Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

Bài 39
QUỐC TẾ THỨ HAI
I- Mục tiêu bài học
1- Về kiến thức:
Giúp hs hiểu và nắm được
- Sự phát triển của phong trào công nhâm cuối thế kỉ XIX
- Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai và những đóng góp của tổ chức này đối với
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăng –ghen
-Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong QT thứ hai phản ánh cuộc đấu tranh
giữa hai luồng tư tưởng: Mác xít và phi mác xít trong phong trào công nhân quốc tế
2- Về thái độ:
Gíup hs hiểu rõ công lao to l;ớn của Ăng ghen và người kế tục là Lê Nin đối với
phong trào cộng sản và CN QT
3- Về kĩ năng:
Rèn luyện cho hs kĩ năng khai thác và sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ năng phân
tích khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện lịch sử
II- Tài liệu, thiết bị dạy học
- Tranh ảnh, chân dung những đại biểu nổi tiếng trong phong trào CN:Ăng ghen,
La- phác-gơ, Be- ben….
- Tư liệu về phong trào CN thế giới ngày nay
III- Tiến trình giờ học

1Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ:
Hỏi: Nêu quá trình thành lập, hoạt động và vai trò của Qt thứ nhất?
3- Dẫn vào bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Kiến thức cơ bản
* Hoạt động: cả lớp- cá nhân
1- Phong trào công nhân cuối thế kỉ XI
- GVH: do nguyên nhân nào dẫn đến pt X
đấu tranh của CN?
- Nguyên nhân :
- HS: đọc sgk rút ra ý chính trả lời
+ Đội ngủ CN tăng về số lượng và chất
-GV: nhận xét, bổ sung , chốt ý
lượng, có điều kiện sống tập trung
+ Do sự bóc lột nặng nề của gcts, c/s chạy
- GVH: Pt đấu tranh của CN diễn ra ntn đua vũ trang làm đ/s CN khổ cực => bùng
ở các nước tư bản
nổ các cuộc đấu tranh của công nhân
- HS: đọc sgk rút ra ý chính trả lời
- Phong trào công nhân đòi cải thiện đời
-GV: nhận xét, bổ sung , chốt ý và nhấn sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng
mạnh cuộc đấu tranh của CN Chi ca gô ( lan rộng, đặc biệt ở các nước Anh, Pháp,


Mĩ)
Đức, Mĩ
- GVH: phong trào đt của CN thế giới + Tiêu biểu là cuộc đt của gần 40 vạn CN
thời kì này có điểm gì mới nổi bật?
Chi- ca-gô ngày 1-5-1886 đòi thực hiện
lao động 8 giờ/ ngày đã buộc giới chủ
- HS: đọc sgk rút ra ý chính trả lời
phải nhượng bộ => trở
thành ngày Quốc tế lao động
+ Nhiều đảng CN, đảng xã hội, các nhóm
- GVH: với việc ra đời của nhiều tổ chức CN tiến bộ được thành lập : Đảng CN xã
Đảng đặt ra yêu cầu gì?
hội dân chủ Đức (1875), Đảng CN xã hội
Mĩ (1876), Đảng CN Pháp(1879), nhóm
giải phóng laođộng Nga(1883)
=> thành lập một t/c quốc tế mới để đoàn
* Hoạt động: theo nhóm
kết lực lượng CN các nước càng trở nên
- GV; chia lớp thành các nhóm và ra câu cấp thiết
hỏi cho từng nhóm
+ N1: Qt thứ hai ra đời trong hoàn cảnh 2- Quốc tế thứ hai
nào?
- Hoàn cảnh ra đời :
+ N2: Hoạt động và vai trò của Qt hai? + CNTB phát triển ở giai đoạn cao, gcts
+ N3: cuộc đấu tranh chống lại chủ tăng cường bốc lột nd lao động
nghĩa cơ hội trong Qt hai diễn ra ntn, + Chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị
kết qủa?
phân chia lại thế giới => đ/s nd khổ cực
- HS: tiến hành thảo luận – đại diện từng + Nhiều Đảng và t/c CN tiến bộ ra đời
nhóm lên bảng trình bày – hs cả lớp theo => 14-7-1889 Quốc tế thứ nhất được
giỏi bổ sung
thành lập ở Pa ri
- Hoạt động : chủ yếu dưới hình thức đại
-GV: nhận xét, bổ sung và cho hs tự hội
hoàn thiện vào vở
- Vai trò :
+ Hạn chế ảnh hưởng các trào lưu cơ hội
chủ nghĩa vô chính phủ
+ Đoàn kết ptcn ở các nước, thúc đẩy việc
thành lập các chính đảng vô sản ở các
nước
- Sau khi Ăng ghen mất, trong QT hai
diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai
khuynh hướng cm và k/h cơ hội chủ
nghĩa. Những người cm như Lê Nin kiên
quyết lên án c/s xâm lược thuộc địa và


chiến tranh đé quốc
- Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về
t/c,Qt hai đi dần đến chổ phân hóa và tan
rã khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

4. Củng cố- dặn dò:
- Khái quát lại các kiến thức chính trong bài.
- Nhắc HS về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK, đọc và chuẩn bị trước
bài mớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×