Tải bản đầy đủ

CHỦ ĐỀ:VÕ THUẬT LỚP 10.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………….
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ………………….

CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP THPT
MÔN THỂ DỤC

Giáo viên: ……………………
Tổ chuyên môn: Vật Lý - KTCN - Thể Dục

11/2018


TÊN CHỦ ĐỀ:VÕ THUẬT - LỚP 10.
I. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ:

Giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ sau:
Ôn một số kỹ thuật nội dung bài khí công, nội công đã học ở cấp học dưới;
Học kỹ thuật bài quyền Thủ Chỉ Pháp môn phái Nam Huỳnh Đạo;
Học một số kĩ thuật tự vệ cở bản.


-

II. MỤC TIÊU:

Kiến thức:
- Giúp học sinh củng cố lại các kỹ thuật khí, công nội công học ở cấp học
dưới.
- Giúp học sinh nắm được kỹ thuật bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
- Giúp học sinh nắm được một số kĩ thuật tự vệ cơ bản.
2. Kỹ năng
- Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật được trang bị.
- Thực hiện được các bài tập được giao.
3. Thái độ
Rèn luyện ý thức tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập luyện, ý thức
đảm bảo an toàn trong tập luyện.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Học sinh chủ động vận dụng những kỹ năng, những kiến thức đã được học
vào các buổi tập luyện ngoài giờ, vào trong giờ học để nâng cao kỹ thuật,
sức khỏe thể chất, tự về bản thân.
- Các năng lực khác: Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực
sáng tạo….
1.

III. CHUẨN BỊ:
-

-

Giáo viên: Giáo án, tài liệu, tranh ảnh, còi, các dụng cụ phục vụ hoạt động
học tập có liên quan đến bài học.
Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện.
Học sinh:Vệ sinh và đảm bảo an toàn nơi tập luyện, sân thể dục, các dụng
cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến bài học.
Trang phục phù hợp.


IV. MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG

1. Chuẩn
kiến thức kĩ
năng:
- Biết cách
thực hiện
các các kỹ
thuật bài
quyền Thủ
Chỉ Pháp và
một số kĩ
thuật tự vệ
cơ bản.

CÂU
HỎI

Định
tính/
định
lượng
(trắc
nghiệ
m
khách
quan/t

luận).

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

- Học sinh
nhận diện
tên bài tập,
nói đúng
tên động
tác các kĩ
thuật bài
quyền Thủ
Chỉ Pháp,
và một số
kĩ thuật tự
vệ cơ bản.

- Học sinh mô
tả và tự trình
bày kĩ thuật
các kỹ thuật
bài quyền Thủ
Chỉ Pháp, và
một số kĩ thuật
tự vệ cơ bản.

VẬN DỤNG
THẤP

VẬN DỤNG
CAO

- Học sinh tự
trình bày cách
thức,thứ tự thực
hiện kỹ thuật
bài quyền Thủ
Chỉ Pháp, và
một số kĩ thuật
tự vệ cơ bản
- Học sinh có
thể vận dụng
một số kĩ thuật
tự vệ cơ bản
vào các trường
hợp cụ thể.

- Học sinh có
thể nhận xét
tương đối đầy
đủ các kỹ thuật
bài quyền Thủ
Chỉ Pháp, và
một số kĩ thuật
tự vệ cơ bản.
-Học sinh có
thể sáng tạo ra
một số động
tác tự vệ phù
hợp hơn với
bản thân và các
tình huống cụ
thể.
- Học sinh thực
hiện cơ bản
đúng kĩ thuật
động tác.
- Phát hiện lỗi
sai của bản
thân, của
bạn… tự sửa
sai và sửa sai
cho bạn.

2. Năng lực Bài tập
có thể hình thực
thành
hành.
thông qua
chủ đề

- Học sinh thực
hiện được kĩ
thuật động tác.
- Phát hiện
được lỗi sai
(nhờ GV sửa
sai).
- Tổ chức được
nhóm tập luyện
do giáo viên
phân công (GV
đưa ra yêu cầu
cụ thể).

3. Năng lực
hướng tới

Vận dụng kiến Có thể tự vệ
thức để tập
được.
luyện hàng
ngày nâng cao
sức khỏe bước
đầu có thể tự vệ
được.


