Tải bản đầy đủ

TUẦN 16 2016 2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

Tuần: 16

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Toán
BÀI: LUYỆN TẬP
Ngày: 12/12/2016

Tiết: 76

I.Mục tiêu:
Giúp HS
- Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
- Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số, để giải bài toán có lời văn.
- Tính cẩn thận chính xác.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: SGK, Vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
*Hoạt động1:HS biết cách đặt tính * Cá nhân - Cả lớp.
và thực hiện phép tính.
- 1 em nêu cách thực hiện.
- Bài 1:
a/ = 315
b/ = 1952
- HDHS cách ước lượng để tìm
= 57
= 354
thương trong mỗi lần chia
= 112 ( dư 7 ) = 371 ( dư 18 )
*Hoạt động 2: HS giải được bài toán * Nhóm đôi - Cả lớp.
có lời văn.
- Bài 2:Hướng dẫn.
- Tìm hiểu đề và cách giải.
- Tóm tắt.
Số mét vuông nền nhà lót là:
25 viên : 1 m²
1050 : 25 = 42 ( m² )
1050 viên : 2 m²
Đáp số: 42 m²
* Lưu ý : đơn vị diện tích
- Nhận xét kết quả đúng.

- Nhận xét - Tuyên dương.

.Củng cố, dặn dò:
- Giao việc.

- Nêu việc về nhà.

Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

Tuần: 16

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Đạo đức
BÀI: YÊU LAO ĐỘNG
Ngày: 12/12/2016

Tiết: 16

I.Mục tiêu:
- Nêu được ích lợi của lao động.
- Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với các
khả năng của bản thân.
- Biết phê phán những biểu hiện của lười lao động.
*KNS: -KN xác định giá trị của lao động
- KN quản lý thời gian để tham gia làm những việc vùa sức ở nhà và ở trường
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV, tranh lao động trồng cây.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: Đọc truyện “ Một
ngày ở Pê - chi - a.”
- Đọc truyện 1 lần.

- Nhận xét - Chốt ý đúng.
- Cho HS đọc ghi nhớ.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Nhóm - Cả lớp.
*-Thảo luận
- Đọc lại lần 2.
- Thảo luận câu hỏi SGK.
+ Cơm ăn, áo mặc, sách vở….. Đều là sản
phẩm của lao động.
+ Lao động đem lại cho con người niềm
vui và sống tốt hơn.
- Vài em đọc ghi nhớ.

*Hoạt động 2: Biểu hiện yêu lao
động.
- Bài 1:
- Nhận xét - Chốt ý đúng.

* Nhóm đôi - Cả lớp.
* Dự án
- Quét lớp ,trồng hoa ,giúp mẹ việc nhà...

*Hoạt động 3: Xử lí tình huống.
- Bài 2:
- Nhận xét - Kết luận cách ứng xử
mỗi tình huống.* Nhóm.
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Thảo luận nhóm.
- Đóng vai.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Thảo luận cách ứng xử.

. Củng cố, dặn dò:
- Giáo dục: HS yêu lao động.
- Giao việc.

- Nhận xét tiết học.
-Nêu việc về nhà.


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

+ Học thuộc ghi nhớ.
+ Chuẩn bị bài tt.

Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Tập đọc
BÀI: KÉO CO
Ngày: 12/12/2016

Tuần: 16
Tiết: 31
I.Mục tiêu:
- Hiểu nội dung:Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc
Ta cần dược giữ gìn phát huy.
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nổi trong bài.
- Yêu thích tìm hiểu các trò chơi dân gian.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV, Tranh minh kéo co.
- HS: SGK, đọc trước bài ở nhà.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
* Hoạt động 1:Luyện cho HS đọc
trôi chảy toàn bài.
- Yêu cầu.
- Khẳng định cách chia đúng.
- HD HS đọc từ khó; giải nghĩa từ.
- Cho HS đọc bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Cá nhân - Nhóm - Cả lớp.
- 1 HS đọc toàn bài - Cả lớp đọc thầm theo.
- Chia đoạn: 3 đoạn.
- Đọc nối tiếp đoạn ( 2-3 lượt ).
- Thảo luận nhóm tìm từ khó hiểu, khó đọc
- Luyện đọc từ khó: Hửu Trấp, Quế Võ, Vĩnh
Yên.
- Đọc chú giải - giải nghĩa từ: Mục đồng,
huyền ảo, khát vọng.
- Luyện đọc nhiều hình thức.

