Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 37
MÁC VÀ ĂNG GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC
I/ Mục tiêu bài học :
1. Về kiến thức:
HS nắm và hiểu được:
- Nắm vững công lao của Mác và Ăng ghen đối với sự nghiệp CM của g/c công
nhân
- Nắm được sự ra đời của t/c đồng minh những người cộng sản, những luận điểm cơ
bản của tuyên ngôn đẩng CSản.
2. Về tư tửng tình cảm.
- Giáo dục Hs lòng tin vào CN Mác, tin vào sự nghiệp CM mà dt ta đã chọn.
3. Về kỹ năng.
- Phân tích nhận định đánh giá vai trò của Mác và Ăng ghen về những đóng góp của
các ông cho sự phỏt triển của LS oài người
- Phân biệt sự khác nhau về K/n phong trào công nhân, phong trào cộng sản, CNXH
không tưởng và CNXH khoa học
II/ thiết bị, đồ dùng dạy học
- Tranh ảnh về Mác và Ăng-ghen. Sưu tầm những mẩu chuyện và cuộc đời hoạt
động của các ông.
III/ tổ chức tiến trình dạy học.

1.ổn định
2. Kiểm tra bài cũ
Hỏi: những hiểu biết của em về CNXH không tưởng?
3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp.
Hoạt độngcủa GV và HS

Kiến thức cơ bản
1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của Mác và
HĐ1: Cả lớp và cá nhân.
Ăng ghen
*G/v: cho Hs đọc Sgk về tiểu sử và quá
- C.Mác
trình hoạt động của Mác 7 Ăng-ghen. G/v + Sinh 5-5-1818 trong một gia đỡnh tri thức ở tp
tiếp trình bầy và yêu cầu Hs theo dõi Sgk Tơ-ri ơ( Đức), vốn thụng minh cú học vấn uyờn
để trả lời câu hỏi: Hai ông đã có những kết thõm
luận như thế nào về g/c vô sản ? và cho
+ 1842 làm tổng biờn tập bỏo Sụng Ran
biết cơ sở tình bạn giữa hai ông ?
+ 1843 sang Pa-ri,Brỳc Xen, xuất bản tạp chớ
* HS:Đọc sgk+ những hiểu biết trả lời
biờn niờn Phỏp- Đức. ễng nhận thấy vai trũ sứ
*G/v nhận xét, chốt ý.và kể một số mẫu
mệnh của giai cấp vụ sản là giải phúng loài người
chuyện về tỡnh bạn giữa Mỏc và Ăng cho khỏi ỏp bức bốc lột
hs nghe tạo sự hứng thỳ học tập cho hs
- Ăng Ghen:


+ Sinh 28-11-1820 ở tp Bỏc Men(Đức) trong một
gia đỡnh chủ xưởng cú học vấn uyờn thõm
+ 1842 sang Anh làm thư kớ hóng buụn và viết
cuốn tỡnh cảnh cụng nhõn Anh, phờ phỏn sự búc
lột của gcts, thấy được vai trũ của gccn
+ 1844-1847 Cỏc Mỏc và Ăng Ghen cho ra đời
những tỏc phẩm về triết học, kinh tế chớnh trị
học, và CNXH khoa học đặt cơ sở hỡnh thành
chủ nghĩa Mỏc
+ Cơ sở tình bạn Mác và Ăngghen:
- Cùng quê, nơi CNTB phản động nhất
- Đều có học vấn uyên thâm, thấu hiểu & đồng
cảm với người lao động, có chung chí hướng là
giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản
và tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
HĐ1: Cá nhân
*G/v trình bày và yêu cầu Hs theo dõi Sgk
để trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết hoàn
cảnh ra đời của Đồng minh những người
cộng sản ra đời? Mục đích ?
*G/v nhận xét, chốt ý.

- Tháng 6/1847 Đồng minh những người cộng
sản ra đời.
- Mục đích: Lật đổ g/c TS, xác lập sự thống trị
của g/c VS, thủ tiêu xã hội TS cũ
- Tháng 2/1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản rra
đời và được công bố tại thủ đô Luân Đôn (Anh)
HĐ2; Cả lớp và cỏ nhân
do Mác & Ăng ghen soạn thảo.
*G/v trình bày và yêu cầu Hs theo dõi Sgk - Nội dung tuyên ngôn:
để trả lời câu hỏi: Cho biết nội dung cơ
+ CNTB ra đời là một bước tiến song nó
bản của tuyên ngôn những người cộng sản chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu
*G/v nhận xét, chốt ý.
tranh giữa vô sản và tư sản tất yếu phải
nổ ra
*G/v?: Nêu ý nghĩa của bản tuyên ngôn
+ Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của g/c
Đảng cộng sản ? nó có điểm gì khác so với vô sản là lónh đạo cm, cần thành lập một chớnh
CNXH không tưởng ?
đảng tiờn phong của gcvs
*G/v nhận xét, chốt ý.
+ Trỡnh bày một hệ thống những nguyờn lớ cơ
bản của CNCS, chứng minh quy luật tất yếu diệt
vong của chế đọ tư bản và thắng lợi của CNCS
+ Tuyên ngôn kết thúc = lời kêu gọi: G/c vô sản
đoàn kết lại
-* ý nghĩa:
- Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của


CNXH khoa học
- Từ đây g/c công nhân có lí luận CM soi đường
4. Củng cố- dặn dũ:
- Khỏi quỏt lại cỏc kiến thức chớnh trong bài.
- Nhắc HS về nhà học bài cũ, trả lời cỏc cõu hỏi trong SGK, đọc và chuẩn bị
trước
bài mới

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×