Tải bản đầy đủ

lý 10 tính tương đối của chuyển động 20

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Câu1. một người đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/ h, trên một đoạn đường song hành với
đường sắt . một đoạn tàu dài 120 m chạy ngược chiều và vượt người đó mất 6 giây kể từ
lúc đầu tàu gặp người đó. Hỏi vận tốc của tàu là bao nhiêu ?
20 m/s
*.16 m/s.
24 m/s
4 m/s
Hướng dẫn. Gọi vận tốc của tàu là v ta có v +

14, 4 120
=
→ v = 16m / s
3, 6
6


Câu2. một người đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/ h, trên một đoạn đường song hành với
đường sắt . một đoạn tàu dài 120 m chạy cùng chiều và vượt người đó mất 6 giây kể từ
lúc đầu tàu gặp người đó. Hỏi vận tốc của tàu là bao nhiêu ?
4 m/s
16 m/s
20 m/s
*.24 m/s.
Hướng dẫn. Gọi vận tốc của tàu là v ta có v −

14, 4 120
=
→ v = 24m / s
3, 6
6

Câu3. một tàu thủy chở hàng đi xuôi dòng sông trong 4 giờ đi được 100 km, khi chạy
ngược dòng trong 4 giờ thì đi đượcu 60 km. tính vận tốc của dòng nước so với bờ.Coi
vận tốc của nước đối bờ là luôn luôn không đổi.
vn = 15km / h
vn = 25km / h
*. vn

= 5km / h

vn = 20km / h
Hướng dẫn. gọi

vận tốc của nước so với bờ là vn , vận tốc tàu so với nước là vt : ta có vt + vn =

ta lại có vt − vn =

100
= 25 và
4

60
= 15 giải hệ 2 phương trình trên ta được vt = 20km / s, vn = 5km / s
4

Câu4. một tàu thủy chở hàng đi xuôi dòng sông trong 4 giờ đi được 100 km, khi chạy
ngược dòng trong 4 giờ thì đi được 60 km. tính vận tốc của tàu so với nước.Coi vận tốc
của nước đối bờ là luôn luôn không đổi.
vt = 15km / h
vt = 25km / h
vt = 5km / h
*. vt

= 20km / h


http://lophocthem.com

Hướng dẫn. gọi

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

vận tốc của nước so với bờ là vn , vận tốc tàu so với nước là vt : ta có vt + vn =

ta lại có vt − vn =

100
= 25 và
4

60
= 15 giải hệ 2 phương trình trên ta được vt = 20km / s, vn = 5km / s
4

Câu5. Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông từ A đến B mất 3 giờ. A, B cách nhau 36
km. nước chảy với vận tốc 4 km/h. vận tốc của xà lan đối với nước bằng bao nhiêu?
32 km/h
16 km/h
12 km/h
*.8 km/h.
Hướng dẫn. Gọi vận tốc của xà lan đối với nước là v ta có v + 4 =

36
→ v = 8km / h
3

Câu6. Một con thuyền đi dọc con sông từ bến A đến bến B rồi quay ngay lại ngay bếnA
mất thời gian 1h, AB =4km, vận tốc nước chảy không đổi bằng 3 km. tính vận tốc của
thuyền so với nước.
6 km/s
7 km/s
8 km/s
*.9 km/s.
Hướng dẫn. Gọi vật tốc của nước so với bờ là vn , của thuyền so với nước là vt ta có
công thức

AB
AB
+
= 1 ⇔ vt2 − 8vt − 9 = 0 → vt = 9km / h
vt + vn vt − vn

Câu7. Một con thuyến xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ, sau đó quay ngược dòng
từ B đến A mất thời gian 3 giờ, vận tốc nước không đổi, vận tốc của thuyền so với nước
yên lặng cũng không đổi. Nếu thả cho thuyền tự trôi từ A đến B thì mất thời gian là bao
nhiêu ?
*.12 h.
24 h
6h
0,5 h
Hướng dẫn. Gọi vật tốc của nước so với bờ là vn , của thuyền so với nước là vt ta
có vt + vn =

AB
AB
AB 2.vt + 2.n
, vt − vn =
suy ra vt = 5.vn →
=
= 12h
2
3
vn
vn

Câu8. một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 10 km. một
khúc gỗ trôi theo dòng sâu, sau 1 phút trôi được 1003 m. tính vận tốc của thuyền buồm so
với nước ?


http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

8 km/h
*.12 km/h.
10 km/h
một đáp án khác
Hướng dẫn. Vận tốc của nước là vn =
thuyền là vt =

