Tải bản đầy đủ

Bài giảng thiên văn học: 12 big bang

VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATIONCHÚNG TA T
B

Chúng ta là ai?
C
à à à
à
C
à à à à à

ÂU T I?


CHÚNG TA T

T


à

à

à

à

à

à

à

à
àT

àG

àI

àT

ÂU T I?

à

à

à

à

à

à

à


CHÚNG TA T

T

à
à à

à
à à

àH àL à à
à
à à

à à
à

à

à à

à

à à à

ÂU T I?

à

à

àC

à


CHÚNG TA T

T
T

à

à

àH

à

à à à
à à à à

à
à

à

à

ÂU T I?

à à
à à

à
à

à

à

à


CHÚNG TA T

T

à

àT

àC

àJ

à

à

ÂU T I?

à à

à

à

à à


CHÚNG TA T
ì à

C

ÂU T I?
à

à à à
à à
à

à à

à

à
à à
à
à à
à à à à à à àà à à à
à à à

à

à

à


S

HÌNH THÀNH V

TR


S

Đ

à

HÌNH THÀNH V

à à à
à
à
à
à à à àà
à à à

à

à

à

à
à

à

à

à

TR

à à

à


S

C à
à

à

à

à

à
à

HÌNH THÀNH V

àE
àH
à à à
à à

à

à à

à

à

à
à

à

à

à

à

à

à

TR

à à
à à à


D CH CHUY N
Quan sát
quang
chúng ta (
tính ra qua

Hubble cho
các thiên hà
phía , cho
chúng
Doppler). V
sóng.

z = Dl/l0
z:
Dl:
l0:
v:
c:

sóng
sóng phát ra ban
ánh sáng (c ~ 3.108 m/s)

v = c.z

xa
ra xa

D CH CHUY N

V

trong quang
sao
M T


quang

trong
sao khác


NH LU T HUBBLE
Các thiên hà
cách

xa

cách vài tram Mpc
ra xa chúng ta
chúng.

lên)

v = H0.r
v:
r:
cách
thiên hà
H0:
Hubble (
nay
tính
(km/s)/Mpc)
Mpc: Megaparsec (1 Mpc = 106 pc; 1 pc = 3,26

là 70
ánh sáng)


S

N
T

à
à
à à

HÌNH THÀNH V

TR

àG
àG
à à
à
àB àB à à à
à
à à à à à à
à à à à
à à
à
àT à à
à
à
à
à à à
à à à à


S

HÌNH THÀNH V

T

à à

à
àB àB

TR

à

à

à
à

à à
à

à à
à

à à
à à


S
L
HÌNH THÀNH V

TR

T t = 0 đ n t = 10-43s: K nguyên Planck.
T 10-43s đ n 10-36s: K nguyên th ng nh t l n.
T 10-36s đ n 10-32s: K nguyên đi n y u và th i k l m phát.
10-12s, b t đ u k nguyên quark.
T 10-6s đ n 1s: k nguyên hadron.
T 1s đ n 10s: k nguyên lepton.
t = 10s: k nguyên photon.
~380.000 n m sau Big Bang: giai đo n tái t h p.
T 380.000 đ n 150 tri u n m sau Big Bang: th i k t i.
~150 tri u n m sau Big Bang: Các sao đ u tiên hình thành do liên
t h p d n.
• ~1 t n m sau Big Bang: Các thiên hà đ u tiên hình thành.
• ~13,8 t n m sau Big Bang: hi n t i.


CÓ GÌ NGOÀI V

B

à

à à

à

à à

à

à à

à

TR ?


CÓ GÌ NGOÀI V

G à

à

à à

TR ?


CHÚNG TA S

V à

à

à

IV

à

à

à

ÂU?

à


CHÚNG TA S

IV

ÂU?

L

à à
à
à

à à à à
à à

à


CHÚNG TA S

IV

ÂU?
Thông
cho
lai
à

.

tính


T nay à
à à à

trung bình
.
xác


CHÚNG TA S

C à
à

à

à

à
à à

à

à à à à
à à à à

à à
à à

IV

à à
à

à
à

ÂU?

à

à


CHÚNG TA S

C à

à

à

à

à

à à à
à à à à

à

à

à

à

à

IV

à

à

à

à

à
à

ÂU?

à

à à

à

à

à

à


VIETNAM ASTRONOMY & COSMOLOGY ASSOCIATION


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×