Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)

Giáo án Lịch sử lớp 12
BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (1986 – 2000)

I. Mục tiêu bài học.
1/ Kiến thức : Học sinh nắm được các nội dung cơ bản
+ hoàn cảnh lịch sử (sự tất yếu phải đổi mới đất nước) đi lên CNXH và quá trình đổi mới đất nước 15
năm, những thành tựu to lớn, toàn diện và những hạn chế – yếu kém
2/ Tư tưởng : Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn liền với CNXH, ý thức sáng tạo – đổi mới trong lao động,
học tập. Niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước
3/ Kỹ năng : Phân tích, so sánh, đánh giá quá trình 15 năm thực hiện đổi mới, liên hệ thực tế (vệ những
thành tựu, hạn chế trong công cuộc đổi mới) qua các thông tin cập nhật
II.Trọng tâm:
- Đường lốiđổi mới của Đảng và những thành tựu của công cuộc đổi mới.
III Chuẩn bị:
*GV
- Tranh ảnh tư liệu
- Tài liệu tham khảo sách giáo viên
- Văn kiện đại hội Đảng VI, VII và VIII, IX
- Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay (Trần Bá Đệ)
*HS: Học bài ôn bài theo sự hướng dẫn của GV.
IV. Tiến trình tổ chức dạy và học


1 Ổn định lớp : kiểm tra sỉ số
2/ Kiểm tra bài cũ
3/ Dẫn nhập vào bài mới
Hoạt động dạy học

Nội dung bài học

- Việt Nam thực hiện đổi mới I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng
trong hoàn cảnh nào ? vì sao
1/ hoàn cảnh lịch sử mới
đổi mới là tất yếu


Giáo án Lịch sử lớp 12
a/ Hoàn cảnh trong nước
- Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội do “Sai lầm nghiêm
trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn”, sai lầm về chỉ đạo chiến
lược và tổ chức thực hiện
b/ Thế giới : có sự thay đổi về tình và quan hệ các nước do
- Tác động của cách mạng khoa học – kỹ thuật, khủng hoảng ở Liên Xô
và các nước XHCN
ÚTất yếu phải đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và đẩy
mạnh cách mạng XHCN
2/ Đường lối đổi mới của Đảng
- Đường lối đổi mới của
Đảng được thể hiện qua các - Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12/ 1986) ÚĐược bổ
văn kiện nào ? Em hiểu về sung và điều chỉnh phát triển trong các đại hội VII (6/ 1991) và VIII (6/
1996), IX (4/ 2001)
đổi mới thế nào cho đúng
- Nội dung đổi mới về kinh tế
– chính trị

- Đổi mới : không phải là thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu
ấy thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về CNXH với
những hình thức, biện pháp thích hợp
- Đổi mới toàn diện và đồng bộ trong đó trọng tâm là đổi mới về kinh tế
a/ Đổi mới về kinh tế : Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp,
hình thành cơ chế thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần theo định hướng XHCN

b/ Đổi mới về chính trị : Xây dựng nhà nước XHCN của dân – do dân –
vì dân xây dựng nền dân chủ XHCN, chính sách đối ngoại hòa bình bợp
tác
II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)
- Đường lối đổi mới được thực hiện từ 1986 Ú2000 đã qua 3 kế hoạch
nhà nước 5 năm
- Nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản
của kế hoạch 5 năm (1986 – 1/ Thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 – 1991)
2000), biện pháp thực hiện
a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch
- Được đề ra trong đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối trong
cách mạng XHCN


Giáo án Lịch sử lớp 12
- Mục tiêu : 3 chương trình kinh tế
+ Lương thực thực phẩm
+ hàng tiêu dùng
+ Hàng xuất khẩu
b/ Kết quả của việc thực hiện
- Kết quả việc thực hiện “3 - Lương thực thực phẩm : đáp ứng được nhu cầu trong nước Úcó dự trữ
chương trình kinh tế”
và xuất khẩu, sản xuất lương thực 1988 đạt 19.5 triệu tấn, 1989 đạt 21.4
triệu tấn
- Từ 1989 : tăng cường xuất
khẩu các mặt hàng có giá trị : - Hàng tiêu dùng: Dồi dào đa dạng, có tiến bộ về mẫu mã, chất lượng.
dầu thô, gạo và một số hàng Phần bao cấp của nhà nước giảm
mới
- Hàng xuất khẩu (kinh tế đối ngoại phát triển về quy mô và hình thức).
Từ 1986 – 1990,hàng xuất khẩu tăng 3 lần. Nhập khẩu giản đáng kể
- Kiềm chế được đà lạm phát. Giảm chỉ số tăng giá từ 20% (1986)
Ú4,4%(1990), bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần
Chính trị : Bộ máy nhà nước các cấp được sắp xếp lại và có một số đổi
mới theo hướng dân chủ hơn, quyền lực của các cơ quan dân cử được
tăng cường
2/ Thực hiện kế hoạch 5 năm (1991 – 1995)
a/ Nhiệm vụ – mục tiêu kế hoạch được đề ra trong đại hội Đảng VII (24/
5 – 17/ 6/ 1991)
+ Ổn định và đẩy lùi lạm phát, ổn định phát triển và nâng cao hiệu quả
của sản xuất xã hội. Ổn định từng bước và cải thiện đời sống nhân dân.
Bắt đầu có tích lũy nội bộ từ nề kinh tế
- Đại hội VII tiếp tục bổ sung,
+ Đẩy mạnh 3 chương trình kinh tế với nội dung cao hơn, xây dựng cơ
phát triển đường lối đổi mới
cấu kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hóa
(đề ra từ đại hội VI), đại hội
đề ra một số chiến lược lâu b/ Tiến bộ và hạn chế
dài
- Thành tựu (tiến bộ)
“Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên + nền kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng
CNXH” và chiến lược “Ổn bình quân 8,2%/ năm, công nghiệp 13,3%, nông nghiệp 4,5%
định phát triển kinh tế năm