100 5
= m / s = 2km / h từ đó suy ra vận tốc của
3.60 9

10
+ vn = 12km / h
1

Câu9. Hai vật A và B chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là
v1 =1,1m/s; v2 =0,5m/s.Hỏi sau 10s khoảng cách giữa hai vật giảm đi bao nhiêu:
5m
6m
11m
*.16m
Hướng dẫn. s = (v1 + v2 ).t = 1, 6.10 = 16m
Câu10. Hai vật A và B chuyển động cùng chiều nhau với vận tốc lần lượt là
v1=1,1m/s;v2=0,5m/s.Hỏi sau bao lâu khoảng cách giữa hai vật tăng lên một đoạn 3m:
2,7s
6s
5s.
*.1,9s
Hướng dẫn. t =

s
3
=
≈ 1,9 s
v1 + v2 1,1 + 0,5

Câu11. hai đòan tàu hỏa A và B chạy song song ngược chiều nhau.Đoàn A dài 150m
chạy với vận tốc 15m/s. Đoàn tàu B chạy với vận tốc 10m/s.Hỏi một hành khách đứng
bên cửa sổ của tàu B sẽ nhìn thấy tàu A qua trước mặt mình trong bao lâu:
10s
30s
*.6s
15s.
Hướng dẫn. t =

L

∑v

=

150
= 6s
15 + 10

Câu12. một máy bay bay từ điểm A đến điểm B cách nhau 900km theo chiều gió mất
2,5h.Biết khi không có gió máy bay bay với vận tôc 300km/h.Hỏi vận tốc của gió là bao
nhiêu:
360km/h


http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

*.60km/s.
420km/h
180km/h
Hướng dẫn. Vận tốc của gió là v =

900
− 300 = 60km / h
2,5

Câu13. Một ca nô đi ngược chiều từ A đến B mát thời gian 15 phút .Nếu ca nô tặt máy
và thả trôi theo dòng nước thì nó đi từ B đến A mất thời gian 60 phút. Ca nô mở máy đi
từ B đến A mất thời gian:
*.10 phút
30 phút
45 phút
40 phút
Hướng dẫn. Gọi vận tốc của ca nô là v, vận tốc của nước là vn ta có v − vn =
măt khác vn =
t=

AB
= 4.AB
1
4

AB
= AB suy ra v = 5vn vậy thời gian đi xuôi dòng từ B về A là
1

AB
1
= h tương đương 10 phút.
v + vn 6

Câu14. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc
thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi xuôi dòng là:
*.4m/s
2m/s
10 ≈ 3,2 m/s
3m/s
Hướng dẫn. Vận tối đối với bờ khi xuôi dòng là v = 3 + 1 = 4m / s
Câu15. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc
thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi ngược dòng là:
4m/s
*.2m/s
10 ≈ 3,2 m/s
3m/s
Hướng dẫn. Vận tối đối với bờ khi ngược dòng là v = 3 − 1 = 2m / s
Câu16. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc
thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s.Vận tốc của thuyền đối với bờ khi đi từ bờ này
sang bờ đối diện theo phương vuông góc với bờ là:


http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

4m/s
2m/s
*. 10 ≈ 3,2 m/s
3m/s
Hướng dẫn. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi đi từ bờ này sang bờ đối diện theo
phương vuông góc là v = 32 + 12 = 10m / s
Câu17. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc
thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s .Khi đi từ bờ này theo phương vuông góc bờ sang
bờ đối diện(điểm dự định đến)do nước chảy nên khi sang đến bờ kia thuyền bị trôi về
cuối dòng.Khoảng cách từ điểm dự định đến điểm thuyền đến thực cách nhau là:
180m
*.20m
63m
18m
Hướng dẫn. s = AB.

vn
1
= 60. = 20m
vt
3

Câu18. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc
thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s .Muốn đến được điểm dự định đối diện điểm xuất
phát bên kia bờ thì thuyền phải đi theo hướng chếch lên thượng nguồn hợp với bờ một
góc:
60o
45o
*. 19o
71o

Hướng dẫn. sin α =

vn 1
= → α ≈ 19o
vt 3

Câu19. Hai bến sông A và B cách nhau 18km.Tính khoảng thời gian t để một ca nô xuôi
dòng nước từ A đến B rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A.Cho biết vận tốc
của ca nô đối với dòng nước là 16,2km/h và vận tốc dòng nước đối với bờ sông là
1,5m/s.
1h 40ph
1h 20ph
2h30ph
*.2h10ph
Hướng dẫn. t = t1 + t2 =

18
18
+
≈ 2h10 ph làm tròn đến 10 ph
16, 2 − 1,5 16, 2 + 1,5


http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Câu20. một chiếc phà xuôi dòng mất 3h,khi ngược dòng thì mất 6h.Như vậy, nếu phà
hỏng máy và trôi theo dòng nước thì sẽ mất bao lâu:
9h
*.12h
15h
18h
Hướng dẫn. Giải 2 phương trình sau ta sẽ tính được vận tốc của nước đối với bờ
s
s
1
, v p + vn = suy ra vn = .v p
3
6
3
s 3.v p + 3vn
t= =
= 12h
vn
vn
vn + v p =

vậy thời gian trôi của phà khi tắt máy làTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×