Tải bản đầy đủ

Giáo án Thể dục Lớp 11 HK II

Tuần: 20
Tiết PPCT: 39
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 10. +Học: Kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu.
- Nhảy xa: +Học: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác giậm nhảy và một số bài tập phát triển thể lực.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu và một số động tác đã học ở lớp 10.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy và một số bài tập phát triển thể lực.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu và một số động tác đã học ở lớp 10.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy và một số bài tập phát triển thể lực.
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP


1


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

II. PHẦN CƠ BẢN:
Đá cầu - Nhảy xa

1. Đá cầu.
+Ôn: Một số động tác đã học ở lớp
10. +Học: Kĩ thuật di chuyển bước
lướt, tâng giật cầu.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
bằng mu bàn chân ( Ôn tập ).

4-5lần/
Nhóm

28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
10-15’ *Nhóm 1: Đá cầu.

4-5L

- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
-BT2: Tại chỗ mô phỏng kĩ thuật tâng
giật cầu.

4-5L

-BT3: Thực hiện kĩ thuật di chuyển
bước lướt.

4-5L

2

- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
↨ 2-3m
x (NT)
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng so le nhau)
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
↨ 2-3m


IV. RÚT KINH NGHIỆM: ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Tuần: 20
Tiết PPCT: 40
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu.
- Nhảy xa: +Ôn: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác giậm nhảy. +Học: Phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên
không.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy và phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy và phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên
không.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........

3


III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

4


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa- Chạy bền
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Kĩ thuật di chuyển bước lướt,
10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu.
tâng giật cầu.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
bằng mu bàn chân.
4-5L
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

4-5L

- Đội hình tập luyện.
x x x x x

x x x x x

x (NT)
x x x x x
-BT3: Thực hiện kĩ thuật di chuyển
bước lướt.

4-5L

5

x x x x x

- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng so le nhau)
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
↨ 2-3m
x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 21
Tiết PPCT: 41
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu. +Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Nhảy xa: +Ôn: Phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất và một số bài tập bổ trợ.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất và một số bài tập bổ trợ.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất và một số bài tập bổ trợ.
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

6


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu. +Học: Kĩ thuật
10-15’ *Nhóm 1: Đá cầu.
tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng
mu bàn chân.
- Đội hình tập luyện.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
4-5L
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
bằng mu bàn chân.
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
- Đội hình tập luyện.

4-5L
-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân.

x x x x x

x x x x x

x (NT)
x x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

4-5L

↨ 4-5m
7
2. Nhảy xa.

10-15’

x x x x
*Nhóm 2: Nhảy xa.

x

x

x

x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 21
Tiết PPCT: 42
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Nhảy xa: +Học: Phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, cách đo mạch.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất và một số bài tập bổ trợ.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất và một số bài tập bổ trợ.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

8


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa-Chạy bền
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu
10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu.
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân.
- Đội hình tập luyện.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
4-5L
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
bằng mu bàn chân.
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
4-5L

- Đội hình tập luyện.

-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

x x x x x
-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân.

x x x x x

x (NT)
x x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

4-5L

↨ 4-5m
9
2. Nhảy xa.

10-12’

x x x x
*Nhóm 2: Nhảy xa.

x

x

x

x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 22
Tiết PPCT: 43
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Nhảy xa: +Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ trợ.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Thực hiện cơ bản hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ trợ.
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

10


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu10-15’ *Nhóm 1: Đá cầu.
đá tấn công bằng mu bàn chân.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
- Đội hình tập luyện.
bằng mu bàn chân.
4-5L
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

x x x x x x x x (NT)
- Đội hình tập luyện.

4-5L

x x x x x
-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân.

x x x x x

x (NT)
x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.

4-5L

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (NT)

↨ 4-5m
x
2. Nhảy xa.
+Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ
thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-

11
10-15’

x

x

x

*Nhóm 2: Nhảy xa.

x


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 22
Ngày soạn: -------/-------/-----------Tiết PPCT: 44
Ngày dạy: -------/-------/------------Lớp: ---------------- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Nhảy xa: +Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập.
Một số điểm trong luật điền kinh (Phần Nhảy xa).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, cách theo dỏi sức khỏe.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập
bổ trợ và nắm được một số điểm trong luật điền kinh (Phần nhảy xa).
- Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Thực hiện cơ bản hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ
trợ và vận dung được một số điểm luật trong quá trình tập luyện, thi đấu.
- Thực hiện cơ bản kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

12


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x
(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa-Chạy bền
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu
10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu.
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân.
- Đội hình tập luyện.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
4-5L
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
bằng mu bàn chân.
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

- Đội hình tập luyện.

