Tải bản đầy đủ

Diễn văn bế mạc học tập quán triệt NQ lần thứ 7 BCHTW đảng k12

DIỄN VĂN BẾ MẠC
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
LẦN THỨ 8 BCH TW ĐẢNG LẦN THỨ XII

Kính thưa: Quí vị đại biểu,
Thưa toàn thể hội nghị,
Sau ½ ngày làm việc, với ý thức trách nhiệm cao; Hội nghị đã tập trung
chú ý lắng nghe đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy phó chủ tịch HĐND, báo cáo viên Huyện ủy huyện Nam Sách về truyền đạt nội
dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.
Mặc dù thời gian có hạn song đ/c đã chắt lọc truyền đạt những nội dung cơ bản
của Nghị quyết; đó là Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã thống nhất giới thiệu
đ/c Tổng bí thư để Quốc Hội bầu làm chủ tịch nước; Hội nghị đã thông qua quy
định “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ
chính trị, Ủy viên ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; Nghị quyết
về phát triển bên vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm
2045; thông qua nội dung cơ bản Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân
sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển tình hình kinh tế - xã hội, dự toán
ngân sách nhà nước năm 2019.
T/M Ban chấp hành Đảng bộ cảm ơn và chúc đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy
ủy viên ban thương vụ Huyện ủy, báo cáo viên Huyện ủy luôn mạnh khỏe, gia
đình hạnh phúc, thành đạt , quan tâm nhiều hơn nữa đến các phong trào xã Minh

Tân
Kính thưa các đồng chí,
Sau hội nghị này, đề nghị các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội
tiếp tục nghiên cứu thảo luận kế hoạch của Đảng bộ và tiếp tục nghiên cứu văn
kiện hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; để mỗi đ/c
đảng viên, cán bộ các tổ chức chính trị xã hội nắm vững nội dung tinh thần của
nghị quyết và xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng
đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ,
MTTQ, các ngành đoàn thể, Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên
truyền sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn
và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều
được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Mỗi đ/c cán bộ đảng viên phải viết bài thu hoạch bằng tay nộp về chi bộ
để chi bộ nộp về văn phòng Đảng ủy lưu hồ sơ đảng viên.
Sau hội nghị này các chi bộ về kế hoạch học tập của Ban chấp hành Đảng
bộ, gắn với hướng dẫn học tập theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
theo chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quy
dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí
Minh”và hướng dẫn đề cương sinh hoạt theo chuyên đề quý I năm 201. Đồng
thời tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa,
xã hội – Quốc phòng, an ninh năm 2019; Các đ/c đảng ủy viên, trưởng ban


ngành đoàn thể trong xã phải gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm chỉnh chấp
hành cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy chế của Đảng, chính sách pháp
luật nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012
của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương, của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo chủ chốt. Cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương.
Các chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội trong xã căn cứ kế hoạch, Nghị quyết
triển khai thực hiện hằng tháng của Ban chấp hành Đảng bộ xã để xây dựng kế
hoạch, nhiệm vụ cụ thể của ngành mình, đơn vị mình để tổ chức thực hiện đạt
hiệu quả. Đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp
theo.
Kính thưa các đồng chí: Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao của
mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ các tổ chức chính trị xã hội trong xã; tôi tin tưởng
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII được
toàn thể cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng và quyết
tâm thực hiện thắng lợi.
Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị học tập, quán triệt hội nghị
lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.
Một lần nữa kính chúc quí vị đại biểu, các đồng chí đảng viên trong đảng
bộ dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.
Trân trọng cảm ơn các đồng chí.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×