Tải bản đầy đủ

Bài giảng thiên văn học: 14 oriental astronomy

D

à

àĐ NGàVŨàTU Nà“ N

VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION
https://thienvanvietnam.org


QUAN NI M C

C
Đ

V V TR

Tây,

Trung Q
quan

tiên là các


xây

trên
.
N

có các
ngày nay cho con
Oa, P
Hi ...

tiên cho
: Bàn C

N


QUAN NI M C
Các
1. T

phái chính

V V TR
hình

tròn úp lên

vuông (sau này

tròn và có

bao quanh)

2. T

gà,

lòng
3. T

còn


bao quanh

lòng

.

dài vô

song. Các thiên

So sánh

:

song

trôi trên

ngày nay, có
Trái Đ
. Tuy nhiên
- không có
khoa

sóng

phái
hai
là liên
.


THUY T ÂM D

T
âm
quan
Ý
sát
cáctrái

NG

chính cho toàn
Đ
kia.
này
trên quá trình quan
kháng và
luân phiên
trong
nhiên và xã
...)


THÁI C C VÀ VÔ C C
Tháihòa
song song

(âm
âm suy)
(trong âm có
có âm).

âm và
suy,
cùng
và trong


là không có gì
âm và
.

Thái

và vô
mang
liên
Chaos trong
hóa Hy L

Big Bang trong
ngày

nay.

thái

.
phân


T

K


NG

âm và

cách

lên nhau,

.

T
Khi

T

hình thái khác nhau có trong
T
thiên

hành tinh.

vào thiên
thiên
:M T

.

hình thái này
M

T

quan sát
tinh (sao),


BÁT QUÁI

L

thêm

âm
tám
trong các

Bát quái
cho tám

lên
ba hào

hào)

âm

hình tám
.

Bát quái không có liên

trong Phong T

thiên
.

ngày nay mà


BÁT QUÁI

Ngày nay, bát quái
thiên bát quái.
(L
ý: Các
Đ
so
qui

dùng trong Phong T
, Tây, B và Nam
ngày nay.

là H


NG
D
vào
nhiên
quan sát hàng
ngày,
Đ
khái quát hóa chúng
thành 5
là các
hành.
Các hành này

hoàn toàn
ngày nay)
Liên
quan

sinh và
trên logic
(không


Tây:
4
không khí.

HÀNH


NG

Tên các hành

màu
(không
không
ánh

HÀNH

cho 5 hành tinh
theo
lý, do
tên này
các hành tinh)


C U DI U
C
là khái
(không riêng
P
trong chiêm tinh
Đ
.

Đ


vi

9 thiên

: Thái
M T
Thái âm M T
hanh
tinh có
La H
tinh/Rahu và K Đ
tinh/Ketu (hai thiên
cho là
lúc

.
Ngày nay, ngoài giá
không có ý
khoa
.

hóa,
trong


CAN CHI
Can và chi không
kì.
Các tháng
M T

qui

xác
theo chu
. L 12 chu kì T
chu kì
làm
ra
12 chi.

L chu kì
5 hành tinh
trí
làm chu kì tính
nên có 60
chung
chu kì
5
hành tinh).
M

hành
nên ra
à à à
à àL à

à

âm
10 can.
à

à

à

à

à

à

à à

à

àC

à à

à


CAN CHI VÀ L CH

Can chi
L
ý: Ban
nên tên các
ánh tính

áp

hàng ngày trong âm

các chi không
liên quan

các con
không
các con .


CÁC CHÒM SAO PH

NG ÔNG
Tam viên
: T
Vi, Thái Vi, Thiên
T là ba khu
trên
phía
B
xoay quanh
thiên
B .
Ba khu

cung
Trung Q

này mô
Hoàng
.


CÁC CHÒM SAO PH

NG ÔNG
N
bát tú là 28
chòm sao
trên
M
T
B

góc


Hoàng

góc
xích

nên
có Thái Vi và
Thiên T


CÁC CHÒM SAO PH

N
Long, B

bát tú

chia thành
mùa trong
H Chu T
H
V .

NG ÔNG

nhóm
: Thanh


CÁC CHÒM SAO PH

NG ÔNG
Các chòm sao
không
tam viên và
bát

chung

Thiên
và Đ
sát.


CÁC CHÒM SAO PH
L

ý

NG ÔNG

cách phân chia các chòm sao:

 Các chòm sao
phân chia theo qui

nên
các ngôi sao
trong cách phân chia
Tây.

khác,
là các ngôi sao

N
Trung Q
không quan sát
Nam nên cách chia
nêu không

danh sách
ngày nay.

Bán thiên
các sao

 Ngày nay cách phân chia 88 chòm sao
hành toàn
. Cách phân chia
hóa.

Tây
còn

nêu

ý

 Ngày nay bói toán, vi
các qui
này
lá .
Tuy
ban
khi
qui
cách phân chia này hoàn toàn

là quan sát thiên
không
do các nhà chiêm tinh
hay bói toán
ra.


PHONG TH Y

Phong
trên
chính là
các
nguyên lý
âm
hành và bát quái.

Ngày nay Phong
áp
trong
nhà
Đ

khi trong
phán
tính cách và
con
. Tuy nhiên nó
mang tính
hóa và kinh
không

khoa
.


D

: Đ NG VŨ TU N S N

Tài
tham
:
C
bài
Thiên
P
Đ
Bùi D
H , 2005, Thienvanvietnam.orgTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×