+ Nạn lạm phát được kiểm soát, đẩy lùi tỉ lệ thiếu hụt ngân sách.


Giáo án Lịch sử lớp 12
2000”

+ Xuất khẩu đạt 17 tỉ USD. Quan hệ mậu dịch mở rộng ra hơn 100 nước.
Vốn đầu tư ra nước ngoài tăng 50%/ năm.
3/ Kế hoạch 5 năm 1996 -2000.
a- Mục tiêu :Được đề ra trong đại hội VIII(6/1996)
+Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
+Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ.
+ Tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
b- Những thành tựu và hạn chế,
+ Tiến bộ:
-Tổng sản phẩm quốc nội tăng bình quân 7%.
- Công nghiệp tăng 13,5%
- Nông ngiệp tăng 5,7%
-Lương thực bình quân đầu người tăng từ 360kg -> 444kg (năm 2000).
- Xuất nhập khẩu , đầu tư nước ngoài không ngừng tăng.
- Giáo dục

4. Củng cố:
4.1 Đường lối đổi mới của Đảng
* Đáp án:
- Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12/ 1986) ÚĐược bổ sung và điều chỉnh phát triển
trong các đại hội VII (6/ 1991) và VIII (6/ 1996), IX (4/ 2001)
- Đổi mới : không phải là thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả bằng
những quan niệm đúng đắn về CNXH với những hình thức, biện pháp thích hợp
- Đổi mới toàn diện và đồng bộ trong đó trọng tâm là đổi mới về kinh tế
a/ Đổi mới về kinh tế : Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, hình thành cơ chế thị trường,
phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN
b/ Đổi mới về chính trị : Xây dựng nhà nước XHCN của dân – do dân – vì dân xây dựng nền dân chủ
XHCN, chính sách đối ngoại hòa bình bợp tác


Giáo án Lịch sử lớp 12
4.2. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 – 1991)?
*Đáp án:
a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch
- Được đề ra trong đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối trong cách mạng XHCN
- Mục tiêu : 3 chương trình kinh tế
+ Lương thực thực phẩm
+ hàng tiêu dùng
+ Hàng xuất khẩu
b/ Kết quả của việc thực hiện
- Lương thực thực phẩm : đáp ứng được nhu cầu trong nước Úcó dự trữ và xuất khẩu, sản xuất lương
thực 1988 đạt 19.5 triệu tấn, 1989 đạt 21.4 triệu tấn
- Hàng tiêu dùng: Dồi dào đa dạng, có tiến bộ về mẫu mã, chất lượng. Phần bao cấp của nhà nước giảm
- Hàng xuất khẩu (kinh tế đối ngoại phát triển về quy mô và hình thức). Từ 1986 – 1990,hàng xuất khẩu
tăng 3 lần. Nhập khẩu giản đáng kể
- Kiềm chế được đà lạm phát. Giảm chỉ số tăng giá từ 20% (1986) Ú4,4%(1990), bước đầu hình thành
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
Chính trị : Bộ máy nhà nước các cấp được sắp xếp lại và có một số đổi mới theo hướng dân chủ hơn,
quyền lực của các cơ quan dân cử được tăng cường
5 Hướng dẫn học sinh tự học:
* Tiết này về ôn lại bài nắm vững đường lối đổi mới của Đảng.
* Tiết sau : vể chưẩn bị bài ôn tập lịch sử Viết nam.
V/.Rút kinh nghiệm:
- Nội dung kiến thức :.....................................................................................................................................................
- phương pháp.................................................................................................................................................................
-Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học :...............................................................................................................................


Giáo án Lịch sử lớp 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×