*Hoạt động 2: HS trả lời được các câu
* Nhóm,lớp:
hỏi và hiểu
nội dung bài.
+ cách chơi đó như thế nào?
+ Có hai đội số người bằng nhau ( Có nơi
+ Em giới thiệu cách chơi kéo co ở dùng dây thừng, có nơi dùng tay ngoắc nhau
làng Hữu Trấp?
kéo )
+ Cách chơi kéo co ở làng Linh Sơn + Vài em giới thiệu.
có gì đặc biệt?
+ Thi giữa trai tráng 2 giáp trong làng, số
+ Vì sao trò chơi kéo co bao giờ
người không hạn chế.
cũng vui?
+ Vì có rất đông người tham gia.
* Hoạt động 3: Luyện đọc diễn
cảm.
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn đọc đoạn diễn cảm.
- Cho HS thi đua đọc diễn cảm.
. Củng cố, dặn dò:
-Giao việc về nhà.

* Cá nhân - Cả lớp.
- Luyện đọc cá nhân, đôi bạn, nhóm.
- Luyện đọc đoạn, cả bài.
- Thi đọc.

-Nêu việc về nhà.


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

+ Học thuộc nội dung bài.
+ Chuẩn bị bài tt.

Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Toán
BÀI: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0
Tuần: 16
Ngày: 13/12/2016

Tiết: 77

I.Mục tiêu:
- Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở
thương.
- Áp dụng để giải bài toán có liên quan.
- Tính toán chính xác carn thận.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: Vở, SGK.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: Trường hợp thương
có chữ số 0 ở hàng đơn vị
Trò chơi :Hái hoa
- Viết bảng:
9450 : 35=?

-Nêu cách thực hiện phép chia ?
- Nhận xét kết quả.
-Chốt ý đúng

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Cá nhân ,nhóm , Cả lớp.
- đại diện nhóm hái 1 bông hoa
- Đọc thông tin trong phiếu
-Thảo luận ,thực hiện phép chia
9450 35
245 270
000
- Nêu cách thực hiện phép tính.
- Nhận xét.

* Hoạt động 2:Trường hợp thương * Nhóm ,cá nhân
có chữ số 0 ở hàng chục
- Ghi bảng 2448 : 24
- Đọc phép tính.
* Lưu ý: Lần chia thứ hai 4 : 24 - Thực hiện vào bảng nhóm ,nháp
được 0 viết 0 vào thương bên phải
2448 24
số 1.
0048 102
00
- Chia hết
+ Đây là phép chia thế nào?
- Chia theo thứ tự từ trái sang phải theo qui
- Hãy so sánh 2 VD trên ?
trình ba bước : Chia ,nhân ,trừ nhẩm ...
- Ở VD1 số 0 được viết ở vị trí thứ 3 ,là kết
quảcủa lần chia thứ 3. Ở VD2 số 0 được viết
- Kết luận.
ở vị trí thứ 2, là kết quảcủa lần chia thư
* Hoạt động 3: Thực hành luyện * Cá nhân - Cả lớp.
tập .
- Mỗi HS một con cá có bài tập ,nếu làm


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

-Tró chơi :câu cá
- Bài 1:
- Cho HS làm bài.
- Nhận xét kết quả đúng.
. Củng cố, dặn dò:
- Toán thi đua. 740 : 45
- Giao việc.

