Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài: 7
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:
- Những thành tựu văn hóa và sự phát triển của văn học nghệ thuật từ thế kỉ XIX đến đầu thế
kỉ XX.
- Nắm được các trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa
học trong thời kì cận đại.
2. Thái độ:
Nhận thức vai trò, ý nghĩa của văn hóa nghệ thuật và các trào lưu tư tưởng tiến bộ đã mở
đường cho sự phát triển của xã hội tạo nên bước ngoặt quan trọng của văn hóa nhân loại.
3. Kĩ năng:
Vận dụng những kiến thức đã học về thành tựu văn hóa nghệ thuật và các trào lưu tư tưởng tiến
bộ những giá trị trong bước phát triển đi lên của loài người.
B. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
GV cho Hs sưu tầm trước các tranh ảnh, mẩu chuyện về các nhà văn hóa, nghệ thuật, tư tưởng...
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ: Trình bày hậu quả, tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới
thứ nhất?
2. Giới thiệu bài mới: Những thành tựu văn hóa nghệ thuật và các trào lưu tư tưởng tiến bộ
thời cận đại có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của xã hội thời điểm này. Bài học hôm

nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ.
3. Dạy và học bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI
Hoạt động 1: Cá nhân
I. Sự phát triển văn hóa trong buổi đầu thời cận đại:
GV cho HS làm việc với SGK, có thể cho - Sự xuất hiện những nhà văn nhà thơ lớn như: La PhongHS kể một vài nét về một số nhà thơ tiêu ten, Mô-li-e...
biểu. Sau đó GV bổ sung.
- Thời kì này cũng xuất hiện nhiều danh nhân văn hóa lớn
GV chốt: Có thể nói đây là thời kì phát như: Bét-tô-ven, Mô-da (âm nhạc); Rem-bran (hội họa);
triển rực rỡ nhất của văn hoá, nghệ thuật, tư Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô (nhà tư tưởng.
tưởng. Họ đã làm sáng tỏ những những - Họ được xem là những người đi trước dọn đường cho
quan điểm về vũ trụ, về xã hội, về con cách mạng bùng nổ và thắng lợi.
người. Họ được xem là những người đi II. Thành tựu của văn học nghệ thuật tự thế kỉ XIX đến
trước dọn đường cho cách mạng bùng nổ đầu thế kỉ XX:
và thắng lợi.
a. Về văn học:
Hoạt động 2: Nhóm
- Các tác giả nổi tiếng: Vích-to Huy-gô, Lét-tôn-xtôi, Mac
Cho HS tìm hiểu SGK lần lượt những Tuên, Lỗ Tấn, Bécnasô, Giắc-lơn-đơn...
thành tựu, cho đại diện nhóm trình bày giới Các tác phẩm
thiệu một số tác phẩm của những nhà văn - Các tác phẩm này phản ánh đời sống nhân dân đương
nhà thơ lớn. Cụ thể...
thời. Đặc biệt những người lao động nghèo khổ.
Cho HS bổ sung, GV nhấn mạnh thêm và hỏi:
b. Về nghệ thuật:
H: Những thành tựu văn hoá trong buổi đầu - Những nhà danh họa, âm nhạc nổi tiếng: Van-gốc, Phu-gicận đại có ý nghĩa gì đói với sự phát triển ta, Pi-cat-xô, Lê-vi-tan...
xã hội?
- Những tác phẩm đã thể hiện quan điểm mới về cái đẹp,
H: Giai cấp phong kiến lúc bấy giờ đã có mà con người muốn hướng đến.
phản ứng gì trước sự ra đời và phát triển III. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển
của văn học nghệ thuật?
của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỉ XIX đến


GV chốt ý nghi bảng
Hoạt động 3: Cá nhân
GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung SGK
và nắm được các ý . Chốt ý nghi bảng.

đầu thế kỉ XX:
- Các trào lưu tư tưởng tiến bộ đại diện: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen,...
- Nội dung: Xây dựng xã hội mới không có bóc lột.
- Những quan điểm mới về nhận thức thế giới về xã hội của Hêghen, Phoi-ơ-bếch.
- Những lí luận mới về kinh tế, chính trị của A-đam Xmít, Ri-cácđô.

- Các cơ sở hình thành học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học:
Triết học cổ điển Đức; kinh tế chính trị Anh; chủ nghĩa xã hội
Pháp.

3. Củng cố: GV tóm tắt những nội dung chính của bài học
4. Hướng dẫn tự học:
a. Bài vừa học:
Nắm được phần đã củng cố
b. Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc và soạn trước bài 8 ÔN TẬP. Xem lại kiến thức cơ bản Lịch sử thế giới cận đại lớp
10 và 11.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×