V. BIÊN SOẠN CÂU HỎI

1. Nhận biết:
Câu 1: Môn phái Nam Huỳnh Đạo xuất xứ ở đâu?
A: Việt Nam

B: Trung Quốc

C: Nhật Bản

D:Hàn Quốc

Đáp án: A
Câu 2: Trong bài quyền Thủ Chỉ Pháp có bao nhiêu thức quyền?
A: 5

B: 6

C:7

D: 8

Đáp án: C
Câu 3: Thức quyền số 1 bàn quyền Thủ Chí Pháp có mấy động tác?
A:2

B: 3

C: 4

D: 5

Đáp án: B
2. Thông hiểu:
Câu 1: Học bài quyền Thủ Chí Pháp cần chú ý đến những tấn nào?
A: Trung bình tấn

B: Đinh tấn

C: Trảo mã tấn

D: Đinh tấn sau

Đáp án: Tất cả các đáp án trên
Câu 2: Khi hoàn thiện các kĩ thuật bài quyền cần chú ý đến điều gì để bài quyền
được đánh sắc nét hơn?
A: Tấn pháp

B: Nhãn pháp

Đáp án: B
3. Vận dụng thấp:
Câu 1. Em hãy mô tả các bước khi đánh ngã người ôm từ phía sau?
Đáp án:

- Bật tay đối phương
- Thúc củ trỏ vào ngực, bụng
- Cài chân và đánh ngã

Câu 2. Em hãy mô tả các bước thoát khi bị túm cổ áo?
Đáp án:

- Nắm tay ngược đối phương
- Bóc tay đối phương ra khỏi cổ áo
- Vặn tay và quật ngã

4. Vận dụng cao
Câu 1: Em hãy chỉ ra những sai lầm thường mắc và cách sửa thức quyền 1 bài
quyền Thủ Chỉ Pháp?
Đáp án:


- Sai: Tấn pháp sai; Đánh quyền không có lực.
- Cách sửa: Thực hiện tấn pháp nhiều lần; sử dụng lực của chân, hông, vai để tạo
lực.
Câu 2: Em hãy chỉ ra những sai lầm thường mắc và cách sửa trong khi thực hiện
các động tác tự vệ?
Đáp án:
- Sai: Tập yếu; không đúng động tác; tự vệ không hiệu quả.
- Cách sửa: Học sinh chú ý quan sát yếu lĩnh kỹ thuật, tập luyện nghiêm túc tránh
đùa nghich, tập chậm thuần thục mới tiến hành tập nhanh.
VI. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
CHỦ ĐỀ: VÕ THUẬT LỚP 10

Tiết
Thứ tự
PPCT
Tiết
21

Tiết 1

Tiết
22

Tiết 2

Tiết
23

Tiết 3

Tiết
24

Tiết 4

Tiết
25

Tiết 5

Tiết
26

Tiết 6

Tiết
27

Tiết 7

Tiết
28

Tiết 8

Nội dung
+ Ôn kỹ thuật khí công, nội công đã học ở cấp học dưới.
+ Giới thiệu về bài quyền Thủ Chỉ Pháp môn võ Nam
Huỳnh Đạo.
+ Học thức quyền số một.
+ Ôn lại thức quyền Thủ Chỉ Pháp.
+ Học thức quyền số 2.
+ Học kĩ thuật tự vệ khi bị nắm tay.
+ Ôn: thức quyền 1, 2 bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
+ Học mới thức quyền sô 3.
+ Ôn kĩ thuật tự về khi bị nắm tay.
+ Ôn : thức quyền 1, 2, 3 bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
+ Học mới thức quyền số 4.
+ Học kĩ thuật tự vệ khi bị bóp cổ.
+ Ôn : thức quyền 1, 2, 3, 4 bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
+ Học mới thức quyền số 5.
+ Ôn kĩ thuật tự vệ khi bị bóp cổ.
+ Ôn : thức quyền 1, 2, 3, 4, 5 bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
+ Học mới thức quyền số 6.
+ Học kĩ thuật tự vệ khi bị ôm từ phía sau.
+ Ôn : thức quyền 1, 2, 3, 4, 5,6 bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
+ Học mới thức quyền số 7.
+ Ôn kĩ thuật tự vệ khi bị ôn từ phía sau.
+ Ôn và hoàn thiện bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
+ Học kĩ thuật tự vệ khi bị túm tóc.