LỚP: 4/3

đúng bài tập con cá sẽ được tính
- Nêu cách thực hiện từng bài.
a. 250 ; 420 ;280
b. 107 ; 201 (dư 8); 308(dư 10)
- Nhận xét.
- Trò chơi : Đúng Đ –Sai S
- Nêu lại cách tính của phép chia
- Nhận xét - Tuyên dương.
- Nêu việc về nhà.
Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Khoa học
BÀI: KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?
Tuần: 16
Ngày: 13/12/2016
Tiết: 31
I.Mục tiêu:
- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của không khí:trong
Suốt không màu,không mùi ,không có hình dạng nhất định,không có không khí bị
Nén lại và giản ra.
- Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.
Bơm xe,………
*GDMT: Một số đặc điểm chíng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên
HS có ý thức bảo vệ bầu không khí luôn trong sạch.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: HS nhận biết được
tính chất của không khí.
+ Em có nhìn thấy không khí
không? Vì sao?
+ Dùng mũi ngửi, lưỡi nếm em
nhận biết không khí có mùi vị
không?
+ Đôi khi ta ngửi thấy mùi hương
thơm hay mùi khó chịu có phải là
mùi không khí không?
+ Cho ví dụ.
- Kết luận: Tính chất của không
khí.
- Các em làm thế nào bảo không
khí trong sạch?
*Hoạt động 2: HS biết được không
khí không có hình dạng nhất định.
- Trò chơi: Thổi bóng.
+ Cái gì ở trong quả bóng?
+ Qua đó, em có nhận xét gì về
hình dạng của không khí?
+ Nêu ví dụ.
- Kết luận: Hình dạng không khí.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Nhóm - Cả lớp.
+ Em không nhìn thấy không khí. Vì không
khí trong suốt không màu.
+ Không khí không mùi, không vị.
+ Đó không phải là không khí.
+ Ví dụ: Mùi nước hoa, mùi rác thảy….
- Vài em nêu.
- Giữ gìn môi trường không khí không có
khói bụi.
* Nhóm - Cả lớp.
- Các nhóm tham gia cùng thổi khí vào bong
bóng vào nhiều kiểu khác nhu.
-Mô tả hình dạng của các quả bóng vừa thổi.
+ Không khí ở trong quả bóng.
+ Không khí không có hình dạng nhất định.
+ Ví dụ: Quả tròn, dài, hình thỏ….


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

* Hoạt động 3:HS biết không khí
có thể bị nén và giãn ra.
- Cho HS quan sát H 2b, 2c.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
- Quan sát mô tả hiện tượng xãy ra
H 2b, 2c sử dụng các từ nén lại và
giãn ra để mô tả.
- Tổng kết rút ra bài học.
. Củng cố, dặn dò:
- GD HS bảo vệ bầu không khí
luôn trong sạch
- Giao việc.

LỚP: 4/3

* Nhóm đôi - Cả lớp.
- Quan sát H 2b, 2c.
- Thảo luận nhóm đôi.
- Mô tả hiện tượng.
- Trình bày.
- Nhận xét - Bổ sung.
- Vài HS đọc mục bạn cần biết.
- Nhận xét tiết học.
- Nêu việc về nhà.
+ Thực hiện tiết kiệm nước.
+ Chuẩn bị bài tt.
Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Luyện từ và câu
BÀI: MRVT: ĐỒ CHƠI - TRÒ CHƠI
Tuần: 16
Ngày: 13/12/2016