4-5L

x x x x x

x x x x x

x (NT)
-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân.

x x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

4-5L

↨ 4-5m
x
2. Nhảy xa.
+Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ
thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-

13
10-12’

x

x

*Nhóm 2: Nhảy xa.

x

x

x

x

x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 23
Tiết PPCT: 45
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật.
- Nhảy xa: +Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập.
Một số điểm trong luật điền kinh (Phần Nhảy xa).
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân và nắm được một
điểm trong luật Đá cầu.
- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ
trợ và nắm được một số điểm trong luật điền kinh (Phần nhảy xa).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn chân và vận dung được
một số điểm luật trong quá trình tập luyện, thi đấu.
- Thực hiện cơ bản hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ trợ
và vận dung được một số điểm luật trong quá trình tập luyện, thi đấu.
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

14


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x
(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu
10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu.
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân. Một số điểm trong luật.
- Đội hình tập luyện.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
4-5L
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
bằng mu bàn chân.
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

- Đội hình tập luyện.

4-5L

x x x x x

x x x x x

x (NT)
-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu
(nhịp 1)-đá tấn công bằng mu bàn
chân.

x x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

4-5L

↨ 4-5m
x

x

x

15
2. Nhảy xa.
+Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ

10-12’

*Nhóm 2: Nhảy xa

x

x

x

x

x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 23
Tiết PPCT: 46
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân và đấu tập. Một số điểm trong
luật Đá cầu.
- Nhảy xa: +Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập.
Một số điểm trong luật điền kinh (Phần Nhảy xa).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân và nắm được một điểm trong
luật Đá cầu.
- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ
trợ và nắm được một điểm trong luật điền kinh (Phần nhảy xa).
- Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản hoàn thiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân và vận dung được
một số điểm luật trong quá trình tập luyện, thi đấu.
- Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ trợ và vận
dung được một số điểm luật trong quá trình tập luyện, thi đấu.
- Thực hiện cơ bản kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

16


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa-Chạy bền
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu.
đá tấn công bằng mu bàn chân và đấu
tập. Một số điểm trong luật Đá cầu.
- Đội hình tập luyện.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
4-5L
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
bằng mu bàn chân.
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
4-5L

- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x
x x x x x
x (NT)
x x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu-đá
tấn công bằng mu bàn chân.

4-5L

↨ 4-5m
17
2. Nhảy xa.
+Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ

10-12’

x

x

x

*Nhóm 2: Nhảy xa.

x

x

x

x

x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Tuần: 24
Tiết PPCT: 47
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân và đấu tập.
- Nhảy xa: +Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ
trợ.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện hoàn thiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ.
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

18


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
1-2L
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu10-15’ *Nhóm 1: Đá cầu.
đá tấn công bằng mu bàn chân và đấu
tập.
- Đội hình tập luyện.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
4-5L
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
bằng mu bàn chân.
x x x x x x x x
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

↨ 4-5m
x x x x x x x x (NT)
4-5L

- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x
x x x x x
x (NT)
x x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu-đá
tấn công bằng mu bàn chân.

4-5L

↨ 4-5m
2. Nhảy xa.
+Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ
thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-

19
10-15’

x

x

x

*Nhóm 2: Nhảy xa.

x

x

x

x

x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 24
Ngày soạn: -------/-------/-----------Tiết PPCT: 48
Ngày dạy: -------/-------/------------Lớp: ---------------- Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân và đấu tập.
- Nhảy xa: +Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ
trợ.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện hoàn thiện kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân.
- Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ.
- Thực hiện cơ bản hoàn thiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc
phục).
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

20


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
- Đội hình khởi động chuyên môn.
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
Hướng chạy ngược lại

- Chạy bước nhỏ.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy nâng cao ghót.
x x x x x x x x ----------------►
x
- Chạy đạp sau.
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Đá cầu - Nhảy xa - Chạy bền
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
1. Đá cầu.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
+Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu.
đá tấn công bằng mu bàn chân và đấu
- Đội hình tập luyện.
tập.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
-BT1: Thực hiện kĩ thuật chuyền cầu
4-5L
x x x x x x x x
bằng mu bàn chân.
↨ 4-5m
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

x x x x x x x x (NT)
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x
x x x x x
x (NT)
x x x x x
x x x x x
- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng đối diện nhau)
x x x x x x x x

4-5L
-BT2: Thực hiện kĩ thuật tâng giật cầu.

-BT3: Thực hiện kĩ thuật tâng cầu-đá
tấn công bằng mu bàn chân.