Thời
lượn
g
1 tiết

1 tiết
1 tiết
1 tiết
1 tiết
1 tiết
1 tiết
1 tiết


Tiết
29

Tiết 9

Tiết
30

Tiết 10

+ Ôn và hoàn thiện bài quyền Thủ Chỉ Phápchuẩn bị cho
kiểm tra
+ Ôn các kĩ thuật tự vệ đã học.
Kiểm tra

1 tiết
1 tiết

VII. BÀI SOẠN TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

(Soạn minh họa 1 trên 10 tiết thực dạy)
Ngày soạn:
Ngày dạy:

TIẾT THỨ: 26

Tên bài: Võ thuật

Nội dung:
*Võ thuât
Ôn thức quyền 1,2,3,4,5 bài quyền Thủ Chỉ Pháp.
Học mới: Tự vệ khi bị ôm từ phía sau.
.I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật Thức quyền 1,2,3,4,5 bài quyền Thủ Chỉ Pháp và tự
vệ khi bị ôm từ phía sau.
2. Kĩ năng.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác Thức quyền 1,2,3,4,5 bài quyền Thủ
Chỉ Pháp và tự vệ khi bị ôm từ phía sau.
3. Thái độ.
- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện
thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Chủ động vận dụng những kiến thức được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ,
để nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần.
II. Địa điểm – Phương tiện
1. Địa điểm.
Sân trường THPT Đội Cấn đã được vệ sinh và kiểm tra an toàn.


2. Phương tiện.
a. Giáo viên.
- Trang phục thể thao
- Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện
- Cùng học sinh chuẩn bị: Các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến
hoạt động học.
b. Học sinh.
- Trang phục phù hợp
- Vệ sinh và đảm bảo an toàn nơi tập
- Chuẩn bị: Các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến hoạt động
học.
III. Tiến trình hoạt động
Nội dung
1. Hoạt động mở đầu
1.1 Nhận lớp
- Ổn định tổ chức
- Kiểm tra tình hình lớp học

ĐL
1P

1.2. Phổ biến nội dung yêu cầu
tiết học
- Ôn thức quyền 1,2,3,4,5 bài
quyền Thủ Chỉ Pháp.

1p

Hoạt động của GV-HS
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
GV
Cán sự lớp báo cáo sĩ số và tình hình lớp
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
và giao nhiệm vụ cho lớp.
- Học sinh lắng nghe để tiếp nhận nội dung
yêu cầu học tập.

- Học mới: Một số kỹ thuật tự vệ
cơ bản.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
1.3 Khởi động
1.3.1 Khởi động chung
- Tập bài thể dục phát triển chung
gồm các động tác: Cổ, tay, chân,
vặn mình, lưng bụng, toàn thân và
điều hòa.
- Khởi động các khớp, ép dây
chằng.
1.3.2 Khởi động chuyên môn:
- Xoạc ngang.
- Xoạc dọc.

3p
2l *8n

3p
2L
2L

Đội hình khởi động
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
GV
Cán sự lớp điều khiển các bạn thực hiện
các động tác
Giáo viên quan sát , nhắc nhở ,đọng viên


học sinh
Đội hình khởi động chuyên môn
X X X X X X X

2. Hoạt động hình thành kiến
thức
2.1 Võ thuật.
2.1.1. Ôn thức quyền 1,2,3,4,5
bài quyền Thủ Chỉ Pháp

5P

- Yêu cầu chú ý đến tấn pháp và
2L
biên độ động tác.
2.1.2. Học mới một số kỹ thuật
tự vệ cơ bản, Tự vệ khi bị ôm từ
phía sau.
Khi bi ôm từ phía sau có các cách
sư lý như sau.
- Bật tay, thúc trỏ vào bụng,ngực
và cài chân đánh ngã.
- Dùng tay đánh vào bộ ha.
- Lấy bàn tay bẻ một ngón tay của
đối phương.
- Luồn tay nhấc chân đánh ngã.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Giáo viên làm mẫu, phân tích, thị phạm kỹ
thuật động tác.
Học sinh quan sát và làm theo sự hướng
dẫn của giáo viên. Giáo viên giới thiệu qua
tranh minh họa. sau đó động viên tinh thần
xung phong và 1 số em lên tập thử.
- HS quan sát GV làm mẫu động tác theo
các hướng khác nhau và hỏi nếu có thắc
mắc.
- GV nhấn mạnh từng giai đoạn thực hiện
động tác, nêu yêu cầu, dự đoán những sai
lầm thường mắc và cách khắc phục.
Đội hình hướng dẫn tập luyện
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
GV