Tiết: 31

I.Mục tiêu:
- Biết dựa vào mục đích ,tác dụng để phân loại đồ chơi quên thuộc.
- Tìm một vài thành ngữ, tục ngữ có nghĩa cho trước liên quan đến chủ điểm.
- Bước đầu biết sử dụng thành ngữ, tục ngữ tron g tình huống cụ thể.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: SGK, VBT.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: HS biết trò chơi rèn
luyện sức mạnh, sự khéo léo trí tuệ.
- Bài 1:
- Cho HS đọc yêu cầu.
- Nhận xét - Chốt ý đúng.
- Giới thiệu thêm 1 số trò chơi thuộc
chủ đề.
*Hoạt động 2: HS hiểu nghĩa 1 số
thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ đề.
- Bài 2:
- Hướng dẫn.
- Chốt ý.
* Lưu ý:Nếu HS lúng túng GV giải
thích.
*Hoạt động 3: HS biết cách sử dụng
các câu tục ngữ.
- Bài 3:
- Giao việc.
- Nhận xét - Chốt ý.
. Củng cố, dặn dò:
- Trò chơi thi đua.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Nhóm - Cả lớp.
+ Trò chơi rèn luyện sức mạnh: Kéo
co,vật.
+ sự khéo léo: Nhảy dây, đá cầu,lò

+ Trí tuệ: Cờ tướng,xếp hình, ô ăn
quan.
* Nhóm đôi - Cả lớp.
- Lần lượt nêu ý nghĩa từng câu.
+ Chơi với lửa: Làm việc nguy hiểm.
+ Chơi diều đứt dây: Mất trắng
tay.
+ Chơi dao……tay: Liều lĩnh ắt
gặp tai hoạ.
+ Ở chọn……………: Chọn
bạn,chọn nơi ở:
* Cá nhân - Cả lớp.
a/ Ở chọn nơi, chơi chọn bạn,
hãy chọn bạn tốt để chơi.
b/ Đừng chơi với lửa…….
Đừng chơi dao có ngày đứt
tay.
- Các nhóm thi đia tìm các tục
ngữ thuộc chủ đề.


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

- Nhận xét - Tuyên dương.
- Nêu việc về nhà.
Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Toán
BÀI: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Tuần: 16
Ngày: 14/12/2016
Tiết: 78
I.Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép chia cho số có bốn chữ số cho số có ba chữ số(chia hết,
Chia có dư)
- Áp dụng tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán về tìm số trung bình cộng.
- Tính chính xác cẩn thận.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: Vở, SGK, bảng con.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Hoạt động 1: HS biết cách chia * Cá nhân - Cả lớp.
cho số có ba chữ số
-Đọc phép tính.
- Ghi bảng lớp 1944 : 162 = ?.
1944 162
- Yêu cầu HS quan sát trả lời .
0 324 12
000
- Yêu cầu HS nêu cách làm.
- 1 em nêu cách chia.
- Cho HS nhận xét phép tính chia. - Đây là phép chia hết.
- Thực hiện các bước chia 3469 :
8469 241
241 = ? trên màn hình.
1239 35
- Các bước thực hiện tương tự bài
34
trên.
- 1 em nêu cách chia.
-Cho HS nhận xét phép chia.
- Đây là phép chia có dư (34)
* Lưu ý: Để chia đúng và nhanh
em cần chú ý cách ước lượng
thương.
*Hoạt động 2: HS giải được bài
toán chia cho số có ba chữ số và
tìm được giá trị của biểu thức.
- Bài 1:Rung chuông .
- Nhận xét - Sửa sai.
- Bài 2:
- Cho HS nêu qui tắc tính giá trị
của biểu thức.
- S ửa bài : Tổ chức thi đua 2 đội
- Nhận xét - Chốt đáp án đúng.
. Củng cố, dặn dò:

* Cá nhân - Cả lớp.
- Nêu kết quả.
b. 20 ; 30 dư 7
b/ 8700 : 25 : 4 = 348 : 4 = 87
Hay: 8700 : ( 25 x 4)
= 8700 : 100
= 87
- Đổi vở sửa bài.
- Nhận xét bài làm.


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

- Toán thi đua 9585 : 213
- Giao việc.

LỚP: 4/3

- 3 nhóm thi đua làm phép tính vào thẻ từ.
- Nhận xét - Tuyên dương.
- Nêu việc về nhà.
+ Thực hiện lại.
+ Chuẩn bị bài tt.

Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

;

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Tập làm văn
BÀI: LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Tuần: 16
Ngày: 14/12/2016
Tiết: 31
I.Mục tiêu:
- Dựa vào bài đọc kéo co,thuật lại được các trò chơi đã giới thiệu trong bài.
- Biết giới thiệu một trò chơi hoặc lễ hội ở quê hương để mọi người hình dung
được diễn biến và hoạt động sôi nổi.
- Yêu thích học môn tiếng việt.
*KNS: - Tìm kiếm và xử lý thông tin
- Thể hiện sự tựi tin
- Giao tiếp
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV, tranh lễ hội, trò chơi.
- HS: SGK, vở, sưu tầm tranh lễ hội, trò chơi.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
* Hoạt động 1: HS biết giới thiệu
tập quán kéo co ở hai làng Hữu
Trấp và Tích Sơn.
- Bài 1:
+ Bài kéo co giới thiệu trò chơi ở
địa phương nào?
+ Hãy thuật lại trò chơi ấy.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Nhóm - Cả lớp.
*Làm việc nhóm –chia xẻ thông tin
+ Hữu Trấp, Quế Võ, Bắc Ninh, Tích Sơn,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- Vài em thuật lại trò chơi.

* Hoạt động 2: HS biết giới thiệu
trò chơi hoặc lễ hội ở địa phương.
- Bài 2:
- Giao việc.
+ Các tranh vẽ về trò chơi gì?

* Nhóm đôi - Cả lớp.
* Trình bày một phút
+ Tranh 1: Thả chim bồ câu.
+ Tranh 2: Đu quay.
+ Tranh 3: Hội còng chiêng.
+ Tranh 4: Hát Quan họ.
+ Tranh 5: Ném còn.
+ Tranh 6: Hội bơi trải.
+ Đôi bạn giới thiệu trò chơi hoặc lễ hội
+ Hãy giới thiệu trò chơi hoặc lễ
nơi đang sống.
hội nơi em đang sống theo cặp đôi. - Trình bày trước lớp.
- Nhận xét - Khen HS thuật hay.
. Củng cố, dặn dò:
+ Qua tiết học hôm nay em biết
được gì?

+ Giới thiệu một số trò chơi ở địa phương
em, ở làng Hữu Trấp, Tích Sơn…..


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

- Giao việc.

LỚP: 4/3

- Nêu việc về nhà.
+ Thực hiện lại.
+ Chuẩn bị bài tt.

Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Tập đọc
BÀI: TRONG QUÁN ĂN “BA CÁ BỐNG ”
Tuần: 16
Ngày: 14/12/2016
Tiết: 32
I.Mục tiêu:
- Biết đọc đúng các tên riêng nước ngoài Bu-ra-ti-nô, Tooi-ti-la, Ba-ra-na,
Đu-rê- ma, A-li-xa, A-di-li-ô;bước đầu phân biệt rõ lời người dẫn chuyện với
lời nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi chú bé Bu-ra-ti-nô thông minh đã biết dùng mưu
để chiến thắng kẻ ác đang tìm cách hại mình.
- Yêu thích học môn tiếng việt.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: HS đọc trôi chảy,
lưu loát toàn bài.
- Yêu cầu.
- Hướng dẫn HS đọc từ khó, hiểu
nghĩa các từ mới trong bài.
-Đọc diễn cảm toàn bài.
- Cho HS đọc bài.
* Hoạt động 2: HS trả lời được
câu hỏi và hiểu nội dung bài.
+ Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở
lão Ba-ra-ba?
+ Chú bé gỗ đã làm cách gì để
buột lão Ba-ra-ba nói điều bí mật?
+ Chú bé gỗ gặp điều gì nguy
hiểm và đã thoát thân thế nào?
+ Vì sao những hình ảnh và chi
tiết trong truyện ngộ nghĩnh và lí
thú?
* Hoạt động 3: HS đọc diễn cảm
cả bài.
- Hướng dẫn HS đọc đoạn diễn
cảm.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Cá nhân - Cả lớp.
- 1 HS giỏi đọc toàn bài, cả lớp đọc thầm
theo.
- Chia đoạn: 3 đoạn.
- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lượt).
- Nêu từ khó - Luyện đọc: Các tên nước
ngoài, Bu-ra-ti-nô, Toóc-ti-la…..
- Đọc chú giải và giải nghĩa từ.
- Lắng nghe.
- Luyện đọc nhiều hình thức.
* Nhóm - Cả lớp.
+ Để biết kho báu ở đâu.
+ Chú chui vào bình bằng đất trên bàn ăn,
ngồi im đợi Ba-ra-ba uống rượu say, từ
trong bình thét ra tiếng.
+ Cáo A-li-sa và mèo A-di-li-ô, Bu-ra-ti-nô
lao ra ngoài.
+ Có rất nhiều hình ảnh,chi tiết ngộ nghĩnh
và lí thú.học sinh tự do chọn.
* Cá nhân.
- Luyện đọc: cá nhân, lớp.
- Luyện đọc diễn cảm cả bài.
- Thi đua đọc diễn cảm cá nhân, nhóm.


