSK.
“Analogies allow patients to hang difficult concepts onto information they already know rather
than having to learn from scratch,” Ruhl says. “Many times,” he adds, “when patients come back
several weeks later they may not remember the disease, illness, or process, but they will
remember the analogy.”
Tương tự cho phép bệnh nhân treo các khái niệm khó khăn lên thông tin mà họ đã biết thay vì
phải học từ đầu, theo Ru Ruhl. Nhiều lần, anh ấy nói thêm, khi bệnh nhân quay lại vài tuần sau
họ có thể không nhớ bệnh, bệnh hay quá trình, nhưng họ sẽ nhớ tương tự.
The analog explains or gives a visual image of the target. The target and analog are often
connected by the words “like” or “as.” In the analogy “the heart is like a pump,” the word
“heart” is the target, “pump” the analog, and “like” the connector.
Sự tương tự giải thích hoặc đưa ra một hình ảnh trực quan của mục tiêu. Mục tiêu và chất tương

tự thường được kết nối bởi các từ giống như một cách khác nhau như là một thứ gì đó giống như
một cái bơm, trái tim của nó giống như một cái bơm, kết nối.
Tài liệu tham khảo
 The
Altoona
List
of
Medical
Analogies.
Tải
về
từ
www.altoonafp.org/sites/default/files/Analogies.pdf
 Helen Osborne. It’s Like What You Already Know: Using Analogies to Help Patients
Understand.
Boston
Globe’s
On
Call
Magazine,
January
2003.
https://healthliteracy.com/2003/01/01/analogies/
 https://books.google.com.vn/books?
id=1EUrDwAAQBAJ&pg=PA226&lpg=PA226&dq=The+Altoona+List+of+Medical+A
nalogies&source=bl&ots=ebghodV2pD&sig=ACfU3U0sEdyiuWcnLr1g5Wl4CZQZcD
GkyQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwi6rIqWg4TjAhWF7WEKHWXCAyQQ6AEwBHo
ECAYQAQ#v=onepage&q&f=falseTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×