2.2 Hướng dân thực một số kỹ
thuật tự vệ cơ bản, Tự vệ khi bị
ôm từ phía sau.
- Học sinh thực hiện phải đánh
thuần thục từng động tác kỹ thuật
đơn lẻ đúng tấn pháp, biên độ
động tác.

5p
HS thực hiện đồng loạt theo sự hướng dẫn
của GV
-Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện để
GV sửa sai cho các bạn.
Đội hình hướng dẫn tập luyện


X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
GV
3. Hoạt động tập luyện
11p
3.1. thức quyền1,2,3,4,5 Tam
chỉ thần ưng bài quyền Thủ Chỉ
Pháp
3L
- Tập cả lớp.
-Tập theo nhóm
2L
- Chú ý các động tác đơn lẻ, tấn
pháp, biên độ động tác.
- Một số kỹ thuật tự vệ cơ bản, Tự
vệ khi bị ôm từ phía sau.
- Bật tay, thúc trỏ vào bụng,ngực
và cài chân đánh ngã.
- Dùng tay đánh vào bộ ha.
- Lấy bàn tay bẻ một ngón tay của
đối phương.
- Luồn tay nhấc chân đánh ngã.

GV hướng dẫn HS thực hiện động tác
đồng loạt.
- HS chú ý quan sát làm theo.
Giáo viên chia học sinh ra thành 4 nhóm
tập luyện.
Giáo viên làm mẫu, phân tích, thị phạm kỹ
thuật động tác.
Học sinh quan sát và làm theo sự hướng
dẫn của giáo viên. Giáo viên động viên
tinh thần xung phong và 1 số em lên tập
thử.
GV hướng dẫn HS thực hiện động tác
đồng loạt.
- HS chú ý quan sát tuyệt đối làm theo sự
hướng dẫn của giáo viên.
Giáo viên chia học sinh ra thành hai học
sinh một cặp tập luyện.
Đội hình tập luyện cả lớp
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
GV

3.2 Báo cáo kết quả luyện tập
2p
- Nội dung: nhóm có bao nhiêu
bạn ?bao nhiêu bạn thực hiện
được kỹ thật thức quyền 1,2,3,4,5
bài quyền Thủ Chỉ Pháp ? Bao
nhiêu bạn chưa thực hiện được?
sau đó GV tổng hợp và củng cố
cho các em.

- GV gọi 2 – 3 học sinh lên thực hiện động
tác. Học sinh quan sát và nhận xét
-GV đề cao lời nhận xét của học sinh rồi từ
đó đánh giá cho từng nhóm.
Đội hình báo cáo kết quả
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx


xxxxxxxxxx
GV
3.4 Thả lỏng hồi tĩnh
Thực hiện các động tác thả lỏng,
căng giãn các cơ, khớp tay chân,
toàn thân.

2p
2l*8n
/ 1 đt

- HS hít thở sâu thả lỏng cơ bắp theo điều
khiển của GV.
Đội hình hồi tĩnh
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
GV

3.5 Nhận xét giờ học
- Nhận xét về ý thức học tập và
quá trình thực hiện động tác. Rút
kinh nghiệm cho giờ học hiện tại
và định hướng cho giờ học sau

4. Hoạt động vận dụng
Tâp các động tác đã học ở nhà để
tăng cường sức khỏe.

5p
- GV nhận xét và cho HS tự nhạn xét ý
thức học tập và quá trình thực hiện động
tác của lớp. nhấn mạnh lỗi sai thường mắc
- HS nghiêm túc chú ý lắng nghe đặt các
câu hỏi để GV giải đáp
Đội hình nhận xét giờ học
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
1p

GV
- GV nhắc nhở HS chú ý đảm bảo an toàn
khi tập luyện
- HS tự sắp xếp thời gian tập luyện ngoài
giờ học .
Đội hình vận dụng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
GVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×