Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 27
QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC
I- Mục tiêu bài học
1- Về kiến thức:
Giúp hs hiểu và nắm được
- Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước
- Trong quá trình lao động sáng tạo, xây dựng đất nước, nd Việt Nam còn phải liên
tục cầm vũ khí chống giặc ngoại xâm bảo vệ đọc lập tổ quốc
2- Về thái độ:
Bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho hs, từ đó có ý thức vươn lên
trong học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
3- Về kĩ năng:
Rèn luyện kỉ năng tổng hợp vấn đề, so sánh, phân tích sự kiện lịch sử cho hs
II- Tài liệu, thiết bị dạy học
Sách giáo khoa, sách giáo viên lịch sử 11 và một số tài liệu tham khảo khác
III- Tiến trình giờ học
1-Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ:
Hỏi: Nêu tình hình xã hội và đời sống nhân dân ta dưới triều Nguyễn?
3- Giảng bài mới:
Hoạt động của GV và HS

Hoạt động: theo nhóm
- GV: Chia lớp thành 4 nhóm, đặt câu hỏi cho
từng nhóm thảo luận
+ Nhóm 1: Nêu những sự kiện chính trong
thời kì dựng nước đầu tiên?
+ Nhóm 2: Nêu tình hình chính trị, kinh tế,
văn hóa- giáo dục giai đoạn đầu của nước
Đại Việt pk độclập?
+ Nhóm 3: Nêu những nét chính về tình hình
chính trị, kinh tế, vh,gd,xh trong thời kì đất
nước bị chia cắt?
+ Nhóm 4: Nêu 1 số nét về tình hình chính
trị,Kt, vh, gd, xh của đất nước ta đầu thế kỉ
XIX?
- HS: Tiến hành thảo luận- đại diện nhóm
trình bày hs nhóm khác bổ sung

Kiến thức cơ bản
I- Các thời kì xây dựng và phát triển đất
nước
1- Thời kì dựng nước đầu tiên
- Từ thế kỉ III TCN – II TCN nhà nước Văn
LangÂu Lạc thành lập ở Bắc Bộ. Bộ máy nhà
nước Quân chủ còn sơ khai
- Thế kỉ II ở Nam Trung Bộ quốc gia Lâm
Ấp- Cham pa ra đời và phát triển
- Thế kỉ I quốc gia Phù Nam ra đời ở Tây
Nam Bộ
2-Giai đoạn đầu của nước Đại Việt pk độc
lập
- Chính trị: đến thế kỉ XV nhà nước pk h
- Kinh tế: nông nghiệp ngày càng phát triển,


- GV: Nhận xét, bổ sung và chốt ý

công thương nghiệp phát triển đa dạng
- Văn hóa- giáo dục: 1070 nền giáo dục Đại
Việt
chính thức ra đời và ngày càng phát triển,
nho
giáo, phật giáo thịnh hành, vh, nghệ thuật dân
tộc hình thành và không ngừng phát triển
3- Thời kì đất nước bị chia cắt
- Chính trị: chiến tranh pk => đất nước bị
chia cắt làm 2 miền: Đàng trong và Đàng
ngoài với 2
chính quyền, nền quân chủ không còn vững
chắc như trước
- Kinh tế: thế kỉ XVVII kt được phục hồi
- Văn hóa, giáo dục: vh dân gian phát triển
mạnh giáo dục tiếp tục phát triển song chất
lượng giảm sút
- Xã hội: phong trào nông dân bùng nổ
( phong
Trào nông dân Tây Sơn)
4- Đất nước ở nủa đầu thế kỉ XIX
* Hoạt động: cả lớp- cá nhân
- Chính trị: 1802 nhà Nguyễn thành lập duy
- GV: Cho hs lập bảng thống kê các cuộc đấu trì bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế pk
tranh giành và giữ độc lập dân tộc từ thời kì đã bước vào khủng hoảng suy vong
Bắc thuộc đến thế kỉ XVIII
- Kinh tế: lạc hậu, kém phát triển
- HS: Tiến hành lập bảng thống kê- đại diện - Văn hóa, giáo dục: nho giáo độc tôn, văn
hs lên bảng trình bày- hs dưới lớp theo giỏi, hóa,
bổ sung
gd có những đóng góp quan trọng
- GV: Nhận xát, bôt sung và cho hs về nhà tự - Xã hội: phong trào đấu tranh của nông dân
hoàn thiện
liên tục bùng nổ
II- Công cuộc kháng chiến bỏa vệ tổ quốc

Tên các cuộc đấu tranh

Vương triều

Lãnh đạo

Kết quả


Kháng
chiến
chống -Tiền Lê
- Lê Hoàn
-Thắng lợi nhanh chống
Tống( 981)
-Thời Lý
-Lý Thường Kiệt -1077 kết thúc thắng lợi
- Kháng chiến nhống Tống
thời Lý ( 1075)
-Thời Trần
-Vua Trần lần 1, - Cả 3 lần kháng chiến
- Kháng chiến chống MôngTrần Quốc Tuấn đều giành thắng lợi
Nguyên ( thế kỉ XIV)
Lần 2,3
- Thời Hồ, Lê - Hồ Qúy Ly; Lê - Lật đổ ách thống trị
- Chống xâm lượ Minh và Sơ
Lợi, N Trãi
của nhà Minh giành lại
khởi
độc lập
Nghĩa Lam Sơn (1407-1427)
- Nguyễn Huệ
- Kháng chiến chống quân -Tây Sơn
- đánh tan 5v quân
Xiêm
Xiêm và 29 v quân
( 1785), k/c chống quân Thanh
Thanh
( 1789)
- GVH: em có nhận xét gì về công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta?
HS: suy nghĩ+ trao đổi trả lời
GV: nhận xét, bổ sung và chốt ý
4 Củng cố
- Khái quát lại các kiến thức chính trong bài.
5. Dặn dò
- Nhắc HS về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK,đọc và chuẩn bị trước
bài mớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×