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

- Cho HS thi đua đọc diễn cảm.
- Nhận xét khen HS đọc tốt.
- Nhận xét.
* Lưu ý: HS yếu có thể đọc đoạn.
. Củng cố, dặn dò:
- Nội dung bài nói lên điều gì?
- Ca ngợi chú bé Bu-ra-ti-nô thông minh.
- Giao việc.
- Nêu việc về nhà.
+ Đọc lại bài.
+ Chuẩn bị bài tt.
Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Lịch sử
BÀI: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN.
Tuần: 16
Ngày: 14/12/2016
Tiết: 16
I.Mục tiêu:
- Nêu được một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông –
Nguyên,thể hiện.
- Quyết tâm chống giặc của quân nhà Trần:tập trung vào các sự kiện như hội nghị
Diên Hồng, Hịch tướng sĩ, việc chiến sĩ thích vào tay “Sát Thát” và chuyện TrầnQuốc Toản
bóp nát quả cam.tài thao lược của các chiến sĩ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo ……………
diệt địch trên sông Bạch Đằng.
- Trân trọng truyền thống yêu nước và giữ nước của ông cha ta nói chung và
quân dân nhà Trần nói riêng.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV, màn hình, bảng phụ
- HS: SGK, bút lông
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: HS biết dưới thời Trần
ba lần quân Mông - Nguyên xâm lược
nước ta.
- Lúc đó quân Mông – Nguyên mạnh
như thế nào?
- Quân dân nhà Trần có thái độ như thế
nào?
- Hướng dẫn.
*Hoạt động 2: HS nắm được diễn biến
cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
Nguyên - Mông.
+ Cả ba lần trước cuộc tấn công của
giặc ta đã chủ động làm gì ?
+ Việc quân dân nhà Trần ba lần rút
quân khỏi Thăng Long là đúng hay sai?
Vì sao?
+ Kết quả ra sao?
- Rút ra bài học.
Củng cố, dặn dò:
- Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông có ý nghĩa như thế nào?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Nhóm
- Thảo luận nhóm .
- Trình bày kết quả.

- Nhận xét - Bổ sung.
* Nhóm - Cả lớp.
- Đọc thông tin SGK.
- Rút khỏi thành Thăng Long.
+ Việc quân dân nhà Trần ba lần rút
quân khỏi Thăng Long là đúng. Vì để
cho quân giặc đói khát, mệt mỏi không
còn ý chí chiến đấu rồi quân ta phản
công.
+ Đánh thắng quân xâm lược Nguyên –
Mông.
+ Vài em nêu.


