Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 34:
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC
CHỦ NGHĨA
A. Mục tiêu: Học sinh cần:
- Nắm nét khái quát về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ…
- Thành tựu chủ yếu về khoa học- kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX => thúc đẩy sự
phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội.
- Những năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản dần chuyển sang chủ nghĩa đế quốc =>
sự ra đời các công ti độc quyền, bóc lột nhân dân tinh vi hơn => >< xã hội sâu sắc.
-Trân trọng những công trình nghiên cứu, phát minh của các nhà khoa học trong việc
khám phá nguồn năng lượng vô tận của tự nhiên.
- Đánh giá, nhận xét sự ra đời các công ti độc quyền.
B. Chuẩn bị:
C. Lên lớp:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: - Trình bày cuộc nội chiến Mĩ?
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên - học
sinh

Nội dung


1. Những thành tựu về khoa học- kĩ thuật cuối thế kỉ
XIX đầu thế kỉ XX:
a. Trong lĩnh vực vật lí:
Gọi học sinh phát biểu về những - Phát minh về điện của Ôm, Jun, Len-xơ => mở ra
định luật này.
khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.
- Phát minh về phóng xạ của Bec-cơ-ren, vợ chồng
Ma-ri Quy-ri đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn
năng lượng mới.
ứng dụng trong y học.
- Phát minh của Rơn-ghen về tia X.
b. Trong lĩnh vực sinh học:
- Học thuyết Đác-uyn về tiến hóa và di truyền.
Phát hiện ra vi trùng…
- Phát minh của Lu-i Pa-xtơ về vắc- xin…
- Páp-lôp nghiên cứu hệ thần kinh…
c.Trong lĩnh vực hóa học: Định luật tuần hoàn hóa
học của Men-đê-lê-ep.
d. Những phát minh khoa học được ứng dụng vào
sản xuất:
Sử dụng lò Bet-xme, Mác-tanh.
- Kĩ thuật luyện kim được cải tiến.
- Tuốc-bin chạy bằng sức nước.
- Dầu hỏa được khai thác.
- Công nghiệp hóa học ra đời.


- Phát minh ra điện tín, ô tô, máy bay.
Tiến bộ khoa học- kĩ thuật có tác Tóm lại: những tiến bộ về khoa học- kĩ thuật đã làm
dụng gì đ/v nền sản xuất?
thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư
bản chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến mới của chủ
nghĩa tư bản ở giai đoạn này.
2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền:
a. Nguyên nhân:
Tích tụ tư bản?
- Tiến bộ khoa học- kĩ thuật => sản xuất công
nghiệp phát triển => tích tụ tư bản.
Các hình thức độc quyền.
- Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang
tổ chức độc quyền.
b. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc:
- Trong công nghiệp: thành lập các công ti độc
quyền lũng đoạn đời sống kinh tế.
Khống chế mọi hoạt động kinh.
- Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: hình thành tư
Xuất cảng tư bản.
bản tài chính.
- Đầu tư vốn ra nước ngoài.
- Mỗi đế quốc còn có đặc điểm riêng:
+ Mĩ: là sự hình thành các Tơ-rơt khổng lồ với
những tập đoàn tài chính giàu sụ.
Với hệ thống thuộc địa rộng lớn.
+ Anh: Đế quốc thực dân.
+ Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi.
Là những mâu thuẫn nào?
- Xuất hiện nhiều mâu thuẫn:
+ Đế quốc >< Đế quốc.
+ Nhân dân thuộc địa >< Đế quốc.
+ Tư sản >< Nhân dân lao động.
4. Củng cố:
- Tóm tắt nội dung toàn bài.
5. Dặn dò: Phân tích đặc điểm chủ nghĩa đế quốc. Xem trước bài 35.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×