Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Bài 40
LÊ- NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX
I- Mục tiêu bài học
1- Về kiến thức:
Giúp hs hiểu và nắm được
- Những hoạt động của Lê- Nin trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội,
nhờ những hoạt động đó của Lê- nin, Đảng công nhân xã hội Nga ra đời đã triệt để
đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động
- Tình hình Nga trước cách mạng, diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cm Nga 19051907
2- Về thái độ:
Bồi dưỡng lòng kính yêu và biết ơn những lãnh tụ của gcvs thế giới
3- Về kĩ năng:
Rèn luyện cho hs kĩ năng khai thác và sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ năng phân
tích khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện lịch sử
II- Tài liệu, thiết bị dạy học
- Tranh ảnh về cuộc cm 1905- 1907 ở Nga, chân dung Lê- nin
- Tư liệu và tiểu sử của Lê- nin
III- Tiến trình giờ học
1-ổn định
2. Kiểm tra bài cũ:
Hỏi: Nêu quá trình thành lập, hoạt động và vai trò của Qt thứhai?

3.- Dẫn vào bài mới:
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động: cả lớp- cá nhân
- GVH: Nêu tóm tắt về tiểu sử của Lê- nin
+ giới thiệu về chân dung?
- HS: đọc sgk rút ra ý chính trả lời
-GV: nhận xét, bổ sung , và cho hs tự học
trong sgk
- GVH: trình bày những hoạt động bước
đầu của Lê –nin trong Pt CN Nga ?
- HS: đọc sgk rút ra ý chính trả lời
-GV: nhận xét, bổ sung , và chốt ý

Kiến thức cơ bản
I- Hoạt động bước đầu của V.I.Lênin trong phong trào công nhân Nga
- Tiểu sử : sgk
- Qúa trình hoạt động
+ Mùa thu 1895 Lê- nin thống nhất các
nhóm Mác xít ở Pê- téc-bua thành liên
hiệp đấu tranh giải phóng gccn
+ Năm 1900 Lê – nin cùng các đồng
chí của mình xuất bản báo Tia lữa
nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào pt
CN
+ Năm 1903 chủ trì Đại hội Đảng công
nhân xã hội dân chủ Nga bàn về cương


lĩnh điều lệ Đảng
+ Viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm
phê phán sâu sắc những quan điểm của
chủ nghĩa cơ hội,
* Hoạt động: theo nhóm
- GV; chia lớp thành các nhóm và ra câu
hỏi cho từng nhóm
+ N1: Nêu tình nước Nga trước khi cm
bùng nổ?
+ N2: cm Nga 1905-1907 diễn ra ntn?
+ N3: Tính chất, ý nghĩa của cm?
- HS: tiến hành thảo luận – đại diện từng
nhóm lên bảng trình bày – hs cả lớp theo
giỏi bổ sung

khẳng định vai trò của gccn và Đảng
tiên phong của lực lượng này...

II- Cách mạng 1905-1907 ở Nga
1- Tình hình nước Nga trước cách
mạng
- Về kinh tế : công thương nghiệp phát
triển, các công ty độc quyền ra đời
- Về chính trị : chế độ Nga Hoàng kìm
hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân
chủ=> đời sống của công nhân và nd
lao động Nga khổ cực
-GV: nhận xét, bổ sung và cho hs tự hoàn - Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến
thiện vào vở và hỏi: Tại sao nói đây là cuộc tranh Nga- Nhật=> mâu thuẫn xã hội
cmts kiểu mới?
ngày càng gay gắt dẫn đến bùng nổ cm
- HS: suy nghĩ + trao đổi trả lời
- GV: nhận xét và giải thích : Do gcvs lãnh 2- Cách mạng bùng nổ
đạo với sự tham gia của đông đảo nd lao
- 9-1-1905 , 14 vạn công nhân Xanh
động, giải quyết những nhiệm vụ của cuộc Pê- téc- bua và gia đình không vũ khí
cmdcts và đặt cơ sở cho việc chuyển sang đến cung điiện Mùa Đông để thỉnh cầu
cm XHCN
Nga hoàng cải thiện đ/s nhưng họ bị
đàn áp, công nhân dựng chiến lũy
chiến đấu
- Mùa thu 1905 ptcm tiếp tục dâng cao
với những cuộc bãi công chính trị của
quần chúng làm ngưng trệ mọi hoạt
động kinh tế và giao thông
- Tại Mát-x cơ-va diễn ra cuộc tổng bãi
công (12-1905) -> khởi nghĩa vũ trang
song bị thất bại
- Tính chất : là cuộc cmdcts lần thứ
nhất ở Nga. Đây là một cuộc cmdcts
kiểu mới


- Ý nghĩa :
+ Giangs một đòn mạnh mẽ vào chế độ
Nga Hoàng, có ảnh hưởng lớn đến
phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các
nước đế quốc
+ Thức tỉnh nd các nước Phương Đông
đấu tranh

4. Củng cố- dặn dò:
- Khái quát lại các kiến thức chính trong bài.
- Nhắc HS về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK, đọc và chuẩn bị trước
bài mớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×