4-5L

↨ 4-5m
x
-BT4: Đấu tập.

21

x x x x x x
- Đội hình tập luyện.

x (NT)


IV. RÚT KINH NGHIỆM: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tuần: 25
Tiết PPCT: 49
Lớp: ----------------

Ngày soạn: -------/-------/-----------Ngày dạy: -------/-------/-------------

- Đá cầu: Kiểm tra
I. MỤC TIÊU
- Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của từng Hs trong quá trình tập luyện qua đó có mức điều chỉnh cho phù
hợp.
- Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện của Hs qua nội dung Đá cầu theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT. Nhằm phát triển
thể lực chung, sức nhanh, mạnh, tính thẩm mỹ và vẻ đẹp hình thể, ………..
-Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác và cố gắng trong quá trình kiểm tra.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, quả cầu, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

22


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
- Đội hình khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
Hướng chạy ngược lại

- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao ghót.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy đạp sau.
x x x x x x x x ----------------►
x
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

II. PHẦN CƠ BẢN:
- Kiểm tra: Đá cầu
+ Nội dung kiểm tra, cách thức tổ
chức và phương pháp kiểm tra, cách
đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp
11 ( Trang 104 - 105 ).
- Đá cầu: Ôn luyện và chuẩn bị kiểm
tra.

4-5L

28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện và chuẩn bị kiểm tra.
- Đội hình tập luyện.
10’
(Tâng cầu ở nhịp 1-đá tấn công bằng mu bàn chân)
x ( Gv )
x x x x x
x x x x x
x x x x x

x x x x x

- Đội hình tập luyện.
( Kỹ thuật tâng “ giật ”cầu )
x ( Gv )
x x x x x
x x x x x
x x x x x
- Đá cầu: Kiểm tra
+ Gv cho Hs ngồi ổn định tại chỗ.
+ Gv gọi lần lượt cho Hs lên thực
hiện nội dung kiểm tra.

22’
1-3L

23

x x x x x

- Đội hình kiểm tra
(Hs ngồi ổn định tại chỗ)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx


IV. RÚT KINH NGHIỆM: ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Tuần: 25
Ngày soạn: -------/-------/-----------Tiết PPCT: 50
Ngày dạy: -------/-------/------------Lớp: ---------------- Nhảy xa: +Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập.
Kiểm tra thử.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ
trợ.
- Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
2. Kỹ năng:
- Thực hiện hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), một số bài tập bổ.
- Thực hiện cơ bản hoàn thiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục).
3. Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân tập TD của trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.
- Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, ván giậm nhảy, …...........
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

24


ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
SL
TG
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
6-8’ - Gv và Hs làm thủ tục nhận lớp.
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm
1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
sức khỏe Hs.
- Đội hình nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
(Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
( LT ) x
xxxxxxxx
↨ 2-3m
x ( Gv )
2. Khởi động:
5-6’
- Đội hình khởi động chung.
a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ):
2x8N
2-3’
( Gv cho Hs đứng so le nhau )
- Xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, cổ tay
x x x x x x x x x
kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai,
x x x x x x x x
khớp hông, khớp gối.
x x x x x x x x x
- Ép ngang, ép dọc.
x x x x x x x x
↨ 2-3m
( LT ) x
x ( Gv )
- Đội hình khởi động chuyên môn.
b/ Khởi động chuyên môn:
1-2L
2-3’
Hướng chạy ngược lại

- Chạy bước nhỏ.
xxxxxxxx
x
- Chạy nâng cao đùi.
xxxxxxxx
5-10m
x
- Chạy nâng cao ghót.
x x x x x x x x ----------------►
x
- Chạy đạp sau.
xxxxxxxx
Hc
x

(LT) x
x ( Gv )
II. PHẦN CƠ BẢN:
4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần.
Nhảy xa - Chạy bền
Nhóm
- Gv chia nhóm tập luyện, quan sát và sửa sai cho
Hs.
- Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay
nhau điều khiển tập luyện.
- Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện.
1. Nhảy xa.
24’
+Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ
thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên khôngtiếp đất), một số bài tập.
-BT1: Thực hiện kĩ thuật động tác 4-5L
- Đội hình tập luyện.
giậm nhảy.
(Gv cho Hs đứng so le nhau)
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
↨ 2-3m
x Gv
NỘI DUNG GIẢNG DẠY

-BT2: Thực hiện mô phỏng động tác
chân lăng.

4-5L

25

- Đội hình tập luyện.
(Gv cho Hs đứng so le nhau)
x x x x x x x x x
x x x x x x x x
↨ 2-3m
x Gv


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×