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

-Giao việc

LỚP: 4/3

- Nêu việc về nhà.
+ Thực hiện lại BT trong VBT.
+ Chuẩn bị bài tt.
Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Kể chuyện
BÀI: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC
CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
Tuần: 16
Ngày: 14/12/2016

Tiết: 16

I.Mục tiêu:
- Chọn được câu chuyện (được chứng kiến hoặc tham gia)liên quan đến đồ chơi
của mình hoặc của bạn.
- Biết cách sắp xếp các sự việc thành 1 câu chuyệnđể kể lại rõ ý.
- Chăm chú nghe bạn kể, Kể tiếp được, nhận xét được lời bạn kể.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: HS hiểu yêu cầu đề,
tìm được câu chuyện kể theo yêu
cầu đề.
- Viết đề bài lên bảng.
- Yêu cầu.
- Gạch dưới các từ quan trọng.
- Cho HS đọc gợi ý SGK.
- Nhận xét chung.
* Lưu ý: HS kể phải có thực nhân
vật trong truyện phải là em hoặc
bạn em.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Cá nhân - Cả lớp.

*Hoạt động 2: HS kể được câu
chuyện theo yêu cầu.

* Nhóm đôi - Cá nhân - Cả lớp.

- Yêu cầu HS kể theo cặp đôi.
- Cho HS kể chuyện.
- Nhận xét - Khen HS kể hay.
Củng cố, dặn dò:
- Cho HS xung phong kể lại câu
chuyện.
- Khen HS.
- Giao việc.

- Đọc đề bài.
- Xác định từ quan trọng.
- Nối tiếp nhau đọc gợi ý SGK.
- Vài HS nêu hướng xây dựng cốt truyện.
- Nhận xét.

- Đôi bạn kể cho nhau nghe.
- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- Thi đua kể chuyện.
- Trình bày ý nghĩa câu chuyện.
- Nhận xét.
- Vài HS xung phong kể lại toàn bộ câu
chuyện và nêu ý nghĩa câu chuyện.
- Nhận xét.
- Nhận việc học và làm bài ở nhà.
+ Tập kể lại câu chuyện nhiều lần.
+ Chuẩn bị bài tt.


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

LỚP: 4/3

Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

Tuần: 16

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Luyện từ và câu
BÀI: CÂU KỂ
Ngày: 15/12/2016

Tiết: 31

I.Mục tiêu:
- Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể.
- Biết tìm câu kể trong đoạn văn, biết đặt một vài câu kể, tả, trình bày ý kiến.
- Yêu thích học môn tiếng việt.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV.
- HS: SGK, Vở BT.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
*Hoạt động 1: HS hiểu thế nào là câu kể.
- Bài 1:
- GV nêu câu hỏi
+ Câu kho báu ở đâu? Dùng làm gì?
+ Cuối câu có dấu gì?
- Bài 2,3:
- Giao việc:
- Cho HS làm bài bảng nhóm.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
*Cả lớp.
- HS nêu miệng
+ Câu hỏi, hỏi về điều chưa biết.
+ Cuối câu có dấu chấm hỏi.
* Nhóm
- Thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu bài tập
- Bài 2
+ Câu kể:
. Câu giới thiệu.
. Câu miêu tả.
. Kể sự việc có liên quan đến Bu-ra-ti-nô.
-Bài 3
+ Kể về Ba-ra-ba.
+ Nêu suy nghĩ của Ba-ra-ba.
- Báo cáo
- Nhận xét

- Nhận xét - Chốt lời giải đúng.
- GV hỏi: Nhưng câu dùng để giới thiệu,
miêu tả, kể sự việc có liên quan đến Bu-rati-nô, kể về Ba-ra-ba, nêu suy nghĩ của Bara-ba…những câu đó gọi là câu kể. Vậy câu
kể là gì? Câu kể còn được gọi là câu gì?
- Vài hs nêu
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
*Hoạt động 2: HS biết tìm câu kể trong
đoạn văn và biết đặt câu hỏi.
- Bài 1:Tìm các câu kể trong đoạn văn.
+ Yêu cầu xác định câu kể

*Nhóm đôi


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

- Giao việc: Thảo luận nhóm
đôi làm vào phiếu bài tập
- Nhận xét - Chốt lời giải đúng.

