Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 27:
QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC
A. Mục tiêu: Học sinh cần:
- Chứng minh được: trong quá trình tồn tại, nhân dân Việt Nam đã từng bước hợp nhất,
đoàn kết lại để xây dựng cho mình một quốc gia thống nhất, có tổ chức nhà nước hoàn
chỉnh, có nền kinh tế đa dạng và phát triển, có nền văn hóa tươi đẹp với bản sắc riêng.
- Giải thích được: trong quá trình xây dựng đất nước nhân dân Việt Nam liên tục cầm vũ
khí chống ngoại bang xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.
- Củng cố lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, biết trân trọng giữ gìn và bảo vệ văn
hóa truyền thống của dân tộc.
B. Chuẩn bị:
C. Lên lớp:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: - 15 phút.
Câu hỏi: Tình hình xã hội và đời sống nhân dân nửa đầu thế kỉ XIX?
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên - học sinh
Của các tộc người Việt cổ.

Vùng Tây Nam bộ
Vùng Nam trung bộ

Hướng dẫn học sinh hoàn thành
bảng thống kê.

Nội dung
1. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước:
* Khoảng thế kỉ VII TCN, quốc gia Văn Lang sau đó là Âu
Lạc ra đời => nền văn minh lúa nước hình thành.
* Năm 179 TCN- 938 nước ta bị phong kiến phương Bắc đô
hộ => thời Bắc thuộc => nhân dân ta đấu tranh để tự giải
phóng và giữ gìn nền văn hóa của tổ tiên.
- Thế kỉ I, quốc gia cổ Phù Nam hình thành. Cuối thế kỉ II,
nước Lâm ấp hình thành.
* Bảng thống kê các triều đại phong kiến Việt Nam( X- XIX):
Triều
đại

T/gian

Người
sáng lập

Quốc
hiệu

Kinh
đô

- Chính trị: đến cuối thế kỉ XV bộ máy nhà nước xây dựng
hoàn chỉnh.
- Kinh tế: nông nghiệp phát triển.
- Văn hóa - giáo dục: từ 1070 phát triển.
Vì sao chia cắt? => nhà nước suy * Thế kỉ XVI- XVIII đất nước chia cắt Đàng Trong- Đàng
thoái, các thế lực phong kiến cát Ngoài.
cứ.
* Năm 1802, Nguyễn ánh thiết lập triều đại phong kiến nhà
Nguyễn.
- Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta.
Học sinh về nhà làm
2. Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc:


Thời gian

Cuộc kháng chiến

Người lãnh đạo

4. Củng cố:
- Lịch sử nước ta là lịch sử của một dân tộc vừa dựng nước, vừa giữ nước.
- Các thế hệ người dân Việt Nam nối tiếp nhau xây dựng một đất nước hoàn chỉnh, thống
nhất và phát triển.
5. Dặn dò: Học bài, hoàn thành các bảng thống kê. Xem trước bài 28.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×