- Bài 2:
- Hướng dẫn.
- Cho HS làm cá nhân vào vở BT sau đó
nhóm trưởng chọn câu hay nhất của nhóm
trình bày vào bảng nhóm.
- Nhận xét - Chốt lời giải đúng.
*Củng cố, dặn dò:
- Trò chơi thi đua.
- Giao việc

LỚP: 4/3

- Hs xác định câu kể rồi thảo luận nhóm
đôi làm vào phiếu bài tập
- Trình bày - Nhận xét
+ Chiều chiều … thả diều thi ( Kể sự việc )
+ Cánh diều … như cánh bướm ( Tả cánh
diều )
+ Chúng tôi …. Lên trời ( Kể sự việc )
+ Tiếng sáo … trầm bổng ( Tả tiếng sáo
diều )
+ Sáo đơn .. sáo sớm ( Nêu ý kiến, nhận
định )
*Cá nhân - Cả lớp.
- HS làm cá nhân vào vở BT
- Trình bày
- Nhận xét
- 3 nhóm thi đua tìm câu kể trong đoạn văn.
- Nêu việc về nhà.
+ Thực hiện lại BT.
+ Chuẩn bị bài tt.

Giáo viên

Nguyễn Văn Tuấn


TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A

Tuần: 16

LỚP: 4/3

KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Địa lý
BÀI: THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Ngày: 15/12/2016

Tiết: 16

I.Mục tiêu:
- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hà Nội:Thành phố lớn ở trung
tâm đồng băng Bắc Bộ;Hà Nội là trung tâm chính trị,văn hóa, khoa học kinh tế lớn của đất
nước.
- Chỉ được thủ đô Hà Nội trên bản đồ (lược đồ).
- Có ý thức tìm hiểu về thành phố Hà Nội.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV,bảng đồ, lược đồ.
- HS: SGK, sưu tầm tranh Thủ đô Hà Nội.
III. Các hoạt động dạy – học:
:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
*Hoạt động 1: HS biết Hà Nội là thành
* Cá nhân - Cả lớp.
phố lớn và trung tâm.
- Đính lược đồ yêu cầu HS chỉ thủ đô Hà
- Vài em chỉ thủ đô Hà Nội trên lược đồ.
Nội trên lược đồ.
- Phát biểu.
+ Từ nơi chúng ta có thể đến Hà Nội bằng + Bằng tàu hoả, xe hơi, máy bay….
những phương tiện nào?
*Hoạt động 2: HS biết Hà Nội là thành
phố cổ.
+ Hà Nội còn có cái tên nào khác?
+ Hà Nội được bao nhiêu tuổi?
+ Khu phố cổ có đặc điểm gì?
+ Khu phố mới có đặc điểm gì?
+ Kể tên các danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử ở Hà Nội?

* Nhóm - Cả lớp.

*Hoạt động 3: HS biết Hà Nội là trung tâm
văn hoá, chính trị, khoa học và kinh tế lớn
cả nước.
+ Tại sao Hà Nội là trung tâm văn hoá,
kinh tế của cả nước?

* Nhóm - Cả lớp.

+ Thăng Long, Cổ Loa.
+ Hà Nội được 996 tuổi.
+ Nhà cửa san sát có vẻ cổ kính.
+ Nhà cửa cao tầng đông vui nhộn nhịp.
+ Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hội An….

+ Hà Nội là thủ đô.Đây là nơi làm việc của
các cơ quan lãnh đạo cao nhất trong cả
nước.
+ Quốc Tử Giám ở Hà Nội là trường đại
học đầu tiên của nước ta, ngày nay Hà Nội
là nơi ….trung tâm thương mại, dịch vụ
trong và ngoài nước..


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×